ดร.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ
B.Sc. , MBA. Ph.D.
ผูชวยกรรมการผูจัดการพิสิษฐกรุป
TEL: 01-7543838 FAX. :02-9137471
e-mail...
อายุคนไทยเฉลีย
่

70 ป

หัก เวลาเรียน

20 ป

หัก เวลาหลังเกษียน
เหลือเวลาทํางาน

10 ป
40 ป
หัก เสารอาทิตย 2X52X40ป
4,160 วัน
หัก วันหยุดนักขัตฤกษ 13x40
520 วัน
หัก วันลาทุกประเภท 10x40
400 วัน
หัก เวลานอน เดิน...
I AM NOT OK…..YOU ARE OK
I AM OK…..

YOU ARE NOT OK

I AM OK…..

YOU ARE OK

I AM NOT OK…..YOU ARE NOT OK
คนอืน
่

เปดเผย

จุดบอด

รู

OPEN AREA

BLIND AREA

คนอืน
่
ไมรู

จุดซอนเรน

อวิชชา

HIDDEN AREA

UNKNOW AREA

ตนเอง...
1.ทําใหคนรูจักเรา
2.รูจักแลวรัก
3.รักแลวศรัทธา
คิดตางกัน
คานิยมตางกัน
อคิต
ผลประโยชนขดกัน
ั
1.ไมตรงตอเวลา
2.เห็นแกตัวจนรับไมได
3.น้ําใจไมมี
4.ไมมมนุษยสัมพันธ
ี

8%
12%
25%
55%
1.ตั้งเปาหมาย
2.ขยันขันแข็ง
3.แสวงหาความรู
4.ถอมตน
5.เชื่อมันในตนเอง
่
6.อดทน อดกลัน (อดออม)
้
7.ไมตาหนิ / พร่ําบน
ํ
...
บุคลิกเจริญตา
เจรจาวาทะศิลป
ยินดีแนะนําชี้แจง
ไมแลงน้ําใจ
ใหอภัยทุกเมือ
่
เพื่อสวนรวมเปนหลัก
ไมหนายักษหนางอ
รูความตองการของมนุษย
รูความแตกตางของมนุษย
รูจักตนเอง
รูจักผูอื่น
รูจักการสื่อสารเพื่อความสําเร็จ
S--M--C--R
รูจักตนเอง
รูจักองคกร
รูจักริเริ่ม
รูจักบริหารตนเองใหเปน
รูจักแสวงหาเครือขายขอมูลและพันธมิตร
ทักษะในการรูแบบ HYBRID รูรอบ
ทักษะในการจิตนาการ
ทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ ปรับเปลียนตามสถานการณ สภาพแวดลอม
่
ทักษะในควา...
ความสามารถในการเปนผูนําคืออะไร
เขาใจความใฝฝน
เขาใจอารมณความรูสึก
ทุกคนลวนมีความสําคัญ
เขาหาผูอื่น

ความจริงใจ
ค...
ฉลาดและเฉียบขาด
อยากรูอยากเห็นและชางสังเกตุ

มีความคิดสรางสรรค
ฝกฝนตนเองอยางสม่าเสมอ
ํ
เปนแบบอยางที่ดี
จัดสรรงาน
ช...
เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา
จงเลือกเอาสวนที่ดีเขามีอยู
เปนประโยชนโลกบางยังนาดู
สวนที่ชั่วอยาไปรูของเขาเลย
จะหาคนมี...
CODING

ENCODING
•SMILING
•EMOTIONAL CONTROL
•RESPECTFULL / READINESS
•VALUEADD
•IMPRESSIVE
•COUTESY
•ENTHUSIASM
มีศรัทธา
ใฝหาความรู
ชางสังเกตุและจดจํา
มีจตวิทยา
ิ
มีปยวาจา
รูจักพัฒนาตนเอง
มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มีมนุษยสัมพันธ...
1. รูจกงานที่ทําอยูตรงหนา
ั
เริมตั้งแตรจักปรัชญาของบริษัทที่ทําอยูตอนนีเ้ ลยวาคืออะไร จากนั้นก็ซอยยอยๆ ลง
่
ู
มายั...
4. สรางบรรยากาศการทํางานในทางบวก
อยาเปนพนักงานที่คอยเมาทเจานายหรือบริษัทลับหลัง ซึ่งอันที่จริงเมาทไปอาจจะ
ชวยระบา...
6. ผิดเปนครู
แอนอกยอมรับผิดในสิ่งที่ทําพลาดไป เรงแกไข แลวเก็บสิ่งที่พลั้งพลาดไปเปน
ครู ดีกวาจะมานั่งโทษตัวเอง
หรือโ...
9. ชางถามไปก็ไมดี
จริงอยูการเปนคนชางซักถามแสดงถึงความใสใจ แตถามีนิสัยชางถามกับเรื่องไม
เปนเรื่อง อยางนี้นิ่งไว...
11. ติดตามขอมูลขาวสาร
ความเคลื่อนไหวในแวดวงของงานที่ทํา เทรนดของโลก หรือเรืองใหมๆที่ยังไมคอยมีใครรู
่
รวมถึงการเขา...
14. หัดยืดหยุนไวบาง
ความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ใครก็หลีกเลี่ยงไมได และหลายบริษัทก็ตองการคนทํางานที่พรอมจะ
ปรับตัว
เข...
17. เต็มที่กับงาน
นอกจากทํางานในสวนของตัวเองใหสมบูรณแลว บางครั้งการไดงานใหมๆเพิ่มขึ้นมาก็เปนโอกาส
ดีๆ
ที่ทาทายคุณไ...
C = Challenge ทาทาย
H =Habbit อุปนิสัย
A=Attitude ทัศนคติ

N=Network

สายสัมพันธ

G=Goal เปาหมาย
E=Enhancement ยกระดับ
...
บัญญัติสิบประการในการทํางานใหสําเร็จ
การมีความฝนและเปาหมายที่ชดเจน
ั
รักและชอบในงานที่ทํา
มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จ...
มองคนในแงดี
รูวธีจาชื่อคน
ิ ํ
รูจกเทคนิคการสื่อสารที่มประสิทธิภาพ
ั
ี
มีความรูในเรื่องติดตอ

เปนผูฟงที่ดี / มีจิตบร...
มองคนในแงดี
รูวธีจาชื่อคน
ิ ํ
รูจกเทคนิคการสื่อสารที่มประสิทธิภาพ
ั
ี
มีความรูในเรื่องติดตอ

เปนผูฟงที่ดี / มีจิตบร...
1.ผูประสบความสําเร็จ::ฝกคิดทางบวก
POSITIVE THINKING
“ผูคนแตกตางกันเพียงเล็กนอย แตความ
แตกตางเพียงนอยนิดนั้นทําใหเ...
จงปฏิบัติ เดิน พูดและคิดใหเหมือนกับคนทีคุณอยากเปน
่
จงคิดถึงแตทางบวกและความสําเร็จอยูในใจตลอดเวลา
จงแผขยายทัศนคติแหง...
2.ผูประสบความสําเร็จ

รูวิธีเอาชนะความลมเหลว
“ความลมเหลวจะไมใชความลมเหลว เวนไว
แตถาคุณไมเรียนรูจากมัน”

รอยล...
ทําความเขาใจวาความลมเหลวคืออะไร
ศึกษาจุดออนจุดแข็งของตนเอง
ปรับความพยายามของตนเองใหม
ศึกษาความสําเร็จและความลมเหลวจา...
3.ผูประสบความสําเร็จ::มีวิสัยทัศน
“โลกของคนตาบอดถูกจํากัด

ดวยผัสสะ โลกของคนโงถก
ู
จํากัดดวยความรู และโลก
ของผูยงใหญ...
สิ่งจํากัดวิสัยทัศน
อดีตของเรา
ความกดดันในปจจุบน
ั
ปญหาตางๆ
การขาดมุมมอง
ตําแหนงปจจุบันของเรา
การแสวงหาความรูอยูเส...
4.ผูประสบความสําเร็จ : ตั้งเปาหมาย
เปาหมายจูงใจเรา
เปาหมายทําใหเราทํางานอยางมีทศทาง
ิ
เปาหมายเพิ่มคุณคาของงาน
เปา...
5.ผูประสบความสําเร็จ : บริหารเวลา
สิ่งทีทําใหเสียเวลา
่
ความเกียจคราน ผัดวันประกันพรุง
การขัดจังหวะในการทํางาน
พยายามแ...
อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ

49
รู

EFFICIENCY

ขยัน

ไมรู

รู
ขยัน

ขี้เกียจ

ขี้เกียจ ไมรู

TIME

อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ

50
อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ

52
อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ

53
“สวัสดีครับ มาทําไมครับ”
“คุณจะไปไหนครับ”
“จะเอาอะไรอีกครับ”
“พอหรือยังครับ”
“ที่นี่สูบบุหรีไมไดครับ”
“ทําไมเอามาแคนี้”...
สวัสดี

สวัสดีครับ

ขอบคุณ

ขอขอบพระคุณครับ

ขอโทษ

ขอประทานโทษครับ

จะพูดวา

ขออนุญาตครับ

ไมเปนไร

ดวยความยินดีครับ
...
การสร้างความสำเร็จในงาน
การสร้างความสำเร็จในงาน
การสร้างความสำเร็จในงาน
การสร้างความสำเร็จในงาน
การสร้างความสำเร็จในงาน
การสร้างความสำเร็จในงาน
การสร้างความสำเร็จในงาน
การสร้างความสำเร็จในงาน
การสร้างความสำเร็จในงาน
การสร้างความสำเร็จในงาน
การสร้างความสำเร็จในงาน
การสร้างความสำเร็จในงาน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสร้างความสำเร็จในงาน

801 views

Published on

หลัก วิธีคิด ในการทำงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสร้างความสำเร็จในงาน

 1. 1. ดร.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ B.Sc. , MBA. Ph.D. ผูชวยกรรมการผูจัดการพิสิษฐกรุป TEL: 01-7543838 FAX. :02-9137471 e-mail: pongsakswat@yahoo.com ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว อาจารยพิเศษ โครงการปริญญาเอกการจัดการกีฬา ม.เกษตรศาสตร โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร MBA . ม.เกษตรศาสตร / ม.ขอนแกน คณะวิทยาจัดการ ม.ขอนแกน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / ม.ศรีปทุม นายกสมาคมผูปกครองและครู / อุปนายกสมาคมนักเรียนเกา สามเสนวิทยาลัย กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กทม.เขต 1 / รองประธานชมรมผูบริจาคโลหิต 100 ครั้ง
 2. 2. อายุคนไทยเฉลีย ่ 70 ป หัก เวลาเรียน 20 ป หัก เวลาหลังเกษียน เหลือเวลาทํางาน 10 ป 40 ป
 3. 3. หัก เสารอาทิตย 2X52X40ป 4,160 วัน หัก วันหยุดนักขัตฤกษ 13x40 520 วัน หัก วันลาทุกประเภท 10x40 400 วัน หัก เวลานอน เดินทาง และกิจกรรมอืนๆ ่ (24ชม-8ชม / 24 ชม) X (365--104วัน-13วัน-10วัน)x 40 ป 6,283 วัน รวมเปนจํานวน 11,363 วัน คิดเปน 31.13 ป เหลือเวลาทํางานจริงๆ 8.87 ป ?????
 4. 4. I AM NOT OK…..YOU ARE OK I AM OK….. YOU ARE NOT OK I AM OK….. YOU ARE OK I AM NOT OK…..YOU ARE NOT OK
 5. 5. คนอืน ่ เปดเผย จุดบอด รู OPEN AREA BLIND AREA คนอืน ่ ไมรู จุดซอนเรน อวิชชา HIDDEN AREA UNKNOW AREA ตนเองรู ตนเองไมรู
 6. 6. 1.ทําใหคนรูจักเรา 2.รูจักแลวรัก 3.รักแลวศรัทธา คิดตางกัน คานิยมตางกัน อคิต ผลประโยชนขดกัน ั
 7. 7. 1.ไมตรงตอเวลา 2.เห็นแกตัวจนรับไมได 3.น้ําใจไมมี 4.ไมมมนุษยสัมพันธ ี 8% 12% 25% 55%
 8. 8. 1.ตั้งเปาหมาย 2.ขยันขันแข็ง 3.แสวงหาความรู 4.ถอมตน 5.เชื่อมันในตนเอง ่ 6.อดทน อดกลัน (อดออม) ้ 7.ไมตาหนิ / พร่ําบน ํ 8.ใหเกียรติคนอืนเสมอ ่ 9.ใหกําลังใจและเสริมสราง
 9. 9. บุคลิกเจริญตา เจรจาวาทะศิลป ยินดีแนะนําชี้แจง ไมแลงน้ําใจ ใหอภัยทุกเมือ ่ เพื่อสวนรวมเปนหลัก ไมหนายักษหนางอ
 10. 10. รูความตองการของมนุษย รูความแตกตางของมนุษย รูจักตนเอง รูจักผูอื่น รูจักการสื่อสารเพื่อความสําเร็จ S--M--C--R
 11. 11. รูจักตนเอง รูจักองคกร รูจักริเริ่ม รูจักบริหารตนเองใหเปน รูจักแสวงหาเครือขายขอมูลและพันธมิตร
 12. 12. ทักษะในการรูแบบ HYBRID รูรอบ ทักษะในการจิตนาการ ทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ ปรับเปลียนตามสถานการณ สภาพแวดลอม ่ ทักษะในความฉลาดทางสังคม มีเครือขาย ทักษะในเรื่องเทคโนโลยี ทักษะทางความคิดเชิงบวก ทักษะในการนอมรับความเปลียนแปลง ่ ทักษะในการมีความมุงมั่นในความสําเร็จ ทักษะในการสรางสมดุล ชีวิต ครอบครัว สังคม และการงาน อาชีพ ทักษะในการรูจักชีวตและวัฒนธรรมนานาชาติ ิ
 13. 13. ความสามารถในการเปนผูนําคืออะไร เขาใจความใฝฝน เขาใจอารมณความรูสึก ทุกคนลวนมีความสําคัญ เขาหาผูอื่น  ความจริงใจ ความเทียงธรรมและความเห็นแกตัว ่ ความรับผิดชอบ ถอมตน ความกระตือรือรน
 14. 14. ฉลาดและเฉียบขาด อยากรูอยากเห็นและชางสังเกตุ  มีความคิดสรางสรรค ฝกฝนตนเองอยางสม่าเสมอ ํ เปนแบบอยางที่ดี จัดสรรงาน ชี้นํางาน ดําเนินการประชุม ตรวจสอบงาน แกไขขอผิดพลาด
 15. 15. เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา จงเลือกเอาสวนที่ดีเขามีอยู เปนประโยชนโลกบางยังนาดู สวนที่ชั่วอยาไปรูของเขาเลย จะหาคนมีดีโดยสวนเดียว อยามัวเที่ยวคนหาสหายเอย เหมือนเที่ยวหาหนวดเตาตายเปลาเลย ฝกใหเคยมองแตดใหคุณจริง ี
 16. 16. CODING ENCODING
 17. 17. •SMILING •EMOTIONAL CONTROL •RESPECTFULL / READINESS •VALUEADD •IMPRESSIVE •COUTESY •ENTHUSIASM
 18. 18. มีศรัทธา ใฝหาความรู ชางสังเกตุและจดจํา มีจตวิทยา ิ มีปยวาจา รูจักพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีมนุษยสัมพันธ มีสติสัมปชัญญะ มีขนติ อดกลั้น ั มีความเมตตากรุณา มีอารมณขน ั มีความซื่อสัตย มีความคิดสรางสรรค
 19. 19. 1. รูจกงานที่ทําอยูตรงหนา ั เริมตั้งแตรจักปรัชญาของบริษัทที่ทําอยูตอนนีเ้ ลยวาคืออะไร จากนั้นก็ซอยยอยๆ ลง ่ ู มายังตําแหนงที่คุณทําอยู เพื่อใหมองเห็นภาพกวางและทํางานไปในทิศทางที่สอดคลองกันมากที่สุด 2. ประเมินผลงานของตัวคุณเอง ( จากมุมของเจานาย) ทํางานมาถึงตอนนี้แลวตองชี้ใหไดวา งานที่คุณทําอยูตองใชทักษะอะไรบาง ตองทําตัวอยาง ไรบาง เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ฯลฯ จากนั้นก็ลุยประเด็นที่ลิสตมาวา ทําไดดีมากนอยแคไหน ( ย้ําวาจากมุมของเจานาย) แลวจัดการอุดชองโหวเสีย 3. พึ่งตัวเองได หัดเปนพนักงานที่ผลักดันงานของตัวเองใหเดินหนาไปไดโดยที่ไมตองใหเจานายคอยชี้แนะ อยูตลอดเวลา ที่สําคัญขายไอเดียอะไรไปก็ตองทําใหสําเร็จตามที่ลั่นวาจาไว ไมอยางนันเสียเครดิตแย ้
 20. 20. 4. สรางบรรยากาศการทํางานในทางบวก อยาเปนพนักงานที่คอยเมาทเจานายหรือบริษัทลับหลัง ซึ่งอันที่จริงเมาทไปอาจจะ ชวยระบายความคับของใจไดบาง แตทางที่ดีควรเปลี่ยนมาใชวิธีพูดจาโนมนาวให สิ่งตางๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทีนี้ตัวคุณก็จะอยูเปนสุข 5. ทํางานใหไดตามเปาของเจานาย การที่เราทํางานเสร็จตามเปานอกจากจะชวยใหเห็นวาเจานายของเราบริหารลูก ทีมไดดี ยังพิสูจนไดวา คุณเปนคนทํางานดี มีคุณภาพ และตรงตอเวลา ซึ่งหมายถึงความเปน “ มือ อาชีพ ” เคล็ดลับที่ควรจําใหขึ้นใจคือ ตอนนี้งานสําคัญของเจานายคืออะไร คุณก็ควรเพง ความสนใจที่งานนั้นดวย
 21. 21. 6. ผิดเปนครู แอนอกยอมรับผิดในสิ่งที่ทําพลาดไป เรงแกไข แลวเก็บสิ่งที่พลั้งพลาดไปเปน ครู ดีกวาจะมานั่งโทษตัวเอง หรือโทษคนรอบขาง 7. จัดระบบการทํางาน กอนสะบัดกนออกจากที่ทํางานเพราะไดเวลากลับบานแลว ใหจัดลําดับ ความสําคัญและความจําเปนของงาน ที่จะตองทําในวันรุงขึ้นไวเลยวา มีอะไรบาง (ลิสตมาอยางนอย 2-3 ขอตอ วัน) 8. ตรงตอเวลา ไมวาจะเวลารูดบัตรหรือตอกบัตร นัดหมาย การประชุม ฯลฯ ก็หมั่นไปใหตรง เวลาทุกครั้ง และจะดีที่สุดหากคุณมากอนเวลาเพื่อเตรียมความพรอม เพราะมันสะทอนให เห็นวาคุณเปนคนกระตือรือรนกับงาน
 22. 22. 9. ชางถามไปก็ไมดี จริงอยูการเปนคนชางซักถามแสดงถึงความใสใจ แตถามีนิสัยชางถามกับเรื่องไม เปนเรื่อง อยางนี้นิ่งไวจะดีกวา นึกไวเสมอวาคิดกอนพูด พูดแลวมีประโยชนคอยพูด และถาจะตองแจงปญหา ตางๆแกเจานาย 10. หมั่นเติมทักษะและความรูใหกับตัวเอง บางบริษัทมีคอรสอบรมพิเศษตางๆ เพื่อเติมความรูและทักษะใหกับ พนักงานไปตอยอดความคิด หรือแมแตกิจกรรมการกุศล เพื่อสังคม ฯลฯ เพราะจะทําใหคุณกวางขวางและมีทักษะดานอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีก
 23. 23. 11. ติดตามขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในแวดวงของงานที่ทํา เทรนดของโลก หรือเรืองใหมๆที่ยังไมคอยมีใครรู ่ รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตางๆ นอกจากจะทําใหรูทันชาวบานเขาแลว ยังไดไอเดียใหมๆมาขายเจานายอีกดวย 12. เปนคนไมเชย การเปนคนทันสมัยทําไดหลายแบบ ตั้งแตอัพเดทเรืองเทคโนโลยี ขาวสารความรูเ รืองใกลตว ่ ่ ั แตแครูอยางเดียวไมพอ ตองนํามาประยุกตใชในสังคมการทํางานที่คุณอยูใหไดดวย  13. สุภาพนอบนอม ทําตัวเสมอตนเสมอปลาย ใหความเคารพเจานายในฐานะที่เปนหัวหนางาน เวลาจะพูดจาทั้งตอ หนาและลับหลัง ก็ใหพูดแตสิ่งดีๆ ถาทําไมได อยางนอยก็ไมควรเมาทเจานายในทางเสียหาย เพราะไมรูวาเรืองที่คุณเมาทจะถูกขยายตอไปถึงหูเจานายเมื่อไร ถึงตอนนันผลลัพธที่ไดคงไมสวย ่ ้ แนๆ
 24. 24. 14. หัดยืดหยุนไวบาง ความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ใครก็หลีกเลี่ยงไมได และหลายบริษัทก็ตองการคนทํางานที่พรอมจะ ปรับตัว เขากับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนเพื่อนรวมงานหรือวัฒนธรรมองคกร 15. การเลียแขงเลียขาเจานาย การเลียแขงเลียขาเจานาย ใชวาจะเปนผลดีตลอด ถาคุณไมใชคนชอบเลีย จําไววา เจานายเคาชอบคุณมากกกวา คนที่ชอบเลียแขงเลียขาอยู 16. เพือนไมใชกระโถน ่ เรืองสวนตัวตางๆเก็บไวที่บาน บางครั้งเพื่อรวมงานก็ไมใชนกจิตวิทยาที่จะคอยรับฟงคุณทุก ่ ั เรื่อง ที่สําคัญไมควรอาศัยไหววานหรือกินแรงเพื่อนบอยนัก ( แมเขาจะไมวาอะไร) บางครั้งแมจะมี งานมาสงเจานาย แตถาตองอาศัยจมูกคนอื่นหายใจบอยๆ เจานายก็คงไมปลื้มคุณนักหรอก
 25. 25. 17. เต็มที่กับงาน นอกจากทํางานในสวนของตัวเองใหสมบูรณแลว บางครั้งการไดงานใหมๆเพิ่มขึ้นมาก็เปนโอกาส ดีๆ ที่ทาทายคุณไมนอย อยาไปคิดวานั่นไมใชงานในความรับผิดชอบ แลวมัวแตปฏิเสธหัวชนฝา  “ เปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส ” นะ เคยไดยนไหม ิ 18. ทํางานเปนทีม แสดงใหเจานายเห็นเลยวา คุณกับเพือรวมงานมีเปาหมายในการทํางานรวมกัน เวลาที่ใครติดขัดอะไร ่ นี่แหละการทํางานเปนทีมที่ทุกบริษัทตองการ 19. พักบาง จริงอยูความมุงมั่นเปนเรื่องดี แตหากถึงขั้นหมกมุนก็ทําใหเสียสมองไดเหมือนกัน หาเวลาพักเติม พลังงาน หรือมุมมองใหมๆใหชีวิตเปนเรื่องควรทํา เพราะคนเราไมใชหุนยนต 20. ทํางานเพราะ “ มีใจ ” และ “ มีไฟ ” อยาทําไปเพียงเพราะตองการเลือนขั้นเลือนตําแหนงหรือมีเงินใชไปวันๆ ่ ่ เพราะผลงานที่ออกมาสะทอนตัวตนและสิ่งที่คุณคิดอยูดี แมบางทีคุณอาจไมรูตัวก็ตาม
 26. 26. C = Challenge ทาทาย H =Habbit อุปนิสัย A=Attitude ทัศนคติ N=Network สายสัมพันธ G=Goal เปาหมาย E=Enhancement ยกระดับ เพิ่มเติม (อีดนิดนะ) สูโวย
 27. 27. บัญญัติสิบประการในการทํางานใหสําเร็จ การมีความฝนและเปาหมายที่ชดเจน ั รักและชอบในงานที่ทํา มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะประสบความสําเร็จ มีศรัทธาและความเชื่อมั่น เชื่อวาความสําเร็จอยูทตวเราไมใชฟาลิขิต ี่ ั กลาที่จะลมเหลว ไมทอถอยหรือลมเลิก เชื่อวาทุกอยางเปนไปได รักที่จะเรียนรูไมอยูนิ่ง มีเครือขายและพันธมิตร
 28. 28. มองคนในแงดี รูวธีจาชื่อคน ิ ํ รูจกเทคนิคการสื่อสารที่มประสิทธิภาพ ั ี มีความรูในเรื่องติดตอ  เปนผูฟงที่ดี / มีจิตบริการ  รูจกควบคุมอารมณ ั สรางความสัมพันธทดี ี่ ใหเกียรติและยกยอง ติดตามผลเปนระยะๆ
 29. 29. มองคนในแงดี รูวธีจาชื่อคน ิ ํ รูจกเทคนิคการสื่อสารที่มประสิทธิภาพ ั ี มีความรูในเรื่องติดตอ  เปนผูฟงที่ดี / มีจิตบริการ  รูจกควบคุมอารมณ ั สรางความสัมพันธทดี ี่ ใหเกียรติและยกยอง ติดตามผลเปนระยะๆ
 30. 30. 1.ผูประสบความสําเร็จ::ฝกคิดทางบวก POSITIVE THINKING “ผูคนแตกตางกันเพียงเล็กนอย แตความ แตกตางเพียงนอยนิดนั้นทําใหเกิดความแตกตาง ที่ใหญหลวง ความแตกตางที่นอยนิดนั้นคือ ทัศนคติ สวนความแตกตางที่ใหญหลวงอยู ตรงที่มันเปนบวกหรือลบเทานั้นเอง”
 31. 31. จงปฏิบัติ เดิน พูดและคิดใหเหมือนกับคนทีคุณอยากเปน ่ จงคิดถึงแตทางบวกและความสําเร็จอยูในใจตลอดเวลา จงแผขยายทัศนคติแหงความมีสุขภาพดี จงปฏิบัตตอทุกคนประดุจคนสําคัญ ิ จงทําใหทุกคนรูสึกวาคุณเปนทีตองการ และมีความสําคัญ ่  จงมองหาแตสวนดีทสุดในคนทุกคน  ี่ อยาพูดถึงสุขภาพที่ไมดีของตนเอง จงมองหาแตสงที่สดยอดในความคิดใหมๆ ิ่ ุ หลีกเลี่ยงเรื่องปลีกยอย จงสรางจิตวิญญาณของการให
 32. 32. 2.ผูประสบความสําเร็จ  รูวิธีเอาชนะความลมเหลว “ความลมเหลวจะไมใชความลมเหลว เวนไว แตถาคุณไมเรียนรูจากมัน” รอยละเกาสิบของคนที่ลมเหลวแทที่จริงแลวไมได พายแพ….เขาเพียงแตลมเลิกไป”
 33. 33. ทําความเขาใจวาความลมเหลวคืออะไร ศึกษาจุดออนจุดแข็งของตนเอง ปรับความพยายามของตนเองใหม ศึกษาความสําเร็จและความลมเหลวจากบุคคล / องคกรอื่นๆ มีขอมูลและวางแผนอยางรอบคอบ ทบทวนความลมเหลวเพื่อการเรียนรู
 34. 34. 3.ผูประสบความสําเร็จ::มีวิสัยทัศน “โลกของคนตาบอดถูกจํากัด ดวยผัสสะ โลกของคนโงถก ู จํากัดดวยความรู และโลก ของผูยงใหญถูกจํากัดดวย  ิ่ วิสยทัศน” ั
 35. 35. สิ่งจํากัดวิสัยทัศน อดีตของเรา ความกดดันในปจจุบน ั ปญหาตางๆ การขาดมุมมอง ตําแหนงปจจุบันของเรา การแสวงหาความรูอยูเสมอ
 36. 36. 4.ผูประสบความสําเร็จ : ตั้งเปาหมาย เปาหมายจูงใจเรา เปาหมายทําใหเราทํางานอยางมีทศทาง ิ เปาหมายเพิ่มคุณคาของงาน เปาหมายทําใหงายในการลําดับความสําคัญ  เปาหมายทําใหใชศักยภาพไดถูกทางและสูงสุด เปนหมายเปนพลังเพื่อจะไดอยูกับปจจุบัน เปาหมายสงเสริมความกระตือรือรน เปาหมายชวยใหประเมินความคืบหนาเปนระยะๆ เปาหมายทําใหเราตองวางแผนลวงหนา เปาหมายทําใหมุงเนนทีผลของงานมากกวากิจกรรม ่
 37. 37. 5.ผูประสบความสําเร็จ : บริหารเวลา สิ่งทีทําใหเสียเวลา ่ ความเกียจคราน ผัดวันประกันพรุง การขัดจังหวะในการทํางาน พยายามแบกภาระอยูคนเดียว ความลาชาในการคิด สรุป ปฏิบติ ั ความเสียใจ ความฟุงซาน และสรางวิมานในอากาศ ไมเขาใจในปญหา และวิเคราะหปญหา ทัศนคติสวนตัวในทางลบ ไมรูและไมมีการจัดลําดับความสําคัญ
 38. 38. อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 49
 39. 39. รู EFFICIENCY ขยัน ไมรู รู ขยัน ขี้เกียจ ขี้เกียจ ไมรู TIME อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 50
 40. 40. อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 52
 41. 41. อ.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 53
 42. 42. “สวัสดีครับ มาทําไมครับ” “คุณจะไปไหนครับ” “จะเอาอะไรอีกครับ” “พอหรือยังครับ” “ที่นี่สูบบุหรีไมไดครับ” “ทําไมเอามาแคนี้” “รูหรือไมวายังขาดอะไรอีก” “คุณหมอไมวางครับ” “คุณนัดไวหรือเปลาครับ วันนี้ไมรับแขก” “วันหลังติดตอมาใหมนะครับ” “จะกลับแลวหรือครับ” “เราไมมีคนสงใหครับ”
 43. 43. สวัสดี สวัสดีครับ ขอบคุณ ขอขอบพระคุณครับ ขอโทษ ขอประทานโทษครับ จะพูดวา ขออนุญาตครับ ไมเปนไร ดวยความยินดีครับ ชวยทํา…….. ขอความกรุณา แจงใหทราบวา เรียนใหทราบวา

×