Marketing 3.0

2,152 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketing 3.0

 1. 1. MARKETING 3.0 โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ดร.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร
 2. 2. 2 ดร.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ (Ph,D.) กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการพิสิษฐกรุป ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ม.เกษตรศาสตร TEL: 081-7543838 FAX. :02-9137471 e-mail: pongsakswat@yahoo.com BLOG:www.pongsakswat.blogspot.com ผูพิพากษาสมทบศาลเยาชนและครอบครัว จ.พระนครศรีอยุธยา อาจารยพิเศษ โครงการปริญญาเอกวิทยาศาสตรการกีฬา ม.เกษตรศาสตร โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร MBA . ม.ขอนแกน / ม.ท.ราชมงคล โครงการปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร ศรีราชา อุปนายก สมาคมนักเรียนเกา สามเสนวิทยาลัย กรรมการสมาคมนิสิตเกาคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร รองประธานชมรมผูบริจาคโลหิต 100 ครั้ง
 3. 3. MARKETING ??
 4. 4. การจัดการการตลาดประกอบดวยการจัดการการตลาดประกอบดวย Key wordKey word สําคัญสําคัญ 22 ตัวไดแกตัวไดแก Marketing การตลาดเปนกิจกรรมที่ไดรวมรวมวิธีการและ เทคนิคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ(Satisfaction) ของลูกคา (Customer) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ การตลาด (Market Strategy) และเทคนิคการวางแผนการตลาด (Marketing Plan) ที่มีขั้นตอนอยางเปนระบบ Management การจัดการเปนกระบวนการ (Process) และ เทคนิควิธีการที่จะนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่ตั้งไว (Vision, Mission, Goal and Objective) ดวยเครื่องมือการบริหารการ จัดการในแตละสมัยที่ใชแตกตางกันไป ซึ่งกิจกรรมโดยรวมจะ ประกอบไปดวย PDCA (Planning, Doing, Checking and Acting)
 5. 5. Marketing Management Process (กระบวนการในการจัดการการตลาด) 1. การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด (SWOT Analysis) 2. การกําหนดสวนตลาด (Segmentation) กําหนดตลาดเปาหมาย (Targeting) และการกําหนดจุดยืนทางการตลาดเพื่อ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา (Positioning) : STP 3. การกําหนดเปาหมายทางการตลาด (Marketing Objective) 4. การกําหนดกลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy: Product , Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evident) 4Ps or 7Ps 5. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan; Budgeting, and Implement) 6. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Implementation) 7. การควบคมและติดตามประเมินผล (Monitoring and
 6. 6. เจาะประเด็นความเขาใจพื้นฐานดานการตลาด ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึงระดับความคาดหวัง ที่ไดรับ – ความคาดหวังกอนรับบริการ (Perception –Expectation = Satisfaction) ระดับความคาดหวัง (Expectation) เปนความคาดหวังกอนรับบริการ ที่ลูกคาไดรับจากการสื่อสารของบริษัท/สินคา/บริการ ผานเครื่องมือ การสื่อสารแตละประเภท เชน โทรทัศน วิทยุ เพื่อน ฯลฯ และเก็บไวใน ความทรงจํา (memory) กอนการตัดสินใจซื้อหรือทดลองใชสินคา/ บริการ (ใสฝน ดวยการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication :IMC) การบริการที่ไดรับ (Perception) เปนระดับความคิดเห็นตอบริการที่ ไดรับเมื่อไดตัดสินใจซื้อหรือทดลองใชสินคาไปแลว (ตอบสนองความ ตองการ (needs, wants, problem ดวย กลยุทธการตลาด 4Ps or 7Ps) ตองศึกษาความตองการของลูกคา (Consumer Behavior บทที่ 4) หากบริการ/สิ่งที่ไดรับ มีคามากกวาสิ่งที่คาดหวัง (เกิดความพึงพอใจ) หากบริการ/สิ่งที่ไดรับ มีคานอยกวาสิ่งที่คาดหวัง (ความไมพึงพอใจ)
 7. 7. ลูกคา (Customer) แบงเปน 3 กลุม ลูกคาครัวเรือน (Household/End User/Consumer) ลูกคาองคกร (Corporate/Organization) เชน บริษัท อุตสาหกรรม กลุมซื้อมาขายไป (Middleman) เชน Agent, Wholesales, Retail, Soho (รานคาปลีกแบบดั่งเดิม : Traditional Trade: TT) โดยมีหลักการสําคัญในการสรางและรักษาลูกคา 3 ขอ 1. ลูกคาคือพระเจา (Customer is the King) 2. ลูกคาไมเคยผิด ( Customer never wrong) 3. หากลูกคาผิดใหยอนกลับไปดูกฎขอที่ 1 และ 2 เนื่องจากทุกวันนี้ เงินเดือนของพนักงานทุกคนไมไดเกิดจากบริษัท เปนคนใหแตลูกคาตางหากที่ทําใหพนักงานทุกคนมีรายได
 8. 8. PRODUCT CONSUMER NEED / SOLUTION NICH PRICE COST NOBILITYดูดีมีระดับ PLACE CONVENIENCE NETWORK PROMOTION COMMUNICATION INNOVATIVE
 9. 9. 1. PRODUCT 2. CUSTOMER 3. HAPPY LIFE NICE SOCIETY
 10. 10. ความตองการ ที่แตกตาง ทั้ง 3 คํา แปลวา ความตองการ เหมือนกัน แตในวิชา การตลาด นั้น ทั้ง 3 คํานี้แตกตางกัน 1.NEED   ความตองการ ที่จําเปน 2.WANT    ความตองการ ที่เลือกได 3.DEMAND  ความตองการ ที่เลือกไดและสามารถจายได
 11. 11. WHY WE BUY ???
 12. 12. What is Marketing? Products and Services Needs, wants, and demands Exchange, transactions, and relationships Markets Core Marketing Concepts Core Marketing Concepts Value, satisfaction, and quality CRM / CEM CONSUMER RELATION & EXPERIENCE MANAGEMENT
 13. 13. สิ่งเรา จะทําหนาที่ กระตุนความตองการ ของผูบริโภค ให เกิดขึ้น หรือ ให เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีอยู แสดงผลออกมาในรูปแบบของ การกระทํา ที่เราเรียกกันในภาษาการตลาดวา “การตัดสินใจซื้อ” Buying Decision เรามักจะสรุปวา การทําการตลาดแบบนี้ “โดน” หรือ “ไมโดน” ใจลูกคา
 14. 14. ความตองการของลูกคา Customer Needs นักการตลาดตองใชความสามารถหา ความตองการของลูกคา ใหเจอ “การตลาดที่แทจริงคือ การตอบสนองความตองการของลูกคา” นั่นคือ ประโยคเดียวที่สําคัญที่สุด เปน หัวใจของหลักการตลาด
 15. 15. ใครจะซื้อของเรา ทุกคน ??? ถามีคนตอบวา “ใครก็ได” “ทุกคนที่เดินผานมา” “ทุกคนตองกินขาว...ขายใครก็ได” “ทุกคนตองใสเสื้อผา” “คนที่หิว” “คนเราตองดื่มน้ํา” ทั้งหมดเปนคําตอบที่ ผิด หลักการตลาด
 16. 16. Segment Marketing Targeting a group of customers who share a similar set of needs and wants.
 17. 17. Segmenting Consumer Markets การแบงสวนทางการตลาดของสินคาอุปโภคบริโภค Geographic ภูมิศาสตรGeographic ภูมิศาสตร Demographic ประชากรศาสตรDemographic ประชากรศาสตร Psychographic จิตวิทยาPsychographic จิตวิทยา Behavioral พฤติกรรมBehavioral พฤติกรรม
 18. 18. การวิเคราะหการวิเคราะห STPSTP Demographic ประชากรศาสตร เพศ อายุ รายได การศึกษา อาชีพ สถานภาพ ศาสนา Geographic ภูมิศาสตร ถิ่นที่อยู ของนักทองเที่ยวจากภูมิภาค ตางๆ ของโลก Psychology จิตวิทยา ความสนใจ ทัศนคติ คานิยม ความชอบ ความรูสึกนึกคิด แรงจูงใจ บุคลิกภาพ วัฒนธรรม แบบแผนการ ดํารงชีวิต Behavior พฤติกรรม อัตราการใช, แบบแผนการการใช งาน, ความรูสึกในเรื่องของราคา, ความซื่อสัตยตอตราสัญลักษณ
 19. 19. CUSTOMER WHO WHAT WHEN WHERE WHY WHOM HOW HOW MUCH
 20. 20. Market Segmentation การแบงตลาดตามหลักภูมิศาสตร (Geographic Segmentation) ภูมิภาค กรุงเทพฯ ภาคเหนือ เขตตะวันออกเฉียงใต ขนาดของเมือง เมืองหลวง เมืองที่มีประชากร1ลานคนขึ้นไป ความหนาแนน ในเมือง ชนบท ตางจังหวัด เขตเพาะปลูก สภาพภูมิอากาศ เขตรอนชื้น เขตหนาว การแบงตลาดตามหลักประชากรศาสตร (Demographic Segmentation) อายุ 10-20 ป 20-40 ป 40-60 ป 60 ปขึ้นไป ขนาดครอบครัว 1-2 คน 3-5 คน 6 คนขึ้นไป เพศ ชาย หญิง สถานภาพ โสด แตงงาน อาชีพ นักธุรกิจ แมบาน พนักงาน ขาราชการ การศึกษา ระดับมัธยม ปริญญาตรี โท เอก ศาสนา พุทธ คริสต อิสลาม ชั้นทางสังคม ชนชั้นสูงระดับสูง ชนชั้นสูงระดับต่ํา ชนชั้นกลางระดับสูง ชนชั้นต่ําระดับต่ํา การแบงตลาดตามหลักจิตนิสัย (Psychographic Segmentation) วิธีการดําเนินชีวิต แบบหัวเกา แบบสมัยใหม แบบศิลปน บุคลิกภาพ ผูชอบเขาสังคม ผูที่ชอบวางอํานาจ การแบงตลาดตามหลักพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) โอกาสในการซื้อ แบบปกติ เฉพาะชวงโปรโมชั่น ผลประโยชน คุณภาพ ปริมาณมาก มากที่สุด อัตราการใช ทุกวัน สองครั้งตอสัปดาห เดือนละครั้ง ทัศนคติ เห็นดวยเชิงบวก ไมเห็นดวย
 21. 21. การวางตําแแหนงสินคา หรือ Positioning มีหลายวิธีการ แตสําหรับวิธีการที่เขาใจงายที่สุดและไดผลที่สุด คือ การวางสินคาใหเปนภาพของบุคคล หรือจินตนาการวาตองการใหสินคาเปรียบเสมือนใครสักคนหนึ่ง โดยที่จะตองมีบุคลิก ลักษณะอยางไร
 22. 22. Positioning คือ การกําหนด ตัวสินคาในจินตนาการ ใหมีบุคคลิกลักษณะอยางไร ความตั้งใจที่อยากจะใหสินคานั้น... ...เปนอยางไร?? เหมือนกับคุณอยากจินตนาการวา อยากมีแฟนหนาตาแบบไหน ?? อยากใหลูกเปนอยางไรในอนาคต ?? อยากรูปหลอเหมือนใคร??
 23. 23. Product หรือ Goods ทั้งสองคําหมายถึง สินคา เหมือนกัน สินคาแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก สินคาที่จับตองได กับ สินคาที่จับตองไมได 1. Tangible Product สินคาที่จับตองได คือ ผลิตภัณฑตางๆ (Product) 2. Intangible Product สินคาที่จับตองไมได คือ บริการ (Service) ขาว กวยเตี๋ยว เสื้อ กางเกง ชักโครก พัดลม เปยโน คอมพิวเตอร รถยนต Key : เมื่อ เสียเงิน แลวได สิ่งของ กลับมาดูที่บาน ทําผม ทําเล็บ นั่งแทกซี่(TAXI) นั่งรถลิมูซีน(Limousine) ชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตร Key : เมื่อ เสียเงิน แลวได บริการ ตางๆมากมายที่ทําใหเราใชชีวิต ไดอยางสะดวกสบายขึ้น
 24. 24. volume INCREAS NUMBER OF INCIDENT OF USE INCREAS CONSUMPTION RATE • NEW USER • SWITCHING BRAND • NEW VARIOUS USAGE • FREQUENCY • CONSUMPTIONPER USAGE • NEW USAGE
 25. 25. INCREAS NUMBER OF IN CIDENT OF USE การเพิ่มลูกคาใหม NEW USER ลูกคาใหม SWITCHING BRAND แยงลูกคาจากคูแขงขัน NEW VARIOUS USAGE นําไปใชเปนอยางอื่น
 26. 26. INCREAS CONSUMPTION RATE การเพิ่มปริมาณในการใช FREQUENCY เพิ่มความถี่ในการใชงาน CONSUMPTIONPER USAGE ใชตอครั้งใหมากขึ้น NEW USAGE นําไปใชเปนอยางอื่น

×