เฉลยใบงาน 6.2

3,505 views

Published on

เฉลยใบงาน 6.2 วิชาประวัติศาสตร์ชั้น ม.1

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เฉลยใบงาน 6.2

 1. 1. เฉลย
 2. 2. ข้อ 1• ให้ขีดเส้นใต้ชอรัฐบนภาคพื้นทวีปด้วยปากกา ื่ สีน ำ้า เงิน และรัฐแถบริมทะเลด้วยปากกาสีแ ดง อาณาจัก รศรีว ิช ย ั อาณาจัก รสุโ ขทัย อาณาจัก รนามเวีย ด อาณาจัก รฟูน น ั อาณาจัก รมะละกา อาณาจัก รพุก าม อาณาจัก รมัช ปาหิต อาณาจัก รเจนละ อาณาจัก รเขมร อาณาจัก รล้า นช้า ง อาณาจัก รจัม ปา อาณาจัก รสิง หัส ส่า หรี
 3. 3. ข้อ 2• กษัตริยองค์แรกของฟูนัน คือ พราหมณ์ ์ โกณฑิญ ญะ ซึ่งได้แต่งงานกับนางหลิว เย้ เชื่อกันว่านางเป็นธิดาของ พญานาค กษัตริย์ทมีอำานาจมากของฟูนัน คือ ี่ พระเจ้า ฟัน ซิม น ั
 4. 4. ข้อ 3• อาณาจักรฟูนันมีเมืองหลวงชื่อว่า วยาธปุ ระ ปัจจุบันอยู่ในประเทศกัม พูช า
 5. 5. ข้อ 4• อาณาจักรฟูนันมีเมืองท่าสำาคัญ คือ เมือง ออกแก้ว ปัจจุบนอยูในประเทศ ั ่ เวีย ดนาม
 6. 6. ข้อ 5• เศรษฐกิจของฟูนันขึ้นอยูกับ การค้า และ ่ การเกษตร อาณาจักรฟูนันสามารถเพาะ ปลูกได้ผลดี เพราะ มีด ิน ดีแ ละมีก ารนำา ระบบชลประทานมาใช้
 7. 7. ข้อ 6• ชนชั้นปกครองของฟูนันนับถือศาสนา พราหมณ์-ฮินดูนิกาย ไศวะ ส่วน ประชาชนทั่วไปนับถือนิกาย ไวษณพ และศาสนา พุท ธนิก ายมหายาน
 8. 8. ข้อ 7• อาณาจักรฟูนันล่มสลายลง เนื่องจาก ถูก อาณาจัก รเจนละโจมตีแ ละเข้า ยึด ครอง
 9. 9. ข้อ 8• สันนิษฐานกันว่าชาวเจนละมีเชือสาย ้ มอญ ซึ่งเดิมเคยอาศัยอยู่บริเวณ ภาค ตะวัน ตกของจีน และพวกเจนละเป็น บรรพบุรุษของ พวกเขมร
 10. 10. ข้อ 9 • แต่เดิมอาณาจักรเจนละเคยเป็นประเทศราชของอาณาจักร ฟูน ัน โดยมีผู้นำาในการกู้เอกราช คือ พระเจ้า ภวว รมัน และ พระเจ้า จิต รเสน
 11. 11. ข้อ 10• พระเจ้าจิตรเสนมีพระราชโอรส ชื่อว่า พระเจ้า อิศ านวรมัน ซึ่งเป็นผู้ผนวกดิน แดนของอาณาจักร ฟูน ัน เข้าเป็นส่วน หนึ่งของอาณาจักรเจนละ และเป็นผู้สถาปนาเมืองหลวงแห่งใหม่ของเจนละ ชื่อ ว่า อิศ ่า นปุร ะ
 12. 12. ข้อ 11 • ปลายรัชสมัยของ พระเจ้า ชัย วรมัน ที่ 1 อาณาจักรเจนละแตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่าย เหนือ เรียกตนเองว่า เจนละบก มี ศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศ ลาวในปัจจุบน ัฝ่าย ใต้ เรียกตนเองว่า เจนละนำ้า มีศูนย์กลาง อยู่บริเวณประเทศ กัม พูช า ในปัจจุบน ั
 13. 13. ข้อ 12• ผู้ที่รวมเจนละบกและเจนละนำ้าเข้าด้วยกัน และตั้งอาณาจักรเขมร คือ พระเจ้า ชัย ว รมัน ที่ 2 ได้ประกาศตนว่าเป็นกษัตริย์แห่ง ภูเ ขา ทำาให้กษัตริยเขมรองค์ทกองค์ต้อง ์ ุ สร้างภูเขาวิหารขึ้น
 14. 14. ข้อ 13• นครวัดเป็นงานก่อสร้างในสมัยของ พระเจ้า สุร ิย วรมัน ที่ 2
 15. 15. ข้อ 14• ปราสาทบายนในนครธมเป็นงานก่อสร้าง ในสมัยของ พระเจ้า ชัย วรมัน ที่ 7 ซึ่งมียอดปรางค์เป็นรูปหน้าคนเชื่อกันว่า เป็นพระพักตร์ของพระองค์
 16. 16. ข้อ 15• ตามพงศาวดารล้านช้างกล่าวว่า พวกลาว อพยพมาจาก จีน ตอนใต้ และตั้ง ถิ่นฐานอยู่ในเขต ลุ่ม นำ้า โขงตอนบน และมี ผู้รวบรวมรัฐอิสระต่างๆ ของพวก ลาวให้เป็นรัฐเดียวกัน คือ พระเจ้า ฟ้า งุม ้ อาณาจักรล้านช้างมีเมืองหลวงอยูที่่ หลวงพระบาง
 17. 17. ข้อ 16 • ล้านช้างได้รับพระพุทธศาสนาจากอาณาจักร เขมร และอาณาจักร ล้า นนา
 18. 18. ข้อ 17 • ตั้งแต่พทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา ุ อาณาจักรล้านช้างมีช่วงเวลาที่เป็นเอกราชน้อยมาก เนื่องจาก ล้า นช้า งมักอยูใ ต้อ ำา นาจของรัฐ รอบข้า งที่ม ีค วาม ่ เข้ม แข็ง มากกว่า อยูเ สมอ ่

×