Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คุณธรรม

119 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คุณธรรม

 1. 1. สำำนักงำนเลขำธิกำรคุรุ สภำ กำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ ทำงกำรศึกษำ และบทบำทของ ศมจ.
 2. 2. กรอบกำรบรรยำยกรอบกำรบรรยำย ๑. กำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพทำงกำร ศึกษำและบทบำท ศมจ. ๑.๑ บทบำทคุรุสภำตำมกฎหมำยสภำครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๑.๒ มำตรฐำนวิชำชีพ (๑) มำตรฐำนควำมรู้และ ประสบกำรณ์วิชำชีพ (๒) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (๓) มำตรฐำนกำรปฏิบัติตน ๑.๓ กำรออกใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ๑.๓ กำรดำำเนินกำรกรณีผู้ประกอบวิชำชีพ ทำงกำรศึกษำ ประพฤติผิดจรรยำบรรณของวิชำชีพ ๑.๔ บทบำท ศมจ. ในกำรกำำกับ ดูแลกำร
 3. 3. พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ พทำงกำรศึกษำ พ..ศศ.. ๒๕๔๖๒๕๔๖ กำำหนดให้วิชำชีพทำงกำรศึกษำเป็นกำำหนดให้วิชำชีพทำงกำรศึกษำเป็น วิชำชีพควบคุมวิชำชีพควบคุม ประกอบด้วยประกอบด้วย  วิชำชีพครูวิชำชีพครู  วิชำชีพผู้บริหำรสถำนวิชำชีพผู้บริหำรสถำน ศึกษำศึกษำ  วิชำชีพผู้บริหำรกำรศึกษำวิชำชีพผู้บริหำรกำรศึกษำ  วิชำชีพบุคลำกรทำงกำรวิชำชีพบุคลำกรทำงกำร ศึกษำอื่นตำมที่กำำหนดในศึกษำอื่นตำมที่กำำหนดใน
 4. 4. หลักกำรของวิชำชีพชั้นสูงหลักกำรของวิชำชีพชั้นสูง ๑๑.. มีบริกำรต่อสังคมที่ไม่ซำ้ำมีบริกำรต่อสังคมที่ไม่ซำ้ำ ซ้อนกับวิชำชีพอื่นซ้อนกับวิชำชีพอื่น ๒๒.. มีระยะเวลำศึกษำเพื่อกำรมีระยะเวลำศึกษำเพื่อกำร ประกอบวิชำชีพยำวนำนประกอบวิชำชีพยำวนำน พอสมควร อย่ำงน้อยปริญญำพอสมควร อย่ำงน้อยปริญญำ ตรีขึ้นไปตรีขึ้นไป ๔๔.. มีเสรีภำพในกำรประกอบมีเสรีภำพในกำรประกอบ วิชำชีพวิชำชีพ ๒๒.. มีจรรยำบรรณวิชำชีพมีจรรยำบรรณวิชำชีพ
 5. 5. มำตรำ ๙มำตรำ ๙ กำำหนดให้คุรุสภำมีกำำหนดให้คุรุสภำมี อำำนำจหน้ำที่อำำนำจหน้ำที่ ๑๑.. กำำหนดมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำกำำหนดมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำ บรรณของวิชำชีพบรรณของวิชำชีพ ๒๒.. ควบคุมควำมประพฤติและกำรควบคุมควำมประพฤติและกำร ดำำเนินงำนของผู้ประกอบดำำเนินงำนของผู้ประกอบ วิชำชีพทำงกำรศึกษำให้เป็นไปวิชำชีพทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ ชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำร พพ..ศศ.. ๒๕๔๖๒๕๔๖
 6. 6. อำำนำจหน้ำที่ของคุรุอำำนำจหน้ำที่ของคุรุ สภำสภำ ((ต่อต่อ)) ๕๕.. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนำสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนำ วิชำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพวิชำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณของวิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ ๖๖.. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุง เกียรติผู้ประกอบเกียรติผู้ประกอบ วิชำชีพทำงกำรศึกษำวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ๗๗.. รับรองปริญญำ ประกำศนียบัตรรับรองปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถำบันหรือวุฒิบัตรของสถำบัน
 7. 7. อำำนำจหน้ำที่ของอำำนำจหน้ำที่ของ คุรุสภำคุรุสภำ ((ต่อต่อ)) ๘๘.. รับรองควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงรับรองควำมรู้และประสบกำรณ์ทำง วิชำชีพ รวมทั้งวิชำชีพ รวมทั้ง ควำมชำำนำญในกำรประกอบวิชำชีพควำมชำำนำญในกำรประกอบวิชำชีพ ๙๙.. ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรวิจัยเกี่ยวส่งเสริมกำรศึกษำและกำรวิจัยเกี่ยว กับกำรประกอบวิชำชีพกับกำรประกอบวิชำชีพ ๑๐๑๐.. เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชำชีพเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชำชีพ ทำงกำรศึกษำของทำงกำรศึกษำของ ประเทศไทยประเทศไทย
 8. 8. กำรควบคุมกำรประกอบกำรควบคุมกำรประกอบ วิชำชีพ โดยวิชำชีพ โดย มำตรำ ๔๓มำตรำ ๔๓ ให้วิชำชีพครู ผู้บริหำรให้วิชำชีพครู ผู้บริหำร สถำนศึกษำ และผู้บริหำรกำรสถำนศึกษำ และผู้บริหำรกำร ศึกษำเป็นวิชำชีพควบคุม กำรศึกษำเป็นวิชำชีพควบคุม กำร กำำหนดวิชำชีพควบคุมอื่นให้กำำหนดวิชำชีพควบคุมอื่นให้ เป็นไปตำมที่กำำหนดในกฎเป็นไปตำมที่กำำหนดในกฎ กระทรวงกระทรวง ห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบ
 9. 9. •• มำตรำ ๔๗มำตรำ ๔๗ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตต้องผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตต้อง ประกอบวิชำชีพภำยใต้บังคับแห่งข้อประกอบวิชำชีพภำยใต้บังคับแห่งข้อ จำำกัดและเงื่อนไข ตำมข้อบังคับของจำำกัดและเงื่อนไข ตำมข้อบังคับของ คุรุสภำคุรุสภำ •• มำตรำ ๔๘มำตรำ ๔๘ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตต้องผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตต้อง ประพฤติตนตำมมำตรฐำนและจรรยำประพฤติตนตำมมำตรฐำนและจรรยำ บรรณของวิชำชีพตำมที่กำำหนดบรรณของวิชำชีพตำมที่กำำหนด กำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพกำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ โดยโดย
 10. 10. •• มำตรำ ๔๙มำตรำ ๔๙ ให้มีข้อบังคับว่ำด้วยให้มีข้อบังคับว่ำด้วย มำตรฐำนวิชำชีพมำตรฐำนวิชำชีพ ประกอบด้วยประกอบด้วย ((๑๑)) มำตรฐำนควำมรู้และมำตรฐำนควำมรู้และ ประสบกำรณ์วิชำชีพประสบกำรณ์วิชำชีพ ((๒๒)) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ((๓๓)) มำตรฐำนกำรปฏิบัติตนมำตรฐำนกำรปฏิบัติตน กำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพกำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ โดยโดย
 11. 11. มำตรำ ๕๐มำตรำ ๕๐ มำตรฐำนกำรปฏิบัติมำตรฐำนกำรปฏิบัติ ตน ให้กำำหนดเป็นข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำตน ให้กำำหนดเป็นข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำ บรรณของวิชำชีพ ประกอบด้วยบรรณของวิชำชีพ ประกอบด้วย ((๑๑)) จรรยำบรรณต่อตนเองจรรยำบรรณต่อตนเอง ((๒๒)) จรรยำบรรณต่อวิชำชีพจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ ((๓๓)) จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำรจรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร ((๔๔)) จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมจรรยำบรรณต่อผู้ร่วม ประกอบวิชำชีพประกอบวิชำชีพ ((๕๕)) จรรยำบรรณต่อสังคมจรรยำบรรณต่อสังคม กำรกำำหนดแบบแผนพฤติกรรมตำมกำรกำำหนดแบบแผนพฤติกรรมตำม กำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพกำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ โดยโดย
 12. 12. • มำตรำ ๗๘มำตรำ ๗๘ ผู้ฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๓ผู้ฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๓ คือคือ ““ประกอบวิชำชีพโดยไม่ได้รับประกอบวิชำชีพโดยไม่ได้รับ ”อนุญำตจำกคุรุสภำ”อนุญำตจำกคุรุสภำ ต้องระวำงโทษจำำคุกไม่ต้องระวำงโทษจำำคุกไม่ เกิน ๑ ปี หรือเกิน ๑ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐ปรับไม่เกิน ๒๐,,๐๐๐ บำท๐๐๐ บำท หรือทั้งจำำทั้งปรับหรือทั้งจำำทั้งปรับ กำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพกำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ โดยโดย
 13. 13. มำตรำ ๗๙มำตรำ ๗๙ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๖ หรือมำตรำ ๕๖ คือ๔๖ หรือมำตรำ ๕๖ คือ ““แสดงให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำตนมีสิทธิหรือแสดงให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำตนมีสิทธิหรือ พร้อมที่จะประกอบวิชำชีพ โดยไม่ได้รับพร้อมที่จะประกอบวิชำชีพ โดยไม่ได้รับ อนุญำตจำกคุรุสภำ และสถำนศึกษำรับผู้อนุญำตจำกคุรุสภำ และสถำนศึกษำรับผู้ ไม่ได้รับใบอนุญำตเข้ำประกอบวิชำชีพ เว้นไม่ได้รับใบอนุญำตเข้ำประกอบวิชำชีพ เว้น ”แต่จะได้รับอนุญำตจำกคุรุสภำ หรือ”แต่จะได้รับอนุญำตจำกคุรุสภำ หรือ ““ประกอบวิชำชีพควบคุม หรือ แสดงประกอบวิชำชีพควบคุม หรือ แสดง ให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำตนมีสิทธิหรือพร้อมที่จะให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำตนมีสิทธิหรือพร้อมที่จะ ประกอบวิชำชีพระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบประกอบวิชำชีพระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบ กำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพกำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ โดยโดย
 14. 14. มำตรฐำนควำมรู้และ ประสบกำรณ์วิชำชีพ มำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำร ปฏิบัติตน (จรรยำบรรณ ขอรับใบ อนุญำต ประกอบ วิชำชีพ เข้ำสู่ วิชำชีพ - ต่อใบอนุญำต - ประเมินควำม ชำำนำญ ตำมระดับคุณภำพ - ประเมินควำม ชำำนำญเฉพำะด้ำน คุณภำพ เกียรติและศักดิ์ศรี - จิตวิญญำณของ ควำมเป็นครู - กำรยอมรับของ มำตรฐำนวิชำชีพ : กำรประกอบวิชำช
 15. 15. มำตรฐำนวิชำชีพ มำตรฐำนควำมรู้มำตรฐำนควำมรู้ และประสบกำรณ์วิชำชีพและประสบกำรณ์วิชำชีพ มำตรฐำนควำมรู้มำตรฐำนควำมรู้ และประสบกำรณ์วิชำชีพและประสบกำรณ์วิชำชีพ มำตรฐำนกำรมำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรมำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรมำตรฐำนกำร ปฏิบัติตนปฏิบัติตน ((จรรยำบรรณของจรรยำบรรณของ วิชำชีพวิชำชีพ)) มำตรฐำนกำรมำตรฐำนกำร ปฏิบัติตนปฏิบัติตน ((จรรยำบรรณของจรรยำบรรณของ วิชำชีพวิชำชีพ)) ครู ผู้บริหำร สถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำร ศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำน ศึกษำผู้บริหำร กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ครู ครู ผู้บริหำรสถำน ศึกษำ ผู้บริหำรกำร ศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ (มำตรำ ๔๙) (มำตรำ ๔๙)
 16. 16. มำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพ ครูครู 1. มีคุณวุฒิไม่ตำ่ำกว่ำปริญญำตรี ทำงกำรศึกษำ หรือ เทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภำ รับรอง โดยมีควำมรู้ ดังต่อไปนี้ (1) ภำษำและเทคโนโลยี สำำหรับครู (2) กำรพัฒนำหลักสูตร (3) กำรจัดกำรเรียนรู้
 17. 17. มำตรฐำนควำมรู้มำตรฐำนควำมรู้ วิชำชีพวิชำชีพ ครูครู ((ต่อต่อ)) (5) กำรวัดและประเมินผล กำรศึกษำ (6) กำรบริหำรจัดกำรใน ห้องเรียน (7) กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ (8) นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำงกำรศึกษำ (9) ควำมเป็นครู
 18. 18. ประสบกำรณ์วิชำชีพประสบกำรณ์วิชำชีพ ครูครูผ่ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำน ศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำทำงกำร ศึกษำ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินปฏิบัติ กำรสอนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรคุรุสภำ กำำหนด ดังต่อไปนี้ 1. กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพ ระหว่ำงเรียน
 19. 19. มำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพ ผู้ผู้ บริหำรสถำนศึกษำบริหำรสถำนศึกษำ 1. มีคุณวุฒิไม่ตำ่ำกว่ำปริญญำตรี ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ หรือเทียบเท่ำหรือคุณวุฒิอื่นที่ คุรุสภำรับรอง โดยมีควำมรู้ ดังต่อไปนี้ (1) หลักและกระบวนกำร บริหำรกำรศึกษำ (2) นโยบำยและกำรวำงแผน กำรศึกษำ
 20. 20. (5) กำรบริหำรงำนบุคคล (6) กำรบริหำรกิจกำรนักเรียน (7) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (8) กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี สำรสนเทศ (9) กำรบริหำรกำรประชำสัมพันธ์ และ ควำมสัมพันธ์ชุมชน (10) คุณธรรมและจริยธรรมสำำหรับ ผู้บริหำร สถำนศึกษำ นควำมรู้วิชำชีพนควำมรู้วิชำชีพ ผู้บริหำรสถำนศึกผู้บริหำรสถำนศึก
 21. 21. มำตรฐำนประสบกำรณ์วิชำชีพมำตรฐำนประสบกำรณ์วิชำชีพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำ 1. มีประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบัติ กำรสอนมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 2. มีประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบัติ กำรสอนและต้องมี ประสบกำรณ์ในตำำแหน่ง หัวหน้ำหมวดหรือ หัวหน้ำสำย หรือหัวหน้ำ งำนหรือตำำแหน่ง
 22. 22. มำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพ ผู้ผู้ บริหำรกำรศึกษำบริหำรกำรศึกษำ 1 . มีคุณวุฒิไม่ตำ่ำกว่ำปริญญำตรี ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ หรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุ สภำรับรอง โดยมีควำมรู้ ดังต่อไปนี้ (1) หลักและกระบวนกำร บริหำรกำรศึกษำ (2) นโยบำยและกำรวำงแผน กำรศึกษำ
 23. 23. มำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพ ผู้ผู้ บริหำรกำรศึกษำบริหำรกำรศึกษำ ((ต่อต่อ)) (6) กำรนิเทศกำรศึกษำ (7) กำรพัฒนำหลักสูตร (8) กำรบริหำรจัดกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ (9) กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ (10) คุณธรรมและจริยธรรม สำำหรับผู้บริหำร กำรศึกษำ 2. ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำร
 24. 24. มำตรฐำนประสบกำรณ์วิชำชีพมำตรฐำนประสบกำรณ์วิชำชีพ ผู้บริหำรกำรศึกษำผู้บริหำรกำรศึกษำ 1. มีประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบัติกำร สอนมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 2. มีประสบกำรณ์ในตำำแหน่งผู้ บริหำรสถำนศึกษำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 3. มีประสบกำรณ์ในตำำแหน่งผู้ บริหำรนอก สถำนศึกษำที่ไม่ตำ่ำกว่ำระดับ
 25. 25. มำตรฐำนประสบกำรณ์วิชำชีพมำตรฐำนประสบกำรณ์วิชำชีพ ผู้ผู้ บริหำรกำรศึกษำบริหำรกำรศึกษำ ((ต่อต่อ)) 4. มีประสบกำรณ์ในตำำแหน่ง บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมที่กำำหนดในกฎกระทรวงมำ แล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 5. มีประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบัติกำรสอน และมีประสบกำรณ์ ในตำำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
 26. 26. มาตรฐานความรู้มาตรฐานความรู้ วิชาชีพวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ 1. มีคุณวุฒิไม่ตำ่ากว่าปริญญาโท ทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่ คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้ (1) การนิเทศศึกษา (2) นโยบายและการ วางแผนการศึกษา (3) การพัฒนาหลักสูตร
 27. 27. มาตรฐานความรู้วิชาชีพมาตรฐานความรู้วิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ ((ต่อต่อ)) (6) การนิเทศการศึกษา (7) กลวิธีถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และ ผลงานทาง วิชาการ (8) การบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ (9) คุณธรรมและจริยธรรมสำาหรับ ศึกษานิเทศก์
 28. 28. มาตรฐานประสบการณ์มาตรฐานประสบการณ์ วิชาชีพวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ 1. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ สอน และประสบการณ์ ในตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 2. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่
 29. 29. มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของครูของครู ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตามผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ดังนี้ 1.1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2.2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำานึงตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำานึง ถึงผลที่จะแก่ผู้เรียนถึงผลที่จะแก่ผู้เรียน 3.3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4.4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ
 30. 30. มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของครูของครู ((ต่อต่อ)) 7.7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8.8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียนเรียน 9.9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา อย่างสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ 10.10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง สร้างสรรค์สร้างสรรค์
 31. 31. มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ บริหารการศึกษาบริหารการศึกษา 1.1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร การศึกษาการศึกษา 2.2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย คำานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับคำานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ การพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และ ชุมชนชุมชน 3.3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถ ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
 32. 32. 6.6. ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้น ผลถาวรผลถาวร 7.7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาได้อย่างเป็นระบบการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 88.. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 9.9. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน อื่นอย่างสร้างสรรค์อื่นอย่างสร้างสรรค์ 10.10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร ในการพัฒนาในการพัฒนา 11.11. เป็นผู้นำาและสร้างผู้นำาเป็นผู้นำาและสร้างผู้นำา 12.12. สร้างโอกาสในการพัฒนาได้สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร การศึกษา (ต่อ)
 33. 33. มาตรฐานการปฏิบัติงานของมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ 1.1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ การพัฒนาการนิเทศการศึกษาการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ ทางการศึกษาทางการศึกษา 2.2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการ ศึกษา โดยคำานึงถึงผลที่จะศึกษา โดยคำานึงถึงผลที่จะ เกิดแก่ผู้รับการนิเทศเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 3.3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือมุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือ ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผล ต่อการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพต่อการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 4. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถ
 34. 34. มาตรฐานการปฏิบัติงานของมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ ((ต่อต่อ)) 6.6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย เน้นผลถาวรที่เกิดแก่เน้นผลถาวรที่เกิดแก่ ผู้รับการนิเทศผู้รับการนิเทศ 7.7. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้ อย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบ 8.8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 9.9. ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่าง สร้างสรรค์สร้างสรรค์ 10.10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารใน
 35. 35. มาตรฐานการปฏิบัติตนมาตรฐานการปฏิบัติตน ประมวลความประพฤติของผู้ประกอบประมวลความประพฤติของผู้ประกอบ วิชาชีพ ซึ่งเป็นการวิชาชีพ ซึ่งเป็นการ ประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับการประกอบประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับการประกอบ วิชาชีพ อันเป็นคุณลักษณะของวิชาชีพ อันเป็นคุณลักษณะของ ความเป็นครูความเป็นครูคุณธรรม จริยธรรม ของวิชาชีพจรรยาบรรณของ วิชาชีพ
 36. 36. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของ วิชาชีพ) ผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาจะต้อง ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพและ แบบแผนพฤติกรรมตาม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ดัง ต่อไปนี้
 37. 37. แบบแผนพฤติกรรมตามแบบแผนพฤติกรรมตาม จรรยาบรรณของวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วยประกอบด้วย -- พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ -- พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การกำาหนดแบบแผนการกำาหนดแบบแผน พฤติกรรมพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของตามจรรยาบรรณของ วิชาชีพวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อให้เป็นไปตามข้อ
 38. 38. ๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาต้องมีวินัย ในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ จรรยาบรรณต่อตนเอง
 39. 39. คำาสำาคัญคำาสำาคัญ - มีวินัยในตนเองมีวินัยในตนเอง - พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ - พัฒนาตนเองด้านพัฒนาตนเองด้าน บุคลิกภาพบุคลิกภาพ - พัฒนาตนเองด้านวิสัยทัศน์พัฒนาตนเองด้านวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ การเมืองอยู่เสมอการเมืองอยู่เสมอ
 40. 40. แบบแผนพฤติกรรมตามแบบแผนพฤติกรรมตาม จรรยาบรรณจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๑๑.. ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและ เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดี ๒๒.. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ สำาเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายสำาเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมาย ๓๓.. ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเองศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างพัฒนางาน และสะสมผลงานอย่าง สมำ่าเสมอสมำ่าเสมอ ครู
 41. 41. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ๑๑.. เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติด จนขาดสติหรือแสดงจนขาดสติหรือแสดง กิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจใน สังคมสังคม ๒๒.. ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรม ล่วงละเมิดทางเพศล่วงละเมิดทางเพศ ๓๓.. ขาดความรับผิดชอบ ความขาดความรับผิดชอบ ความ กระตือรือร้น ความเอาใจใส่กระตือรือร้น ความเอาใจใส่ แบบแผนพฤติกรรมตามแบบแผนพฤติกรรมตาม จรรยาบรรณจรรยาบรรณ ครู
 42. 42. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยา บรรณบรรณ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดี ๒๒.. ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ ใหม่ในการพัฒนาใหม่ในการพัฒนา วิชาชีพอยู่เสมอวิชาชีพอยู่เสมอ ๓๓.. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้ส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 43. 43. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยา บรรณบรรณ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติด จนขาดสติหรือแสดงจนขาดสติหรือแสดง กิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจใน สังคมสังคม ๒๒.. ประพฤติผิดในทางชู้สาวหรือมีประพฤติผิดในทางชู้สาวหรือมี พฤติกรรมล่วงละเมิดพฤติกรรมล่วงละเมิด ทางเพศทางเพศ ๓๓.. ไม่พัฒนาความรู้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาไม่พัฒนาความรู้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนา
 44. 44. ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ วิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของ องค์กรวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
 45. 45. คำาสำาคัญคำาสำาคัญ - รักและศรัทธาวิชาชีพรักและศรัทธาวิชาชีพ - ซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์สุจริต - รับผิดชอบต่อวิชาชีพรับผิดชอบต่อวิชาชีพ - เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร วิชาชีพวิชาชีพ
 46. 46. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยา บรรณ ครูบรรณ ครู พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของแสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของ วิชาชีพวิชาชีพ ๒๒.. รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่ง วิชาชีพวิชาชีพ ๓๓.. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานใน วิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้วิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ ๔๔.. อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ
 47. 47. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยา บรรณ ครูบรรณ ครู พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการไม่แสดงความภาคภูมิใจในการ ประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพ ๒๒.. ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กร วิชาชีพวิชาชีพ ๓๓.. ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะ สมกับการเป็นผู้ประกอบสมกับการเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาวิชาชีพทางการศึกษา
 48. 48. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยา บรรณบรรณ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของแสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของ วิชาชีพวิชาชีพ ๒๒.. รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่ง วิชาชีพวิชาชีพ ๓๓.. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานใน วิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้วิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ ๔๔.. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ตามกฎสุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ
 49. 49. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยา บรรณบรรณ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. วิพากษ์หรือวิจารณ์องค์กรหรือวิชาชีพจนวิพากษ์หรือวิจารณ์องค์กรหรือวิชาชีพจน ทำาให้เกิดความเสียหายทำาให้เกิดความเสียหาย ๒๒.. ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบ วิชาชีพ ศาสตร์ใน วิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ ศาสตร์ใน วิชาชีพ หรือองค์กร วิชาชีพวิชาชีพ ๓๓.. ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ๔๔.. ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทางตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทาง ราชการ จนก่อให้เกิดความเสียหายราชการ จนก่อให้เกิดความเสียหาย
 50. 50. ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วย เหลือ ส่งเสริม ให้กำาลังใจแก่ศิษย์และ ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอ หน้า จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
 51. 51. คำำสำำคัญคำำสำำคัญ -- รัก เมตตำรัก เมตตำ -- เอำใจใส่ ช่วยเหลือเอำใจใส่ ช่วยเหลือ -- ส่งเสริม ให้กำำลังใจส่งเสริม ให้กำำลังใจ
 52. 52. ๔. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องส่งเสริม ให้เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงำมแก่ศิษย์และผู้รับ บริกำร ตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงเต็มควำม สำมำรถ ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร
 53. 53. คำำสำำคัญคำำสำำคัญ -- ส่งเสริมให้เกิดกำรส่งเสริมให้เกิดกำร เรียนรู้เรียนรู้ -- ส่งเสริมให้เกิดทักษะส่งเสริมให้เกิดทักษะ -- ส่งเสริมให้เกิดนิสัยที่ส่งเสริมให้เกิดนิสัยที่ ถูกต้องดีงำมถูกต้องดีงำม
 54. 54. จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร (ต่อ) ๕. ผู้ประกอบวิชำชีพ ทำงกำรศึกษำต้องประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งทำงกำย วำจำ และจิตใจ
 55. 55. คำำสำำคัญคำำสำำคัญ -- ประพฤติปฏิบัติตนตนเป็นแบบอย่ำงประพฤติปฏิบัติตนตนเป็นแบบอย่ำง ที่ดีทำงกำยที่ดีทำงกำย -- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ทำงวำจำทำงวำจำ -- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ทำงจิตใจทำงจิตใจ
 56. 56. จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร (ต่อ) ๖. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องไม่ กระทำำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ ควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริกำร
 57. 57. คำำสำำคัญคำำสำำคัญ -- ไม่กระทำำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญไม่กระทำำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญ ทำงกำยทำงกำย -- ไม่กระทำำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมไม่กระทำำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำม เจริญทำงสติปัญญำเจริญทำงสติปัญญำ -- ไม่กระทำำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมไม่กระทำำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำม เจริญทำงจิตใจเจริญทำงจิตใจ และอำรมณ์และอำรมณ์
 58. 58. จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร (ต่อ) ๗. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำต้องให ควำมจริงใจและเสมอภำคโดยไม่เรียกรับ อยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้ตำำแหน่งหน้ำท มิชอบ
 59. 59. คำำสำำคัญคำำสำำคัญ -- ให้บริกำรด้วยควำมจริงใจให้บริกำรด้วยควำมจริงใจ -- ให้บริกำรด้วยควำมเสมอให้บริกำรด้วยควำมเสมอ ภำคภำค -- ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลไม่เรียกรับหรือยอมรับผล ประโยชน์ประโยชน์ จำกกำรใช้ตำำแหน่งหน้ำที่จำกกำรใช้ตำำแหน่งหน้ำที่ โดยมิชอบโดยมิชอบ
 60. 60. แบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำ บรรณ ครูบรรณ ครู พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ให้คำำปรึกษำหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับให้คำำปรึกษำหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับ บริกำรด้วยควำมเมตตำบริกำรด้วยควำมเมตตำ กรุณำอย่ำงเต็มกำำลังควำมสำมำรถและเสมอกรุณำอย่ำงเต็มกำำลังควำมสำมำรถและเสมอ ภำคภำค ๒๒.. สนับสนุนกำรดำำเนินงำนเพื่อปกป้องสิทธิเด็กสนับสนุนกำรดำำเนินงำนเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยำวชน และเยำวชน และ ผู้ด้อยโอกำสผู้ด้อยโอกำส ๓๓.. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในกำรปฏิบัติตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในกำรปฏิบัติ หน้ำที่ เพื่อให้ศิษย์หน้ำที่ เพื่อให้ศิษย์
 61. 61. แบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำ บรรณ ครูบรรณ ครู พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ลงโทษศิษย์อย่ำงไม่เหมำะสมลงโทษศิษย์อย่ำงไม่เหมำะสม ๒๒.. ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหำของศิษย์หรือผู้รับไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหำของศิษย์หรือผู้รับ บริกำรจนเกิดผลเสียหำยบริกำรจนเกิดผลเสียหำย ต่อศิษย์หรือผู้รับบริกำรต่อศิษย์หรือผู้รับบริกำร ๓๓.. ดูหมิ่นเหยียดหยำมศิษย์หรือผู้รับบริกำรดูหมิ่นเหยียดหยำมศิษย์หรือผู้รับบริกำร ๔๔.. เปิดเผยควำมลับของศิษย์หรือผู้รับบริกำรเปิดเผยควำมลับของศิษย์หรือผู้รับบริกำร เป็นผลให้ได้รับควำมเป็นผลให้ได้รับควำม อับอำย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงอับอำย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ๕๕.. จูงใจ โน้มน้ำว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือจูงใจ โน้มน้ำว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือ ผู้รับบริกำรปฏิบัติขัดต่อผู้รับบริกำรปฏิบัติขัดต่อ
 62. 62. แบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำ บรรณบรรณ ผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำ พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรอย่ำงมีปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรอย่ำงมี คุณภำพ โดยคุณภำพ โดย คำำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้รับคำำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้รับ บริกำรบริกำร ๒๒.. ส่งเสริมให้มีกำรดำำเนินงำนเพื่อปกป้องส่งเสริมให้มีกำรดำำเนินงำนเพื่อปกป้อง สิทธิเด็กสิทธิเด็ก เยำวชน และผู้ด้อยโอกำสเยำวชน และผู้ด้อยโอกำส
 63. 63. แบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำ บรรณบรรณ ผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ปฏิบัติงำนมุ่งประโยชน์ส่วนตน หรือปฏิบัติงำนมุ่งประโยชน์ส่วนตน หรือ พวกพ้องพวกพ้อง ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ ๒๒.. เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจำกเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจำก ผู้รับบริกำรในงำนผู้รับบริกำรในงำน ตำมบทบำทหน้ำที่ตำมบทบำทหน้ำที่
 64. 64. ๘. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยยึด มั่นในระบบ คุณธรรม สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ รรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำช
 65. 65. คำำสำำคัญคำำสำำคัญ - พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อย่ำงสร้ำงสรรค์อย่ำงสร้ำงสรรค์ - ยึดมั่นในระบบคุณธรรมยึดมั่นในระบบคุณธรรม - สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่ คณะคณะ
 66. 66. แบบแผนพฤติกรรมตำมแบบแผนพฤติกรรมตำม จรรยำบรรณ ครูจรรยำบรรณ ครู พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. เสียสละ เอื้ออำทร และให้ควำมเสียสละ เอื้ออำทร และให้ควำม ช่วยเหลือช่วยเหลือ ผู้ร่วมประกอบวิชำชีพผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ๒๒.. มีควำมรัก ควำมสำมัคคี และมีควำมรัก ควำมสำมัคคี และ ร่วมใจกันร่วมใจกัน ผนึกกำำลังในกำรพัฒนำกำรผนึกกำำลังในกำรพัฒนำกำร
 67. 67. แบบแผนพฤติกรรมตำมแบบแผนพฤติกรรมตำม จรรยำบรรณ ครูจรรยำบรรณ ครู พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ปิดบังข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏิบัติงำนจนทำำให้ปิดบังข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏิบัติงำนจนทำำให้ เกิดควำมเสียหำยเกิดควำมเสียหำย ต่องำนหรือผู้ร่วมประกอบวิชำชีพต่องำนหรือผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ๒๒.. ปฏิเสธควำมรับผิดชอบ โดยตำำหนิ ให้ร้ำยผู้อื่นในปฏิเสธควำมรับผิดชอบ โดยตำำหนิ ให้ร้ำยผู้อื่นใน ควำมบกพร่องที่เกิดขึ้นควำมบกพร่องที่เกิดขึ้น ๓๓.. สร้ำงกลุ่มอิทธิพลภำยในองค์กรหรือกลั่นแกล้งผู้สร้ำงกลุ่มอิทธิพลภำยในองค์กรหรือกลั่นแกล้งผู้ ร่วมประกอบวิชำชีพร่วมประกอบวิชำชีพ ให้เกิดควำมเสียหำยให้เกิดควำมเสียหำย ๔. เจตนำให้ข้อมูลเท็จทำำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดหรือ
 68. 68. แบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำ บรรณบรรณ ผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำ พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรบริหำรเพื่อให้เกิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรบริหำรเพื่อให้เกิด กำรพัฒนำทุกด้ำนกำรพัฒนำทุกด้ำน ต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ๒๒.. ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบ วิชำชีพวิชำชีพ ๓๓.. เป็นผู้นำำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำเป็นผู้นำำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ ๔๔.. ใช้ระบบคุณธรรมในกำรพิจำรณำผลงำนใช้ระบบคุณธรรมในกำรพิจำรณำผลงำน ของผู้ร่วมประกอบของผู้ร่วมประกอบ
 69. 69. แบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำ บรรณบรรณ ผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. นำำเสนอแง่มุมทำงลบต่อวิชำชีพ ข้อนำำเสนอแง่มุมทำงลบต่อวิชำชีพ ข้อ เสนอไม่ได้เป็นประโยชน์เสนอไม่ได้เป็นประโยชน์ ต่อกำรพัฒนำต่อกำรพัฒนำ ๒๒.. ปกปิดควำมรู้ ไม่ช่วยเหลือผู้ร่วมปกปิดควำมรู้ ไม่ช่วยเหลือผู้ร่วม ประกอบวิชำชีพประกอบวิชำชีพ ๓๓.. แนะนำำในทำงไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมแนะนำำในทำงไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วม ประกอบวิชำชีพประกอบวิชำชีพ จนทำำให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วมประกอบจนทำำให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วมประกอบ วิชำชีพวิชำชีพ
 70. 70. ๙. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำร ศึกษำ พึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำำในกำรอนุรักษ์และ พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึด มั่นในกำร จรรยำบรรณต่อสังคม
 71. 71. คำำสำำคัญคำำสำำคัญ -- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำำในประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำำใน กำรอนุรักษ์และพัฒนำเศรษฐกิจกำรอนุรักษ์และพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมสังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อมภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม -- รักษำผลประโยชน์ของส่วนรักษำผลประโยชน์ของส่วน รวมรวม -- ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ ประชำธิปไตยอันมีพระมหำประชำธิปไตยอันมีพระมหำ กษัตริย์ทรงเป็นประมุขกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 72. 72. แบบแผนพฤติกรรมตำมแบบแผนพฤติกรรมตำม จรรยำบรรณ ครูจรรยำบรรณ ครู พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมกำรปกครองยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมกำรปกครอง ระบอบประชำธิปไตยระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒๒.. นำำภูมิปัญญำท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมำนำำภูมิปัญญำท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมำ เป็นปัจจัยเป็นปัจจัย ในกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นประโยชน์ต่อในกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นประโยชน์ต่อ ส่วนรวมส่วนรวม ๓๓ .. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดกำรเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดกำรเรียนรู้
 73. 73. แบบแผนพฤติกรรมตำมแบบแผนพฤติกรรมตำม จรรยำบรรณ ครูจรรยำบรรณ ครู พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรม ของชุมชนที่จัดเพื่อของชุมชนที่จัดเพื่อ ประโยชน์ต่อกำรศึกษำทั้งทำงตรงหรือทำงประโยชน์ต่อกำรศึกษำทั้งทำงตรงหรือทำง อ้อมอ้อม ๒๒.. ไม่แสดงควำมเป็นผู้นำำในกำรอนุรักษ์หรือไม่แสดงควำมเป็นผู้นำำในกำรอนุรักษ์หรือ พัฒนำเศรษฐกิจพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำสังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ หรือสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อม
 74. 74. แบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำ บรรณบรรณ ผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำ พฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม กำรยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม กำร ปกครองระบอบประชำธิปไตยปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒๒.. ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในทำงให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในทำง วิชำกำรหรือวิชำชีพแก่ชุมชนวิชำกำรหรือวิชำชีพแก่ชุมชน ๓๓.. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อ ให้ศิษย์และผู้รับบริกำรให้ศิษย์และผู้รับบริกำร เกิดกำรเรียนรู้ และสำมำรถดำำเนินชีวิตเกิดกำรเรียนรู้ และสำมำรถดำำเนินชีวิต
 75. 75. แบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำ บรรณบรรณ ผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเช่น ๑๑.. ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุน กิจกรรมของชุมชนที่จัดกิจกรรมของชุมชนที่จัด เพื่อประโยชน์ต่อกำรศึกษำทั้งทำงตรงเพื่อประโยชน์ต่อกำรศึกษำทั้งทำงตรง หรือทำงอ้อมหรือทำงอ้อม ๒๒.. ไม่แสดงควำมเป็นผู้นำำในกำรอนุรักษ์ไม่แสดงควำมเป็นผู้นำำในกำรอนุรักษ์ หรือพัฒนำเศรษฐกิจหรือพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมสังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำหรือสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญำหรือสิ่งแวดล้อม
 76. 76. การออกใบอนุญาตการออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพควบคุมประกอบวิชาชีพควบคุม ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพ ควบคุม ได้แก่ควบคุม ได้แก่1. ครู 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 3. ผู้บริหารการศึกษา 4. บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)
 77. 77. 1. มีอายุไม่ตำ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. มีวุฒิปริญญาทางการ ศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ มีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 3. ผ่านการปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษาตาม หลักสูตร เป็นเวลาไม่น้อย คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูประกอบวิชาชีพครู
 78. 78. ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นบุคลากรทางการศึกษาอื่น ((ศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์)) 1. มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู2. มีความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพตามที่ คณะกรรมการคุรุสภากำาหนด คุณสมบัติผู้ขอรับใบคุณสมบัติผู้ขอรับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 79. 79. ผู้ไม่ต้องมีใบอนุญาตผู้ไม่ต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพ1. ผู้มาให้ความรู้เป็นครั้งคราว 2. ผู้ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการ สอนแต่บางครั้งต้องสอน 3. นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการอบรม หรือผู้ได้ รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 4. ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5. ผู้ทำาหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ 6. ผู้ประกอบวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 7. ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 8. บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำาหนด เช่น  พระภิกษุผู้ทำาหน้าที่สอน
 80. 80. การออกใบอนุญาตครูชาวการออกใบอนุญาตครูชาว ต่างประเทศต่างประเทศ  เป็นครูก่อน พเป็นครูก่อน พ..รร..บบ..สภาครูฯ มีสภาครูฯ มี ผลใช้บังคับผลใช้บังคับ เป็นครูตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.สภา ครูฯ มีผลใช้บังคับ 1. ปริญญาตรีทางการ ศึกษา 2. ปริญญาตรีสาขาอื่น + ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครูจากต่าง ประเทศ
 81. 81. เกณฑ์การทดสอบและเกณฑ์การทดสอบและ ประเมินความรู้ประเมินความรู้ ครูชาวต่างประเทศครูชาวต่างประเทศ 1. ภาษาและวัฒนธรรม ไทย 2. จรรยาบรรณของ วิชาชีพ 3. ความรู้ในการ
 82. 82. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหาร สถานศึกษาสถานศึกษา เน้นสมรรถนะในการบริหาร จัดการสถานศึกษา (Competency Based Curriculum : CBC) 1. เชาว์ปัญญา 2. ความฉลาดทางอารมณ์ 3. ความรู้ในงาน 4. การพัฒนาตน 5. ความตระหนักในตนเอง 6. การสั่งการ 7. การชี้นำา
 83. 83. หลักสูตรการฝึกอบรมฯหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 9090 ชั่วโมง ประกอบด้วยชั่วโมง ประกอบด้วย * การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการ ประยุกต์ใช้ 1. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ 2. การพัฒนาสมรรถนะในการ บริหารจัดการสถานศึกษา 3. การพัฒนาตนตามจรรยา บรรณของวิชาชีพ
 84. 84. การดำาเนินงานพิจารณาการ ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตาม บัญญัติแห่งกฎหมาย โด ยมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
 85. 85. มาตรา๕๑ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤ จรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญ มีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต กรรมการคุรุสภา กรรมการ มาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่น มีสิทธิกล่าว โทษผู้ได้รับใบอนุญาต
 86. 86. มาตรา๕๒ เมื่อคุรุสภาได้รับเรื่องการก ล่าวหา / กล่าวโทษ ให้เลขาธิการคุรุสภาเสนอเรื่องต่อ คณะกรรมการ มาตรฐานวิชาชีพโดยไม่ชักช้า
 87. 87. มาตรา๕๓ ประธานกรรมการ มาตรฐานวิชาชีพ แจ้งข้อกล่าวหา / กล่าวโทษ ให้ผู้ถูกกล่าวหา / กล่าวโทษ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนเริ่มพิจารณา
 88. 88. มาตรา๕ ๔คณะกรรมการมาตรฐาน วิชาชีพ วินิจฉัยชี้ขาด ได้ ดังนี้ (๑) ยกข้อกล่าวหา (๒) ตักเตือน (๓) ภาคทัณฑ์ (๔) พักใช้ใบอนุญาต ได้ไม่ เกิน 5 ปี (๕) เพิกถอนใบอนุญาต
 89. 89. ๕ ๕ ผู้ได้รับการวินิจฉัย ชี้ขาดตามมาตรา ๕๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) สามารถอุทธรณ์ต่อคณะ กรรมการคุรุสภาได้ ภายใน ๓๐ วัน มาตรา
 90. 90. มาตรา 51 วรรค 1 การกล่าวหา (ผู้ได้รับความเสีย หาย) มาตรา 51 วรรค 2 การกล่าวโทษ (กรรมการคุรุ สภา กรรมการ มาตรฐาน วิชาชีพ หรือ บุคคลอื่น) ภายในระยะ เวลา 1 ปี นับแต่วันที่ ผู้ได้รับ ความเสียหาย หรือผู้ กล่าวโทษรู้เรื่อง และรู้ตัว ผู้ประพฤติผิด คุรุสภา (คณะ กรรมการ คุรุสภา) มาตรา 52 เลขาธิกา ร คุรุสภา ( เสนอ เรื่อง ) มาตรา 53 คณะ กรรมการ มาตรฐา น วิชาชีพ (ก.ม.ว.) มาตรา 53 วรรค 1 ประธาน ก.ม.ว. แจ้งข้อกล่าว หา หรือ ข้อกล่าวโทษ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่ม พิจารณา คณะ อนุกรรมกา รอุทธรณ์มาตรา 55 การอุทธรณ์คำา วินิจฉัย ตาม (2)(3)(4) หรือ (5) ภายใน 30 วัน นับแต่วัน มาตรา 54 คำาวินิจฉัย ชี้ขาด (1) ยกข้อกล่าวหา (2) ตักเตือน (3) ภาคทัณฑ์ (4) พักใช้ใบอนุญาต มีกำาหนด เวลาตามที่เห็น สมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี (5) เพิกถอนใบ อนุญาต มาตรา 53 วรรค 2 ผู้ถูกกล่าวหา หรือถูก กล่าวโทษทำา คำาชี้แจงหรือ พยานหลัก ฐาน ส่ง กมว.หรือ อนุกรรมการ คณะ อนุกรรมกา รสืบสวน จรรยา บรรณ คณะ อนุกรรมกา รสอบสวน จรรยา บรรณ - ออกคำา วินิจฉัยชี้ขาด ของ ก.ม.ว. (ม.54) - ออกคำาสั่งคุรุ สภา ตามคำา วินิจฉัยของ คณะกรรมการ แผนภูมิกระบวนการดำาเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิด จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
 91. 91. ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยา บรรณกับวินัยข้าราชการบรรณกับวินัยข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พทางการศึกษา พ..ศศ.. ๒๕๔๗๒๕๔๗ •• มาตรา ๓๐มาตรา ๓๐ •• มาตรา ๕๗มาตรา ๕๗ •• มาตรา ๘๔มาตรา ๘๔ •• มาตรา ๑๐๗มาตรา ๑๐๗ ((๖๖)) •• มาตรา ๑๐๙มาตรา ๑๐๙
 92. 92. มาตรา ๓๐มาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย สภาครูและบุคลากรสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา สำาหรับการเป็นผู้ทางการศึกษา สำาหรับการเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพครูและประกอบวิชาชีพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะ เข้ารับราชการเป็นเข้ารับราชการเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยา บรรณกับวินัยข้าราชการบรรณกับวินัยข้าราชการ
 93. 93. มาตรา ๕๗มาตรา ๕๗ วรรคสองวรรคสอง ข้าราชการครูและบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาผู้ใด ถูกพักใช้ใบทางการศึกษาผู้ใด ถูกพักใช้ใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพตามอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา ผู้นั้น อาจถูกเปลี่ยนทางการศึกษา ผู้นั้น อาจถูกเปลี่ยน ตำาแหน่งหรือย้ายตามที่ กตำาแหน่งหรือย้ายตามที่ ก..คค..ศศ.. กำาหนด เว้นแต่ถูกสั่งพักราชการกำาหนด เว้นแต่ถูกสั่งพักราชการ ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยา บรรณกับวินัยข้าราชการบรรณกับวินัยข้าราชการ
 94. 94. มาตรา ๘๔มาตรา ๘๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและ เที่ยงธรรม มีความวิริยะอุตสาหะเที่ยงธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาขยันมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษา ประโยชน์ของทางราชการประโยชน์ของทางราชการ และต้องและต้อง ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยา บรรณกับวินัยข้าราชการบรรณกับวินัยข้าราชการ

×