Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TÔ EÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ §ÂÍÈÎfi ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜
Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ
EÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ §ÂÍÈÎfi ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ OXFORD
...
EÈÛ·ÁˆÁÈ΋ Ù˘ EETT: E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ· v
¶Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÂÍÈÎfi vi
μ·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ 2
ÀÏÈÎfi 13
§ÔÁÈ...
∏ ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ
Î·È Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂∂ΔΔ), Â›Ó·È Ë ∞ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ
EıÓÈÎfi P˘ıÌÈÛÙ‹ ...
∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ «∂˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜» ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜
‰È¿ÛÙ·Û˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ...
vi
¶Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÂÍÈÎfi
¶Ò˜Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ·˘ÙfiÙÔÏÂÍÈÎfi
ΔÔ ÏÂÍÈÎfi ·˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚Ú›Ù ÔÔÈ·‰‹...
∂ÈϤÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÓfiÙËÙ· TËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Media, Ë ÔÔ›·
·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË...
2
μ·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
μ·ÛÈοÛÙÔȯ›·˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
°ÓˆÚ›˙ÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi; ◊ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÙÛ›...
3
μ·ÛÈοÛÙÔȯ›·˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
analogue signals
ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ‹ Ó·
ÛÙ›ÏÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-
...
ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
4
O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ì˯·Ó‹ Ô˘ ÌÔ-
Ú› Ó· ʤÚÂÈ Û ¤Ú·˜ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜
ÂÚÁ·Û›Â˜. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ...
5
ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘
̤ÏÏÔÓÙÔ˜
OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘-
ÚÔ›. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó
ηÈÓÔ‡ÚÁÈ...
¶·È¯Ó›‰È· Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
6
À¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÌÔÚ›
Ó· ·›ÍÂÈ Î·Ó›˜ Û’ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
ªÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿, fiˆ...
7
∫¿ÔÈÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔÈ
ÁÈ· Ó· ·›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ·È¯Ó›‰È·, ›Ù ÌfiÓÔ˜ ›ÙÂ
Ì ¿ÏÏÔ˘˜, ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘...
∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
8
OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·’ fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ. ¶ÂÚ›Ô˘
2000 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ,...
9
∏ ΔÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿
ΔÔ 1959 ÌÈ· Ó¤· ÂʇÚÂÛË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛÂ
ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞˘Ù‹
Ë ÂʇÚÂÛË ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ...
10
μ·ÛÈοÛÙÔȯ›·˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
calculate
ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚Ú›ÛΈ χÛË ÌÂ
Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∞fi ÂΛ ‹Ú ÙËÓ
ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ...
11
μ·ÛÈοÛÙÔȯ›·˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
gigabyte (GB)
ΔÔ gigabyte Â›Ó·È Ì›· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘
ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË-
·Û...
12
μ·ÛÈοÛÙÔȯ›·˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
microchip
ΔÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î‡Îψ̷ (ÌÈÎÚÔÙÛ›)
Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·fi ˘Ú›ÙÈÔ ÛÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ Â...
ÀÏÈÎfi
13
ÀÏÈÎfi
∞˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍËÁ› ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ «˘ÏÈÎfi» – Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Ì˯·ÓÈο
ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™ÙÔ...
ÀÏÈÎfi
14
ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È Ù· ÎÔÌÌ¿-
ÙÈ· Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi
Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ï...
¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, ¤Ó·˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·-
Τ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ...
16
ÀÏÈÎfi
cable
Δ· ηÏ҉ȷ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
̤ÚË ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
CD (compact disc)
ΔÔ CD ...
17
ÀÏÈÎfi
DVD (digital versatile
disc)
ΔÔ DVD ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÂ ÙÔ
CD ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ...
18
ÀÏÈÎfi
hard disk
O ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ›ӷÈ
Ô ¯ÒÚÔ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. O
‰›ÛÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÂÚ›Ô˘ 9...
19
ÀÏÈÎfi
LCD (liquid crystal
display)
∏ ÔıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È Ô Ù‡Ô˜
ÔıfiÓ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÊÔÚËÙÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜.
ÿ‰ÈÔ...
20
ÀÏÈÎfi
notebook
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜
ÌÈÎÚfi˜ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û ̤ÁÂıÔ˜
ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ˘.
palmtop
O ...
21
ÀÏÈÎfi
printer
O ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘
ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·fi ¤Ó·Ó
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ.
...
22
ÀÏÈÎfi
server
E͢ËÚÂÙËÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÔÏÏÔ› ...
touch screen
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔıfiÓË ·Ê‹˜, ‰›ÓÂÙÂ
ÂÓÙÔϤ˜ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘
¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÓÙ›ÎÈ...
ŒÓ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Â›Ó·È Û·Ó ¤Ó·˜ Ê·Îfi˜ ¯ˆÚ›˜ Ì·Ù·-
ڛ˜ ‹ ÌÈ· ¿Ì·Í· ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÔÁ· – ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Î·È Ôχ!...
25
§ÔÁÈÛÌÈÎfi
Acrobat
ΔÔ Acrobat Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·Ú¯Â›· PDF.
T· ·Ú¯Â›· Ù‡Ô˘ PDF ÂÌÊ·Ó...
§ÔÁÈÛÌÈÎfi
26
§ÔÁÈÛÌÈÎfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÂÓÙÔÏÒÓ
‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ·ÎfiÌ· ...
ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ
‰˘Ó·Ùfi Ó· «ÊÔÚÙÒÛÂÙ» ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ΔÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ›ӷÈ
¤Ó· Û‡Ó...
28
§ÔÁÈÛÌÈÎfi
careware
Careware Â›Ó·È ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ›-
Ù ӷ «Î·Ù‚¿ÛÂÙ» ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜
ÂχıÂÚ· ·fi ÙÔ ‰È·‰...
29
§ÔÁÈÛÌÈÎfi
Excel
ΔÔ Excel Â›Ó·È ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏψÓ. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ...
30
§ÔÁÈÛÌÈÎfi
Javascript
Javascript Â›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·‡ÍËÛ˘
Ù˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜...
31
§ÔÁÈÛÌÈÎfi
shareware
Shareware Â›Ó·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ‰ˆÚ¿Ó. ªÂÙ¿ ·fi οÔÈ·
‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô...
WinZip
ΔÔ WinZip Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘
Û˘ÌȤ˙ÂÈ ·Ú¯Â›· ÒÛÙ ӷ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó
ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
wi...
ICT Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô
OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡: Û Û›ÙÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÁÚ·Ê›·,
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÙÚ¤Ó·, ·ÂÚÔÔÚ...
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Lexiko pliroforikis evrizonikotitas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lexiko pliroforikis evrizonikotitas

355 views

Published on

Ένα σύντομο εικονογραφημένο λεξικό που εξηγεί όρους σχετικά με το χώρο της πληροφορικής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε συνεργασία με τις εκδόσεις Αιώρα. Η έκδοση δεν έχει εμπορική διάσταση και παρέχεται δωρεάν.

chkyr's blog

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lexiko pliroforikis evrizonikotitas

 1. 1. TÔ EÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ §ÂÍÈÎfi ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ EÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ §ÂÍÈÎfi ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ OXFORD (ΛÌÂÓ· Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ian Dicks, ÌÙÊÚ. XÚÈÛÙ›Ó· K·Ú·Ì·Ó›‰Ô˘), ÂΉfiÛÂȘ ∞ÈÒÚ·, 2008. OÈ ÂÓfiÙËÙ˜ «ICT Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô» Î·È «TËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Media» ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂÍÈÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ AIøPA Ì ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ EıÓÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ TËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È T·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (EETT), ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ: ηıËÁËÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ KˆÙÙ‹˜, £·Ó¿Û˘ ¶··ÓÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, MËÓ¿˜ K·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘, ¶·‡ÏÔ˜ T˙ÈÁÎÔ˘Ó¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ B·Ú‚·Ïԇη˜ EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: Ian Dicks EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: Iˆ¿ÓÓ˘ ™ÎÔ˘Ïȉ¿˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ÂÔÙ›· ¤ÚÁÔ˘: ÕÚ˘ §·ÛηڿÙÔ˜ © Oxford University Press, 2006 © ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ∂ΉfiÛÂȘ ∞ÈÒÚ·, 2009 H ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË M¿ÈÔ˜ 2009 ISBN 978-960-7872-44-9 ∂ΉfiÛÂȘ ∞ÈÒÚ· ∞Ú·¯Ò‚˘ 49, 10681 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 3839000, Fax: 210 3839039 info@aiora.gr, www.aiora.gr
 2. 2. EÈÛ·ÁˆÁÈ΋ Ù˘ EETT: E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ· v ¶Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÂÍÈÎfi vi μ·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ 2 ÀÏÈÎfi 13 §ÔÁÈÛÌÈÎfi 24 ICT Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô 33 ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ 53 ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 64 ∂ÓÙÔϤ˜ 70 ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ 75 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ 78 TËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Media 83 ÕÏÏÔÈ fiÚÔÈ 89 E˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ 93 ¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
 3. 3. ∏ ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂∂ΔΔ), Â›Ó·È Ë ∞ÓÂ- Í¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ EıÓÈÎfi P˘ıÌÈÛÙ‹ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ, Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Î·È ÂÔÙ‡ÂÈ: (·) ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ËÏÂ- ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙ·ıÂ- Ú‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ·Û‡ÚÌ·- ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È (‚) ÙËÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù·¯˘- ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ∂∂ΔΔ Î·Ù¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ӥ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·Úfi- ¯ˆÓ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂÔ- Ù›· Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌ‹˜. EÈϤÔÓ, Û fiϘ ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ë EETT ·ÛΛ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ EÈÙÚÔ- ‹˜ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. EıÓÈ΋ EÈÙÚÔ‹ TËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È T·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (EETT) §ÂˆÊfiÚÔ˜ KËÊÈÛ›·˜ 60, 15125 M·ÚÔ‡ÛÈ ΔËÏ.: 210 6151000, Fax: 210 6105049 www.eett.gr
 4. 4. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ «∂˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜» ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ÔÏϤ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∑ԇ̠ϤÔÓ Û ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈο ÌÂÙ·‚·ÏÏfi- ÌÂÓË ÂÔ¯‹, fiÔ˘, ·fi ·ÏÔ› ı·٤˜, ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÙÒÚ· Û˘Ì̤ÙÔ¯ÔÈ ÛÙȘ Ú·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ÙˆÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ù˘ «„ËÊȷ΋˜ Â·Ó¿- ÛÙ·Û˘», fiÚÔÈ fiˆ˜ «æËÊȷ΋ ∂ÏÏ¿‰·», «æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË», «∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜», «∂˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·», Î.Ï., ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ϤÔÓ Ôχ Û˘¯Ó¿ ηÈ, ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. TÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (Internet) ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ °ÓÒÛ˘. OÈ Â˘Ú˘˙ˆÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô- ̤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ fi¯ËÌ· Ô˘ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÚÔÛ·Ú- ÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔ- ÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ «∂˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·». ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂∂ΔΔ) ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ÎÔ˘Ï- ÙÔ‡Ú·˜ ·˘Ù‹˜, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·Ú¤- ¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ù˘È΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û’ ¤Ó· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÔÚÔÏÔÁ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔ- ÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ §ÂÍÈÎfi ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ «∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ §ÂÍÈÎÔ‡ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ù˘ OÍÊfiډ˘», ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «ICT Î·È ∂˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô» Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ªedia», ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ªª∂. ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ù› ÔʤÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, Î·È Ì ÔÈfi ÙÚfiÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎÔ›, ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ηÈ, ÙÂÏÈο, ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¡È΋ٷ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂∂ΔΔ E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·
 5. 5. vi ¶Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÂÍÈÎfi ¶Ò˜Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ·˘ÙfiÙÔÏÂÍÈÎfi ΔÔ ÏÂÍÈÎfi ·˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚Ú›Ù ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ϤÍË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û ÂÓfi- ÙËÙ˜: B·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÀÏÈÎfi, §ÔÁÈÛÌÈÎfi, Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (ICT) Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›- ÎÙ˘Ô, TËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Media. ∂¿Ó ÛÎÂÊÙ›Ù οÔÈ· ϤÍË Î·È ÙËÓ ÂÓfi- ÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÌ‹Ì·, fiÔ˘ ı· ‚Ú›Ù ٷ Ï‹ÌÌ·Ù· Û ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ȉ¤· ·fi Ô‡ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 93. ∏ Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (ICT) Î·È ÙÔ E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Û ÔÏÏ¿ Ï‹ÌÌ·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·ÔÌ¤˜ Û ¿ÏϘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ. ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- ‹ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·ÔÌ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ÏÂÍÈÎfi Î·È Ó· ¿ÚÂÙ fiÛ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ.
 6. 6. ∂ÈϤÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÓfiÙËÙ· TËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Media, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘. vii ¶Ò˜Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ·˘ÙfiÙÔÏÂÍÈÎfi ¤Á¯ÚˆÌÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÍÂοı·ÚÔ˜ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Û ¿ÏÏ· Ï‹ÌÌ·Ù· Ù›ÙÏÔ˜ ÂÓfiÙËÙ·˜
 7. 7. 2 μ·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ μ·ÛÈοÛÙÔȯ›·˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ °ÓˆÚ›˙ÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi; ◊ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÙÛ› (ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜) ·fi ÙË ÌËÙÚÈ΋ ϷΤٷ; ∞˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. E‰Ò ı· ‚Ú›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÙÔ Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. °ÓˆÚ›˙·Ù fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ·ÏÏ¿ ÈÔ ·ÚÁÔ› ·fi ¤Ó·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹; Δ¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï‹ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÂÍËÁÔ‡Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ˘ÔÏÔ- ÁÈÛÙÒÓ Î·È ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô‰ËÁ›Â˜
 8. 8. 3 μ·ÛÈοÛÙÔȯ›·˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ analogue signals ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ‹ Ó· ÛÙ›ÏÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ- ÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó·ÏÔÁÈο Û‹Ì·Ù·. ŸÙ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈÏ¿Ù ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ, Ë ÊˆÓ‹ Û·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û‹Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ÙËÏÂʈÓÈο ηÏ҉ȷ. Δ· Û‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο, ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ- ο ·fi Ù· „ËÊȷο Û‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÛÂÈÚ¤˜ „ËÊ›ˆÓ. Δ· ·Ó·ÏÔÁÈο Û‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û „ËÊȷο ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ó· Ù· «Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ». binary numbers OÈ ‰˘·‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ̤ÙÚËÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1 Î·È 0. ΔÔ Ì¤ÙÚËÌ· ËÁ·›ÓÂÈ Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ: «¤Ó·, ‰¤Î·, ¤ÓÙÂη, ÂηÙfi, ÂηÙfiÓ ¤Ó·, ÂηÙfiÓ ‰¤Î·…» ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙÔ˘˜ ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·ÚÈıÌÔ‡˜. OÈ ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. bit ΔÔ ‰˘·‰ÈÎfi „ËÊ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·- ¯ÂÈÚÈÛÙ› ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. °È· Ó· ·ÂÈÎÔ- Ó›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘ ¯ÚÂÈ- ¿˙ÔÓÙ·È Ô¯ÙÒ „ËÊ›·. Boolean logic ∏ ÕÏÁ‚ڷ Boole Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·fi ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. μ·Û›˙ÂÙ·È Û ·Ϥ˜ ÂÚˆÙ‹- ÛÂȘ «ÛˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜». OÈ Ì˯·Ó¤˜ ·Ó·˙‹- ÙËÛ˘ ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (Internet). bus O ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÚË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. byte (b) ∏ „ËÊȷ΋ ϤÍË Â›Ó·È Ì›· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚË- Û˘ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·- ¯ÂÈÚÈÛÙ› ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. πÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 8 ‰˘·‰Èο „ËÊ›· (bit), ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÏËÚÔ- ÊÔÚ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‹ ·Ôı‹Î¢ÛË ÂÓfi˜ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. OÈ Û‡Á¯ÚÔ- ÓÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË·- ÛÔ˘Ó ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· „ËÊȷΤ˜ ϤÍÂȘ. bit Û3 megabyte Û12 CPU Û10 Internet Û33 binary numbers Û3 digital Û10 binary numbers 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 normal numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‰˘·‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
 9. 9. ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ 4 O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ì˯·Ó‹ Ô˘ ÌÔ- Ú› Ó· ʤÚÂÈ Û ¤Ú·˜ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ì˯·Ó¤˜ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ú¿ÁÌ·. O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ fï˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ŸÙ·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÓÙÔϤ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ˘ԉ›ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÙȉ‹ÔÙÂ, ·fi ÙË Ï‡ÛË ÂÓfi˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹- Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ηÚÙÔ‡Ó ÁÈ· Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÂÎÙÂÏ› ÂÓÙÔϤ˜ Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·’ fi,ÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ Ï¿ıË. OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÒÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÔ‡ – ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· – ·fi ·ÂÚÔÛοÊË Ì¤¯ÚÈ ÛÙ˘Ïfi. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÌÈÎÚÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û Ì˯·Ó¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘, fiˆ˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›. ΔÔ 1947 ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ 18 ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ı· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÁÈ· fiϘ ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜! ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 400.000.000 ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™¯‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÁ¤ıË ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¤ıË Î·È Ù· Û¯‹Ì·Ù·. O ÈÔ ÁÓˆÛÙfi˜ Ù‡Ô˜ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹ Â›Ó·È Ô ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ˜ ÚÔÛˆÈÎfi˜ ˘ÔÏÔ- ÁÈÛÙ‹˜. À¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ Ô ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ¯·Ú- ÙÔʇϷη Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ∞ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ PDA ‹ ÚÔÛˆÈ- Îfi˜ „ËÊÈ·Îfi˜ ‚ÔËıfi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ˘ Î·È ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ÕÏÏÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ. ŒÓ·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (mainframe) ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‹ ¯ÈÏÈ¿- ‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹. OÈ ˘ÂÚ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ: ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·Ï¿Ì˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
 10. 10. 5 ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘- ÚÔ›. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÂÏÙÈÒ- ÛÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜. ª›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ȉ¤· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ô Î‚·ÓÙÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙË Ì›· ÂÓÙÔÏ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÏÏ¿ Ô Î‚·ÓÙÈ- Îfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜. ªÔÚ› Ó· ‰Ô˘- Ϥ„ÂÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚ¤˜ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÚÂıÔ‡Ó. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ ‹ Ó· ÊÔÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·Úfi fiˆ˜ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ¯ÂÚÈÔ‡. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ÚÔÏfi, fiˆ˜ ÌÈ· ÎfiÏÏ· ¯·ÚÙ›. £· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ, fiˆ˜ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ‹ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Ù˘Ï›ÍÂÙÂ Î·È Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Û·˜ ‹ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹- ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÙ ÌÈ· ̇Á·… ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÿÛˆ˜ Ë ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂͤÏÈÍË ·fi fiϘ Ó· Â›Ó·È Ô Ó·ÓÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ï›Á· ¿ÙÔÌ·. OÈ Ó·ÓÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ı· ÌÔ- ÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ·›ÛÙÂ˘Ù· Ú¿Á- Ì·Ù·. ªÈÎÚÔÛÎÔÈο ÚÔÌfiÙ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· ·fi Ó·ÓÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔ- ÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ ÛÒÌ·. ∫¿ÔÈÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› Ó·ÓÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ì·˙› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó·ÓÔ-fiÓÙ·. Δ· Ó·ÓÔ-fiÓÙ· ı· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ Ì˯·Ó¤˜, ÈÔ ¤Í˘Ó˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜. laptop Û18 PC Û20 program Û30 ¤Ó·˜ Â˘Ê˘‹˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ìfi‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
 11. 11. ¶·È¯Ó›‰È· Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ 6 À¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·Ó›˜ Û’ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿, fiˆ˜ ÛοÎÈ Î·È ¯·ÚÙÈ¿, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ·È¯Ó›‰È· Û ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÓÒ ¿ÏÏ· Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂- Ó· ÂȉÈο ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ¶·ÏÈfiÙÂÚ·, Ù· ·È¯Ó›‰È· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ôχ ·Ï¿, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÂÚ›ÏÔη ÁÚ·ÊÈο Î·È ‹¯Ô˘˜. ΔÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi Ù· ÚÒÙ· ·È- ¯Ó›‰È· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Space Invaders («ÂÈÛ‚Ô- Ï›˜ ·fi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·») Î·È Ô ÛÎÔfi˜ ‹Ù·Ó Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂȘ Â͈Á‹ÈÓ· ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ· ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó ÛÙË °Ë. ∂›‰Ë ·È¯ÓȉÈÒÓ ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ·È¯ÓȉÈÒÓ. Δ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÛÎÂÊÙ› ÚÔÛÂ- ÎÙÈο Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ Ò˜ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ – ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÛÙÚ·ÙÔ‡˜ Û ̿¯Ë. ™Ù· ·È¯Ó›‰È· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· χÛÂÈ ÁÚ›ÊÔ˘˜ Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ fiÏ· ‹ ¤Ó·Ó ıËÛ·˘Úfi ηıÒ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË. Δ· ·È¯Ó›‰È· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ˙ˆ‹ fiÛÔ ÈÔ ÈÛÙ¿ Á›ÓÂÙ·È (.¯. ·È¯Ó›‰È· Ù‹Û˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ ‹ Ô‰‹ÁËÛ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ). Δ· ·È¯Ó›‰È· ‰Ú¿Û˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi ·Ϥ˜ Ì¿¯Â˜ ̤¯ÚÈ ·ÁÒÓ˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ÂÈÛ‚ÔÏ›˜ ·fi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· © 2006 SEGA Corporation
 12. 12. 7 ∫¿ÔÈÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ·›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ·È¯Ó›‰È·, ›Ù ÌfiÓÔ˜ ›Ù Ì ¿ÏÏÔ˘˜, ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ÁÚ·ÊÈο ÒÛÙ ٷ ·È- ¯Ó›‰È· Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈο Á›ÓÂÙ·È. Internet Û33 network Û46 ·È¯Ó›‰È ‰Ú¿Û˘ Ù· ÁÚ·ÊÈο ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙȈı› ·fi ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 © 2006 SEGA Corporation © 2006 SEGA Corporation © 2006 SEGA Corporation
 13. 13. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ 8 OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfi- ÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·’ fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ. ¶ÂÚ›Ô˘ 2000 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÔÈ μ·‚˘ÏÒÓÈÔÈ ÂÊˇ- Ú·Ó ÙÔÓ ¿‚·Î·, Ì›· ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹ ¯ÂÚÈÔ‡ ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi ¯¿ÓÙÚ˜ ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ·fi Û‡ÚÌ· Û’ ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ Ï·›ÛÈÔ. ™Â ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô ¿‚·Î·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∞ÚÈıÌÔÌ˯·Ó¤˜ Î·È ‰È¿ÙÚËÙ˜ οÚÙ˜ ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ¤˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 1600 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi. ΔfiÙÂ, ÙÔ 1623 ¤Ó·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, Ô Wilhelm Schickard, ηٷÛ··Û ÌÈ· Ì˯·- Ó‹, ÙÔ «ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ƒÔÏfiÈ», Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÂÍ·„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∞˘Ùfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÔÙ¤. ª¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 200 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÚÈıÌÔÌ˯·- Ó¤˜. ∞ÏÏ¿ fiϘ ¤Î·Ó·Ó ·Ï¿ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·. ΔfiÙ ÙÔ 1820 Ô Charles μabbage ۯ‰›·Û ÌÈ· Ì˯·Ó‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓfiÌ·Û «ªË¯·Ó‹ Ù˘ ¢È·ÊÔÚ¿˜», Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Ì˯·Ó‹ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÚ›ÏÔÎË ÒÛÙ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ. O Charles ۯ‰›·ÛÂ Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÚ›ÏÔ- ÎË Ì˯·Ó‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ªË¯·Ó‹». ∏ Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿- ÛÙËΠÔÙ¤, Ú¿ÁÌ· Ï˘ËÚfi ÂÂȉ‹ ı· ÌÔ- ÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. OÈ ÚÒÙÔÈ ·ÏËıÈÓÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1940 ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ˆ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÊÔÚËÙÔ›. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fi- Ù·Ó ENIAC, ˙‡ÁÈ˙ 30 ÙfiÓÔ˘˜. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÓ ÙfiÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ‰È·ÎÔ¤˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. OÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Á˘¿ÏÈÓ˜ Ï˘¯Ó›Â˜ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ÏÂÙÔ‡˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜. ΔfiÙÂ, ÙÔ 1948 ÂÊ¢ڤ- ıËÎ·Ó Ù· ÙÚ·Ó˙›ÛÙÔÚ. ◊Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È ‰ÂÓ ¤Û·˙·Ó ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ·. OÈ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ¤˜ Û‡ÓÙÔÌ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ¤ÁÈ- Ó·Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Univac. OÈ ÚÒÙÔÈ Univac ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ∏ӈ̤- Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÙÔ 1951. ∑‡ÁÈ˙·Ó ¿Óˆ ·fi 12 ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ÎfiÛÙÈ˙·Ó $ 159.000. ªfiÓÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈ- ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜. ƒˆÌ·˚Îfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜;
 14. 14. 9 ∏ ΔÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿ ΔÔ 1959 ÌÈ· Ó¤· ÂʇÚÂÛË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞˘Ù‹ Ë ÂʇÚÂÛË ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î‡Îψ̷ (microchip), ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤Ù˘ÛÛ ÂηÙÔÓÙ¿- ‰Â˜ ÙÚ·Ó˙›ÛÙÔÚ Î·È ¿ÏÏ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÍ·Ú- Ù‹Ì·Ù· ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ ·fi ˘Ú›ÙÈÔ, Û ̤ÁÂıÔ˜ Ó˘¯ÈÔ‡. Δ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. OÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ì›ÓÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (minicomputers) Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ 1962. ∫fiÛÙÈ˙·Ó 2000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È Â›¯·Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘! OÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌfiÓÔ ¤Ó· ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ. ΔÔ 1964, fï˜, ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ ÚÒÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ. OÈ ÂfiÌÂ- Ó˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ – Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. Δ· È· ÁÓˆÛÙ¿ ‹Ù·Ó ÙÔ DOS, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙË Microsoft ÙÔ 1982, Î·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙË- Ì· Macintosh, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Apple ÙÔ 1984. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÂÍÂÏÈÁ̤- Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ¤ÂÈÙ·; ΔÔ 1943 Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙÒÓ IBM ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ¯ÚÂÈ·- ÛÙ› ›Ûˆ˜ ¤ÓÙ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú- ¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ¤˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÙË ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜. ÃÚËÛÈÌÔ- ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·, ·fi ·È¯Ó›‰È· ̤¯ÚÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÁÈ· ÙÈ ¿ÏÏÔ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; DOS Û28 keyboard Û18 Macintosh Û19 operating system Û30 program Û30ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÎÚÔÙÛ› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜
 15. 15. 10 μ·ÛÈοÛÙÔȯ›·˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ calculate ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚Ú›ÛΈ χÛË Ì ̷ıËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∞fi ÂΛ ‹Ú ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. central processing unit ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (CPU). chip ΔÔ ÙÛÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÙÛ› (ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î‡Îψ̷). CPU (central processing unit) ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·- ÛÙ¤˜ (ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ì ÌÂÁ¿- ÏË ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡). ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÌÔ‡˜ οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. digital æËÊÈ·Îfi ÛËÌ·›ÓÂÈ «¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› „ËÊ›·». ŒÓ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·ÔıË·ÂÈ ÏËÚÔÊÔ- ڛ˜, οÓÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÂÈÚ¤˜ ·fi ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ŸÙ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÏË- ÚÔÊÔڛ˜, .¯. ʈÙÔÁڷʛ˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ Ù·Èӛ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹, ·ÏÏÈÒ˜ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ. drive ŒÙÛÈ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔ- ÚÈÒÓ. O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Î¿ı ̛· ·’ ·˘Ù¤˜ Ì ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÛÎÏË- Úfi ‰›ÛÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰›ÛÎÔ˜ C. ™˘Ó‹ıˆ˜ ˘¿Ú¯o˘Ó Î·È Û˘Û΢¤˜ CD ‹/Î·È DVD ηÈ, Û˘¯Ó¿, Û˘Û΢‹ ‰ÈÛΤٷ˜ (floppy disk). ªÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ·Ôı‹Î¢Û˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û·Ó Í¯ˆÚÈÛÙÔ› ‰›ÛÎÔÈ. formula OÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙÈο ʇÏÏ·. ª’ ¤Ó·Ó Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi Ù‡Ô ÌÔÚ›ÙÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· οÓÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ú¿ÍË Û ÌÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ·ÚÈıÌÔ‡˜. database Û76 ñ spreadsheet Û77 CD Û16 ñ DVD Û17 floppy disk Û17 ñ hard disk Û18 microchip Û12 microchip Û12 ÔÏÔÎÏË- ڈ̤ÓÔ Î‡Îψ̷
 16. 16. 11 μ·ÛÈοÛÙÔȯ›·˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ gigabyte (GB) ΔÔ gigabyte Â›Ó·È Ì›· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË- ·ÛÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ΔÔ gigabyte Â›Ó·È 1024 megabyte. ªÂÚÈÎÔ› Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË·ÛÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ ·fi 500 gigabyte ÏËÚÔÊÔ- Ú›·˜. ¶fiÛ· „ËÊ›· Ì·˜ οÓÂÈ ·˘Ùfi; gigahertz (Ghz) To gigahertz ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚË- ÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹. input ∂›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. interactive ¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‹ Ó· οÓÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ· ·È- ¯Ó›‰È· Î·È Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. Kbps (kilobits per second) ΔÔ Kbps ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. °È· ·Ú¿- ‰ÂÈÁÌ·, Ô ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂٷʤÚÂÙ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË Ì¤Ûˆ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÎÏ‹Û˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 56 kbps, ÂÓÒ Ì¤Ûˆ ¢ڢ˙ˆ- ÓÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 24 Mbps. kilobyte ΔÔ kilobyte Â›Ó·È ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ŒÓ· kilobyte Â›Ó·È 1024 bytes. Mbps (megabits per second) ΔÔ Mbps Â›Ó·È ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·- ÏÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔ- ڛ˜. OÈ Â˘Ú˘˙ˆÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 1 Mbps. broadband Û37 bit Û3 byte Û3 data Û76 ñ Internet Û33 byte Û3 ñ megabyte Û12 Kbps
 17. 17. 12 μ·ÛÈοÛÙÔȯ›·˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ microchip ΔÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î‡Îψ̷ (ÌÈÎÚÔÙÛ›) Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·fi ˘Ú›ÙÈÔ ÛÙÔ Ì¤ÁÂ- ıÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ˘. ∏ ÂÈ- Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ηχÙÂÙ·È ·fi Ôχ ÌÈÎÚ¿ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÁΤ- Ê·ÏÔ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ó· ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›. ¶ÚÈÓ ·Ó·Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÔÏÔÎÏË- ڈ̤ӷ ΢ÎÏÒÌ·Ù·, ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘ÚÔ›. megabyte (MB) ΔÔ megabyte Â›Ó·È ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·- ÛÂÈ, Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ‹ Ó· Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹˜. ∏ „ËÊȷ΋ ϤÍË (byte) Â›Ó·È Ë ÏË- ÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·ÂÈÎÔÓ›- ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·. ΔÔ megabyte Â›Ó·È 1024 x 1024 „ËÊȷΤ˜ ϤÍÂȘ. megahertz (Mhz) ΔÔ megahertz ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ‰Â‰Ô̤ӷ (ÏËÚÔÊÔڛ˜). Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰Ô˘Ï‡- Ô˘Ó ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· fiÙ·Ó Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. motherboard ∏ ÌËÙÚÈ΋ ϷΤٷ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ù˘ˆ- ̤ÓÔ Î‡Îψ̷ (circuit board) ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ- ÁÈÛÙ‹. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (CPU). output ŒÍÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂͤگÔÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÎÙ˘ˆÙ‹, ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ ‹ Ù˘ ÔıfiÓ˘. monitor Û19 ñ printer Û21 CPU Û10 ñ circuit board Û16 data Û76ñ program Û30 byte Û3 computer history Û8-9 megabyte
 18. 18. ÀÏÈÎfi 13 ÀÏÈÎfi ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍËÁ› ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ «˘ÏÈÎfi» – Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Ì˯·ÓÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ı· Ì¿ıÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ «ÂÁΤʷÏÔ» ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÌÓ‹Ì˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. T· ˘fiÏÔÈ· Ï‹ÌÌ·Ù· ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂηı·- Ú›ÛÂÙ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. £· Ì¿ıÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Mac ·fi ÙÔ PC (ÚÔÛˆÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜) Î·È ÂÓfi˜ ÊÔÚËÙÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·Ï¿Ì˘. £· Ì¿ıÂÙ Â›Û˘ ÁÈ· Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜ Ô ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜, Ù· CD (ÔÙÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ) Î·È Ù· DVD. Δ¤ÏÔ˜, ı· ‚Ú›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÂÎÙ˘ˆÙ‹, ÔıfiÓ˘ Î·È ÔÓÙÈÎÈÔ‡. ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û’ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
 19. 19. ÀÏÈÎfi 14 ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È Ù· ÎÔÌÌ¿- ÙÈ· Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎfi (ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔϤ˜). O ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ™ÙËÓ «Î·Ú‰È¿» οı ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (CPU). ∞˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ «ÂÁΤʷÏÔ» ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∂ÎÙÂÏ› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ™’ ¤Ó·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ – ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÈÏÈ- ÎfiÓ˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ÙÚ·Ó˙›ÛÙÔÚ Î·È ¿ÏÏ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ϷΤٷ˜, Ë ÔÔ›· ÙËÓ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∏ ÌËÙÚÈ΋ ϷΤٷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÂͤگÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ªÓ‹ÌË ∂ÎÙfi˜ ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔ- ڛ˜. OÙȉ‹ÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıË΢ٛ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ, fiÔ˘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÔıË·Ô- ÓÙ·È Ì·ÁÓËÙÈο. OÈ ‰›ÛÎÔÈ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔ- ÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜ οı ÏÂÙfi. ª›· Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜. AÓ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ô- ıË΢ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙfiÙÂ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ (RAM). ∂Λ Ô ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹˜ ·ÔıË·ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ- ÛˆÚÈÓ¿ ÂÓÒ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ ÂȉÔÔÈfi˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ fiÙ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔıË΢ı› ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È. °È’ ·˘Ùfi, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÔıË·ÂÙ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜. K·Ù¿ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ. Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
 20. 20. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·- Τ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο. Δ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÌÔ- Ú› Ó· Â›Ó·È Û˘Û΢¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ (¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹) ‹ Û˘Û΢¤˜ ÂÍfi‰Ô˘ (¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹) ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô. ΔÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔ- ÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ Ó· ‰ÒÛÂÙ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÈ· ¿ÏÏË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Û΢‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ· (‰Â›ÎÙË) ¿Óˆ ÛÙË ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙ‹. K¿ÓÔÓÙ·˜ «ÎÏÈλ Ì ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ, ÌÔ- Ú›Ù ӷ ‰ÒÛÂÙ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∏ ΢ÚÈfiÙÂÚË Û˘Û΢‹ ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ- ÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È Ë ÔıfiÓË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ·fi ÏÔÁÈÛÙÈο ʇÏÏ· ̤¯ÚÈ Ù·Èӛ˜. ¶ÔÏϤ˜ ÔıfiÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È ‹¯Ô˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ›‰Ë ÔıfiÓ˘. OÈ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔıfiÓ˜ ηıÔ‰ÈÎÒÓ ·ÎÙÈÓÒÓ (CRT). √È ÔıfiÓ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÁÎÒ‰ÂȘ, ‚·ÚȤ˜ Î·È ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ·ÏȤ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ. OÈ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÔıfiÓ˜ Â›Ó·È Â›‰˜, ÂÏ·ÊÚȤ˜ Î·È ÔÓÔÌ¿- ˙ÔÓÙ·È ÔıfiÓ˜ ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ (TFT ‹ LCD). ÕÏÏÔ ˘ÏÈÎfi À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈÊÂÚÂȷο Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ ÂÎÙ˘ÒÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ·Ú¯Â›- ˆÓ Û ¯·ÚÙ›. O Û·ÚˆÙ‹˜ (scanner) ÌÔÚ› Ó· Û·ÚÒÛÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔ- ڛ˜ ·fi ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Î·È Ó· ÙÔ ·ÔıË·ÛÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. Δ· CD Î·È Ù· DVD ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔ- ڛ˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ‹ οÌÂÚ· ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÌÈÎÚfiʈÓÔ, ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È ÌÈ· ÔÏfi- ÎÏËÚË ÛÂÈÚ¿ ·fi ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜. C CPU Û10 ñ DVD Û17 ñ hard disk Û18 keyboard Û18 ñ memory Û19 monitor Û19 ñ mouse Û19 printer Û21 ñ scanner Û21 software Û24 ñ webcam Û50 15 ÂÚÈÊÂÚÂȷο
 21. 21. 16 ÀÏÈÎfi cable Δ· ηÏ҉ȷ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÚË ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. CD (compact disc) ΔÔ CD ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹- ΢ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë CD. ΔÔ CD- ROM Â›Ó·È ¤Ó· CD ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›- Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÁÁÚ¿„ÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ΔÔ CD-RW Â›Ó·È ¤Ó· CD Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔ- Ú›Ù ӷ οÓÂÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô. Δ· CD Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. circuit board ΔÔ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ Î‡Îψ̷ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ï·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ˘ÔÛÙË- Ú›˙ÂÈ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù·. compatible ŸÙ·Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¿, ÙfiÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. control devices OÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈ- ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹, .¯. ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ. CRT (cathode ray tube) OÈ ÔıfiÓ˜ ηıÔ‰ÈÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Â›Ó·È ‚·ÚȤ˜ Î·È ÔÁÎÒ‰ÂȘ fiˆ˜ ÔÈ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Â›‰˜ ÔıfiÓ˜. device ™˘Û΢‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÎÔÌ- Ì¿ÙÈ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ ÔıfiÓ˜, ÔÈ ÂÎÙ˘ˆ- Ù¤˜, ÔÈ Û·ÚˆÙ¤˜ Î·È Ù· ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈ· Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ Û˘Û΢¤˜. disk OÈ ‰›ÛÎÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. O ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÛΤÙ˜, Ù· CD Î·È Ù· DVD ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ‰›ÛÎÔ˘. dot matrix printer O ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ Ì ÎÂÊ·Ï‹ ·Î›‰ˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔ- ÔÈ› ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÙÂÏ›˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙ˘Ò- ÛÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÂÏ›˜ ‰ËÌÈÔ˘Ú- ÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ‚ÂÏÔÓÒÓ Ô˘ ¯Ù˘Ô‡Ó ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÌÂÏ·ÓÈÔ‡. floppy disk Û17 ñ hard disk Û18 mouse Û19 ñ keyboard Û18 microchip Û12 external memory Û17 ¤Ó· Â·ÓÂÁÁÚ¿„ÈÌÔ CD (CD-RW)
 22. 22. 17 ÀÏÈÎfi DVD (digital versatile disc) ΔÔ DVD ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ÙÔ CD ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡- ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ù· ·È¯Ó›‰È· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÔÈ Ù·Èӛ˜ Î·È Ù· ÌÔ˘ÛÈο ‚›ÓÙÂÔ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Û DVD. expansion card ∏ οÚÙ· Â¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ Î‡Îψ̷ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔ- ıÂÙËı› Û ÌÈ· ı‡Ú· Â¤ÎÙ·Û˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÂ ÙȘ οÚÙ˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·˘Í‹ÛÂÙ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜, .¯. ÌÔÚ›Ù ӷ ‚ÂÏÙÈÒ- ÛÂÙ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Û ··ÈÙËÙÈο ·È- ¯Ó›‰È· Ì ÌÈ· Ù·¯‡ÙÂÚË Î¿ÚÙ· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ. expansion slot ∏ ı‡Ú· Â¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë ˘Ô‰Ô¯‹ Û ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂ- ÙËı› ÚfiÛıÂÙË ÌÓ‹ÌË ‹ οÚÙ· Â¤ÎÙ·Û˘. external memory OÔÈ·‰‹ÔÙ ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÔÓÔÌ¿- ˙ÂÙ·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË. OÈ ‰ÈÛΤÙ˜ ‹Ù·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ôı‹- Î¢Û˘. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘. ™‹ÌÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· CD Ù· ÔÔ›· ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi ÌÈ· ‰ÈÛΤٷ. Δ· DVD Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘. ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ tape drive, zip drive, pen drive ‹ ¤Ó·Ó Â͈ÙÂÚÈ- Îfi ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ. floor turtle ΔÔ floor turtle Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÚÔÌfiÙ Û ۯ‹Ì· ¯ÂÏÒÓ·˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙ‹. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›- ‰Â˘ÛË ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ Û ‚·ÛÈÎfi ÚÔ- ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. floppy disk ∏ ‰ÈÛΤٷ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ·ÔıË- ·ÛÂÙ ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ ·ÏȤ˜ ‰ÈÛΤÙ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ Î·È Ï‡ÁÈ˙·Ó ‡ÎÔÏ·. ™‹ÌÂÚ· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË. OÈ ‰ÈÛΤÙ˜ ÌÔ- ÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË·ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ CD Î·È Ù· DVD. ∂›Û˘, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ú¯Â›ˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÌÈ· ‰ÈÛΤٷ Â›Ó·È ÈÔ ·ÚÁ‹, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Û˘¯Ó¿. hard copy ΔÔ ÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ˘Ë ¤Î‰ÔÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤- Ó· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜. CD Û16 ñ DVD Û17 external memory Û17 program Û30 floppy disk Û17 ñ hard disk Û18 pen drive Û20 ñ zip drive Û23 circuit board Û16 computer games Û6 computer games Û6 ñ CD Û16
 23. 23. 18 ÀÏÈÎfi hard disk O ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. O ‰›ÛÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÂÚ›Ô˘ 9 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡- ÙËÙ·. OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ì·ÁÓËÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÛÎÏË- ÚÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚË- ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹Î¢ÛË. heat sink ∏ „‡ÎÙÚ· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂ- ÍÂÚÁ·Û›·˜ (CPU) Ó· ˘ÂÚıÂÚÌ·Óı›, ·Ô- Ì·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·. inkjet printer O ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ „ÂηÛÌÔ‡ ÌÂÏ¿Ó˘ Â›Ó·È Ô ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ÂÎÙ˘ˆÙ‹. ∂ÎÙ˘- ÒÓÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ „Âο˙Ô- ÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Ì Âη- ÙÔÌ̇ÚÈ· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÎԢΛ‰Â˜ ·fi ¤Á¯ÚˆÌÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. jewel case ∏ ı‹ÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È¿Ê·ÓË Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ CD ‹ ÙˆÓ DVD. joystick ∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ ÂϤÁ¯Ô˘ Ì ÌÔ¯Ïfi (joystick) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È·. ªÂ ÙÔ joystick ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ‹ Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÙ ·ÓÙÈΛ- ÌÂÓ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË. keyboard ΔÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfi- Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹. OÓÔÌ¿˙ÂÙ·È QWERTY ÂÂȉ‹ Ù· ÚÒÙ· ¤ÍÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó «QWERTY». ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹- ÛÂÙ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÙÔ ¯ÚË- ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹ ÂÓÙÔϤ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙÔ̇ÛÂȘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ù· Ï‹ÎÙÚ· Ì ÚÔ- ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. laptop O ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÂıÔ˜ fiÛÔ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì Ì·Ù·Ú›·, ÔfiÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔ˘‰‹- ÔÙÂ. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· Â·Ó·- ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ë Ì·Ù·Ú›·. laser printer O ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ ϤÈ˙ÂÚ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ- ÔÈËı› ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÙ˘ˆÙ‹ „ÂηÛÌÔ‡ ÌÂÏ¿Ó˘, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ·ÏÏ¿ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. printer Û21 CD Û16ñ DVD Û17 printer Û21 CPU Û10 external memory Û17 ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ
 24. 24. 19 ÀÏÈÎfi LCD (liquid crystal display) ∏ ÔıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È Ô Ù‡Ô˜ ÔıfiÓ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÊÔÚËÙÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ÿ‰ÈÔ˘ Ù‡Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Â›‰˜ ÔıfiÓ˜ ÙˆÓ ÂÈÙÚ·¤˙ÈˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∞Ú¯Èο ÔÈ ÔıfiÓ˜ LCD ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ·ÚÈı- ÌÔÌ˯·Ó¤˜ Î·È „ËÊȷο ÚÔÏfiÁÈ·. Macintosh OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Macintosh ‹ Apple Mac, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·È- Ú›· Apple, Â›Ó·È Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ΢ڛˆ˜ Û ÁÚ·Ê›ÛÙ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ ‚›ÓÙÂÔ. magnetic disk OÈ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. O ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜. memory ∏ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÌÓ‹ÌË Ï¤ÁÂÙ·È Î·È RAM (ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘). ∂¿Ó Û‚‹ÛÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÌÓ‹ÌË ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙȘ ¤¯ÂÙ ·ÔıË·ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ. microprocessor ªÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÎÂÓÙÚÈ- ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. monitor ∏ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∂›Ó·È Ô Î˘ÚÈfiÙÂ- ÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂÚÈÎÔ› ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙ¤˜ (fiˆ˜ .¯. ÔÈ ÊÔÚËÙÔ›) ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷و̤ÓË ÔıfiÓË ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ ÔıfiÓË. OÈ ·ÏÈfiÙÂ- ÚÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ‚·ÚȤ˜ ÔıfiÓ˜ CRT. OÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔıfiÓ˜ LCD Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÏÂÙ¤˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜. mouse ΔÔ ÔÓÙ›ÎÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·ÚȘ Û˘Û΢¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÂÓÙÔÏÒÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹. ∏ ¿ÏÏË Â›Ó·È ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ. ΔÔ ÔÓÙ›ÎÈ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· (‰Â›ÎÙË) ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. Œ¯ÂÈ ‰‡Ô ‹ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÚ›· ÎÔ˘ÌÈ¿, ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶ÔÏÏ¿ ÔÓÙ›ÎÈ· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ¤Ó·Ó «ÙÚÔ¯fi ·ÏÈÛ˘», Ô˘ ‰È¢ÎÔ- χÓÂÈ ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË. device Û16 ñ cursor Û56 CRT Û16 ñ LCD Û19 ñ laptop Û18 CPU Û10 hard disk Û18 hard disk Û18 operating system Û30 PC Û20 ñ Windows Û31 laptop Û18ñ monitor Û19 ÔÓÙ›ÎÈ
 25. 25. 20 ÀÏÈÎfi notebook ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û ̤ÁÂıÔ˜ ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ˘. palmtop O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·Ï¿Ì˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ÌÈÎÚfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘... ÙÔ Ì·ÓÙ¤„·ÙÂ! ÈڿÂÈ ÛÙËÓ ·Ï¿ÌË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Û·˜. PC (personal computer) O ÚÔÛˆÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÌfiÓÈÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ̷˙› Û·˜ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ. OÈ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Microsoft Windows ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ PC. pen drive ªÂ ÙÔ pen drive (‰›ÛÎÔ˜ Ù‡Ô˘ ÛÙ˘Ïfi) ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ·Ú¯Â›· ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÔÓÙÚfi ÛÙ˘Ïfi, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÌÔ- ÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË·ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ gigabyte ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ΔÔ pen drive ϤÁÂÙ·È Î·È memory stick, data key, flash memory ‹ USB drive. peripheral ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÙȉ‹ÔÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ ÔıfiÓ˜, ÔÈ ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜, ÔÈ Û·ÚˆÙ¤˜, Ù· ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈ· Î·È Ù· ÔÓÙ›ÎÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜. plug and play ªÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ ¿ÌÂÛ˘ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÙË Û˘Ó‰¤ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. keyboard Û18 ñ monitor Û19 mouse Û19 ñ printer Û21 scanner Û21 gigabyte Û11 ñ USB Û63 laptop Û18 ñ Macintosh Û19 notebook Û20 operating system Û30 ÂÚÈÊÂÚÂȷο ‰›ÛÎÔ˜ Ù‡Ô˘ ÛÙ˘Ïfi
 26. 26. 21 ÀÏÈÎfi printer O ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ. OÈ ÈÔ ÎÔÈÓÔ› Ù‡ÔÈ ÂÎÙ˘ˆÙÒÓ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ „ÂηÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ÂÎÙ˘- ˆÙ¤˜ ϤÈ˙ÂÚ. ™ÙÔ Û›ÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ „ÂηÛÌÔ‡ ÁÈ·ÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛ- ÛfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ. OÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ –Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ Û˘¯Ó¿– ÂÈϤÁÔ˘Ó ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ ϤÈ˙ÂÚ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ, ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ› Î·È ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ. processor ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓfi fiÓÔÌ· ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹. RAM (random access memory) RAM ϤÁÂÙ·È Ë ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. removable disk ªÔÚ›Ù ӷ Ê˘Ï¿ÍÂÙ ¤Ó·Ó ·ÔÛÒÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹- ıˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ROM (read only memory) ∏ ÌÓ‹ÌË ÌfiÓÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÏËÚÔ- ÊÔڛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÛÙÔÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∏ ÌÓ‹ÌË ÌfiÓÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, fiˆ˜... ϤÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı›, Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË RAM, ‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. scanner O Û·ÚˆÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔ- ÁÈÛÙ‹. ΔÔÔıÂÙ›Ù ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔıË·ÛÂÙÂ Î·È Ô Û·Úˆ- Ù‹˜ ÙË Û·ÚÒÓÂÈ Ì ¤Ó· ÂȉÈÎfi ʈ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÔıË·ÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. sensor O ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (.¯. ÛÙË ıÂÚÌÔ- ÎÚ·Û›· ‹ ÙÔ Êˆ˜). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÌÂÙÚ‹- ÛÂȘ ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. file Û58 RAM Û21 memory Û19 microprocessor Û19 laser printer Û18 inkjet printer Û18 ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜
 27. 27. 22 ÀÏÈÎfi server E͢ËÚÂÙËÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÔÏÏÔ› ˘Ô- ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Û ‰›ÎÙ˘Ô. sound card ∏ οÚÙ· ‹¯Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ù˘ˆÌ¤ÓÔ Î‡Îψ- Ì· Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ‹¯Ô ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜. E¿Ó ·›˙ÂÙ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜, Ë Î¿ÚÙ· ‹¯Ô˘ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷- و̤ÓË Î¿ÚÙ· ‹¯Ô˘. storage ∞ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ̤ÛÔ Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÏË- ÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ›‰Ë ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ: Δ· ÛÙ·- ıÂÚ¿ ̤۷, fiˆ˜ Ô ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜, Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. Δ· CD, Ù· DVD ‹ Ù· pen drive Â›Ó·È ·ÔÛÒÌÂÓ· ·ÔıË- ΢ÙÈο ̤۷ (ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹). Δ¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ôı‹Î¢ÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ (RAM). ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â¿Ó ‰È·ÎÔ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. terminal ΔÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÍÔÏÈ- ÛÌÔ‡, .¯. ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Î·È Ë ÔıfiÓË, Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÙ Û ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÚÔ˜. ¶ÔÏÏ¿ ÙÂÚÌ·ÙÈο ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. TFT (thin film transfer) TFT Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ Â›‰˘ ÔıfiÓ˘ ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ. LCD Û19 CD Û16 ñ DVD Û17 hard disk Û18 ñ pen drive Û20 RAM Û21 circuit board Û16 ñ install Û29 access Û65, 76 ñ network Û46 οÚÙ· ‹¯Ô˘ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ
 28. 28. touch screen ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔıfiÓË ·Ê‹˜, ‰›ÓÂÙ ÂÓÙÔϤ˜ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÓÙ›ÎÈ. OıfiÓ˜ ·Ê‹˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÚ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ¢È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ôıfi- Ó˜ ·Ê‹˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙ· ÌÔ˘Û›·. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ıˆڋıËΠfiÙÈ ÔÈ ÔıfiÓ˜ ·Ê‹˜ ı· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÓÙ›ÎÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‚ÔÏÈÎfi Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·Ó›˜ fiÏË ÙË Ì¤Ú· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÂÓو̤ÓÔ ÒÛÙ ӷ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ. tracker ball ΔÔ tracker ball Â›Ó·È Ì›· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·ÓÂ- ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÔÓÙ›ÎÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™’ ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi ÔÓÙ›ÎÈ, Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ· (‰Â›ÎÙË) ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· Ì¿Ï· ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ tracker ball, Ë Ì¿Ï· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜. ŒÙÛÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÂ›Ù·È ¯ÒÚÔ˜, ÂÊfi- ÛÔÓ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ› ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Û˘Û΢‹. workstation O ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û οÔÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô. zip drive ΔÔ zip drive Â›Ó·È ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ΔÔÔıÂÙ›Ù ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ zip ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ¯ÚËÛÈ- ÌÔÔț٠ÁÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ fiˆ˜ ÙÔ CD ‹ DVD. TÔ zip drive ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ zip drive. network Û46 mouse Û19 mouse Û19 23 ÀÏÈÎfi
 29. 29. ŒÓ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Â›Ó·È Û·Ó ¤Ó·˜ Ê·Îfi˜ ¯ˆÚ›˜ Ì·Ù·- ڛ˜ ‹ ÌÈ· ¿Ì·Í· ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÔÁ· – ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Î·È Ôχ! §ÔÁÈÛÌÈÎfi Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿. A˘Ù‹ Ë ÂÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Î·È ÂÍËÁ› ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ó¤Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ «ÂÁηٿÛÙ·ÛË» Î·È «·ÂÁηٿÛÙ·ÛË», «ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ» Î·È «·Ú¿Î·Ì„Ë». 24 §ÔÁÈÛÌÈÎfi §ÔÁÈÛÌÈÎfi ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋, ÁÚ¿„ÈÌÔ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋
 30. 30. 25 §ÔÁÈÛÌÈÎfi Acrobat ΔÔ Acrobat Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·Ú¯Â›· PDF. T· ·Ú¯Â›· Ù‡Ô˘ PDF ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÎÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Î·È ÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜) Û ‰È·- ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÎÙ˘- ˆÙ¤˜. address harvester ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‡ÚÂÛ˘ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÏϤÁÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰È·‰›- ÎÙ˘Ô. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∫¿ÔÈÔÈ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÌËӇ̷ٷ (spam). algorithm O ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎÚÈ‚¤˜ Û‡ÓÔÏÔ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ- ̤ÓË ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. applet ΔÔ applet Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· «ÙÚ¤ÍÂÈ» Û ÌÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜. application ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·- ÙÔ˜ Ô˘ Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂ- Ù οÙÈ Î·È fi¯È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‚ÔË- ı¿ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Wordpad Â›Ó·È ÌÈ· ÂÊ·Ú- ÌÔÁ‹ Ô˘ Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÂÓÒ ÙÔ Paint Â›Ó·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. back door ∏ «›Ûˆ fiÚÙ·» Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (security) ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Â›Ùˉ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜, ÒÛÙ ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÔ˘Ó ·ÏÏ·- Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. security Û78, 82 web page Û50 ñ program Û30 e-mail Û40 Internet Û33 ñ spam Û82 PDF Û30 ñ program Û30 ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‡ÚÂÛ˘ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ›Ûˆ fiÚÙ·
 31. 31. §ÔÁÈÛÌÈÎfi 26 §ÔÁÈÛÌÈÎfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÂÓÙÔÏÒÓ ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Î·È ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ‚¿ÏÂȘ ÙȘ ʈӤ˜, ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Â›Ó·È ·fiÚ·ÙÔ. ¢˘·‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÁÚ·Ì- Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‹ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. °È· Ó· ηٷϿ- ‚ÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∞ÓÙ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1 ¤ˆ˜ 10, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1 Î·È 0 ÁÈ· Ó· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜. ŒÓ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·ÔıË·ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- ÎÔ‡˜ «‰È·ÎfiÙ˜». ªÔÚ› Ó· ·ÔıË·- ÛÂÈ ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ‡ÎÔÏ· ÂÂȉ‹ ÙÔ 1 ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û «·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÎfiÙË» Î·È ÙÔ 0 ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û «ÎÏÂÈÛÙfi ‰È·ÎfiÙË». ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Ì ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈı- ÌÔ‡˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î¿ı ԉËÁ›· Û ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. °È’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂȉÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÚÔÁÚ·Ì- Ì·ÙÈÛÌÔ‡ fiˆ˜ Ë BASIC Î·È Ë HTML. ∂›Ó·È Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÂÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜. Δ‡ÔÈ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ŸÏÔÈ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ‚·ÛÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ. ∞˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹, fiˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ÙÔ «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·». Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÏÂÈÙÔ˘Ú- Á›Â˜ fiˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆ- Ó›· Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔ- ÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ- ÚÔÈ ÚÔÛˆÈÎÔ› ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Microsoft Windows, ÂÓÒ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Macintosh ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Apple Mac OS. ‰˘·‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
 32. 32. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· «ÊÔÚÙÒÛÂÙ» ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ΔÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤- Ô˘Ó Ó· οÓÂÙ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹. O ÎÂÈÌÂÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ, Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÌÔ˘- ÛÈ΋˜, ÔÈ Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ¤˜ ÈÛÙÔ‡ (internet browser), ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù· ÚÔ- ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ Â›Ó·È fiÏ· Ù‡ÔÈ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. °Ú¿ÊÔÓÙ·˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·Ï¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Î·Ó›˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÁÈ· Û‡Á- ¯ÚÔÓÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚ›ÏÔÎÔ. °È· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Â·ÁÁÂÏÌ·- ٛ˜. ¶ÚÈÓ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚ÁÂÈ ÛÙÔ ÂÌfi- ÚÈÔ, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ¯Ú‹ÛÙ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ- ÈÛÙÔ‡Ó ·Ù¤ÏÂȘ ‹ Ï¿ıË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Û˘¯Ó¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜, οÔȘ ÊÔÚ¤˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó, ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÈÎÚ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿- ˙ÔÓÙ·È «·Û¯·ÏÈÓ¿ ·˘Á¿». ΔÔ «·Û¯·ÏÈÓfi ·˘Áfi» Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Ì›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÎfiÓ·˜, Û‡ÓÙÔÌ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ì’ ¤Ó·Ó Ì˘ÛÙÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ï‹ÎÙÚˆÓ. binary numbers Û3 bug Û79 ñ database Û76 Easter egg Û28 hardware Û13-15 ñ html Û43 Macintosh Û19 ñ PC Û20 program Û30 ñ spreadsheet Û77 word processing Û64, 69 27 ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ʇÏÏÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ·˘Áfi ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ
 33. 33. 28 §ÔÁÈÛÌÈÎfi careware Careware Â›Ó·È ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ›- Ù ӷ «Î·Ù‚¿ÛÂÙ» ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÂχıÂÚ· ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸- fiıÂÛË fiÙÈ ı· οÓÂÙ ÌÈ· ‰ˆÚ¿ Û οÔÈÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ. configure ªÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·- ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰Ô˘- χÂÙÂ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ .¯. ÙÔ ÊfiÓÙÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜. DOS (disk operating system) §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. DOS Â›Ó·È to ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. driver ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Û΢‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿- ˙ÂÙ·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ ‹ Û·ÚˆÙ¤˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ‰›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û CD Ì·˙› Ì ÙË Û˘Û΢‹. Easter egg ΔÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ·˘Áfi Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ‹ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô˘ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Û’ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ·˘Áfi Á›ÓÂÙ·È Ì Έ‰ÈÎfi. encode ∫Ú˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ‹ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÌÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Û ÎÒ‰Èη ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜. OÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, fiˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, Â›Ó·È Îˆ‰ÈÎÔÔÈË̤Ó˜ ÁÈ· Ó· ÌË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Internet Û33 password Û81 ñ program Û30 CD Û16 ñ program Û30 operating system Û30 background Û54 ñ desktop Û57 Internet Û33 ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·Û¯·ÏÈÓfi ·˘Áfi
 34. 34. 29 §ÔÁÈÛÌÈÎfi Excel ΔÔ Excel Â›Ó·È ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏψÓ. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ¯ÚË- ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ϛÛÙ˜ ‹ ›Ó·Î˜. ∞ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. executable file ∂ÎÙÂϤÛÈÌÔ ·Ú¯Â›Ô (.exe) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ô˘ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ·ÓÔ›ÁÂÙÂ. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÁηٿÛÙ·- Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÎÙÂϤÛÈÌ· ·Ú¯Â›·. OÈ ÈÔ› Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÂÎÙÂϤÛÈÌ· ·Ú¯Â›·. Flash ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÂÈÎfiÓÈ- Û˘ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Flash ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó Ù‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ¶ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ- Ṳ̂ӷ Û Flash. freeware Freeware ϤÁÂÙ·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ·Ú¤- ¯ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. icebreaker «¶·ÁÔıÚ·‡ÛÙË» ϤÌ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. import ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·- ÊÔÚ¿ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ. install ŸÙ·Ó οÓÂÙ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿Ì- Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔıË·ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÌÔÚ›Ù ϤÔÓ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. Java Java Â›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›- ÎÙ˘Ô. memory Û19 ñ program Û30 data Û76 ñ program Û30 security Û78, 82 program Û30 ñ Internet Û33 file Û58 ñ install Û29 data Û76 ñ spreadsheet Û77 Excel
 35. 35. 30 §ÔÁÈÛÌÈÎfi Javascript Javascript Â›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ- ÛÌÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. operating system (OS) ΔÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ΔÔ ÏÂÈÙÔ˘Ú- ÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·- Û›·˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡. ñ patch ∏ ÂȉÈfiÚıˆÛË Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Û ¤Ó· Úfi- ÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· χÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. PDF (portable document format) Δ· ·Ú¯Â›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Acrobat ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú¯Â›· PDF. ªÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÙ Û ·Ú¯Â›· PDF ·Ú¯Â›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. pendown ΔÔ pendown Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÌÔÚ›- Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·- Ù›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÌfiÙ floor turtle. ªÂ ÙËÓ ÂÓÙÔ- Ï‹ ·˘Ù‹, ÙÔ ÚÔÌfiÙ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÌÈ· ÁÚ·Ì- Ì‹ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓÒ ÎÈÓ›ٷÈ. Powerpoint ΔÔ Powerpoint Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÈ- Ô˘ÚÁ›·˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ Ì ÂÈÎfiÓ˜, ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ‹¯Ô. program ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÓÙÔÏÒÓ Ô˘ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁ·Û›·. protocol ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Î·ÓfiÓˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜. ŸÙ·Ó .¯. ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘- ‰ÚÔÌ›Ԣ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Simple Mail Transport, ÂÓÒ fiÙ·Ó Ï·Ì‚¿- ÓÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÚˆÙfi- ÎÔÏÏÔ Post Office. script Script Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Ô˘ ÂÎÙÂÏ› Ì›· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ- ÓÙ·˜ ¤Ó· script ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·Û‡ÚÂÙ ÙȘ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ∞ Û ÌÈ· ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ. database Û76 floor turtle Û17 Acrobat Û25 desktop Û57 ñ PC Û20 Windows Û31 ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ
 36. 36. 31 §ÔÁÈÛÌÈÎfi shareware Shareware Â›Ó·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ‰ˆÚ¿Ó. ªÂÙ¿ ·fi οÔÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÙ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ. uninstall AÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·Ê·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÂÁηٿÛÙ·Û˘. UNIX ΔÔ UNIX Â›Ó·È ¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· fiˆ˜ Ù· Windows Î·È ÙÔ Mac OS Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂ- ÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÚÔÛˆ- ÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ñ upload AÓ¤‚·ÛÌ· ·Ú¯Â›Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Û’ ¤Ó·Ó ÈÛÙfiÙÔÔ. vapourware ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ʿÛË Û‡ÏÏ˄˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹- ÛÂÈ ·ÎfiÌË. Windows® Windows (Ì ÎÂÊ·Ï·›Ô W) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Microsoft Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. winkey ΔÔ winkey Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ·ÂÈÎÔ- Ó›˙ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Â¿Ó ÙÔ ÎÔÈÙ¿ÍÂÙ ·fi ÙÔ Ï¿È ; ) emoticon Û91 operating system Û30 ñ PC Û20 website Û50 operating system Û30 server Û22 install Û29 ·Ó¤‚·ÛÌ· ·Ú¯Â›Ô˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ʿÛË Û‡ÏÏ˄˘
 37. 37. WinZip ΔÔ WinZip Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Û˘ÌȤ˙ÂÈ ·Ú¯Â›· ÒÛÙ ӷ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. wizard O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Û·˜ ηıÔ‰ËÁ› ‚‹Ì·-‚‹Ì· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ηıÔ- ‰ËÁËÙ‹ ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘Ú- Á‹ÛÂÙ ¤Ó· ÁÚ¿ÊËÌ· Û’ ¤Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Word Microsoft Word ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÈÔ ÁÓˆ- ÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. workaround ∏ ·Ú¿Î·Ì„Ë Â›Ó·È ¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Û’ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ù·Ï·È- ˆÚËı›Ù ͷӷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. program Û30 word processing Û64, 69 compress Û55 32 §ÔÁÈÛÌÈÎfi ·Ú¿Î·Ì„Ë
 38. 38. ICT Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡: Û Û›ÙÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÁÚ·Ê›·, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÙÚ¤Ó·, ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. ΔÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ÂÍËÁ› ÙȘ ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. TÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (Internet) ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¯Ú‹Û˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. TÔ Internet Â›Ó·È ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·- Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Âη- ÙÔÌ̇ÚÈ· ȉȈÙÈÎÒÓ, ‰ËÌfiÛȈÓ, ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ηÏ҉ȷ ¯·ÏÎÔ‡, ÔÙÈΤ˜ ›Ó˜, ·Û‡ÚÌ·Ù· ‹ Ì ¿ÏϘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ΔÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Û˘Ó¯‹ Úfi- Û‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ªÂ ÙÔ E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛ·È, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›˜, ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È, ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Ó¤Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ICTηÈE˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi¢È·‰›ÎÙ˘Ô 33 ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô

×