ปจฉิมนิเทศน นิสิตป 4
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ม.เกษตรศาสตร
ดร.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร
ดร.พงษศกดิ์ สวัสดิเกียรติ (Ph,D)
ั
กรรมการบริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการพิสิษฐกรุป
TEL: 081-7543838 FAX. :02-2722965
...
TVC

ขอพลังในตัวคุณ Power of One.mp4
นักวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกายทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน วิชาชีพที่เกี่ยวของ
ดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลัง...
“อะไรคือความแตกตางระหวางคนที่

ประสบความสําเร็จ
กับ คนที่ ลมเหลว”
กุญแจที่ทําใหคนประสบ
ความสําเร็จคืออะไร ??
อายุคนไทยเฉลีย
่

70 ป

หัก เวลาเรียน

20 ป

หัก เวลาหลังเกษียน
เหลือเวลาทํางาน

10 ป
40 ป
หัก เสารอาทิตย 2X52X40ป
4,160 วัน
หัก วันหยุดนักขัตฤกษ 13x40
520 วัน
หัก วันลาทุกประเภท 10x40
400 วัน
หัก เวลานอน เดิน...
รู

EFFICIENCY

ขยัน

รู

ไมรู
ขยัน

ขี้เกียจ

ขี้เกียจ ไมรู
TIME
รูจักตัวเองกอนสมัครงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ความสนใจ ความชอบ
ความสามารถ ความถนัด
บุคลิกสวนตัว
ผลการศึกษา
การฝกงานในขณะเรียน...
กรอกใบสมัครอยางไรใหนาสนใจ
อานกอนกรอก
สะอาดเรียบรอยและถูกตองชัดเจน
ชื่อ........สกุล..........

หรือ ชื่อ...............
•ใชกระดาษสีขาว ไมมีบรรทัด ขนาด A4
•ปากกาควรเปนสีดําหรือน้ําเงิน (ถาเขียน) หรือพิมพเปนสีดําเทานั้น
•ตัวหนังสือ ตัวอั...
•จาก 66 คน เขารอบเปนลําดับที่ 11
•เขารอบสิบคนสุดทายเปนลําดับที่ 4
•แตครองใจกรรมการ ไดคะแนน 9.732
พิธีกร : คุณไดเปน มิสไทยแลนด ไดอยางไร ในเมื่อคุณอาศัยอยูที่ สหรัฐอเมริกา?
ปุย : การที่คุณจะเปนคนไทยนั้น คุณไมจําเ...
•ศึกษารายละเอียดของบริษัท
•ตรงตอเวลา ควรไปกอนเวลาอยางนอย 30 นาที
•หากไปไมทันใหโทรไปและแจงสาเหตุ
•นั่งรออยางเรียบร...
•เสื้อผา หนา ผม ???? กลิ่น ??? รองเทา ถุงเทา
GOOD LOOKING !!!
•สบตาผูสัมภาษณ ไมนงตาลอยมองนอกหนาตาง มองโตะ
ั่
หรื...
•ไมควรรับการสัมภาษณวันละหลายบริษัท
•อยาจับมือผูสัมภาษณ ถาเขาไมไดยื่นมือใหจับกอน
•ไมแยงพูดขณะสัมภาษณ หรือ ถามม...
•ไมแสดงอาการประหมา มือสั่น เขยาเทาไปมา
•ไมควรพูดในสิ่งที่เกินจริง
•ไมควรตอบวาไมทราบ นอกจากจนปญญาจริงๆ
•ไมควรถามเ...
•ชีวิตในวัยเด็ก การประกอบอาชีพของพอแม สภาพความเปนอยูใน
ปจจุบันของพอแม พี่นองทํางาน เรียนที่ไหนอยางไร
•ชีวิตในวัยเ...
•คุณสนใจตําแหนงงานใดมากทีสุด เพราะอะไร
่
•ถาไมไดตําแหนงที่สนใจ จะสนใจในตําแหนงอื่นหรือไม
•ทําไมถึงสนใจทํางานกับบริษ...
•คุณคิดวาประสบการณในการทํางานจําเปนแคไหน
•คุณคิดวาสิ่งสําคัญที่สุดของการทํางานคืออะไร
•อะไรทีคุณคิดวาเปนเครื่องวัดค...
•คุณเรียนรูอะไรบางจากการไปฝกงาน
•ถาคุณทํางานที่ไดรับมอบหมายไมสําเร็จ จะทําอยางไร
•คุณจะเดินทางไปตางจังหวัด ไดหรือ...
•คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน
•คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับคาครองชีพ ตองมีหรือไม
•ถาจะตองปลดลูกนอ...
มีความรักในงาน
มีความฝน / ความมุงมั่น ที่จะประสบความสําเร็จ

มีแรงบันดาลใจ
มีการวางแผนการทํางาน
มีความคิดที่สรางสรรค
ม...
การมีความฝนและเปาหมายที่ชดเจน
ั
รักและชอบในงานที่ทํา
มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะประสบ
ความสําเร็จ
มีศรัทธาและความเชื่...
เรามีสิ่งเหลานี้แลวหรือยัง??????
COMPETENCE
COMMUNICATIVENESS
เกงงาน
CONCERN
เกงคน
COURAGE
CREATIVE
เกงคิด

เกงดําเน...
อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ

47
อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ

52
Reasons Employees Are Rewarded
They add value with their
ideas.
They learn new skills.
They help the business
grow.
They t...
The Opportunity Cost of Working
Take an evening shift
job

Give up time with
family and friends

Decide to stay in current...
Key Employee Skills
Start 
Here

Basic Skills

Interpersonal
Skills
Systems
Skills

Thinking Skills

Personal Skills

Reso...
Basic Skills
Able to read, write, perform 
basic math computations; 
listens well; speaks clearly
Personal Skills
Goal driven, positive self image, 
sociable, realistic self‐assessment, 
demonstrates honesty
Interpersonal Skills
Team player, able to teach 
and lead other employees 
with diverse backgrounds, 
meets customer 
expe...
Organizational 
Skills
Works well in an 
organization, can monitor 
and correct performance, 
suggests improvements to 
th...
Thinking Skills
Creates new ideas, makes 
decisions, solves problems, 
organizes information, 
learns efficiently, can rea...
Resource 
Management Skills
Makes good use of time, 
money, materials, and 
employee resources. Thinks of 
more efficient ...
Information 
Management Skills
Acquires, assimilates, and 
organizes information; has solid 
analytical  and problem‐solvi...
Technology Skills
Solid skills in various electronic 
media (computers), can 
operate various types of 
equipment with eas...
The Most
The most satisfying two-letter
word.......

"WE"

Use it.
The most poisonous three-letter
word.....

"EGO"

Kill it.
The most used four-letter
word...........

"LOVE"

Value it.
The most pleasing five-letter
word.......

"SMILE"
Keep it.
The fastest spreading six-letter
word...

"RUMOUR"

Ignore it.
The hard working sevenletter word..

"SUCCESS"

Achieve it.
The most enviable eight-letter
word....
"JEALOUSY"
Distance it.
The most powerful nineletter word....

"KNOWLEDGE"
Acquire it.
The most Divine ten-letter
word....
“FRIENDSHIP"

Maintain it.
The most WE LOVE

4

word.... IS @@@

WE
ARE

KUSS
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์

506 views

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สมัครงาน หลักการทำงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์

 1. 1. ปจฉิมนิเทศน นิสิตป 4 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ม.เกษตรศาสตร ดร.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร
 2. 2. ดร.พงษศกดิ์ สวัสดิเกียรติ (Ph,D) ั กรรมการบริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการพิสิษฐกรุป TEL: 081-7543838 FAX. :02-2722965 e-mail: pongsakswat@yahoo.com www.pongsakswat.blogspot.com ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จ.พระนครศรีอยุธยา ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร อาจารยพิเศษ โครงการปริญญาเอกการจัดการกีฬา ม.เกษตรศาสตร โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร M.Eng. ม.เกษตรศาสตร MBA . ม.เกษตรศาสตร / ม.ขอนแกน / มทร.สุวรรณภูมิ / อุปนายกสมาคมนักเรียนเกา สามเสนวิทยาลัย รองประธานชมรมผูบริจาคโลหิต 100 ครั้ง กรรมการสมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร
 3. 3. TVC ขอพลังในตัวคุณ Power of One.mp4
 4. 4. นักวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกายทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน วิชาชีพที่เกี่ยวของ ดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกายอื่น ๆ เชน - นักวิทยาศาสตรการกีฬาในแตละสาขา เชน นักสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลัง กาย นักจิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย เปนตน - นักวิจัยทางดานการกีฬาและการออกกําลังกาย - นักวิชาการทางดานกีฬาและการออกกําลังกาย - นักพัฒนาชุมชนทางการกีฬา การออกกําลังกายและสุขภาพ - ผูจัดโครงการสงเสริม พัฒนาและบริการทางดานกีฬาและการออกกําลังกาย - ผูฝกสอนกีฬาดานการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (โคชฟตเนส) เชน ทีมกีฬาอาชีพ ทีมชาติ สโมสรกีฬาตาง ๆ ชมรมกีฬา ฯลฯ - ผูฝกสอนการออกกําลังกาย เชน ศูนยออกกําลังกายตาง ๆ โรงแรม ศูนยสุขภาพองค รวมของโรงพยาบาล ฯลฯ - ผูใหคําแนะนําการออกกําลังกายในสถานประกอบการตาง ๆ เชน บริษัทเอกชน เปน ตน - พนักงานของรัฐในสวนราชการที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและ การออกกําลังกาย - อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา - ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
 5. 5. “อะไรคือความแตกตางระหวางคนที่ ประสบความสําเร็จ กับ คนที่ ลมเหลว”
 6. 6. กุญแจที่ทําใหคนประสบ ความสําเร็จคืออะไร ??
 7. 7. อายุคนไทยเฉลีย ่ 70 ป หัก เวลาเรียน 20 ป หัก เวลาหลังเกษียน เหลือเวลาทํางาน 10 ป 40 ป
 8. 8. หัก เสารอาทิตย 2X52X40ป 4,160 วัน หัก วันหยุดนักขัตฤกษ 13x40 520 วัน หัก วันลาทุกประเภท 10x40 400 วัน หัก เวลานอน เดินทาง และกิจกรรมอืนๆ ่ (24ชม-8ชม / 24 ชม) X (365--104วัน-13วัน-10วัน)x 40 ป 6,283 วัน รวมเปนจํานวน 11,363 วัน คิดเปน 31.13 ป •เหลือเวลาทํางานจริงๆ 8.87 ป ?????
 9. 9. รู EFFICIENCY ขยัน รู ไมรู ขยัน ขี้เกียจ ขี้เกียจ ไมรู TIME
 10. 10. รูจักตัวเองกอนสมัครงาน 1. 2. 3. 4. 5. ความสนใจ ความชอบ ความสามารถ ความถนัด บุคลิกสวนตัว ผลการศึกษา การฝกงานในขณะเรียน 6. ทักษะในการสือความหมาย ่ 7. ความรูในคอมพิวเตอร และ ความสามารถพิเศษ 8. วิชา สาขาที่เรียน 9. กิจกรรมนอกหลักสูตร 10.ประสบการณในการทํางานนอกเวลา
 11. 11. กรอกใบสมัครอยางไรใหนาสนใจ อานกอนกรอก สะอาดเรียบรอยและถูกตองชัดเจน ชื่อ........สกุล.......... หรือ ชื่อ............................ ระบุตําแหนงทีสมัครใหชัดเจน ่ ระบุเงินเดือนทีตองการ (ถาถาม) ่ กรอกรายละเอียดใหครบทุกชอง และตามความเปนจริง บุคคลอางอิงตองรูจักเราดี และเรียนขออนุญาตกอน ถาไดบคคลอางอิงเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ เกี่ยวของกับองคกร ุ เอกสารหลักฐานตางๆใหครบถวน
 12. 12. •ใชกระดาษสีขาว ไมมีบรรทัด ขนาด A4 •ปากกาควรเปนสีดําหรือน้ําเงิน (ถาเขียน) หรือพิมพเปนสีดําเทานั้น •ตัวหนังสือ ตัวอักษร สะอาดเปนระเบียบ ใชฟอนทมาตรฐาน •ภาษาที่ใชตามความประสงคขององคกร หรือ ตําแหนงงาน •สํานวนตองเปนทางการหรือภาษาเขียน •ขอความสั้น กระชับ ไดเนื้อหา และไมควรยาวเกิน 1 หนาลําดับดังนี้ ที่มาของขาวการรับสมัครงาน / ตําแหนงงานที่สนใจ / สําเหตุแรงจูงใจ คุณสมบัติ ทักษะที่เหมาะสมกับตําแหนง •ซองจดหมายควรเปน 9x4 นิ้ว
 13. 13. •จาก 66 คน เขารอบเปนลําดับที่ 11 •เขารอบสิบคนสุดทายเปนลําดับที่ 4 •แตครองใจกรรมการ ไดคะแนน 9.732
 14. 14. พิธีกร : คุณไดเปน มิสไทยแลนด ไดอยางไร ในเมื่อคุณอาศัยอยูที่ สหรัฐอเมริกา? ปุย : การที่คุณจะเปนคนไทยนั้น คุณไมจําเปนตองอยูในประเทศไทย ดิฉันหวังจะ เปนตัวอยางที่ดีของคนไทยในประเทศของดิฉัน เพราะดิฉันเปนคนไทย จริงอยูดิฉัน เติบโตใน ลอสแองเจลลิส แตเปนคนไทยมาโดยตลอด ดิฉันพูดภาษาไทย และดิฉัน อยากใหทุกคนทราบวา ดิฉันภูมิใจที่เปนผูหญิงไทย (ยิ้ม) พิธีกร : ใครสอนภาษาอังกฤษ คุณเปนคนแรกครับ? ปุย : บานเราไมใหพูดภาษาอังกฤษ พูดไดแตภาษาไทยเทานั้น ฉันจึงพูดไทยได ดิฉันคิดวาเปนหนีบุญคุณบิกเบิรด (รายการเด็ก) ดิฉันชอบรายการนั้นมากตอนเด็กๆ ้ ๊ (หัวเราะ) พิธีกร : ผมทราบวาคุณมีโครงการการกุศลสําหรับเด็กไทยที่คุณทําอยูใชมั๊ยครับ? ปุย : แมเมืองไทยจะสวยงามมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดี แตเรามีปญหา เด็กไทยนับ หมื่นคนยังอดอยากและเสียชีวิต ในฐานะนางสาวไทยดิฉันหวังวา จะชวยใหเด็ก เหลานั้นดีขึ้น โดยคําตอบพีปุยสามารถชนะใจกรรมการโดยไดคะแนนสูงถึง 9.732 นําโดงมา ่ เปนที่
 15. 15. •ศึกษารายละเอียดของบริษัท •ตรงตอเวลา ควรไปกอนเวลาอยางนอย 30 นาที •หากไปไมทันใหโทรไปและแจงสาเหตุ •นั่งรออยางเรียบรอย และมีมารยาท •แสดงความเคารพผูสัมภาษณและยิ้มแยมแจมใส •ควรมีคําถามที่เกี่ยวกับงานที่ตองทํา แตตองหาจังหวะที่เหมาะสม •คําพูดชัดเจนเปนธรรมชาติ และมันใจ ่ •กิริยาวาจาสุภาพ อาจโดนแหยใหโกรธเพื่อดูการควบคุมอารมณ
 16. 16. •เสื้อผา หนา ผม ???? กลิ่น ??? รองเทา ถุงเทา GOOD LOOKING !!! •สบตาผูสัมภาษณ ไมนงตาลอยมองนอกหนาตาง มองโตะ ั่ หรือขวยเขิน •ถาจะไอควรใชผาปดปากจมูก และกลาวคําขอโทษ •ไมนั่งไขวหาง หรือ เอนหลัง •เคาะประตูหองกอน พรอมขออนุญาต ลากเกาอี้ไมใหมีเสียงดัง •คําถามทีควรถาม เกี่ยวกับองคกร (ความสําเร็จ) ตนเอง (มีขอ บกพรอง ตรงไหนบาง จะแกไขอยางไร )
 17. 17. •ไมควรรับการสัมภาษณวันละหลายบริษัท •อยาจับมือผูสัมภาษณ ถาเขาไมไดยื่นมือใหจับกอน •ไมแยงพูดขณะสัมภาษณ หรือ ถามมากจนเกินเหตุ •หามถามเกี่ยวกับวันหยุด พักรอน สวัสดิการ ฯลฯ •หามใสแวนกันแดด และใชมือปดปากเวลาพูด หรือ กุมมือบนตักแนน
 18. 18. •ไมแสดงอาการประหมา มือสั่น เขยาเทาไปมา •ไมควรพูดในสิ่งที่เกินจริง •ไมควรตอบวาไมทราบ นอกจากจนปญญาจริงๆ •ไมควรถามเรื่องเงินเดือน จนกวาผูสัมภาษณจะพอใจ และ ถามเรากอน •ไมควรนินทา หรือ ตําหนิเจานาย เกา •ไมควรนําพอแม หรือ เพื่อน หรือแพนไปสัมภาษณดวย
 19. 19. •ชีวิตในวัยเด็ก การประกอบอาชีพของพอแม สภาพความเปนอยูใน ปจจุบันของพอแม พี่นองทํางาน เรียนที่ไหนอยางไร •ชีวิตในวัยเรียน การเรียน กิจกรรม ชอบ หรือไมชอบอยางไร •การฝกงาน ที่ไหน อยางไร ไดอะไร •ทําไมถึงเลือกสมัครงานที่บริษัท สนใจเพราะอะไร •อะไรคือสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวต ิ •อยากไดหัวหนาเปนผูหญิงหรือผูชาย เพราะอะไร •มีจุดเดน จุดดอย อะไรบางในตนเอง •ชอบทํางานอดิเรกอะไร เพราะอะไร •เปาหมายของชีวิตคืออะไร อยากเปนอะไร •มองปญหาสังคม........(เรื่องที่นาสนใจในขณะนัน) อยางไร ้
 20. 20. •คุณสนใจตําแหนงงานใดมากทีสุด เพราะอะไร ่ •ถาไมไดตําแหนงที่สนใจ จะสนใจในตําแหนงอื่นหรือไม •ทําไมถึงสนใจทํางานกับบริษัทนี้ •เลาใหฟงวารูจักบริษัทไดอยางไร •คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับเงินเดือน •ในการเริ่มตนทํางานคุณคิดวา ควรรับผิดชอบมากๆเงินเดือนมากๆ •หรือควรทํางานนอยๆเงินเดือนพอเหมาะ
 21. 21. •คุณคิดวาประสบการณในการทํางานจําเปนแคไหน •คุณคิดวาสิ่งสําคัญที่สุดของการทํางานคืออะไร •อะไรทีคุณคิดวาเปนเครื่องวัดความสําเร็จของงาน ่ •ถามีโอกาสเลือกเพื่อนรวมงาน จะเลือกคนประเภทไหน •ถามีโอกาสเลือกลูกนอง จะเลือกคนประเภทไน •ถามีโอกาสเลือกหัวหนา จะเลือกคนประเภทไหน •ถาเลือกไดอยากไดหัวหนาผูชายหรือผูหญิง •ถาบริษัทรับคุณเปนพนักงานชั่วคราวกอน คุณจะทําหรือไม •คุณคิดวาจะมีวิธีการทํางานรวมกับคนอื่นอยางไร
 22. 22. •คุณเรียนรูอะไรบางจากการไปฝกงาน •ถาคุณทํางานที่ไดรับมอบหมายไมสําเร็จ จะทําอยางไร •คุณจะเดินทางไปตางจังหวัด ไดหรือไม •ถาบริษัทจะสงคุณไปทํางานตามสาขาตางๆ แลวแตบริษัทกําหนด คุณมีความคิดเห็นอยางไร •ถาคุณมีหัวหนาที่เจาอารมณ คุณจะทําอยางไร •คุณอยากทํางานบริษัทใหญหรือ บริษัทเล็กๆ •คุณชอบงานประเภททําคนเดียว หรือ ชวยกันทํางานหลายๆคน •ถาเปนหัวหนาจะมีวิธีจูงใจใหลูกนองทํางานอยางไร
 23. 23. •คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน •คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับคาครองชีพ ตองมีหรือไม •ถาจะตองปลดลูกนองออก 1 คนในจํานวน 5 คน จะมีวิธีการอยางไร •คุณคิดวาฝายบุคคลมีหนาที่อยางไรบาง •ถาใหคณประเมิณผลงานลูกนอง คุณจะใชหลักเกณฑอะไร ุ •ถามีลูกนองมารองทุกขกับคุณ คุณจะทําอยางไรบาง •คุณรูจักกับใครในบริษัทนีหรือไม อยางไร ้ •ความไฝฝนในอนาคต •มีกจการ / ผูบริหารที่.... ิ •อยาตอบ เออ อา ประมาณวา เขาใจมั๊ย
 24. 24. มีความรักในงาน มีความฝน / ความมุงมั่น ที่จะประสบความสําเร็จ  มีแรงบันดาลใจ มีการวางแผนการทํางาน มีความคิดที่สรางสรรค มีความซื่อสัตย รูจักการบริหารเวลา / บริหารคน / บริหารตัวเอง มุงมั่นในการแสวงหาความรูอยูเสมอ  มีความออนนอมถอมตน จิตบริการ และมนุษยสัมพันธที่ดี คิดเชิงบวก (POSITIVE THINKING)
 25. 25. การมีความฝนและเปาหมายที่ชดเจน ั รักและชอบในงานที่ทํา มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะประสบ ความสําเร็จ มีศรัทธาและความเชื่อมั่น เชื่อวาความสําเร็จอยูที่ตัวเราไมใชฟาลิขิต กลาที่จะลมเหลว และตัดสินใจ ไมทอถอยหรือลมเลิก  เชื่อวาทุกอยางเปนไปได รักที่จะเรียนรูไมอยูนิ่ง มีเครือขายและพันธมิตร
 26. 26. เรามีสิ่งเหลานี้แลวหรือยัง?????? COMPETENCE COMMUNICATIVENESS เกงงาน CONCERN เกงคน COURAGE CREATIVE เกงคิด เกงดําเนินชีวิต เกงพิชตอุปสรรค ิ
 27. 27. อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 47
 28. 28. อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 52
 29. 29. Reasons Employees Are Rewarded They add value with their ideas. They learn new skills. They help the business grow. They take on additional responsibility. Can you think of others?
 30. 30. The Opportunity Cost of Working Take an evening shift job Give up time with family and friends Decide to stay in current position… Instead of relocating to take a better job Going to college and starting work later on And getting a betterpaying job as a result
 31. 31. Key Employee Skills Start  Here Basic Skills Interpersonal Skills Systems Skills Thinking Skills Personal Skills Resource Management Skills Information Management Skills Technology Skills
 32. 32. Basic Skills Able to read, write, perform  basic math computations;  listens well; speaks clearly
 33. 33. Personal Skills Goal driven, positive self image,  sociable, realistic self‐assessment,  demonstrates honesty
 34. 34. Interpersonal Skills Team player, able to teach  and lead other employees  with diverse backgrounds,  meets customer  expectations, negotiates  well
 35. 35. Organizational  Skills Works well in an  organization, can monitor  and correct performance,  suggests improvements to  the organization
 36. 36. Thinking Skills Creates new ideas, makes  decisions, solves problems,  organizes information,  learns efficiently, can reason  things out
 37. 37. Resource  Management Skills Makes good use of time,  money, materials, and  employee resources. Thinks of  more efficient ways of doing  things
 38. 38. Information  Management Skills Acquires, assimilates, and  organizes information; has solid  analytical  and problem‐solving  skills
 39. 39. Technology Skills Solid skills in various electronic  media (computers), can  operate various types of  equipment with ease, can  maintain and repair equipment
 40. 40. The Most
 41. 41. The most satisfying two-letter word....... "WE" Use it.
 42. 42. The most poisonous three-letter word..... "EGO" Kill it.
 43. 43. The most used four-letter word........... "LOVE" Value it.
 44. 44. The most pleasing five-letter word....... "SMILE" Keep it.
 45. 45. The fastest spreading six-letter word... "RUMOUR" Ignore it.
 46. 46. The hard working sevenletter word.. "SUCCESS" Achieve it.
 47. 47. The most enviable eight-letter word.... "JEALOUSY" Distance it.
 48. 48. The most powerful nineletter word.... "KNOWLEDGE" Acquire it.
 49. 49. The most Divine ten-letter word.... “FRIENDSHIP" Maintain it.
 50. 50. The most WE LOVE 4 word.... IS @@@ WE ARE KUSS

×