โครงการทดสอบวัดความรูพื้นฐานดานเนื้อหา
                  สําหรับครูชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลั...
บทที่ 13  การสังเคราะหดวยแสง      13.1  การคนควาที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง
          ...
พันธุกรรม            16.2 กฎแหงการแยกตัว
                      16.3 กฎแหงการรวมกลุมอยา...
22.4 แบบแผนการมีชีวิตอยูรอดของประชากร
                       22.5 ประชากรมนุษย
บทที่ 23    มน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทดสอบสมรรถนะชีว

2,362 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทดสอบสมรรถนะชีว

 1. 1. โครงการทดสอบวัดความรูพื้นฐานดานเนื้อหา สําหรับครูชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักการและเหตุผล เพื่อวัดความรูพื้นฐานดานเนื้อหาสําหรับครูชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครอบคลุมเนื้อหา จํานวน 23 เรื่อง เพื่อนําผลที่ไดไปเปนขอมูลเพื่อพัฒนาครูผูสอนตามความเหมาะสมตอไป ขอบเขตเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหาหลักทางดานชีววิทยาที่ใชในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 23 เรื่อง โดยมี รายละเอียดดังตอไปนี้ ลําดับที่ เรื่อง รายละเอียดเนื้อหา Module 1 บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร 1.2 ชีววิทยาคืออะไร 1.3 ชีววิทยากับการดํารงชีวิต 1.4 ชีวจริยธรรม บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา 2.1 การศึกษาชีววิทยา 2.2 กลองจุลทรรศน บทที่ 3 เคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 3.1 สารอนินทรีย ไดแก น้ําและแรธาตุ 3.2 สารอินทรีย ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก วิตามิน 3.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต บทที่ 4 เซลลของสิ่งมีชีวิต 4.1 เซลลของสิ่งมีชีวิต 4.2 โครงสรางของเซลลที่ศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 4.3 การรักษาดุลยภาพของเซลล 4.4 การสื่อสารระหวางเซลล 4.5 การแบงเซลล 4.6 การเปลี่ยนสภาพของเซลลและการชราภาพของเซลล 4.7 เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบของรางกาย บทที่ 5 ระบบยอยอาหารและการสลาย 5.2 การสลายสารอาหารระดับเซลล สารอาหารเพื่อใหไดพลังงาน บทที่ 12 โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก 12.1 โครงสรางและหนาที่ของราก 12.2 โครงสรางและหนาที่ของลําตน 12.3 โครงสรางและหนาที่ของใบ 12.4 การคายน้ําของพืช 12.5 การลําเลียงน้ําของพืช 12.6 การลําเลียงธาตุอาหารของพืช 12.7 การลําเลียงสารอาหารของพืช 1
 2. 2. บทที่ 13 การสังเคราะหดวยแสง 13.1 การคนควาที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 13.2 กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 13.3 โฟโตเรสไพเรชัน 13.4 กลไกการเพิ่มความเขนขนของคารบอนไดออกไซด (CO2) ในพืช C4 13.5 กลไกการเพิ่มความเขมขนของคารบอนไดออกไซดของพืชซีเอเอ็ม (CAM) 13.6 ปจจัยบางประการที่มีผลตออัตราการสังเคราะหดวยแสง 13.7 การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง บทที่ 14 การสืบพันธุของพืชดอก 14.1 การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอก 14.2 การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุพืช 14.3 การวัดการเจริญเติบโตของพืช บทที่ 15 การตอบสนองของพืช 15.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 15.2 การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอม Module 2 บทที่ 5 ระบบยอยอาหารและการสลาย 5.1 อาหารและการยอยอาหาร สารอาหารเพื่อใหไดพลังงาน บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในรางกาย 6.1 ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพของรางกาย 6.2 ระบบขับถายกับการรักษาดุลยภาพของรางกาย 6.3 ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ําเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของรางกาย บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 7.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 7.2 การเคลื่อนที่ของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 7.3 การเคลื่อนที่ของสัตวมีกระดูกสันหลัง บทที่ 8 การรับรูและการตอบสนอง 8.1 การรับรูและการตอบสนอง 8.2 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําและสัตวมีกระดูกสันหลังชั้นต่ําบางชนิด 8.3 เซลลประสาท 8.4 การทํางานของเซลลประสาท 8.5 โครงสรางของเซลลประสาท 8.6 การทํางานของระบบประสาทสั่งการ 8.7 อวัยวะรับความรูสึก บทที่ 9 ระบบตอมไรทอ 9.1 ตอมไรทอ 9.2 ฮอรโมนจากตอมไรทอและอวัยวะที่สําคัญ 9.3 การควบคุมการสรางและหลั่งฮอรโมน 9.4 ฟโรโมน บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว 10.1 กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว 10.2 ประเภทพฤติกรรมของสัตว 10.3 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับการตอบสนองของระบบประสาท 10.4 การสื่อสารระหวางสัตว บทที่ 11 การสืบพันธุและการเจริญเติบโต 11.1 การสืบพันธุ 11.2 การเจริญเติบโตของสัตว Module 3 บทที่ 16 การคนพบกฎการถายทอดทาง 16.1 การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล 2
 3. 3. พันธุกรรม 16.2 กฎแหงการแยกตัว 16.3 กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ 16.4 การทดสอบจีโนไทป 16.5 ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล บทที่ 17 ยีนและโครโมโซม 17.1 การคนพบสารพันธุกรรม 17.2 ยีนอยูที่ไหน 17.3 จีโนม 17.4 สวนประกอบทางเคมีของ DNA 17.5 โครงสรางของ DNA 17.6 สมบัติของสารพันธุกรรม 17.7 มิวเทชัน บทที่ 18 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 18.1 ความเปนมาของพันธุวิศวกรรม 18.2 พันธุวิศวกรรมกับการประยุกตใชประโยชน 18.3 พันธุศาสตรกับการประยุกตใชประโยชนตอมนุษย บทที่ 19 วิวัฒนาการ 19.1 หลักฐานที่บงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 19.2 แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 19.3 พันธุศาสตรประชากร 19.4 ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 19.5 กําเนิดของสปชีส 19.6 วิวัฒนาการกับความหลากหลายทางชีวภาพ บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1 ความหลากลายทางชีวภาพ 20.2 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3 การจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต 20.4 ชื่อของสิ่งมีชีวิต 20.5 การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต 20.6 กําเนิดของชีวิต 20.7 อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 20.8 อาณาจักรแบคทีเรีย 20.9 อาณาจักรโพรทิสตา 20.10 อาณาจักรพืช 20.11 อาณาจักรฟงไจ 20.12 อาณาจักรสัตว 20.13 วิวัฒนาการของมนุษย 20.14 ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 21.2 ความสัมพันธในระบบนิเวศ 21.3 การถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนวัฏจักรสารในระบบนิเวศ 21.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ บทที่ 22 ประชากร 22.1 ความหนาแนนและการแพรกระจายของประชากร 22.2 ขนาดของประชากร 22.3 แบบแผนการเจริญเติบโตของประชากร 3
 4. 4. 22.4 แบบแผนการมีชีวิตอยูรอดของประชากร 22.5 ประชากรมนุษย บทที่ 23 มนุษยกับความยั่งยืนของ 23.1 มนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 23.2 หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะแบบทดสอบ ลักษณะขอสอบวัดผลเปนแบบปรนัย จํานวน 150 ขอ ใชเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมงประกอบดวย ขอสอบ ระดับพื้นฐาน จํานวน 90 ขอ (module ละ 30 ขอ) และขอสอบเฉพาะทาง จํานวน 60 ขอ (module ละ 20 ขอ) เกณฑการประเมินผล 1. หากผูเขาสอบไดคะแนนในขอสอบระดับพื้นฐานต่ํากวารอยละ 65 (ไมมีการพิจารณาขอสอบเฉพาะทาง) จะเขารับการอบรม ระดับตนในทุก module 2. สวนผูที่ไดคะแนนสอบระดับพื้นฐานมากกวาหรือเทากับรอยละ 65 ขึ้นไป จัดเปนระดับดี หรือระดับดีมาก 3. หากคะแนนของทั้งขอสอบทั้งพื้นฐานและเฉพาะทางมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ทั้งสองชุด จัดเปนระดับดีมาก ไมตอง เขารับการอบรมเนื้อหา สามารถเขาสูการอบรมหลักสูตรขั้นสูงและเทคนิคการวิจัย 4. สวนครูระดับดีเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรระดับกลางเฉพาะ module ที่ไดรับคะแนนต่ํากวารอยละ 80 ตารางสรุปเกณฑการประเมิน คะแนนระดับพื้นฐาน (%) คะแนนเฉพาะทาง (%) ผลการประเมิน 1 <65 - ระดับพื้นฐาน อบรมหลักสูตรพื้นฐาน (ไมมีการพิจารณา) โดยมีเนื้อหารวมทั้ง 3 module 2 65 - 79 < 80 ระดับดี เขาอบรมในหลักสูตรระดับกลาง ใน module ที่ไดคะแนนนอยกวา 80% 3 65 - 79 ≥ 80 ระดับดี เขาอบรมในหลักสูตรระดับกลาง ใน module ที่ไดคะแนนนอยกวา 80% 4 ≥ 80 < 80 ระดับดี เขาอบรมในหลักสูตรระดับกลาง ใน module ที่ไดคะแนนนอยกวา 80% 5 ≥ 80 ≥ 80 ระดับดีมาก อบรมหลักสูตรขั้นสูงและ เทคนิคการวิจัย 4

×