It news

143 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
143
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

It news

  1. 1. นางสาวจุฑามาศ อัครเดชพงศา เลขที29 ม.6/2 ่ ข่ าว IT ไอบีเอ็ม บริ ษทด้านคอมพิวเตอร์ยกษ์ใหญ่แถลงคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีประจาปี หรื อ "ไอบีเอ็ม ไฟฟ์ อิน ั ัไฟฟ์ " เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผานมา คาดการณ์เทคโนโลยีที่จะส่ งผลกระทบกับชีวิตประจาวันของมนุษย์ในอีก 5 ปี ขางหน้า ่ ้ระบุว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปสู่การจาลองประสาทสัมผัสของมนุษย์ 5 อย่าง ได้แก่ การมองเห็น การได้กลิ่น การสัมผัสการรับรสและการได้ยน ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตมนุษย์ง่ายขึ้น ิไอบีเอ็ม ระบุว่า คอมพิวเตอร์จะสามารถใช้ชุดคาสั่งเพื่อตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีของอาหารรวมถึงรสชาติที่มนุษย์ชอบเช่น การปรุ งอาหารสาหรับผูป่วยที่เป็ นโรคเบาหวานที่ไม่ส่งผลให้น้ าตาลในเลือดของผูป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยงสามารถคงรสชาติ ้ ้ ัอาหารที่ถูกปากเอาไว้ได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยทาให้อาหารที่มีประโยชน์มีรสชาติที่ดีข้ ึนได้แล้วยังจะสามารถสร้างสรรค์เมนูใหม่ที่จะสร้างประสบการณ์ดานรสชาติใหม่ๆ ให้กบมนุษย์ได้อีกด้วย ้ ั นอกจากนั้น ไอบีเอ็มทานายว่าใน 5 ปี ขางหน้าเซ็นเซอร์ขนาดเล็กในคอมพิวเตอร์หรื อโทรศัพท์มือถือจะสามารถ ้ตรวจสอบคนที่มีเชื้อหวัดหรื อโรคอื่นๆ ได้ ด้วยการวิเคราะห์กลิ่น และโมเลกุลขนาดเล็กในลมหายใจ เครื่ องมือดังกล่าวจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัย และตรวจสอบอาการป่ วยได้ต้ งแต่ระยะแรกๆ ได้ เช่นโรคตับหรื อโรคไต โรคหื ดหอบ ัโรคเบาหวานและลมบ้าหมู ในด้านการสัมผัสไอบีเอ็มคาดการณ์เอาไว้ว่าเทคโนโลยีจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์แบบพกพาที่จะช่วยจาลองการสัมผัส การแผ่รังสี รวมถึงการตอบสนองต่อแรงกด และว่าวัตถุแต่ละชนิดจะมีสัมผัส และแรงสั่นสะเทือนที่เป็ นเอกลักษณ์ซึ่งจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้เช่นการจาลองผิวสัมผัสของเนื้อผ้าผ่านอุปกรณ์ที่ทามาโดยเฉพาะ สามารถนาไปใช้ได้ในธุรกิจขายปลีกรวมถึงด้านการแพทย์ ในด้านเสี ยงไอบีเอ็ม ระบุว่า เทคโนโลยีจะสามารถพัฒนาไปสู่การวิเคราะห์โครงสร้างของเสี ยงที่ละเอียดขึ้นเช่นการตรวจจับแรงดันเสี ยง แรงสันสะเทือนและคลื่นเสี ยงในความถี่ต่างๆ กัน ซึ่งเทคโนโลยีดงกล่าวอาจช่วยให้สามารถ ่ ัทานายว่าเมื่อไหร่ ที่ตนไม้ในป่ าจะผลัดใบหรื อแม้กระทังทานายเหตุการณ์ดินถล่มล่วงหน้า นอกจากนี้เทคโนโลยีดงกล่าวจะ ้ ่ ัสามารถช่วยให้เข้าใจความหมายของเด็กทารก ช่วยให้ผปกครองหรื อแพทย์เข้าใจความต้องการของทารกได้อย่างชัดเจน ู้ นอกจากนี้ ไอบีเอ็มยังมองไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์จากสิ่ งที่รับรู้ได้ดวยการมองเห็นซึ่งใน ้
  2. 2. ปัจจุบนรับรู้ได้เพียงแต่เมื่อเราใส่ ขอความหรื อตั้งชื่อมันเท่านั้น ในขณะที่ขอมูลส่ วนใหญ่ที่เป็ นสาระสาคัญของภาพยังคงไม่ ั ้ ้สามารถรับรู้ได้ แต่ใน 5 ปี ขางหน้าจะมีเทคโนโลยีที่นอกจากจะสามารถเข้าใจเนื้อหาจากภาพและสิ่ งที่เห็นแล้วยังสามารถ ้แปลความหมายสิ่ งที่เห็นนั้นเป็ นความหมายหรื อความรู้สึกเช่นเดียวกับที่มนุษย์มอง และแปลความหมายจากภาพถ่ายภาพหนึ่ง เทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวสามารถใช้ในการวิเคราะห์ภาพเช่น ฟิ ลมเอกซเรย์ ภาพจากการ ์สแกนร่ างกาย นอกจากนี้ อาจนาไปใช้ในธุรกิจขายปลีกรวมถึงอุตสาหกรรมด้านการเกษตร

×