แบบทดสอบ Powerpoint

67,849 views

Published on

Published in: Technology, Business
11 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
67,849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
1,472
Comments
11
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบทดสอบ Powerpoint

  1. 1. แบบทดสอบ  MS PowerPoint  1. โปรแกรม Microsoft  PowerPoint  เหมาะสําหรับในการจัดทําเอกสารประเภทใด?  ก. งานดานกราฟฟกส  ข. การทําตารางคํานวณ  ค. การทําเอกสาร ใบความรู และใบงาน  ง. งานนําเสนอขอมูล  2.  จากภาพทีกําหนดให  โปรแกรม  Microsoft PowerPoint  หมายถึง ขอใดตอไปนี้ ?  ่ ก. ชมการนําเสนอ  ข. การเชื่อมโยงหลายมิติ  ค. แทรกสไลด  ง. แสดงตัวอยางกอนพิมพ  3.  จากภาพทีกําหนดให  โปรแกรม  Microsoft PowerPoint หมายถึง ขอใดตอไปนี้ ?  ่ ก. Outline View  ข. Slide View  ค. Slide Sorter View  ง. Normal View  4.  จากภาพทีกําหนดให  โปรแกรม  Microsoft PowerPoint  หมายถึง ขอใดตอไปนี้ ?  ่ ก. ปรับขนาดรูปภาพ  ข. แทรกภาพจากแฟม  ค.  ปรับความมืด- สวางรูปภาพ  ง.  ปรับโหมดสีรูปภาพ  5. รูปแบบของไฟลขอมูลของโปรแกรม Microsoft  PowerPoint  มีนามสกุลไฟล  คืออะไร ?  ก.  .doc  ข.  .ppt  ค.  .xls  ง.  .exe
  2. 2. 6.  จากภาพทีกําหนดให โปรแกรม  Microsoft PowerPoint  หมายถึง  ขอใดตอไปนี้ ?  ่ ก. ใสเสียง  ข.  แมแบบการออกแบบ  ค. โครงรางสี  ง.  การเคลื่อนไหวแบบกําหนดเอง  7.  จากภาพทีกําหนดให โปรแกรม  Microsoft PowerPoint  หมายถึงขอใดตอไปนี้ ?  ่ ก.  แทรกรูปภาพ  ข.  แทรกแผนผังองคกร  ค. แทรกแผนภูมิ  ง.  แทรกตาราง  8.  จากภาพทีกําหนดให  โปรแกรม  Microsoft PowerPoint  หมายถึง ขอใด ?  ่ ก.  แทรกภาพตัดปะ  ข.  แทรกแผนผังองคกร  ค.  แทรกแผนภูมิ  ง.  แทรกตาราง  9.  จากภาพทีกําหนดให  โปรแกรม  Microsoft PowerPoint  หมายถึง  ขอใด ?  ่ ก.  กลองขอความ  ข.  การจัดตําแหนงตัวอักษร  ค. แทรก Word Art  ง.  แทรกภาพตัดปะ  10.  พื้นที่สําหรับการจัดทําขอมูลการนําเสนอ  ของโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  เรียกวาอะไร ?  ก.  แผนงาน (Work Sheet)  ข. ชีท (Sheet)  ค.  สไลด (Slide)  ง.  เอกสารเปลา

×