การใส่รูปภาพและการประดิษฐ์ตัวอักษร
8.1 การใส่รูปภาพในเอกสาร
รูปภาพที่สามารถเรียกเข้ามาแสดงในเอกสารมีดังนี้
1. รูปภาพจากสาร...
7. 7. คลิกเลือกชื่อแฟ้มจากรายชื่อแฟ้มซึ่งเป็นที่เก็บรูปภาพ
ที่อยู่ด้านซ้ายของกรอบโต้ตอบจะปรากฏรูปภาพที่เลือกมา
แสดงเป็นตัว...
รูปภาพที่ต้องการให้คลิก รูปภาพที่ปรากฏด้านล่างจะเปลี่ยนไปเป็น
รูปภาพของกลุ่มที่ต้องการ
6. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ
7. คลิ...
รูปที่ 8.4 กรอบโต้ตอบของคำาสั่ง File
4. คลิกเลือกชื่อแฟ้มซึ่งเป็นที่เก็บรูปภาพที่วาดไว้ แฟ้มดัง
กล่าวเป็นแฟ้มที่มีคำาขยายเ...
3. 3. การวางตัวชี้ในข้อ 2 ถ้าวางไว้ทางด้านขวา
คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากตัวชี้ไปทางขวาจะปรากฏเส้น
ประแสดงแนวการขยายของกรอบรูป ปล...
2. 2. คลิกสัญรูป Line Style จะปรากฏกรอบเป็น
แถบหนา ดังรูปที่ 8.6
3. 3. คลิกที่สัญรูป Format Picture เพื่อเลือกสีเส้น
ตามต้...
2. เลื่อนตัวชี้ไปวางภายในกรอบสี่เหลี่ยม ตัวชี้จะ
เปลี่ยนเป็นรูปลูกศรอยู่ติดกับรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ คลิกเมาส์ค้างไว้ลาก
ตัวช...
6. ที่คำาสั่ง Wrapping Style จะมีรายการให้เลือก 5
รายการ ได้แก่
- None ไม่มีข้อความล้อมรอบรูป
- Square มีข้อความล้อมรอบรูป...
2. คลิกคำำสั่ง Picture
3. เลื่อนตัวชี้ไปที่ WordArt
4. จะปรำกฏกรอบโต้ตอบ Word Gallory มีข้อควำม
ภำยในกรอบว่ำ Your Text Her...
9. คลิกคำำสั่ง Close เพื่อเลิกกำรทำำงำนในโปรแกรม
WordArt
10. ลำกตัวชี้ไปวำงนอกตัวอักษรที่ประดิษฐ์แล้วคลิก
เมนูจะกลับไปเป็น...
- - Colors and Lines สีและเส้น
- - Size ขนำด
- - Position เค้ำโครง
- - Wrapping กำรตัดข้อควำม
- - Picture รูปภำพ
- - Test ...
รูปที่ 8.14 กรอบโต้ตอบ Shadow Setting
กรอบโต้ตอบจะมีรำยกำรให้เลือกดังนี้
* Shadow กำรทำำเงำสะท้อนของตัวอักษร
* Shadow Colo...
การใส่รูปภาพในเอกสาร
1. พิมพ์จดหมายต่อไปนี้ด้วยตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 16
พอยต์
วั น ที่ 15
มีนาคม 2540
เรียน คุณจลีพร ...
4. ต้องการใส่รูปภาพจากแฟ้ม Microsoft ClipArt Gallery
และลดความกว้างของรูปภาพทำาได้ดังนี้
วันที่ 15 มีนาคม 2540
เรียน คุณจล...
ขั้นตอนการใส่รูปภาพ มีดังนี้
1. คลิกพื้นที่ที่ต้องการใส่รูปภาพ
2. คลิกคำาสั่ง Insert
3. คลิก Picture
4. คลิก CLIPART
5. คล...
การประดิษฐ์ตัวอักษร
ต้องการประดิษฐ์ชื่อของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม
MICROSOFT WORDART ให้ได้ตัวอักษรดังนี้
ขั้นตอนการำางานมีดั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การใส่รูปภาพและการประดิษฐ์ตัวอักษร

2,391 views

Published on

อำภา ธนะสัมบัญ ม.6/1 เลขที่37
ปาณิศา มากทรัพย์ ม.6/1 เลขที่ 23

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใส่รูปภาพและการประดิษฐ์ตัวอักษร

 1. 1. การใส่รูปภาพและการประดิษฐ์ตัวอักษร 8.1 การใส่รูปภาพในเอกสาร รูปภาพที่สามารถเรียกเข้ามาแสดงในเอกสารมีดังนี้ 1. รูปภาพจากสารบบย่อยชื่อ clipart เป็นแฟ้มที่เก็บรูปภาพ ซึ่งมีคำาขยายเป็น.WMF ซึ่งย่อมาจาก Windows Meta File 2. รูปภาพจากโปรแกรมอื่น เช่น Microsoft ClipArt Gallery หรือจากโปรแกรม Paintbrush 3. รูปภาพจากการวาดเองด้วยชุดเครื่องมือการวาดรูป ใน โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 4. รูปภาพที่นักเรียนฝากไว้ในคลิปบอร์ดด้วยการกดแป้น Print Screen สามารถนำามาไว้ในเอกสารได้ด้วยการคลิกปุ่ม Edit Paste 8.1.1 การใส่รูปภาพจากสารบบย่อยชื่อ clipart ไว้ ในเอกสาร การใส่รูปภาพจากสารบบย่อยชื่อ clipart ไว้ในเอกสาร มี ขั้นตอนดังนี้ 1. เลื่อนตัวชี้ไปยังตำาแหน่งที่ต้องการใส่รูปภาพ 2. คลิกคำาสั่ง Insert 3. คลิกคำาสั่ง Picture 4. เลื่อนตัวชี้ไปคลิกที่ clipart จะปรากฏกรอบโต้ตอบของ คำาสั่ง Picture ดังรูปที่ 8.1 รูปที่ 8.1 กรอบโต้ตอบ Insert Picture
 2. 2. 7. 7. คลิกเลือกชื่อแฟ้มจากรายชื่อแฟ้มซึ่งเป็นที่เก็บรูปภาพ ที่อยู่ด้านซ้ายของกรอบโต้ตอบจะปรากฏรูปภาพที่เลือกมา แสดงเป็นตัวอย่างในกรอบ Preview ทดลองคลิกชื่อแฟ้ม อื่นเพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการ 5. คลิกคำาสั่ง Insert รูปภาพจะปรากฏที่เอกสาร 8.1.2 ก า ร ใ ส่รูป ภ า พ จ า ก โ ป ร แ ก ร ม Microsoft ClipArt Gallery การใส่รูปภาพจากโปรแกรม Microsoft ClipArt Gallery ไว้ในเอกสาร มีขั้นตอนดังนี้ 7. 7. เลื่อนตัวชี้ไปยังตำาแหน่งที่ต้องการใส่รูปภาพ 2. คลิกคำาสั่ง Insert 3. คลิกคำาสั่ง Object จะปรากฏกรอบโต้ตอบของคำาสั่ง Object ดังในรูปที่ 8.2 รูปที่ 8.2 กรอบโต้ตอบของคำาสั่ง Object 4. ที่ช่องรายการใต้ข้อความ Object Type คลิกที่ปุ่มลูกศร ชี้ลงเพื่อค้นหาชื่อแฟ้ม Microsoft ClipArt Gallery เมื่อพบ คลิก ที่ชื่อแฟ้มดังกล่าว 5. คลิกปุ่ม OK รอสักครู่จะปรากฏชื่อกลุ่มรูปภาพพร้อม รูปภาพขึ้นมาให้เลือกดังปรากฏในรูปที่ 8.3 ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นและลงมี ไว้สำาหรับเลื่อนรายการชื่อกลุ่มรูปภาพที่ยังมีอีกมาดูเมื่อพบกลุ่ม
 3. 3. รูปภาพที่ต้องการให้คลิก รูปภาพที่ปรากฏด้านล่างจะเปลี่ยนไปเป็น รูปภาพของกลุ่มที่ต้องการ 6. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ 7. คลิกปุ่ม OK รูปภาพจะมาปรากฏที่เอกสาร รูปที่ 8.3 กรอบโต้ตอบ ของการเลือกแฟ้ม Microsoft Clipart Gallery 8.1.3 การใส่รูปภาพที่วาดเองจากชุดเครื่องมือวาดรูปใน โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด การใส่รูปภาพที่วาดเองจากชุดเครื่องมือวาดรูปในโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด มีขั้นตอน ดังนี้ 1. เลื่อนตัวชี้ไปยังตำาแหน่งที่ต้องการใส่รูปภาพ 2. คลิกคำาสั่ง Insert 3. คลิกคำาสั่ง File จอภาพจะปรากฏกรอบโต้ตอบของคำาสั่ง File ดังรูปที่ 8.4
 4. 4. รูปที่ 8.4 กรอบโต้ตอบของคำาสั่ง File 4. คลิกเลือกชื่อแฟ้มซึ่งเป็นที่เก็บรูปภาพที่วาดไว้ แฟ้มดัง กล่าวเป็นแฟ้มที่มีคำาขยายเป็น .BMP 5. คลิกปุ่ม OK รูปภาพจะมาปรากฏที่เอกสาร 8.1.4 การใส่รูปภาพที่ฝากไว้ในคลิปบอร์ด การใส่รูปภาพที่ฝากไว้ในคลิปบอร์ดด้วยการกดแป้น Print Screen มีขั้นตอนดังนี้ 1. เลื่อนตัวชี้ไปยังตำาแหน่งที่ต้องการใส่รูปภาพ 2. คลิกปุ่ม Paste รูปภาพจะมาปรากฏที่เอกสาร 8.2 การเปลี่ยนแปลงขนาดของรูปภาพ การเปลี่ยนแปลงขนาดของรูปภาพ ทำาได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ใช้วิธีการลากตัวชี้ 1. 1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเป็นการกำาหนดว่าจะมีการ ทำางานในรูปภาพนี้ ภาพจะปรากฏ กรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบเพื่อการตกแต่งรูปภาพ ไม่ใช่กรอบเพื่อการ สั่งพิมพ์แต่อย่างใด ที่มุมทั้ง 4 มุม และตรงกึ่งกลางของด้านทั้ง 4 ด้านจะปรากฏจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เป็นแถบสี ดังปรากฏในรูปที่ 8.5 รูปที่ 8.5 หน้าต่างแสดงการกำาหนดรูปเพื่อการทำางาน 2. นำา ตัวชี้ไปวางที่จุดสี่เหลี่ยมดังกล่าวรูปตัวชี้จะ เปลี่ยนรูปร่างไปตามตำาแหน่งที่วาง เช่น ถ้านำาตัวชี้ไปวางด้านข้าง ของกรอบสี่เหลี่ยมตัวชี้จะเปลี่ยนรูปเป็นลูกศรชี้ทางซ้ายและขวา
 5. 5. 3. 3. การวางตัวชี้ในข้อ 2 ถ้าวางไว้ทางด้านขวา คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากตัวชี้ไปทางขวาจะปรากฏเส้น ประแสดงแนวการขยายของกรอบรูป ปล่อยเมาส์ รูป จะขยายในแนวนอน แต่ถ้าวางตัวชี้ไว้ที่กรอบ สี่เหลี่ยมทางด้านล่าง คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากตัวชี้ไป ทางด้านล่าง จะปรากฏเส้นประแสดงแนวการขยาย ของกรอบรูป ปล่อยเมาส์ รูปจะขยายในแนวตั้งคือ สูงขึ้น การขยายกรอบรูปนี้จะทำาให้รูปได้รับการ ขยายให้ใหญ่ขึ้นตามกรอบที่สร้างขึ้นใหม่ถ้า ต้องการลดขนาดของรูปภาพ ให้คลิกที่จุดสี่เหลี่ยม ด้านขวาของกรอบสี่เหลี่ยมค้างไว้ เลื่อนตัวชี้ไปด้าน ซ้าย เพื่อลดขนาดความกว้างของกรอบรูปตามแนว ประของเส้นตามที่ต้องการ ปล่อยเมาส์ รูปจะลด ความกว้างลง หรือคลิกที่จุดสี่เหลี่ยมด้านล่างของ กรอบสี่เหลี่ยมค้างไว้ เลื่อนตัวชี้ขึ้นไปด้านบนเพื่อลด ขนาดของกรอบรูปตามแนวประของเส้นตามที่ ต้องการ ปล่อยเมาส์ รูปจะลดความสูงลง วิธีที่ 2 ใช้คำาสั่ง 1. 1. คลิกที่รูปภาพ เพื่อเป็นการกำาหนดว่าจะมีการ ทำางานในรูปภาพนี้ ภาพจะ ปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบเพื่อการตกแต่งรูปภาพ ที่มุมทั้ง 4 มุม และตรงกึ่งกลางของด้านทั้ง 4 ด้านจะปรากฏจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เป็นแถบสี 2. จะปรากฏเครื่อง picture ขึ้นมาให้เลือกใช้
 6. 6. 2. 2. คลิกสัญรูป Line Style จะปรากฏกรอบเป็น แถบหนา ดังรูปที่ 8.6 3. 3. คลิกที่สัญรูป Format Picture เพื่อเลือกสีเส้น ตามต้องการ รูปที่ 8.6 แสดงการใส่กรอบล้อมรอบภาพด้วยคำาสั่ง Line Style 4. คลิกคำา สั่ง Format Picture จะปรากฏกรอบ โต้ตอบของคำาสั่ง Picture ดังปรากฏในรูปที่ 8.7 6. ระบุร้อยละของความกว้างตามแนวนอนของรูปภาพ ตามที่ต้องการ 7. ระบุร้อยละของความสูงตามแนวตั้งของรูปภาพตาม ที่ต้องการ 8. คลิกคำาสั่ง OK จะได้รูปภาพขยายใหญ่ในสัดส่วนที่ ระบุ วิธีนี้จะทำาให้ได้รูปในสัดส่วนที่ต้องการแม่นยำากว่าวิธีที่ 1 8.3 การเคลื่อนย้ายรูปภาพ การเคลื่อนย้ายรูปภาพ ทำาได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ใช้วิธีการลากตัวชี้ 1. คลิกที่รูปภาพ เพื่อเป็นการกำาหนดว่าจะมีการทำางาน ในรูปภาพนี้ ภาพจะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบเพื่อการตกแต่ง รูปภาพ
 7. 7. 2. เลื่อนตัวชี้ไปวางภายในกรอบสี่เหลี่ยม ตัวชี้จะ เปลี่ยนเป็นรูปลูกศรอยู่ติดกับรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ คลิกเมาส์ค้างไว้ลาก ตัวชี้ไปทางขวาหรือทางซ้าย ด้านบนหรือด้านล่าง ในตำาแหน่งที่ ต้องการกรอบสี่เหลี่ยมจะเคลื่อนย้ายตามไปทั้งกรอบ เมื่อปล่อย เมาส์ รูปภาพจะเคลื่อนย้ายไปปรากฏในกรอบที่ได้ลากตัวชี้ไปวาง วิธีที่ 2 ใช้คำาสั่ง 1. 1. คลิกที่รูปเพื่อเป็นการกำาหนดว่าจะมีการทำางาน ในรูปภาพนี้ จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพ เพื่อการตกแต่งรูป 2. คลิกสัญรูป Format Picture แถบเครื่องมือ Picture รูปที่ 8.7 กรอบโต้ตอบ Picture 4. คลิกคำา สั่ง Format Picture จะปรากฏกรอบ โต้ตอบของคำาสั่ง ดังรูปที่ 8.8 รูปที่ 8.8 กรอบโต้ตอบ Format Picture
 8. 8. 6. ที่คำาสั่ง Wrapping Style จะมีรายการให้เลือก 5 รายการ ได้แก่ - None ไม่มีข้อความล้อมรอบรูป - Square มีข้อความล้อมรอบรูปจตุ รัส - Tight มีข้อความล้อมรอบรูป - Through ทะลุผ่านข้อความ - Top & bottom ผ่านด้านบนและด้าน ล่าง 7. ที่คำาสั่ง Wrap to หรือตำาแหน่งตามแนวนอนจะมี รายการเลือก 4 รายการ คือ - Left จัดรูปภาพให้อยู่ชิดซ้ายตามแนวนอน - Right จัดรูปภาพให้อยู่ชิดขวาตามแนวนอน - Boat side จัดรูปภาพให้อยู่ทั้งสองด้าน - Largest side จัดรูปภาพให้อยู่ด้านที่ใหญ่ที่สุด 8. ที่คำาสั่ง Distance From Text หรือตำาแหน่งตามแนวตั้ง จะมีรายการให้เลือก 3 รายการ ได้แก่ - Top จัดรูปภาพให้อยู่ด้านบนของแนวตั้ง - Bottom จัดรูปภาพให้อยู่ด้านล่างของแนวตั้ง - Left จัดรูปภาพให้อยู่ด้านซ้ายของแนวตั้ง - Right จัดรูปภาพให้อยู่ด้านขวาของแนวตั้ง 8.4 การยกเลิกกรอบ 1. คลิกที่รูปภาพให้มีกรอบสี่เหลี่ยมรอบ 2. 2. คลิกคำาสั่ง Line Style 3. 3. เลื่อนตัวชี้ไปที่ More Lines จะปรากฏกรอบ โต้ตอบของคำาสั่ง Format picture ดังปรากฏในรูป ที่ 8.8 4. 4. คลิกที่แท็ป Colors & Line 5. 5. ที่ Line เลือก No Line แล้วคลิก OK 8.5 การลบรูปออกจากเอกสาร 1. คลิกที่รูป 2. คลิกปุ่ม Edit Cut หรือกดแป้น Delete รูปภาพจะหาย ไป 8.6 การประดิษฐ์ตัวอักษร การประดิษฐ์ตัวอักษร มีขั้นตอน ดังนี้ 1. คลิกคำาสั่ง Insert
 9. 9. 2. คลิกคำำสั่ง Picture 3. เลื่อนตัวชี้ไปที่ WordArt 4. จะปรำกฏกรอบโต้ตอบ Word Gallory มีข้อควำม ภำยในกรอบว่ำ Your Text Here ดังรูป ที่ 8.9 รูปที่ 8.9 กรอบโต้ตอบของคำำสั่งหลังจำกเลือกแฟ้ม WordArt 5. พิมพ์ข้อควำมที่ต้องกำรทำำเป็นตัวอักษรประดิษฐ์ ข้อควำมดังกล่ำวจะไปปรำกฏแทนคำำว่ำ Your Text Here 6. 6. คลิกที่ปุ่ม OK ตัวอักษรจะไปปรำกฏบนเอกสำร 7. 7. และที่จอภำพจะปรำกฏเครื่องมือ Word Art Shape เพื่อให้ใช้ตกแต่งตัวอักษร ดังปรำกฏในรูป ที่ 8.10 รูปที่ 8.10 หน้ำต่ำงแสดงกำรพิมพ์ข้อควำมที่ตกแต่ง 7. ถ้ำกรอบโต้ตอบของ WordArt บังตัวอักษรที่กำำลัง ตกแต่ง สำมำรถทำำกำรเคลื่อนย้ำยได้ด้วยกำรคลิกเมำส์ที่แถบชื่อ ค้ำงไว้ ลำกตัวชี้ไปยังตำำแหน่งว่ำง ปล่อยเมำส์ 8. คลิกที่เครื่องหมำย – ปุ่มควบคุมเมนูซึ่งอยู่มุมซ้ำย บนของกรอบโต้ตอบของ WordArt
 10. 10. 9. คลิกคำำสั่ง Close เพื่อเลิกกำรทำำงำนในโปรแกรม WordArt 10. ลำกตัวชี้ไปวำงนอกตัวอักษรที่ประดิษฐ์แล้วคลิก เมนูจะกลับไปเป็นเมนูของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดตำมเดิม 8.7 กำรตกแต่งตัวอักษร 8.7.1 กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำรประดิษฐ์ตัว อักษร กำรเปลี่ยนแปลงของกำรประดิษฐ์ตัวอักษร ทำำได้โดยดับเบิล คลิกที่ปุ่มลูกศรสี่ทิศ ที่เป็นกรอบ ข้อควำม Plain Text เพื่อแสดง รูปแบบของกำรประดิษฐ์ตัวอักษรดังปรำกฏในรูปที่ 8.11 แล้ว คลิกเลือกรูปแบบของกำรประดิษฐ์ตัวอักษรที่ต้องกำร รูปที่ 8.11 หน้ำต่ำงแสดงประเภทของรูปแบบกำรตกแต่ง อักษร 8.7.2 กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของตัวอักษร กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของตัวอักษร มีขั้นตอนดังนี้ 1. 1. คลิก Edit Text ที่เครื่องมือเพื่อเข้ำไปแก้ไข 2. 2. คลิกที่ ปุ่มลูกศรชี้ลงของ Font 3. คลิกเพื่อเลือกประเภทของตัวอักษร 8.7.3 กำรเปลี่ยนแปลงขนำดของตัวอักษร กำรเปลี่ยนแปลงขนำดของตัวอักษร มีขั้นตอนดังนี้ 1. 1. คลิก Edit Text ที่เครื่องมือเพื่อเข้ำไปแก้ไข 2. 2. คลิกที่ ปุ่มลูกศรชี้ลงของ Size 3. คลิกเพื่อเลือกขนำดของตัวอักษร 8.7.4 กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของตัวอักษร กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของตัวอักษรมีขั้นตอนดังนี้ 1. 1. คลิกที่คำำสั่ง Format Word art จะปรำกฏคำำสั่งย่อย ควำมหมำยของคำำสั่งมีดังนี้
 11. 11. - - Colors and Lines สีและเส้น - - Size ขนำด - - Position เค้ำโครง - - Wrapping กำรตัดข้อควำม - - Picture รูปภำพ - - Test Box กล่องข้อควำม 2. คลิกคำำสั่ง Fill จะปรำกฏกรอบโต้ตอบ Fill ดังรูปที่ 8.13 รูปที่ 8.13 กรอบโต้ตอบ Fill ในกรอบโต้ตอบจะมีรำยกำรให้เลือกดังนี้ * No Fill ไม่เติมสี *More Colors สี แบ่งเป็นสีที่ใช้ในกำรแรเงำตัวอักษรหรือ สีเส้น ( Line ) และสีพื้น ( Fill ) *Patterned Lines เติมลักษณะพิเศษ 2. 2. คลิกคำำสั่ง Shadow Setting จะปรำกฏกรอบโต้ตอบ Shadow Setting ดังรูปที่ 8.14 3. 3.
 12. 12. รูปที่ 8.14 กรอบโต้ตอบ Shadow Setting กรอบโต้ตอบจะมีรำยกำรให้เลือกดังนี้ * Shadow กำรทำำเงำสะท้อนของตัวอักษร * Shadow Color กำรเลือกสีของเงำ 4. คลิกคำำสั่ง Free Rotate จะปรำกฏกรอบโต้ตอบดังรูปที่ 8.15 และมีรำยกำรเลือกดังนี้ * Free Rotate กำรทำำมุมหมุนให้กับข้อควำมทั้งหมด * Slant Up กำรทำำตัวอักษรเป็นตัวเอียงขึ้น * Slant Down กำรทำำตัวอักษรเป็นตัวเอียงลง รูปที่ 8.15 กรอบโต้ตอบของคำำสั่ง Special Effects
 13. 13. การใส่รูปภาพในเอกสาร 1. พิมพ์จดหมายต่อไปนี้ด้วยตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 16 พอยต์ วั น ที่ 15 มีนาคม 2540 เรียน คุณจลีพร โกมากุล ตามที่ท่านได้ซื้อโครงการ “บ้านลดาวัลย์” ของบริษัท ลดาวัลย์ จำากัด ไว้นั้น ทางบริษัท ฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ ท่านได้ให้การสนับสนุนในด้านการติดตามข่าวสาร และการผ่อน ชำาระค่างวดด้วยดีเสมอมา ในขณะนี้โครงการได้คืบหน้าไปมากพอ สมควร และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จทันตามกำาหนดการ สุดท้ายนี้ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณเป็นการล่วงหน้า สำาหรับค่างวดที่ท่านจะชำาระในงวดต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อ ไปนี้ งวดที่ 10 ซึ่งจะครบกำาหนดในวันที่ 14/04/40 เป็น จำานวนเงิน 150,000 บาท หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามกับทาง บริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 22-3344 ติดต่อ คุณนรารัตน์หรือ คุณสุธิดา บริษัทลดาวัลย์ จำากัด ขออำานวยพร ให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขและ ความสำาเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป ขอแสดงความนับถือ บริษัทลดาวัลย์ จำากัด
 14. 14. 4. ต้องการใส่รูปภาพจากแฟ้ม Microsoft ClipArt Gallery และลดความกว้างของรูปภาพทำาได้ดังนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2540 เรียน คุณจลีพร โกมากุล ตามที่ท่านได้ซื้อโครงการ “บ้านลดาวัลย์” ของบริษัท ลดาวัลย์ จำากัด ไว้นั้น ทางบริษัท ฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ ท่านได้ให้การสนับสนุนในด้านการติดตามข่าวสาร และการผ่อน ชำาระค่างวดด้วยดีเสมอมา ในขณะนี้โครงการได้คืบหน้าไปมากพอ สมควร และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จทันตามกำาหนดการ สุดท้ายนี้ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณเป็นการล่วงหน้า สำาหรับค่างวดที่ท่านจะชำาระในงวดต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อ ไปนี้ งวดที่ 10 ซึ่งจะครบกำาหนดในวันที่ 14/04/40 เป็น จำานวนเงิน 150,000 บาท หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามกับทาง บริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 22-3344 ติดต่อ คุณนรารัตน์หรือ คุณสุธิดา บริษัทลดาวัลย์ จำากัด ขออำานวยพร ให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุข และ ความสำาเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป ขอแสดงความนับถือ บริษัทลดาวัลย์ จำากัด
 15. 15. ขั้นตอนการใส่รูปภาพ มีดังนี้ 1. คลิกพื้นที่ที่ต้องการใส่รูปภาพ 2. คลิกคำาสั่ง Insert 3. คลิก Picture 4. คลิก CLIPART 5. คลิกเลือกรูปที่ต้องการ 7. ดับเบิลคลิกหรือรูป 8. คลิกคำาสั่ง Insert 9. คลิกที่รูปภาพจะปรากฎ Frame 10. คลิกรูปเพื่อเลื่อนรูปไปในตำาแหน่งที่ต้องการ 11. คลิกนอกรูปเพื่อยกเลิกการแสดงกรอบ
 16. 16. การประดิษฐ์ตัวอักษร ต้องการประดิษฐ์ชื่อของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม MICROSOFT WORDART ให้ได้ตัวอักษรดังนี้ ขั้นตอนการำางานมีดังนี้ 1. คลิกคำาสั่ง Insert 2. คลิกคำาสั่ง picture 3. คลิกโปรแกรม WordArt 4. พิมพ์ชื่อของนักเรียน 5. คลิกปุ่ม OK 6. ดับคลิกที่ข้อความจะกลับไปสู่ Word Art 7. คลิกเลือกรูปแบบเป็นแบบ Deflate ( Bottom ) 8. คลิกเพื่อเปลี่ยนประเภทของตัวอักษรเป็น Bookman Old Style 9. คลิกเพื่อเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร 10. คลิกคำาสั่ง Format Word Art 11. คลิกคำาสั่ง Border 12. คลิกเพื่อเลือกขนาดของเส้น 13. คลิกปุ่ม OK 14. คลิกคำาสั่ง Format Word Art 15. คลิกคำาสั่ง Shading Setting 16. คลิกเพื่อเลือกรูปแบบของการแรเงาและเลือกสีที่ใช้ใน การแรเงา 17. คลิกปุ่ม OK 18. คลิกคำาสั่ง Format Word Art 19. คลิกคำาสั่ง Shadow Setting 20. คลิกเพื่อเลือกประเภทของเงา 21. คลิกปุ่ม OK

×