Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

  1. 1. แบบฝึกหัดตอนที่ 1๑. ความถี่สัญญาณนาฬิกาเป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้บอกความเร็วของคอมพิวเตอร์ได้ตอบ๒. รอมเป็นหน่วยความจาที่เก็บโปรแกรมไบออส และอ่านข้อมูลได้อย่างเดียวตอบ๓. ในอนาคตไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้แบบสารกึ่งตัวนาจะทางานด้วยความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงขึ้นตอบ๔. หน่วยความจาแคชเป็นหน่วยความจาที่ทาให้การทางานของพีซียูเร็วขึ้นตอบ๕. ไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้สัญญาณนาฬิกาความถี่เท่ากันจะทาให้ความเร็วของคอมพิวเตอร์เท่ากันตอบ๖. แรมขนาดเท่ากัน แต่ความเร็วบัสต่างกันจะทาให้ความเร็วของคอมพิวเตอร์ต่างกันตอบ๗. โดยทั่วไปแล้วคอมพิวเตอร์มักจะมีขนาดของเรจิสเตอร์ใหญ่กว่าขนาดของแรมตอบ๘. อุปกรณ์ของหน่วยรับเข้าโดยทั่วไปมักจะเปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกตอบ
  2. 2. ตอนที่ 2๑.ความสามารถของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับอะไร ๕. หน่วยใดในคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวควบคุมการ ก. การทางานภายในของ ทางานของคอมพิวเตอร์ ข. ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา ก. Control unit ค.ความเร็วบัสบนเมนบอร์ด ข. register ง.ถูกทุกข้อ ค. machine cycle๒. อุปกรณ์ใดทาหน้าที่เป็นหน่วยประมวลกลาง ง. Arithmetic logic unitในซีพี ๖. อุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์จะเชื่อม ก. ชิป โยงกันด้วยวิธีใด ข. ไมโครโพรเซสเซอร์ ก. ใช้การทางานของสารกึ่งตัวนา ค. เมนบอร์ด ข. ใช้ระบบบัส ง. การ์ดแสดงผล ค. เชื่อมโยงทางแสง๓. การบอกความจุของหน่วยความจาจะใช้หน่วยใด ง. เชื่อมโยงทางสายขนาดเล็ก ก. เรจิสเตอร์ ข. กิกะไบต์ ๗. ข้อมูลใดสามารถบอกความละเอียดของการ ค. แอดเดรส ง. บิต แสดงภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้๔.หน่วยเก็บข้อมูลขนาดเล็กอยู่ในเอแอลยูเรียกอะไร ก. bit depth ก. เรจิตเตอร์ ข. nit ข. หน่วยความจาแคช ค. Aspect ratio ค. หน่วยความจาหลัก ง. resolution ง. หน่วยความจาบัฟเฟอร์
  3. 3. ตอนที่ 3๑. คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานกี่หน่วย อะไรบ้าง อธิบายและยกตัวอย่าง ตอบ๒. อธิบายหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ตอบ๓. งานออกแบบที่ต้องแสดงผลเป็น ๓ มิติ ต้องการเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติอย่างไร ตอบ๔. สิ่งที่ต้องคานึงถึงในการเลือกซื้อเมนบอร์ดมีอะไรบ้าง อธิบายและ ยกตัวอย่าง ตอบ๕. ยกตัวอย่างวิธีการดูแลและบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตอบ

×