Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Den Granslosa Regionen

559 views

Published on

Handelskammarens vision

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Den Granslosa Regionen

 1. 1. Den gränslösa regionen – vision för Sydsverige
 2. 2. Vi gör Sydsverige till en bättre plats för företagen Foto: Urszula Striner
 3. 3. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är en fristående och privat näringslivsorganisation som är öppen för alla företag i Sydsverige. Det är medlems- företagen som sätter agendan för vår verksamhet. Handelskammaren företräder som enda regio- nala organisation företagen i södra Sverige. Detta sker genom långsiktigt arbete för ett bättre affärs- klimat samt genom affärsservice och nätverks- byggande för fler och bättre affärer. Med 2.700 medlemsföretag i alla storlekar och branscher är Sydsvenska Industri- och Handelskam- maren Sveriges största handelskammare och en stark röst för regionen.
 4. 4. © HSB Turning Torso. Foto: Pierre Mens Den gränslösa regionen
 5. 5. är vår vision för Sydsverige Den gränslösa regionen öppnar sig mot ’’ Sydsvenska Industri- och Handelskammaren vill ha en region där såväl människor som företag kan växa omvärlden och drar nytta av influenser och utvecklas. Vi vill att Sydsverige ska vara ett nav och utbyte. för utvecklingen i Norra Europa. Vår region ska vara Regionen kännetecknas av öppenhet för lärande, ett av de områden som har högst tillväxt och väl- stor rörlighet på arbetsmarknaden och en framgångs- stånd. rik integration av invandrad arbetskraft. Den gränslösa Detta kommer inte av sig självt. Vi måste visa hur regionen förmår att hantera de strukturella problem Sydsverige fortsatt ska utvecklas till en blomstrande som den demografiska utvecklingen ger i framtiden. och framgångsrik region. Det är en region som har egen politisk besluts- Handelskammaren har därför tagit fram visionen kompetens att påverka egna resurser och därmed om den gränslösa regionen. möjlighet att anpassa dessa efter de egna förutsätt- För att denna vision ska kunna bli verklighet ningarna. Det finns öppenhet för handel och tillväxt. behöver regionens företag tillgång till kompetens, Regionen ligger i framkant i att hantera de utma- infrastruktur och kunder. ningar och möjligheter som klimathotet innebär. ’’ Den gränslösa regionen är en tillväxtregion dit riskkapital söker sig och där nya företag startas.
 6. 6. DETTA GÖR HANDELSKAMMAREN: Handelskammaren vill utveckla skolan och utbild- ningssystemet genom aktiviteter som matematik- och språktävlingar för högstadiet. Vi driver ock- Kompetens: Lärande, utbildning så debatten, bland annat genom en ranking av svenska högskolor och universitet. Inflytande finns även i styrelserna för de högre lärosätena där Handelskammarens förtroende- valda ser till att föra fram näringslivets budskap. Flera tusen personer deltar varje år i Handels- kammarens seminarier och kurser och stärker därmed sin kompetens. Kompetensen kan också utvecklas i våra nätverk, där deltagarna lär av varandra.
 7. 7. och forskning suddar ut gränser och främjar utveckling För att företag ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga Den gränslösa regionen är öppen mot omvärlden. produkter och tjänster krävs tillgång till kompetens i Arbetskraften behöver vara rörlig både geografiskt form av kunskap och kvalificerad arbetskraft. och mellan branscher. Den demografiska utvecklingen Utbildning, forskning och entreprenörskap bidrar går mot att allt färre måste försörja allt fler. För att till välstånd och tillväxt, men har också ett egen- hantera detta behövs invandring till regionen. Integra- värde genom att vara gränsöverskridande. Den tionen av utländsk arbetskraft måste dock bli mer gränslösa regionen samlar kompetens och utgör framgångsrik, vilket kräver aktiva insatser från både en stark motor för tillväxt. politik och näringsliv. Regionen ska erbjuda hög livs- Det är viktigt att det i regionen finns både kvalitet och god boendemiljö, för att attrahera männi- god grundutbildning och utbildningar i världsklass. skor och företagande. Dessa bidrar till att Sydsverige är en kunskapsregion Genom framgångsrik forskning kan Sydsverige med tillgång till välutbildad arbetskraft. Framgångs- också bidra till att klimathotet kan hanteras. Det sker rik forskning gör att regionens företag kan utveckla bland annat genom att utnyttja de möjligheter som och kommersialisera idéer inom flera segment. skapas när nya energikällor och nya energibärare tas Sydsverige skapar tillväxt genom kunskapsbaserad i bruk. Om forskningen omsätts i framgångsrikt före- tjänste- och varuproduktion, bland annat med hjälp tagande inom miljöteknik kan regionen bli netto- av informations- och kommunikationsteknologi. exportör av klimatvänlig energi och miljökompetens.
 8. 8. DETTA GÖR HANDELSKAMMAREN: Handelskammaren har alltid arbetat för en bättre infrastruktur. Vi arbetade hårt för att förverkliga Öresundsbron. Idag arbetar vi exempelvis för väg Infrastruktur: Stark konkurrenskraft E22 och en fast förbindelse mellan Helsingborg– Helsingör. I början av 1900-talet handlade det om ångbåtsförbindelser till Tyskland. Handelskammaren verkar också för att regionen skall få ökad beslutskompetens över viktiga utvecklingsfrågor. När frihandelsavtal saknas underlättar våra handelsdokument gränspassager och skulle det uppstå problem har Handelskammaren landets bästa kompetens på tullområdet. För att diskutera regionens utveckling skapar vi mötesplatser där olika aktörer kan mötas och utbyta idéer och tankar. Foto: Jan Erik Ebbesson
 9. 9. får företag att flytta till regionen – inte från För att företagen ska kunna verka effektivt krävs en gration av den inre marknaden, samtidigt som bar- god fysisk infrastruktur och bättre administrativa riärerna mot omvärlden rivs. Det skulle också vara till strukturer. Det krävs omfattande satsningar för nytta för regionen om Sverige inför Euro som valuta. att regionen ska utvecklas och visionen om den Det är av stor vikt att Sverige och EU för en gränslösa regionen bli verklighet. politik på klimatområdet som innebär att resurser Det regionala självstyret i Skåne bör permanen- sätts in där de ger störst effekt. Bra klimatpolitik leder tas och samarbetet mellan regionerna i Sydsverige både till bättre miljö och stärkt konkurrenskraft. förstärkas. Målet med detta är att utöka besluts- Satsningar på infrastruktur är nödvändiga för att kompetensen över viktiga utvecklingsfrågor såsom skapa tillgänglighet till större lokala marknader. Sam- infrastruktur och högre utbildning. Genom en de- tidigt vidgas rekryteringsområdena för arbetskraft. centralisering möjliggörs offensiva satsningar, vilket Med hjälp av infrastrukturen kommer effekterna av skapar goda förutsättningar för tillväxt och ökad integrationen i Öresundsregionen större delar av Syd- effektivitet i myndighetsutövandet. sverige till godo. Satsningar på utbyggnad av exem- Globalt ökar handelsutbytet om avregleringar av pelvis E22, E6, Södra Stambanan och Västkustbanan handelshinder fortsätter. Starkare konkurrens ska- är av stor betydelse för regionens tillväxt. par långsiktigt sundare ekonomi. Detta är möjligt om Sydsveriges goda konkurrenskraft ska göra att EU fortsätter att utvecklas positivt med fortsatt inte- företag flyttar till och inte från regionen.
 10. 10. DETTA GÖR HANDELSKAMMAREN: Handelskammaren erbjuder kvalificerad expertis inom internationella affärer och har ett brett nätverk för att finna nya affärskontakter. Kunder: Frihandel och integration Våra medlemsföretag hittar nya kunder genom resor till andra marknader eller via utländska besök i regionen. I våra Business Clubs med fokus på Östersjön och Kina utbyter du erfarenheter för att bli bättre rustad att möta befintliga och nya kunder. Handelskammaren var drivande i arbetet att få Öresundsbron på plats och verkar för att få både svenska och danska regeringen att underlätta inte- grationen. Vi samarbetar med 50 andra handelskamrar runt Östersjön med målet att tredubbla handeln i området på tio år.
 11. 11. öppnar nya marknader för företagen Företagens tillgång till kunder är av central betydelse för är nödvändigt för att realisera den fulla potentialen att förverkliga visionen om den gränslösa regionen. i Öresundsregionen och de stora möjligheter för Strukturer som EU, EMU och frihandelsavtal, men näringslivet som det innebär. också konkurrensutsättning av den offentliga sektorn Den offentliga sektorn behöver konkurrensut- förbättrar företagens tillgång till kunder. sättas i större utsträckning. Det skulle skapa nya Östersjöregionen är en marknad med stor marknader för sydsvenska företag och bidra till potential för vidare tillväxt. Området kring Östersjön, nödvändig effektivisering av verksamheten. Konkur- inkluderat norra Tyskland, västra Ryssland och rens inom samtliga branscher kommer också kon- övriga kustländer i sin helhet, utgör en marknad som sumenterna till godo genom bättre priser, tjänster är betydligt större än exempelvis den kinesiska. och varor. Utvecklingen i regionen är viktig för hela Sydsverige Sydsverige ska erbjuda såväl sina invånare som och vidare integration skapar stora möjligheter för besökare upplevelser som kan mäta sig med och nya affärer. överträffa dem som andra regioner bjuder. Den ökade Integrationen mellan Skåne och Danmark har efterfrågan på upplevelser gör att regionen både kan gjort framsteg, men ytterligare harmoniseringar locka fler kunder utifrån och dra större nytta av dem måste göras och fler barriärer undanröjas. Detta som redan finns på plats.
 12. 12. Så förverkligar
 13. 13. vi visionen om den gränslösa regionen Sydsvenska Industri- och Handelskammaren arbetar för viktiga för att åstadkomma en konkurrenskraftig att göra Sydsverige till en bättre plats för företagen. region. Vi fokuserar våra insatser på de faktorer som Visionen om den gränslösa regionen är vår bild av vi kan påverka och där vi gör mest nytta. det Sydsverige vi vill åstadkomma. För att göra detta För att följa upp regionens utveckling och vårt möjligt behöver företagen tillgång till kompetens, eget arbete har vi satt upp ett antal mål med nyck- infrastruktur och kunder. eltal som vi regelbundet mäter. Förutom regionens Underlaget till visionen är en omfattande ekonomiska utveckling mäter vi exempelvis andelen omvärldsanalys. Totalt har vi identifierat 17 faktorer gymnasiebehöriga elever, antal resande i kollektivtra- som är av betydelse för regionens framtida utveck- fiken och värdet på företagens export. ling. Dessa presenteras på nästföljande uppslag. Når vi samtliga mål är vi på god väg att förverk- Omvärldsanalysen identifierar faktorer som är liga visionen om den gränslösa regionen.
 14. 14. 17 faktorer
 15. 15. av avgörande betydelse för vår framtid I omvärldsanalysen som ligger till grund för visionen Omvärldsanalysen inkluderar också tio faktorer vilka har vi identifierat 17 faktorer som har avgörande bedöms vara av stor betydelse, men där det är mera betydelse för regionens utveckling. Sju faktorer osäkert om de inträffar och i vilken riktning som bedöms som säkra både avseende att de kommer utvecklingen går. Dessa är: att inträffa och i vilken riktning utvecklingen går. Arbetskraftens rörlighet – blir arbetskraften mer rörlig Dessa är: geografiskt och mellan branscher? Demografi – trenden går mot att färre försörjer fler. Avreglering/frihandel – går utvecklingen globalt såväl som Konsumentintresset stärks – internationalisering, inom EU och Östersjöområdet mot större frihandel? ökande konkurrens och förbättrad information Ekonomisk maktförskjutning – förskjuts tyngdpunkten bidrar till ”köparens marknad”. ytterligare i riktning mot exempelvis Brasilien, IT och virtualisering – företag rationaliserar och skapar Ryssland, Indien och Kina? nya affärsmodeller med hjälp av ny teknik. Energi- och råvarupriser – fortsätter de senaste årens Ökande kunskapsinnehåll – betydelsen av forskning ökning, stannar den upp eller vänder den? och utveckling ökar, också i så kallat mogna EU:s utveckling och EMU – fortsätter integrationen och branscher kommer Sverige att införa Euro? Miljö och klimat – frågan blir allt viktigare och påverkar Infrastruktur – transporter är av central betydelse, genom politiken företagens villkor. exempelvis utbyggnad av E22, Södra Stambanan Stor offentlig sektor – denna bedöms förbli stor. och Västkustbanan. Satsar regeringen på dessa? Strukturomvandling – företag byter ägare och produk- Integration på arbetsmarknaden – är integrationens tion omlokaliseras. utveckling positiv och hur påverkas den i en Upplevelser – konsumtion av upplevelser blir allt lågkonjunktur? viktigare. Regional beslutskraft/offentlig administrativ infrastruktur – hur utvecklas regionernas beslutskraft? Öresunds- och Östersjöintegration – utvecklas integra- tionen vidare eller avstannar den?
 16. 16. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren vill ha en region där såväl människor som företag kan växa och utveck- las. Vår region ska vara ett av de områden som har högst ”Den gränslösa regionen” är producerad av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i samarbete med Aspekta och Final. tillväxt och välstånd. För att detta skall bli verklighet krävs att företagen har tillgång till kompetens, infrastruk- tur och kunder. Detta kommer inte av sig självt. Vi måste visa hur Sydsverige fortsatt ska utvecklas till en blomstrande och framgångsrik region. Därför har Handelskammaren tagit fram visionen om den gränslösa regionen. www.handelskammaren.com MALMÖ HALMSTAD HELSINGBORG KALMAR KARLSKRONA KRISTIANSTAD VÄXJÖ Skeppsbron 2 Trade Center Kullagatan 8 Gröndalsvägen 19b Östra Vittusgatan 36 Tyggårdsgatan 1 Videum Science Park 211 20 Malmö Kristian IV:s väg 3 252 20 Helsingborg 392 36 Kalmar 371 33 Karlskrona 291 32 Kristianstad P G Vejdes väg 15 Tel 040-690 24 00 301 18 Halmstad Tel 042-37 07 60 Tel 0480-44 41 60 Tel 0455-820 05 Tel 044-10 39 20 351 96 Växjö Tel 035-15 90 30 Tel 0470-79 48 80

×