Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Get job hop to success

815 views

Published on

how to interview and sucess in your job

Published in: Career
 • Be the first to comment

Get job hop to success

 1. 1. ดร.พงษศกดิ์ สวัสดิเกียรติ (Ph,D) ั กรรมการบริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการพิสิษฐกรุป TEL: 081-7543838 FAX. :02-2722965 e-mail: pongsakswat@yahoo.com www.pongsakswat.blogspot.comผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตรอาจารยพิเศษ โครงการปริญญาเอกการจัดการกีฬา ม.เกษตรศาสตร โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร M.Eng. ม.เกษตรศาสตร MBA . ม.เกษตรศาสตร / ม.ขอนแกน / มทร.สุวรรณภูมิ / สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยาอุปนายกสมาคมนักเรียนเกา สามเสนวิทยาลัยรองประธานชมรมผูบริจาคโลหิต 100 ครั้ง
 2. 2. รูจักตัวเองกอนสมัครงาน 1. ความสนใจ ความชอบ 2. ความสามารถ ความถนัด 3. บุคลิกสวนตัว 4. ผลการศึกษา 5. การฝกงานในขณะเรียน 6. ทักษะในการสือความหมาย ่ 7. ความรูในคอมพิวเตอร และ ความสามารถพิเศษ 8. วิชา สาขาที่เรียน 9. กิจกรรมนอกหลักสูตร 10.ประสบการณในการทํางานนอกเวลา
 3. 3. กรอกใบสมัครอยางไรใหนาสนใจอานกอนกรอกสะอาดเรียบรอยและถูกตองชัดเจนชื่อ........สกุล.......... หรือ ชื่อ............................ระบุตําแหนงทีสมัครใหชัดเจน ่ระบุเงินเดือนทีตองการ (ถาถาม) ่กรอกรายละเอียดใหครบทุกชอง และตามความเปนจริงบุคคลอางอิงตองรูจักเราดี และเรียนขออนุญาตกอนถาไดบคคลอางอิงเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ เกี่ยวของกับองคกร ุเอกสารหลักฐานตางๆใหครบถวน
 4. 4. •ใชกระดาษสีขาว ไมมีบรรทัด ขนาด A4•ปากกาควรเปนสีดําหรือน้ําเงิน (ถาเขียน) หรือพิมพเปนสีดําเทานั้น•ตัวหนังสือ ตัวอักษร สะอาดเปนระเบียบ ใชฟอนทมาตรฐาน•ภาษาที่ใชตามความประสงคขององคกร หรือ ตําแหนงงาน•สํานวนตองเปนทางการหรือภาษาเขียน•ขอความสั้น กระชับ ไดเนื้อหา และไมควรยาวเกิน 1 หนาลําดับดังนี้ ที่มาของขาวการรับสมัครงาน / ตําแหนงงานที่สนใจ / สําเหตุแรงจูงใจ คุณสมบัติ ทักษะที่เหมาะสมกับตําแหนง•ซองจดหมายควรเปน 9x4 นิ้ว
 5. 5. •จาก 66 คน เขารอบเปนลําดับที่ 11•เขารอบสิบคนสุดทายเปนลําดับที่ 4•แตครองใจกรรมการ ไดคะแนน 9.732
 6. 6. พิธีกร : คุณไดเปน มิสไทยแลนด ไดอยางไร ในเมื่อคุณอาศัยอยูที่ สหรัฐอเมริกา?ปุย : การที่คุณจะเปนคนไทยนั้น คุณไมจําเปนตองอยูในประเทศไทย ดิฉันหวังจะเปนตัวอยางที่ดีของคนไทยในประเทศของดิฉัน เพราะดิฉันเปนคนไทย จริงอยูดิฉันเติบโตใน ลอสแองเจลลิส แตเปนคนไทยมาโดยตลอด ดิฉันพูดภาษาไทย และดิฉันอยากใหทุกคนทราบวา ดิฉันภูมิใจที่เปนผูหญิงไทย (ยิ้ม)พิธีกร : ใครสอนภาษาอังกฤษ คุณเปนคนแรกครับ?ปุย : บานเราไมใหพูดภาษาอังกฤษ พูดไดแตภาษาไทยเทานั้น ฉันจึงพูดไทยไดดิฉันคิดวาเปนหนีบุญคุณบิกเบิรด (รายการเด็ก) ดิฉันชอบรายการนั้นมากตอนเด็กๆ ้ ๊(หัวเราะ)พิธีกร : ผมทราบวาคุณมีโครงการการกุศลสําหรับเด็กไทยที่คุณทําอยูใชมั๊ยครับ?ปุย : แมเมืองไทยจะสวยงามมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดี แตเรามีปญหา เด็กไทยนับหมื่นคนยังอดอยากและเสียชีวิต ในฐานะนางสาวไทยดิฉันหวังวา จะชวยใหเด็กเหลานั้นดีขึ้นโดยคําตอบพีปุยสามารถชนะใจกรรมการโดยไดคะแนนสูงถึง 9.732 นําโดงมา ่เปนที่
 7. 7. C = Challenge ทาทายH =Habbit อุปนิสัยA=Attitude ทัศนคติN=Network สายสัมพันธG=Goal เปาหมายE=Enhancement ยกระดับ เพิ่มเติม (อีดนิดนะ) สูโวย
 8. 8. •ศึกษารายละเอียดของบริษัท•ตรงตอเวลา ควรไปกอนเวลาอยางนอย 30 นาที•หากไปไมทันใหโทรไปและแจงสาเหตุ•นั่งรออยางเรียบรอย และมีมารยาท•แสดงความเคารพผูสัมภาษณและยิ้มแยมแจมใส•ควรมีคําถามที่เกี่ยวกับงานที่ตองทํา แตตองหาจังหวะที่เหมาะสม•คําพูดชัดเจนเปนธรรมชาติ และมันใจ ่•กิริยาวาจาสุภาพ อาจโดนแหยใหโกรธเพื่อดูการควบคุมอารมณ
 9. 9. •เสื้อผา หนา ผม ???? กลิ่น ??? รองเทา ถุงเทาGOOD LOOKING !!!•สบตาผูสัมภาษณ ไมนงตาลอยมองนอกหนาตาง มองโตะ ั่หรือขวยเขิน•ถาจะไอควรใชผาปดปากจมูก และกลาวคําขอโทษ•ไมนั่งไขวหาง หรือ เอนหลัง•เคาะประตูหองกอน พรอมขออนุญาต ลากเกาอี้ไมใหมีเสียงดัง•คําถามทีควรถาม เกี่ยวกับองคกร (ความสําเร็จ) ตนเอง (มีขอบกพรอง ตรงไหนบาง จะแกไขอยางไร )
 10. 10. •ไมควรรับการสัมภาษณวันละหลายบริษัท•อยาจับมือผูสัมภาษณ ถาเขาไมไดยื่นมือใหจับกอน•ไมแยงพูดขณะสัมภาษณ หรือ ถามมากจนเกินเหตุ•หามถามเกี่ยวกับวันหยุด พักรอน สวัสดิการ ฯลฯ•หามใสแวนกันแดด และใชมือปดปากเวลาพูด หรือ กุมมือบนตักแนน
 11. 11. •ไมแสดงอาการประหมา มือสั่น เขยาเทาไปมา•ไมควรพูดในสิ่งที่เกินจริง•ไมควรตอบวาไมทราบ นอกจากจนปญญาจริงๆ•ไมควรถามเรื่องเงินเดือน จนกวาผูสัมภาษณจะพอใจ และ ถามเรากอน•ไมควรนินทา หรือ ตําหนิเจานาย เกา•ไมควรนําพอแม หรือ เพื่อน หรือแพนไปสัมภาษณดวย
 12. 12. •ชีวิตในวัยเด็ก การประกอบอาชีพของพอแม สภาพความเปนอยูใน ปจจุบันของพอแม พี่นองทํางาน เรียนที่ไหนอยางไร•ชีวิตในวัยเรียน การเรียน กิจกรรม ชอบ หรือไมชอบอยางไร•การฝกงาน ที่ไหน อยางไร ไดอะไร•ทําไมถึงเลือกสมัครงานที่บริษัท สนใจเพราะอะไร•อยากไดหัวหนาเปนผูหญิงหรือผูชาย เพราะอะไร•มีจุดเดน จุดดอย อะไรบางในตนเอง•ชอบทํางานอดิเรกอะไร เพราะอะไร•เปาหมายของชีวิตคืออะไร อยากเปนอะไร•มองปญหาสังคม........(เรื่องที่นาสนใจในขณะนัน) อยางไร ้
 13. 13. •คุณสนใจตําแหนงงานใดมากทีสุด เพราะอะไร ่•ถาไมไดตําแหนงที่สนใจ จะสนใจในตําแหนงอื่นหรือไม•ทําไมถึงสนใจทํางานกับบริษัทนี้•เลาใหฟงวารูจักบริษัทไดอยางไร•คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับเงินเดือน•ในการเริ่มตนทํางานคุณคิดวา ควรรับผิดชอบมากๆเงินเดือนมากๆ•หรือควรทํางานนอยๆเงินเดือนพอเหมาะ
 14. 14. •คุณคิดวาประสบการณในการทํางานจําเปนแคไหน•คุณคิดวาสิ่งสําคัญที่สุดของการทํางานคืออะไร•อะไรทีคุณคิดวาเปนเครื่องวัดความสําเร็จของงาน ่•ถามีโอกาสเลือกเพื่อนรวมงาน จะเลือกคนประเภทไหน•ถามีโอกาสเลือกลูกนอง จะเลือกคนประเภทไน•ถามีโอกาสเลือกหัวหนา จะเลือกคนประเภทไหน•ถาเลือกไดอยากไดหัวหนาผูชายหรือผูหญิง•ถาบริษัทรับคุณเปนพนักงานชั่วคราวกอน คุณจะทําหรือไม•คุณคิดวาจะมีวิธีการทํางานรวมกับคนอื่นอยางไร
 15. 15. •คุณเรียนรูอะไรบางจากการไปฝกงาน•ถาคุณทํางานที่ไดรับมอบหมายไมสําเร็จ จะทําอยางไร•คุณจะเดินทางไปตางจังหวัด ไดหรือไม•ถาบริษัทจะสงคุณไปทํางานตามสาขาตางๆ แลวแตบริษัทกําหนด คุณมีความคิดเห็นอยางไร•ถาคุณมีหัวหนาที่เจาอารมณ คุณจะทําอยางไร•คุณอยากทํางานบริษัทใหญหรือ บริษัทเล็กๆ•คุณชอบงานประเภททําคนเดียว หรือ ชวยกันทํางานหลายๆคน•ถาเปนหัวหนาจะมีวิธีจูงใจใหลูกนองทํางานอยางไร
 16. 16. •คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน•คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับคาครองชีพ ตองมีหรือไม•ถาจะตองปลดลูกนองออก 1 คนในจํานวน 5 คน จะมีวิธีการอยางไร•คุณคิดวาฝายบุคคลมีหนาที่อยางไรบาง•ถาใหคณประเมิณผลงานลูกนอง คุณจะใชหลักเกณฑอะไร ุ•ถามีลูกนองมารองทุกขกับคุณ คุณจะทําอยางไรบาง•คุณรูจักกับใครในบริษัทนีหรือไม อยางไร ้•ความไฝฝนในอนาคต •มีกจการ / ผูบริหารที่.... ิ •อยาตอบ เออ อา ประมาณวา เขาใจมั๊ย
 17. 17. เขียนประโยคสนทนา หรือคําพูด หรือความคิด (บุคคลในภาพ กําลังคุยอะไรกัน บทสนทนา หรือคิดอะไร หรือบอกอะไร และ คู สนทนาคิดอะไร ??????
 18. 18. อายุคนไทยเฉลีย ่ 70 ปหัก เวลาเรียน 20 ปหัก เวลาหลังเกษียน 10 ปเหลือเวลาทํางาน 40 ป
 19. 19. หัก เสารอาทิตย 2X52X40ป 4,160 วันหัก วันหยุดนักขัตฤกษ 13x40 520 วันหัก วันลาทุกประเภท 10x40 400 วันหัก เวลานอน เดินทาง และกิจกรรมอืนๆ่ (24ชม-8ชม / 24 ชม) X (365--104วัน-13วัน-10วัน)x 40 ป 6,283 วันรวมเปนจํานวน 11,363 วันคิดเปน 31.13 ปเหลือเวลาทํางานจริงๆ 8.87 ป ?????
 20. 20. รู ขยันEFFICIENCY ไมรู รู ขยัน ขี้เกียจ ขี้เกียจ ไมรู TIME
 21. 21. บัญญัติสิบประการในการทํางานใหสาเร็จ ํ การมีความฝนและเปาหมายที่ชดเจน ั รักและชอบในงานที่ทํามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะประสบความสําเร็จ มีศรัทธาและความเชื่อมั่น เชื่อวาความสําเร็จอยูที่ตัวเราไมใชฟาลิขิต กลาที่จะลมเหลว ไมทอถอยหรือลมเลิก  เชื่อวาทุกอยางเปนไปได รักที่จะเรียนรูไมอยูนิ่ง มีเครือขายและพันธมิตร
 22. 22. I AM NOT OK…..YOU ARE OKI AM OK….. YOU ARE NOT OKI AM OK….. YOU ARE OKI AM NOT OK…..YOU ARE NOT OK
 23. 23. คนอืน ่ เปดเผย จุดบอดรู OPEN AREA BLIND AREAคนอืน ่ จุดซอนเรน อวิชชาไมรู HIDDEN AREA UNKNOW AREA ตนเองรู ตนเองไมรู
 24. 24. บุคลิกเจริญตาเจรจาวาทะศิลปยินดีแนะนําชี้แจงไมแลงน้ําใจใหอภัยทุกเมือ ่เพือสวนรวมเปนหลัก ่ไมหนายักษหนางอ
 25. 25. 1.ผูประสบความสําเร็จ::ฝกคิดทางบวก POSITIVE THINKING“ผูคนแตกตางกันเพียงเล็กนอย แตความแตกตาง เพียงนอยนิดนั้นทําใหเกิดความแตกตางที่ใหญ หลวง ความแตกตางที่นอยนิดนั้นคือ ทัศนคติ สวนความแตกตางที่ใหญหลวงอยู ตรงที่มันเปนบวกหรือลบเทานั้นเอง”
 26. 26. จงปฏิบัติ เดิน พูดและคิดใหเหมือนกับคนทีคุณอยากเปน ่ จงคิดถึงแตทางบวกและความสําเร็จอยูในใจตลอดเวลา จงแผขยายทัศนคติแหงความมีสุขภาพดี จงปฏิบัติตอทุกคนประดุจคนสําคัญจงทําใหทุกคนรูสึกวาคุณเปนทีตองการ และมีความสําคัญ  ่ จงมองหาแตสวนดีทสดในคนทุกคน ี่ ุ อยาพูดถึงสุขภาพที่ไมดีของตนเอง จงมองหาแตสิ่งที่สดยอดในความคิดใหมๆ ุ หลีกเลี่ยงเรื่องปลีกยอย จงสรางจิตวิญญาณของการให
 27. 27. 2.ผูประสบความสําเร็จ รูวิธีเอาชนะความลมเหลว“ความลมเหลวจะไมใชความลมเหลว เวนไวแต ถาคุณไมเรียนรูจากมัน”รอยละเกาสิบของคนที่ลมเหลวแทที่จริงแลวไมได พายแพ….เขาเพียงแตลมเลิกไป”
 28. 28. ทําความเขาใจวาความลมเหลวคืออะไร ศึกษาจุดออนจุดแข็งของตนเอง ปรับความพยายามของตนเองใหมศึกษาความสําเร็จและความลมเหลวจากบุคคล / องคกร อื่นๆ มีขอมูลและวางแผนอยางรอบคอบ ทบทวนความลมเหลวเพื่อการเรียนรู
 29. 29. 3.ผูประสบความสําเร็จ::มีวิสัยทัศน “โลกของคนตาบอดถูกจํากัด ดวยผัสสะ โลกของคนโงถูกจํากัดดวยความรู และโลกของ ผูยิ่งใหญถกจํากัดดวย ู วิสยทัศน” ั
 30. 30. สิ่งจํากัดวิสยทัศน ั–อดีตของเรา–ความกดดันในปจจุบน ั–ปญหาตางๆ–การขาดมุมมอง–ตําแหนงปจจุบันของเรา–การแสวงหาความรูอยูเสมอ
 31. 31. 4.ผูประสบความสําเร็จ : ตั้งเปาหมายเปาหมายจูงใจเราเปาหมายทําใหเราทํางานอยางมีทิศทางเปาหมายเพิ่มคุณคาของงานเปาหมายทําใหงายในการลําดับความสําคัญเปาหมายทําใหใชศักยภาพไดถูกทางและสูงสุดเปนหมายเปนพลังเพื่อจะไดอยูกับปจจุบน ัเปาหมายสงเสริมความกระตือรือรนเปาหมายชวยใหประเมินความคืบหนาเปนระยะๆเปาหมายทําใหเราตองวางแผนลวงหนาเปาหมายทําใหมุงเนนที่ผลของงานมากกวากิจกรรม
 32. 32. 5.ผูประสบความสําเร็จ : บริหารเวลา สิ่งที่ทําใหเสียเวลา–ความเกียจคราน ผัดวันประกันพรุง–การขัดจังหวะในการทํางาน–พยายามแบกภาระอยูคนเดียว –ความลาชาในการคิด สรุป ปฏิบัติ–ความเสียใจ ความฟุงซาน และสรางวิมานในอากาศ–ไมเขาใจในปญหา และวิเคราะหปญหา–ทัศนคติสวนตัวในทางลบ –ไมรูและไมมีการจัดลําดับความสําคัญ
 33. 33. Talent Training Roadmap Career Development Career PathCompetency

×