Advertisement

หน้าที่ของแป้นพิมพ์01

laiad
laiad
Mar. 30, 2010
Advertisement

หน้าที่ของแป้นพิมพ์01

 1. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Key board) จัดทำโดย นายละเอียด คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ ( เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา )
 2. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) 1. ปุ่ม Escape (Esc) ยกเลิกการทำงาน หรือออกจากโปรแกรม
 3. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ตัวหนอน สำหรับกดเปลี่ยนสลับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ
 4. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) 3. แท็บ สำหรับกดย่อหน้า หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา
 5. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) 4. Caps Lock ปุ่มสำหรับล็อคพิมพ์ตัวอักษรตัวบน
 6. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) Shift ใช้สำหรับกดค้างพิมพ์อักษรตัวบน และใช้ร่วมกับปุ่มอื่น ๆ
 7. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม control (ctrl) มี 2 ปุ่ม สำหรับใช้ร่วมกับปุ่มอื่น ๆ เพื่อให้เกิดคำสั่ง
 8. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม Alternat (Alt) มี 2 ปุ่ม ใช้สำหรับร่วมกับปุ่มอื่น ๆ เพื่อให้เกิดคำสั่ง
 9. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard ) ปุ่ม Spacebar ใช้สำหรับเคาะวรรค
 10. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard ) ปุ่ม Enter ยอมรับคำสั่ง
 11. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม Delete (Del) มี 2 ปุ่ม สำหรับลบตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายมือ
 12. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม ลูกศร สำหรับกดเลื่อนเคอร์เซอร์ซ้าย ขวา ขึ้น ลง
 13. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม backspace ลบตัวอักษรที่อยู่ซ้ายมือ
 14. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม Num Lock สำหรับล็อคพิมพ์ตัวเลข
 15. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ไฟแสดงสถานะ ถ้าปุ่ม numlock ไฟดับ เราจะพิมพ์ตัวเลขไม่ได้ หรือไฟ Caps Lock ติดค้างอยู่ ตัวอักษรที่พิมพ์จะเป็นตัวใหญ่ หรือตัวบนหมด
 16. ขอได้รับคำขอบคุณ สวัสดีครับ
Advertisement