การแบงสวนตลาดและการเลือกตลาดเปาหมาย
Market Segmentation                1         People or organizations with         People ...
The Importance of             2Market Segmentation Markets have a variety of product needs and preferences Mar...
การแบงสวนตลาดอยางมีประสิทธิผล                 มีขนาดใหญพอ     สามารถวัดได           ...
ประโยชนของการแบงสวนตลาด         การเนน                    การปรับปรุง        และเปร...
ระดับและรูปแบบการแบงสวนตลาด               ตลาดจุลภาค          ตลาดกลุมเล็ก ๆ        ตลาด...
Bases for Segmentation        4           Geography           Geography  Bases      Demog...
การแบงสวนตลาดผูบริโภคการแบงสวนตลาดตามภูมิศาสตร  คือ การแบงตลาดออกมาตามอาณาเขตทางภูมิศาสตรที่มีแตกตางกันโดยบริษัท...
การแบงสวนตลาดผูบริโภคการแบงสวนตลาดทางจิตวิทยา• วิถีชีวิต• บุคลิกภาพ• คานิยมการแบงสวนตลาดตามพฤติกรรมศาสตร• โอกาส• ...
Bases forDemographic Segmentation• Age• Gender• Income• Ethnic background• Family Life Cycle
Bases forPsychographic Segmentation      Personality      Personality         Motives        ...
Lifestyle Segmentation• How time is spent• Beliefs• Socioeconomic characteristics
Benefit Segmentation       The process of grouping        customers into market        segments accor...
Usage-Rate Segmentation      4       Dividing a market by the        amount of product       bo...
Geodemographic Segmentation       Segmenting potential         customers into       neighborhood li...
การแบงสวนตลาดตามพฤติกรรมสามารถเลือก นํามาใชกับสินคาและตลาดแตละชนิด ดังนี้              1. สถานการณ   ...
การเลือกสวนตลาด           1.มุงเขาไปที่ตลาด              สวนเดียว4.การนําสินคาหลาย   5.การค...
การวางตําแหนงผลิตภัณฑ      A:        กระยาสารท………….      B:        กระยาสารทมรดกไทย      ...
การวางตําแหนงผลิตภัณฑ               คุณภาพสูง             E    B    A     คุณคา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

segmentation

1,449 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

segmentation

 1. 1. การแบงสวนตลาดและการเลือกตลาดเปาหมาย
 2. 2. Market Segmentation 1 People or organizations with People or organizations with Market Market needs or wants and the ability and needs or wants and the ability and willingness to buy willingness to buy A subgroup of people or A subgroup of people or Market Market organizations sharing one or more organizations sharing one or more Segment Segment characteristics that cause them to characteristics that cause them to have similar product needs. have similar product needs. The process of dividing a market The process of dividing a market Market Market into meaningful, relatively similar, into meaningful, relatively similar,SegmentationSegmentation identifiable segments or groups. identifiable segments or groups.
 3. 3. The Importance of 2Market Segmentation Markets have a variety of product needs and preferences Marketers can better define customer needs Decision makers can define objectives and allocate resources more accurately
 4. 4. การแบงสวนตลาดอยางมีประสิทธิผล มีขนาดใหญพอ สามารถวัดได ที่จะทํากําไรได สามารถเขาถึงได สามารถ มีความแตกตาง ดําเนินการได
 5. 5. ประโยชนของการแบงสวนตลาด การเนน การปรับปรุง และเปรียบเทียบ สินคาและโปรแกรม โอกาสทางการตลาด ทางการตลาด การจัดสรรงบประมาณ
 6. 6. ระดับและรูปแบบการแบงสวนตลาด ตลาดจุลภาค ตลาดกลุมเล็ก ๆ ตลาดแบบแบงสวน ตลาดมวลชน
 7. 7. Bases for Segmentation 4 Geography Geography Bases Demographics Demographics Bases Used to Used to Segment Segment Psychographics Psychographics Consumer Consumer Markets Markets Benefits Sought Benefits Sought Usage Rate Usage Rate
 8. 8. การแบงสวนตลาดผูบริโภคการแบงสวนตลาดตามภูมิศาสตร คือ การแบงตลาดออกมาตามอาณาเขตทางภูมิศาสตรที่มีแตกตางกันโดยบริษัทใหความสนใจในการเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นในเรื่องความตองการการแบงสวนตลาดตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบไปดวย การแบงสวนตลาดตามเกณฑตัวแปรทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ วัฏจักรชีวิต เพศ รายได รุนและชั้นทางสังคม
 9. 9. การแบงสวนตลาดผูบริโภคการแบงสวนตลาดทางจิตวิทยา• วิถีชีวิต• บุคลิกภาพ• คานิยมการแบงสวนตลาดตามพฤติกรรมศาสตร• โอกาส• ประโยชน• อัตราการใช• สถานะความภักดีตอตรายี่หอ• ระยะของความพรอมของผูซื้อ• ทัศนคติ
 10. 10. Bases forDemographic Segmentation• Age• Gender• Income• Ethnic background• Family Life Cycle
 11. 11. Bases forPsychographic Segmentation Personality Personality Motives Motives Lifestyles Lifestyles Psychographic Psychographic Segmentation Segmentation Geodemographics Geodemographics
 12. 12. Lifestyle Segmentation• How time is spent• Beliefs• Socioeconomic characteristics
 13. 13. Benefit Segmentation The process of grouping customers into market segments according to the benefits they seek from the product .
 14. 14. Usage-Rate Segmentation 4 Dividing a market by the amount of product bought or consumed.
 15. 15. Geodemographic Segmentation Segmenting potential customers into neighborhood lifestyle categories. Combines geographic, demographic, and lifestyle segmentation.
 16. 16. การแบงสวนตลาดตามพฤติกรรมสามารถเลือก นํามาใชกับสินคาและตลาดแตละชนิด ดังนี้ 1. สถานการณ ในการซื้อ 4. ความคุนเคยกับ 5. ทัศนคติที่มี 2. ผลประโยชนที่ได ตรายี่หอ  ตอผลิตภัณฑ รับจากสินคา 3. ลักษณะการซื้อ การใช
 17. 17. การเลือกสวนตลาด 1.มุงเขาไปที่ตลาด สวนเดียว4.การนําสินคาหลาย 5.การครอบคลุม 2.สินคาเดียวเขาไป อยางเขาไปใน ตลาดทั้งหมด ในตลาดหลายสวน ตลาดสวนเดียว 3.การเลือกเขาตลาด ตามความชํานาญ
 18. 18. การวางตําแหนงผลิตภัณฑ A: กระยาสารท…………. B: กระยาสารทมรดกไทย C: กลุมแมบานเนินสําราญ  D: กลุมแมบานทาไมแดงใต  E: กลุมกระยาสารทบานเนินขี้เหล็ก  ความหลากหลาย A E D C B บรรจุภณฑ ั D E A C B D A E C B ราคา D C E B A คุณภาพ D E C B A คุณคา ระดับ 0 1 2 3 4 5
 19. 19. การวางตําแหนงผลิตภัณฑ คุณภาพสูง E B A คุณคานอย คุณคามาก D C คุณภาพต่ํา

×