Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VII JORNADAS TÉCNICAS DE MEDIO AMBIENTE   Emissions industrials: normativa   general i específica   Plans de sanejam...
Normativa general sobre contaminació atmosfèricaAutonòmica: Llei 22/1983, de protecció de l’ambient atmosfèric (modificad...
Normativa general sobre contaminació atmosfèricaEuropea: Directiva 2010/75/UE del Parlament europeu i del Consell de 24 ...
Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrials  Modifica:  1999/13/CE relativa a l’ús de dissolvents (RD 117/2003)...
Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrialsDefinicions destacadesMillors Tècniques Disponibles (art. 3.10): La fa...
Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrialsCondicions del permís•  El permís inclourà:   –  VLE (especialment...
Normativa amb efectes transversalsLlei 20/2009, de prevenció i control ambiental de lesactivitats    g) Els plans que,...
Aspectes a destacar de la Llei 34/2007Artículo 2. Ámbito de aplicación  1. Están sujetas a las prescripciones de esta ley...
Aspectes a destacar de la Llei 34/2007Anexo IV                                  16Aspecte...
Aspectes a destacar de la Llei 34/2007Artículo 13. Actividades potencialmente contaminadoras dela atmósfera  • El Gobier...
Aspectes a destacar de la Llei 34/2007 Disposición final novena. Habilitación para el desarrollo reglamentario.  • Se ha...
Aspectes a destacar del RD 100/2011Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  • El presente real decreto tiene por objet...
Aspectes a destacar del RD 100/2011 Periodicitat dels controls   Al derogar-se els VLE i periodicitats establerts al De...
Aspectes a destacar de la normativa en matèria decontrol d’emissions a l’atmosfera 1.  El RD 100/2011 estableix un nou Ca...
Pla d’actuació per a la millora de la qualitatde l’aire 2011-2015Capítol IV: Mesures de la Generalitat  Compta amb 7 àmbi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Xavier Guinart - Emisiones industriales: normativa general y específica. Planes de saneamiento

516 views

Published on

Emisiones industriales: normativa general y específica. Planes de saneamiento

Por Xavier Guinart y Primé

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Xavier Guinart - Emisiones industriales: normativa general y específica. Planes de saneamiento

 1. 1. VII JORNADAS TÉCNICAS DE MEDIO AMBIENTE Emissions industrials: normativa general i específica Plans de sanejament Xavier Guinart i Primé Servei de Vigilància i Control de l’Aire Normativa general sobre contaminació atmosfèrica Estatal: Recentment s’ha publicat normativa estatal que deroga la majoria dels aspectes regulats per la normativa vigent fins al moment (llei de l’any 1972, decret de desplegament de l’any 1975 i ordre ministerial del 1976). Actualment: Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire 1
 2. 2. Normativa general sobre contaminació atmosfèricaAutonòmica: Llei 22/1983, de protecció de l’ambient atmosfèric (modificada per la Llei 6/1996) Decret 322/1987, de desplegament de la Llei 2Normativa específica sobre contaminacióatmosfèricaEstatal: RD 117/2003, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. RD 653/2003, sobre incineración de residuos. RD 430/2004, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo.Autonòmica: Decret 319/1998, sobre límits demissió per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració. Decret 22/1998, sobre límits demissió a latmosfera per a instal·lacions de torrada i torrefacció de cafè. 3
 3. 3. Normativa general sobre contaminació atmosfèricaEuropea: Directiva 2010/75/UE del Parlament europeu i del Consell de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) • Va ser aprovada el 24 de novembre de 2010 • Va ser publicada al DOUE el 17 de desembre de 2010 • Va entrar en vigor el 6 de gener de 2011. Data a partir de la qual els Estats membres disposen d’un termini de transposició de 2 anys. Directiva 2008/50/CE del Parlament europeu i del Consell de 21 de maig de 2008 relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa 4Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrialsMotivacions Insuficient aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) i voluntat dhomogeneïtzar els criteris d’aplicació dels límits d’emissió de les activitats industrials a la Unió europea Simplicar diversos procediments relacionats i normatives existents Esmenar les mancances detectades en l’àmbit l’aplicació i les disposicions poc clares de la Directiva IPPC 5
 4. 4. Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrials Modifica: 1999/13/CE relativa a l’ús de dissolvents (RD 117/2003) 2000/76/CE relativa a la incineració de residus (RD 653/2003) 2001/80CE relativa a les grans instal·lacions de combustió (RD 430/2004) L’impacte de la nova regulació sobre les normatives actualment vigents és molt baix ja que pràcticament no les modifiquen. La que més es veu modificada (però poc) és la de grans instal·lacions de combustió (GIC), instal·lacions amb Pt nominal >50 MWt. IPPC 6Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrialsÀmbit d’aplicacióS’ha d’aplicar a: • Activitats enumerades a l’Annex I, corresponents principalment a l’àmbit d’aplicació de la Directiva IPPC, el qual s’ha modificat lleugerament. • Instal·lacions de combustió de més de 50 MW • Instal·lacions d’incineració de residus i coincineració de residus • Activitats que utilitzen dissolvents orgànics • Instal·lacions de producció de diòxid de titaniNo s’ha d’aplicar a: • Activitats d’investigació • Activitats de desenvolupament • Experimentació de nous productes i processos 7
 5. 5. Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrialsDefinicions destacadesMillors Tècniques Disponibles (art. 3.10): La fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les activitats i de les seves modalitats d’explotació, que demostrin la capacitat pràctica de determinades tècniques per constituir la base dels valors límits d’emissió i d’altres condicions de l’autorització destinades a evitar, o si no fos possible, reduir les emissions i el seu impacte en el conjunt del medi ambientConclusions sobre les MTD (art.3.12): Document que conté les parts d’un document de referència sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) on s’estableixen les conclusions sobre les MTD, la seva descripció, la informació per avaluar la seva aplicabilitat, els nivells d’emissió associats, les monitoritzacions associades, els nivells de consum associats i, si procedeix, les mesures de rehabilitació de l’emplaçament.Nivells d’emissió associats a les MTD (art. 3.13): rang de nivells d’emissió obtingut en condicions normals de funcionament fent ús d’una de les MTD o una combinació de les MTD, segons es descriu a les conclusions de les MTD, expressada com a mitjana durant un determinat període de temps, en condicions de referència específiques. 8Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrialsObligació d’obtenir un permísEs manté la necessitat d’obtenir un permís (autoritzacióescrita), concedit per les autoritats competents, per poderexplotar una instal·lació (art.4.1).No obstant, els Estats Membres podran establir un procedimentpel registre de les instal·lacions que utilitzen dissolvents orgànics(art.4.1) 9
 6. 6. Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrialsCondicions del permís• El permís inclourà: – VLE (especialment per a substàncies de l’annex II), – Prescripcions que garanteixin la protecció del sòl i d’aigües subterrànies – Mesures relatives al control i la gestió dels residus, – Requisits en matèria de control d’emissions – Obligació de comunicar regularment a l’autoritat competent diversos aspectes funcional• Les condicions del permís i els VLE es basaran en les conclusions de les MTD• L’autoritat competent podrà fixar VLE menys estrictes en determinats casos si es justifica adequadament que els costos serien desproporcionadament més alts que els beneficis ambientals obtinguts.• L’autoritat podrà establir unes condicions del permís més severes que les assolibles mitjançant l’ús de MTD descrites a les conclusions sobre les MTD (art.14.4), per exemple per vulnerabilitat del medi. 10Normativa amb efectes transversalsLlei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitatsEls valors límit d’emissió es fixen per a cada instal·lació, segons(art. 9): a) Les condicions de qualitat del medi ambient potencialment afectat. b) Les millors tècniques disponibles, pel que fa a les activitats de l’annex I.1 i, amb caràcter complementari, pel que fa a les activitats dels annexos I.2, I.3 i II. c) Les característiques de les activitats afectades. d) Les transferències de contaminació d’un medi a l’altre. e) Les substàncies contaminants f) Les condicions climàtiques generals i els episodis microclimàtics. 11
 7. 7. Normativa amb efectes transversalsLlei 20/2009, de prevenció i control ambiental de lesactivitats g) Els plans que, si escau, s’hagin aprovat per a complir compromisos establert en la normativa comunitària o en tractats internacionals subscrits per l’Estat espanyol o per la Unió Europea. h) La incidència de les emissions en el medi i en les persones. i) Els valors límit d’emissió fixats, si escau, per la normativa en vigor en el moment de la intervenció administrativa. 12Emissions a l’atmosferaNormativa en matèria de control d’emissions a l’atmosfera Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera RD 100/2011, por el que se establece el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación Amb aquestes normes s’actualitza el marc normatiu de l’Estat en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric que fins al moment estava establert per la Ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico, el Decreto 833/1975 i la Orden de 18/10/1976. 13
 8. 8. Aspectes a destacar de la Llei 34/2007Artículo 2. Ámbito de aplicación 1. Están sujetas a las prescripciones de esta ley todas las fuentes de los contaminantes relacionados en el anexo I correspondientes a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera enumeradas en el anexo IV ya sean de titularidad pública o privada. 2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley y se regirán por su normativa específica: a) Los ruidos y vibraciones. b) Las radiaciones ionizantes y no ionizantes. c) Los contaminantes biológicos. 14Aspectes a destacar de la Llei 34/2007Anexo I 15
 9. 9. Aspectes a destacar de la Llei 34/2007Anexo IV 16Aspectes a destacar de la Llei 34/2007Artículo 12. Control de las emisiones • El Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas, podrá establecer mediante RD valores límite de emisión para los contaminantes. • El Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas, podrá establecer mediante RD obligaciones específicas para la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria, transporte, distribución, puesta en el mercado o utilización y gestión durante su ciclo de vida de aquellos productos que puedan generar contaminación atmosférica. 17
 10. 10. Aspectes a destacar de la Llei 34/2007Artículo 13. Actividades potencialmente contaminadoras dela atmósfera • El Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas, revisará, al menos cada cinco años, el anexo IV y, en su caso, lo actualizará. • … quedan sometidas a procedimiento de autorización administrativa de las comunidades autónomas y en los términos que estas determinen, la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades (…) A y B. Las actividades incluidas en el grupo A estarán sujetas a unos requisitos de control de emisiones más exigentes que aquellas incluidas en el grupo B. 18Aspectes a destacar de la Llei 34/2007Disposición adicional segunda. Actividades e instalacionesincluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 dejulio, de prevención y control integrados de la contaminación yde la legislación autonómica. • Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 aquellas instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002,de prevención y control integrados de la contaminación, que estarán sometidas a la autorización ambiental integrada regulada en la misma, así como aquéllas que, por desarrollo legislativo de las comunidades autónomas, queden afectadas por procedimientos de intervención integrada de similar naturaleza. 19
 11. 11. Aspectes a destacar de la Llei 34/2007 Disposición final novena. Habilitación para el desarrollo reglamentario. • Se habilita al Gobierno para que en el ámbito de sus competencias y previa consulta con las Comunidades Autónomas, apruebe cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación, ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley, así como a actualizar sus anexos. • El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, previa consulta con las comunidades autónomas, actualizará el anexo IV. • El Gobierno, mediante real decreto, podrá actualizar la cuantía de las multas establecidas en el artículo 31. 20 Aspectes a destacar del RD 100/2011Deroga: • Del Decret 833/75 – Títol V.- Control d’emissions (periodicitat) – Títol VI.- Règim especial de les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera – Títol VII.- Infraccions i sancions – Annex IV.- Valors límit d’emissió Es manté vigent per a les activitats del grup C mentre no existeixi cap normativa que estableixi altres VLE, i de referència per tenir en compte en altres instal·lacions • Ordre de 18 d’octubre de 1976. Condicionament de focus –Es manté vigent en les CCAA que no tinguin normativa aprovada en la matèria mentre no es dicti aquesta normativa (a Catalunya hi ha IT publicada web) 21
 12. 12. Aspectes a destacar del RD 100/2011Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. • El presente real decreto tiene por objeto la actualización del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera contenido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como establecer determinadas disposiciones básicas para su aplicación y unos mínimos criterios comunes en relación con las medidas para el control de las emisiones que puedan adoptar las comunidades autónomas para las actividades incluidas en dicho catálogo. • Será de aplicación a todas las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera relacionadas en el anexo, ya sean de titularidad pública o privada. 22Aspectes a destacar del RD 100/2011 23
 13. 13. Aspectes a destacar del RD 100/2011 Periodicitat dels controls Al derogar-se els VLE i periodicitats establerts al Decret 833/75, el permís ambiental establirà VLE i les periodicitats de control Procediments de control Condicionament de focus i informes d’acord a norma UNE-EN 15259, si l’òrgan competent no estableix altres especificacions tècniques equivalents Metodologia de presa de mostres Mètodes de presa de mostres i anàlisi d’acord a normes CEN Requisits relatius a procediments de registre i informació Registre de focus emissor (llibre de registre) Els titulars comunicaran la informació registrada amb els continguts, procediments i formats que s’estableixin S’han de conservar 10 anys 24Llibres de registre 25
 14. 14. Aspectes a destacar de la normativa en matèria decontrol d’emissions a l’atmosfera 1. El RD 100/2011 estableix un nou Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (classificació activitats grups A, B i C) que substitueix el que s’havia publicat amb la Llei 34/2007. 2. S’exigeix disposar d’autorització administrativa en els casos d’activitats dels grups A i B del CAPCA i notificació en cas de grup C (aspectes coberts a Catalunya amb els permisos ambientals Llei 20/2009 PCAA). 3. S’estableixen nous requeriments més estrictes que la normativa anterior per a informes de controls d’emissions i llocs d’ubicació de mesurament. Aquests requeriments no són d’aplicació si la CCAA té normativa pròpia. Des del DTES hem publicat nova instrucció tècnica en la matèria (web). 4. La Llei 34/2007 exigeix renovació com a mínim cada 8 anys del permís requerit en grups A i B. 26Pla d’actuació per a la millora de la qualitatde l’aire Antecedents: plans de sanejament d’àmbit industrial Pla de millora de la qualitat de l’aire a l’Àrea de Barcelona. Elaboració per a període 2011-2015 PM10, NO2, O3 Pla Nacional PM10, NO2 Pla de millora de la qualitat de l’aire Compromís 2011-2015 d’alcaldes per l’aire més net 27
 15. 15. Pla d’actuació per a la millora de la qualitatde l’aire 2011-2015Capítol IV: Mesures de la Generalitat Compta amb 7 àmbits d’actuació: • Transport terrestre i mobilitat • Indústria, combustió i cogeneració < 50 MWt • Generació elèctrica > 50 MWt • Aeroport de Barcelona - El Prat • Port de Barcelona • Sector domèstic i serveis • Sensibilització, formació, informació i comunicació Els quals tenen 13 objectius a complir Amb 34 mesures a realitzar i 4 mesures a efectuar en episodis ambientals 28 www.gencat.cat 29

×