เปลี่ยนชีวิตทั้งวิธีคิดและทำงาน

4,478 views

Published on

สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ปรับปรุงการทำงาน

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
270
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เปลี่ยนชีวิตทั้งวิธีคิดและทำงาน

 1. 1. เปลี่ยนชีวตทังวิธีคดและทํางาน ิ ้ ิ ดร.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ ศั เกี 081-7543838 pongsakswat@yahoo.com www.pongsakswat.blogspot.com
 2. 2. อายุคนไทยเฉลีย ่ 70 ปหัก เวลาเรียน 20 ปหัก เวลาหลังเกษียน 10 ปเหลือเวลาทํางาน 40 ป
 3. 3. รู ขยันEFFICIENCY ไมรู รู ขยัน ขี้เกียจ ขี้เกียจ ไมรู TIME
 4. 4. C = Challenge ทาทายH =Habbit อุปนิสัยA=ATMOSPHERE สภาพแวดลอมN=Network สายสัมพันธG=Goal เปาหมายE=Enhancement ยกระดับ เพิ่มเติม (อีดนิดนะ) สูโวย
 5. 5. Product Price Place การตัดสินใจซื้อ Promotion ความพึงพอใจ ความภัคดีและการเพิ่มปฏิสมพันธทางการตลาด ั มูลคาของลูกคาในระยะยาวปฏิสมพันธทางการขาย ัปฏิสมพันธทางบริการ ัปฏิสมพันธหนวยสนับสนุน ั 9/5/2011 ดร.พงษศกดิ์ สวัสดิเกียรติ ํ 7
 6. 6. @ LEARN MORE @ SELL MORE @ MEASURE MORE @ CONNECT MORE @ DO MORE9/5/2011 ดร.พงษศกดิ์ สวัสดิเกียรติ ํ 9
 7. 7. MASS MARKETING 1960’S SEGMENTED MARKETING 1970’S NICHE-MULTINICHE MARKETING 1980’S INDIVIDUALIZED MARKETING 1990-20009/5/2011 ดร.พงษศกดิ์ สวัสดิเกียรติ ํ 10
 8. 8. ประเภทรถ ทั่วประเทศ Type of Vehicle Whole Kingdomรวมทั้งสิ้น 28,484,829Grand Totalก. รวมรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต 27,530,042 Total Vehicle under Motor Vehicle Act รย. 1 รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.) 4,496,828 รย. 2 รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน Microbus & Passenger Van 392,354 รย. 3 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล Van & Pick Up 4,894,655 รย. 6 รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน Urban Taxi 97,477 รย. 8 รถยนตรับจางสามลอ Motortricycle Taxi (Tuk Tuk) 21,310 รย.12 รถจักรยานยนต Motorcycle 17,156,712 รย.13 รถแทรกเตอร Tractor 219,755 รย.14 รถบดถนน Road Roller 10,057 รย.15 รถใชงานเกษตรกรรม Farm Vehicle 87,857 รย.17 รถจักรยานยนตสาธารณะ Public Motorcycle 143,102ข. รวมรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 954,787 Total Vehicle under Land Transport Act รวมรถโดยสาร Bus : Total 131,735 รวมรถบรรทุก Truck : Total 816,844 โดยรถขนาดเล็ก Small Rural Bus 6,208
 9. 9. A SELLING PARTNER การขายแบบความเปนหุนสวน  Prepares strategically มีการวางแผนกลยุทธ Asks questions พยายามถามเพื่อใหทราบถึงความตองการ Restates customer needs ทบทวนความตองการลูกคา Teams with support people มีทมชวยสนับสนุน ี Negotiates win-win เจรจาแบบชนะทังสองฝาย ้ Exceeds customer expectations ใหมากกวา ความคาดหวัง Re-examines relationship ทบทวนความสัมพันธเสมอ
 10. 10. สาเหตุของการสูญเสียลูกคา 12-15% PRODUCT DISSATISFACTION สินคาไมดี50-70%POORSERVICEบริการแย 10-15% PRICE ราคาไมโดน
 11. 11. TERRITORY MANAGEMENT การบริหารเขตการขาย• STEP 1: CLASSIFY CUSTOMERS --Classify according to potential sales volume แบงลูกคาตามยอดซื้อ --Nature of customers business ตามลักษณะและธรรมชาติของลูกคา --nature of products ตามลักษณะของสินคา• STEP 2: ROUTE/SCHEDULE PLAN -- Based on Step 1, create plan นําขอมูลใน ขั้นตอนที่ 1 มาวางแผน
 12. 12. วางแผน บริหาร สื่อสาร ความขัดแยงแกไขและ มอบหมายตัดสินใจ งานปรึกษา สอนงานกําลังใจ รังสรรค เปนผูนํา ทีม ทํางาน เปนทีม
 13. 13. 1. การวางแผน• ศึกษาสภาพแวดลอม• กําหนด ภารกิจ / วัตถุประสงค / เปาหมาย• กําหนดวิธีปฏิบัติ – กิจกรรม – เปาหมาย – ผูรับผิดชอบ – กรอบเวลา – ทรัพยากร – การประสานงาน – การครวจสอบ / ติดตามและประเมินผล
 14. 14. 2. การสื่อสารเพื่อความสําเร็จ • พูดได • พูดเปน • พูดแลวรัก • พูดแลวศรัทธา
 15. 15. การติดตอสื่อสาร (COMMUNICATION) เปนกระบวนการในการถายทอดขอมูล ขาวสาร เพื่อสรางความเขาใจระหวางบุคคล หรือหมูคณะ ตลอดจนการถายทอดอารมณ และความรูสึก เพื่อใหเกิดความเขาใจ พึงพอใจ รักใคร เชื่อถือ ศรัทธา และคล อ ยตาม ตลอดจนความร ว มมื อ ในการทํ า กิ จ กรรมต า งๆให บ รรลุเปาหมาย
 16. 16. VERBALCODING ENCODING NONVERBAL SENDER ผู สง สาร MESSAGE ข อความ / สาร / เนื้อหา CHANNEL ช องทางในการสง สาร RECIEVER ผู รับสาร
 17. 17. มองคนในแงดีรูวิธีจําชื่อคนรูจักเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความรูในเรื่องติดตอเปนผูฟงที่ดี / มีจิตบริการรูจักควบคุมอารมณสรางความสัมพันธที่ดีใหเกียรติและยกยองติดตามผลเปนระยะๆ
 18. 18. 3. การสั่งงาน / การมอบหมายงาน • ใคร • ทําอะไร • ทําไม • ที่ไหน • เมื่อใด • อยางใด • (แลวแตสถานการณ และสภาพแวดลอม)
 19. 19. 4. การสอนงาน • สบายใจ • เราใจ • เขาใจ • ถูกใจ • พอใจ • มีสวนรวม• ทดลองทําและนําไปปฏิบัติ
 20. 20. 5. ความเปนผูนํา• อํานาจจากการใหรางวัล (REWARD POWER)• อํานาจจากการบังคับ COERCIVE POWER)• อํานาจทางกฎหมาย / ระเบียบ ( LEGITIMATE POWER)• อํานาจอางอิง (REFFERENT POWER)• อํานาจจากความเชี่ยวชาญ (EXPERTIES POWER)
 21. 21. การใชอํานาจของผูนํา ขอบเขต / เสรีภาพของ ผูตาม
 22. 22. ลักษณะของผูนํา ในแตละระดับ• 1.นายตัดสินใจและแจงการตัดสินใจ• 2.นายชักชวนใหลูกนองรับการตัดสินใจ• 3.นายเสนอความคิดและใหลูกนองซักถาม• 4.นายเสนอการตัดสิใจแบบชัวคราว แตเปลี่ยนแปลงได ่• 5.นายเสนอปญหา รับฟงคําแนะนํา และตัดสินใจ• 6.นายกําหนดขอบเขตการตัดสินใจ และใหกลุมตัดสินใจ• 7.นายใหลูกนองทํางานไดตามใจ ภายใตขอบเขตที่กําหนด
 23. 23. 6.การทํางานเปนทีม
 24. 24. สมาชิกในทีมผูนําของทีม • มีเจตนาดีและตั้งใจทํางาน• มีเทคนิคการจูงใจ • มีทกษะในการทํางาน ั• ขจัดขอขัดแยงภายในทีมงานได • มีมนุษยสัมพันธ• เขาใจพฤติกรรมของสมาชิกในทีม การจัดการทีม • เปาหมายชัดเจน ขอบเขตแนนอน • วิธีการทํางานเปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน  • มีการประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพล • มีการหารือ และปรับปรุงวิธีการตลอดจนสราง ความเขาใจเปนระยะๆ
 25. 25. ♣วัตถุประสงค (TARGET)♣อํานาจในการทํางาน (EMPOWERMENT)♣ความสัมพันธและการสื่อสารทีดี (RELATIONSHIP& COMMUNICATION)♣มีความยืดหยุน (FLEXIBILITY)♣การปฏิบัตงานเปนที่ยอมรับ (OPTIMUL PRODUCTIVITY) ิ
 26. 26. ใหเกียรติและยอมรับซึงกันและกัน (RECOGNITION & APPRCIATION) ่เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม (PARTICIPATION) สรางขวัญและกําลังใจ (MORAL)บทบาทสมาชิกตองชัดเจน (ROLE & RESPONSIBILITY)ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล(INDIVIDUAL DIFFERENCE)
 27. 27. • ไมเขาทา• ไมเอาไหน• ไมเอาถาน• ไมไดความ / ไมไดเรื่อง• หวยชมัด• โงจริง
 28. 28. • สอนแลวไมรูจักจํา• บาไปแลว• เหลือขอ• ไมรูจักคิด• เอาดีไมได• สิ้นคิด• ไมเอาถาน
 29. 29. • ดี / ดีมาก เลยคุณ....• ถูกตองแลว• เขาทาดีมาก• เด็ดทีเดียว• ยอดเยี่ยม• คุณทําไดดีนี่• ผมภูมิใจที่มีลูกนองที่ดีอยางคุณ
 30. 30. • ดีแลวละคุณ....• ผมชอบที่คุณทําอยางนี้• มันตองอยางนั้นสิคณ.... ุ• ผมพอใจใน....มาก• มันดีขนมากทีเดียว ึ้• คุณมีความคิดที่ดีทีเดียว• คุณมีความอดทนดีมาก
 31. 31. 7.การรังสรรคทีม / เสริมสรางความสัมพันธ
 32. 32. •ใหเกียรติและยกยองในคุณสมบัติที่มซื่งกันและกัน ี•ปฏิบัติตอกันดวยความสุภาพ ไมเยอหยึ่ง•ขอและใหคําปรึกษาดวยความยินดี และสุภาพ•ใหความชวยเหลือ และรวมมือในการทํางานอยางเต็มที่ และเต็มใจ•ใหคําติชมโดยสุจริตใจ และจริงใจ•เมื่อมีปญหาพยายามแกไขดวยตนเองกอนฟองผูบังคับบัญชา•ไมคิดอิจฉาริษยาเมื่อคนอื่นไดดีกวา
 33. 33. รูเขารูเรารูเหตุรูผลผูตนรูใจรูใหรูรับรูปรับรูอยูรูสูรูรุกรูผูกรูแก
 34. 34. บุคลิกเจริญตาเจรจาวาทะศิลปยินดีแนะนําชี้แจงไมแลงน้ําใจใหอภัยทุกเมื่อเพื่อสวนรวมเปนหลักไมหนายักษหนางอ
 35. 35. 8.การใหคําปรึกษา และกําลังใจ• การใหคําปรึกษา – อะไรคือปญหาที่แทจริง – ทัศนคติของพนักงาน – สภาพแวดลอม / ขอมูลทีจําเปน และครบถวน ่ – ทางเลือก และผลของทางเลือกนั้น – กระตุนเตือนอยางสม่ําเสมอ – ติดตามผล และ ปรับปรุง
 36. 36. • การใหกาลังใจ ํ – รูจักใหคําชม – เสริมสรางกําลังใจ – หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ – เห็นหนทางกาวหนา – ผลตอบแทน
 37. 37. 9.การแกปญหาและการ ตัดสินใจ
 38. 38. ปญหาคืออะไร ???? “สภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นหรือมี แนวโนมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไมตรงกับ ความตองการหรือคาดหวัง”การแกไขปญหา =การพยายามทําใหเกิด สภาพการณที่เราคาดหวัง
 39. 39. การตัดสินใจคืออะไร ???• การเลือกเอาวิธีปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งจาก หลายๆวิธีที่มีอยู มาดําเนินการโดยเชื่อวาจะ สามารถแกไขปญหานั้นๆไดอยางมี ประสิทธิภาพมากที่สุด• ถูกตอง / ถูกใจ / ถูกวิธี / ถูกเวลา / ถูก คน
 40. 40. เขาใจ สถานการณ ติดตาม กําหนดปญหา ประเมินผล ใหถูกตอง ขั้นตอนวางแผน แกแกปญหา วิเคราะห ปฏิบัติ สาเหตุสําคัญ เลือกวิธี หาวิธีแก ที่ดีที่สุด ที่เปนไปได
 41. 41. วิธการแกไขปญหา ีแกตามความเคยชินแกโดยอาศัยประสบการณแกโดยการเลียนแบบผูอื่นแกตามอารมณ และความพอใจของตนเองแกตามคําแนะนําของคนอื่นแกตามขอสรุปของสวนรวมแกตามหมอดู
 42. 42. หาวิธีแกทเี่ ปนไปได ปจจัยที่สาคัญ ํ • คิดนอกกรอบประสบการณ • ใหความสําคัญกับทุกๆความคิด • คิดอยางสรางสรรค • อยาดูถูกความคิดใหมๆ • “คําตอบนี้ถูกตองที่สุดแลว” • ทําความเขาใจกับวิธแกทุกวิธี ี • ทําตามกฎเถอะ
 43. 43. เลือกวิธีแกที่ดีที่สุด • วิธีเลือก แกตามความเคยชิน แกโดยอาศัยประสบการณ แกโดยการเลียนแบบผูอื่น แกโดยการทดลอง แกโดยการคนควาและวิเคราะห / การแกโดยใหคะแนนตามเกณฑ แกตามอารมณ และความพอใจของตนเอง แกตามคําแนะนําของคนอื่น แกตามขอสรุปของสวนรวม แกตามผลกระทบ (ที่อาจมี) / สถานการณ แกตามหมอดู
 44. 44. กับดักในการแกไขปญหา• ขอบเขตของปญหากวางเกินไป หรือระบุปญหาไมถูกตอง• กําหนดวิธีแกปญหา กอนวิเคราะหปญหาอยางจริงจัง• ลืมคนทีใกลชดกับปญหามากที่สุด ่ ิ• ไมรูตัววาปญหานั้นเกินกําลัง หรืออํานาจหนาที่ของตน• ไมคิดหาหนทางใหมๆ• กลาวโทษผูอนเปนประจํา ื่• ตีตนไปกอนไข• ขาดเกณฑการตัดสินใจทีดี ่• ไมวางแผนการปฏิบัติและประเมินผล
 45. 45. ปญหาของการแกปญหา• การไมเขาใจปญหาอยางแทจริง• การขาดเปาหมาย• การขาดขวัญและกําลังใจ• การขาดขอมูลและความรู• การขาดเครื่องมือหรืองบประมาณ• การขาดมนุษยสัมพันธ
 46. 46. • เปนคนที่เปด• เปนเลิศทางปฏิภาณ• เชี่ยวชาญปญญา• ไมนําพาอคติ• ริเริ่มสรางสรรค• คิดการณกาวไกล• ใชความมีเหตุผล• เปนคนเด็ดเดี่ยว• เกี่ยวของกับขาวสาร• ทํางานเปนระบบ
 47. 47. ไฟลประวัติลูกคา
 48. 48. 10.การบริหารความขัดแยง WIN – LOSEเทคนิคการแกระงับขอขัดแยง LOSE – LOSE ปลอยใหแกปญหาไปเอง WIN -WIN เลี่ยงการเผชิญหนา ไกลเกลี่ย การจูงใจ การบังคับและกดดัน การเจรจาตอรอง การแกปญหารวมกัน การใชฝายที่สามมาเปนเครื่องมือ

×