Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เปลี่ยนชีวิตทั้งวิธีคิดและทำงาน

5,745 views

Published on

สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ปรับปรุงการทำงาน

 • Login to see the comments

เปลี่ยนชีวิตทั้งวิธีคิดและทำงาน

 1. 1. เปลี่ยนชีวตทังวิธีคดและทํางาน ิ ้ ิ ดร.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ ศั เกี 081-7543838 pongsakswat@yahoo.com www.pongsakswat.blogspot.com
 2. 2. อายุคนไทยเฉลีย ่ 70 ปหัก เวลาเรียน 20 ปหัก เวลาหลังเกษียน 10 ปเหลือเวลาทํางาน 40 ป
 3. 3. รู ขยันEFFICIENCY ไมรู รู ขยัน ขี้เกียจ ขี้เกียจ ไมรู TIME
 4. 4. C = Challenge ทาทายH =Habbit อุปนิสัยA=ATMOSPHERE สภาพแวดลอมN=Network สายสัมพันธG=Goal เปาหมายE=Enhancement ยกระดับ เพิ่มเติม (อีดนิดนะ) สูโวย
 5. 5. Product Price Place การตัดสินใจซื้อ Promotion ความพึงพอใจ ความภัคดีและการเพิ่มปฏิสมพันธทางการตลาด ั มูลคาของลูกคาในระยะยาวปฏิสมพันธทางการขาย ัปฏิสมพันธทางบริการ ัปฏิสมพันธหนวยสนับสนุน ั 9/5/2011 ดร.พงษศกดิ์ สวัสดิเกียรติ ํ 7
 6. 6. @ LEARN MORE @ SELL MORE @ MEASURE MORE @ CONNECT MORE @ DO MORE9/5/2011 ดร.พงษศกดิ์ สวัสดิเกียรติ ํ 9
 7. 7. MASS MARKETING 1960’S SEGMENTED MARKETING 1970’S NICHE-MULTINICHE MARKETING 1980’S INDIVIDUALIZED MARKETING 1990-20009/5/2011 ดร.พงษศกดิ์ สวัสดิเกียรติ ํ 10
 8. 8. ประเภทรถ ทั่วประเทศ Type of Vehicle Whole Kingdomรวมทั้งสิ้น 28,484,829Grand Totalก. รวมรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต 27,530,042 Total Vehicle under Motor Vehicle Act รย. 1 รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.) 4,496,828 รย. 2 รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน Microbus & Passenger Van 392,354 รย. 3 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล Van & Pick Up 4,894,655 รย. 6 รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน Urban Taxi 97,477 รย. 8 รถยนตรับจางสามลอ Motortricycle Taxi (Tuk Tuk) 21,310 รย.12 รถจักรยานยนต Motorcycle 17,156,712 รย.13 รถแทรกเตอร Tractor 219,755 รย.14 รถบดถนน Road Roller 10,057 รย.15 รถใชงานเกษตรกรรม Farm Vehicle 87,857 รย.17 รถจักรยานยนตสาธารณะ Public Motorcycle 143,102ข. รวมรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 954,787 Total Vehicle under Land Transport Act รวมรถโดยสาร Bus : Total 131,735 รวมรถบรรทุก Truck : Total 816,844 โดยรถขนาดเล็ก Small Rural Bus 6,208
 9. 9. A SELLING PARTNER การขายแบบความเปนหุนสวน  Prepares strategically มีการวางแผนกลยุทธ Asks questions พยายามถามเพื่อใหทราบถึงความตองการ Restates customer needs ทบทวนความตองการลูกคา Teams with support people มีทมชวยสนับสนุน ี Negotiates win-win เจรจาแบบชนะทังสองฝาย ้ Exceeds customer expectations ใหมากกวา ความคาดหวัง Re-examines relationship ทบทวนความสัมพันธเสมอ
 10. 10. สาเหตุของการสูญเสียลูกคา 12-15% PRODUCT DISSATISFACTION สินคาไมดี50-70%POORSERVICEบริการแย 10-15% PRICE ราคาไมโดน
 11. 11. TERRITORY MANAGEMENT การบริหารเขตการขาย• STEP 1: CLASSIFY CUSTOMERS --Classify according to potential sales volume แบงลูกคาตามยอดซื้อ --Nature of customers business ตามลักษณะและธรรมชาติของลูกคา --nature of products ตามลักษณะของสินคา• STEP 2: ROUTE/SCHEDULE PLAN -- Based on Step 1, create plan นําขอมูลใน ขั้นตอนที่ 1 มาวางแผน
 12. 12. วางแผน บริหาร สื่อสาร ความขัดแยงแกไขและ มอบหมายตัดสินใจ งานปรึกษา สอนงานกําลังใจ รังสรรค เปนผูนํา ทีม ทํางาน เปนทีม
 13. 13. 1. การวางแผน• ศึกษาสภาพแวดลอม• กําหนด ภารกิจ / วัตถุประสงค / เปาหมาย• กําหนดวิธีปฏิบัติ – กิจกรรม – เปาหมาย – ผูรับผิดชอบ – กรอบเวลา – ทรัพยากร – การประสานงาน – การครวจสอบ / ติดตามและประเมินผล
 14. 14. 2. การสื่อสารเพื่อความสําเร็จ • พูดได • พูดเปน • พูดแลวรัก • พูดแลวศรัทธา
 15. 15. การติดตอสื่อสาร (COMMUNICATION) เปนกระบวนการในการถายทอดขอมูล ขาวสาร เพื่อสรางความเขาใจระหวางบุคคล หรือหมูคณะ ตลอดจนการถายทอดอารมณ และความรูสึก เพื่อใหเกิดความเขาใจ พึงพอใจ รักใคร เชื่อถือ ศรัทธา และคล อ ยตาม ตลอดจนความร ว มมื อ ในการทํ า กิ จ กรรมต า งๆให บ รรลุเปาหมาย
 16. 16. VERBALCODING ENCODING NONVERBAL SENDER ผู สง สาร MESSAGE ข อความ / สาร / เนื้อหา CHANNEL ช องทางในการสง สาร RECIEVER ผู รับสาร
 17. 17. มองคนในแงดีรูวิธีจําชื่อคนรูจักเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความรูในเรื่องติดตอเปนผูฟงที่ดี / มีจิตบริการรูจักควบคุมอารมณสรางความสัมพันธที่ดีใหเกียรติและยกยองติดตามผลเปนระยะๆ
 18. 18. 3. การสั่งงาน / การมอบหมายงาน • ใคร • ทําอะไร • ทําไม • ที่ไหน • เมื่อใด • อยางใด • (แลวแตสถานการณ และสภาพแวดลอม)
 19. 19. 4. การสอนงาน • สบายใจ • เราใจ • เขาใจ • ถูกใจ • พอใจ • มีสวนรวม• ทดลองทําและนําไปปฏิบัติ
 20. 20. 5. ความเปนผูนํา• อํานาจจากการใหรางวัล (REWARD POWER)• อํานาจจากการบังคับ COERCIVE POWER)• อํานาจทางกฎหมาย / ระเบียบ ( LEGITIMATE POWER)• อํานาจอางอิง (REFFERENT POWER)• อํานาจจากความเชี่ยวชาญ (EXPERTIES POWER)
 21. 21. การใชอํานาจของผูนํา ขอบเขต / เสรีภาพของ ผูตาม
 22. 22. ลักษณะของผูนํา ในแตละระดับ• 1.นายตัดสินใจและแจงการตัดสินใจ• 2.นายชักชวนใหลูกนองรับการตัดสินใจ• 3.นายเสนอความคิดและใหลูกนองซักถาม• 4.นายเสนอการตัดสิใจแบบชัวคราว แตเปลี่ยนแปลงได ่• 5.นายเสนอปญหา รับฟงคําแนะนํา และตัดสินใจ• 6.นายกําหนดขอบเขตการตัดสินใจ และใหกลุมตัดสินใจ• 7.นายใหลูกนองทํางานไดตามใจ ภายใตขอบเขตที่กําหนด
 23. 23. 6.การทํางานเปนทีม
 24. 24. สมาชิกในทีมผูนําของทีม • มีเจตนาดีและตั้งใจทํางาน• มีเทคนิคการจูงใจ • มีทกษะในการทํางาน ั• ขจัดขอขัดแยงภายในทีมงานได • มีมนุษยสัมพันธ• เขาใจพฤติกรรมของสมาชิกในทีม การจัดการทีม • เปาหมายชัดเจน ขอบเขตแนนอน • วิธีการทํางานเปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน  • มีการประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพล • มีการหารือ และปรับปรุงวิธีการตลอดจนสราง ความเขาใจเปนระยะๆ
 25. 25. ♣วัตถุประสงค (TARGET)♣อํานาจในการทํางาน (EMPOWERMENT)♣ความสัมพันธและการสื่อสารทีดี (RELATIONSHIP& COMMUNICATION)♣มีความยืดหยุน (FLEXIBILITY)♣การปฏิบัตงานเปนที่ยอมรับ (OPTIMUL PRODUCTIVITY) ิ
 26. 26. ใหเกียรติและยอมรับซึงกันและกัน (RECOGNITION & APPRCIATION) ่เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม (PARTICIPATION) สรางขวัญและกําลังใจ (MORAL)บทบาทสมาชิกตองชัดเจน (ROLE & RESPONSIBILITY)ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล(INDIVIDUAL DIFFERENCE)
 27. 27. • ไมเขาทา• ไมเอาไหน• ไมเอาถาน• ไมไดความ / ไมไดเรื่อง• หวยชมัด• โงจริง
 28. 28. • สอนแลวไมรูจักจํา• บาไปแลว• เหลือขอ• ไมรูจักคิด• เอาดีไมได• สิ้นคิด• ไมเอาถาน
 29. 29. • ดี / ดีมาก เลยคุณ....• ถูกตองแลว• เขาทาดีมาก• เด็ดทีเดียว• ยอดเยี่ยม• คุณทําไดดีนี่• ผมภูมิใจที่มีลูกนองที่ดีอยางคุณ
 30. 30. • ดีแลวละคุณ....• ผมชอบที่คุณทําอยางนี้• มันตองอยางนั้นสิคณ.... ุ• ผมพอใจใน....มาก• มันดีขนมากทีเดียว ึ้• คุณมีความคิดที่ดีทีเดียว• คุณมีความอดทนดีมาก
 31. 31. 7.การรังสรรคทีม / เสริมสรางความสัมพันธ
 32. 32. •ใหเกียรติและยกยองในคุณสมบัติที่มซื่งกันและกัน ี•ปฏิบัติตอกันดวยความสุภาพ ไมเยอหยึ่ง•ขอและใหคําปรึกษาดวยความยินดี และสุภาพ•ใหความชวยเหลือ และรวมมือในการทํางานอยางเต็มที่ และเต็มใจ•ใหคําติชมโดยสุจริตใจ และจริงใจ•เมื่อมีปญหาพยายามแกไขดวยตนเองกอนฟองผูบังคับบัญชา•ไมคิดอิจฉาริษยาเมื่อคนอื่นไดดีกวา
 33. 33. รูเขารูเรารูเหตุรูผลผูตนรูใจรูใหรูรับรูปรับรูอยูรูสูรูรุกรูผูกรูแก
 34. 34. บุคลิกเจริญตาเจรจาวาทะศิลปยินดีแนะนําชี้แจงไมแลงน้ําใจใหอภัยทุกเมื่อเพื่อสวนรวมเปนหลักไมหนายักษหนางอ
 35. 35. 8.การใหคําปรึกษา และกําลังใจ• การใหคําปรึกษา – อะไรคือปญหาที่แทจริง – ทัศนคติของพนักงาน – สภาพแวดลอม / ขอมูลทีจําเปน และครบถวน ่ – ทางเลือก และผลของทางเลือกนั้น – กระตุนเตือนอยางสม่ําเสมอ – ติดตามผล และ ปรับปรุง
 36. 36. • การใหกาลังใจ ํ – รูจักใหคําชม – เสริมสรางกําลังใจ – หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ – เห็นหนทางกาวหนา – ผลตอบแทน
 37. 37. 9.การแกปญหาและการ ตัดสินใจ
 38. 38. ปญหาคืออะไร ???? “สภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นหรือมี แนวโนมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไมตรงกับ ความตองการหรือคาดหวัง”การแกไขปญหา =การพยายามทําใหเกิด สภาพการณที่เราคาดหวัง
 39. 39. การตัดสินใจคืออะไร ???• การเลือกเอาวิธีปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งจาก หลายๆวิธีที่มีอยู มาดําเนินการโดยเชื่อวาจะ สามารถแกไขปญหานั้นๆไดอยางมี ประสิทธิภาพมากที่สุด• ถูกตอง / ถูกใจ / ถูกวิธี / ถูกเวลา / ถูก คน
 40. 40. เขาใจ สถานการณ ติดตาม กําหนดปญหา ประเมินผล ใหถูกตอง ขั้นตอนวางแผน แกแกปญหา วิเคราะห ปฏิบัติ สาเหตุสําคัญ เลือกวิธี หาวิธีแก ที่ดีที่สุด ที่เปนไปได
 41. 41. วิธการแกไขปญหา ีแกตามความเคยชินแกโดยอาศัยประสบการณแกโดยการเลียนแบบผูอื่นแกตามอารมณ และความพอใจของตนเองแกตามคําแนะนําของคนอื่นแกตามขอสรุปของสวนรวมแกตามหมอดู
 42. 42. หาวิธีแกทเี่ ปนไปได ปจจัยที่สาคัญ ํ • คิดนอกกรอบประสบการณ • ใหความสําคัญกับทุกๆความคิด • คิดอยางสรางสรรค • อยาดูถูกความคิดใหมๆ • “คําตอบนี้ถูกตองที่สุดแลว” • ทําความเขาใจกับวิธแกทุกวิธี ี • ทําตามกฎเถอะ
 43. 43. เลือกวิธีแกที่ดีที่สุด • วิธีเลือก แกตามความเคยชิน แกโดยอาศัยประสบการณ แกโดยการเลียนแบบผูอื่น แกโดยการทดลอง แกโดยการคนควาและวิเคราะห / การแกโดยใหคะแนนตามเกณฑ แกตามอารมณ และความพอใจของตนเอง แกตามคําแนะนําของคนอื่น แกตามขอสรุปของสวนรวม แกตามผลกระทบ (ที่อาจมี) / สถานการณ แกตามหมอดู
 44. 44. กับดักในการแกไขปญหา• ขอบเขตของปญหากวางเกินไป หรือระบุปญหาไมถูกตอง• กําหนดวิธีแกปญหา กอนวิเคราะหปญหาอยางจริงจัง• ลืมคนทีใกลชดกับปญหามากที่สุด ่ ิ• ไมรูตัววาปญหานั้นเกินกําลัง หรืออํานาจหนาที่ของตน• ไมคิดหาหนทางใหมๆ• กลาวโทษผูอนเปนประจํา ื่• ตีตนไปกอนไข• ขาดเกณฑการตัดสินใจทีดี ่• ไมวางแผนการปฏิบัติและประเมินผล
 45. 45. ปญหาของการแกปญหา• การไมเขาใจปญหาอยางแทจริง• การขาดเปาหมาย• การขาดขวัญและกําลังใจ• การขาดขอมูลและความรู• การขาดเครื่องมือหรืองบประมาณ• การขาดมนุษยสัมพันธ
 46. 46. • เปนคนที่เปด• เปนเลิศทางปฏิภาณ• เชี่ยวชาญปญญา• ไมนําพาอคติ• ริเริ่มสรางสรรค• คิดการณกาวไกล• ใชความมีเหตุผล• เปนคนเด็ดเดี่ยว• เกี่ยวของกับขาวสาร• ทํางานเปนระบบ
 47. 47. ไฟลประวัติลูกคา
 48. 48. 10.การบริหารความขัดแยง WIN – LOSEเทคนิคการแกระงับขอขัดแยง LOSE – LOSE ปลอยใหแกปญหาไปเอง WIN -WIN เลี่ยงการเผชิญหนา ไกลเกลี่ย การจูงใจ การบังคับและกดดัน การเจรจาตอรอง การแกปญหารวมกัน การใชฝายที่สามมาเปนเครื่องมือ

×