Trac nghiem tin_hoc_dai_cuong

541 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trac nghiem tin_hoc_dai_cuong

 1. 1. ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM TIN HOÏC ÑAÏI CÖÔNGA. HEÄ ÑIEÀU HA NH VA WINDOWS: Ø ØCaâu 1: Boä nhôù RAM va ROM la boä nhôù gì?ø øa/ Secondary memory b/ Receive memoryc/ Primary memory d/ Random access memoryCaâu 2: Phaùt bieåu na o sau ñaây la sai: ø øa. Ñôn vò ñieàu khieån (Control Unit) chöùa CPU, ñieàu khieån taát caû caùc hoaït ñoäng cuûamaùy.b. CPU la boä nhôù xöû lyù trung öông, thöïc hieän vieäc xöû lyù thoâng tin löu trö trong boä nhôù. ø õc. ALU la ñôn vò soá hoïc va luaän lyù va caùc thanh ghi cu ng naèm trong CPU ø ø ø õd. Memory Cell la taäp hôïp caùc oâ nhôù. øCaâu 3: Dö lieäu la gì? õ øa/ La caùc soá lieäu hoaëc la ta i lieäu cho tröôùc chöa ñöôïc xöû lyù. ø ø øb/ La khaùi nieäm coù theå ñöôïc phaùt sinh, löu trö , tìm kieám, sao cheùp, bieán ñoåi… ø õc/ La caùc thoâng tin ñöôïc theå hieän döôùi nhieàu daïng khaùc nhau. ød/ Taát caû ñeàu ñuùng.Caâu 4: Bit la gì? øa/ La ñôn vò nhoû nhaát cuûa thoâng tin ñöôïc söû duïng trong maùy tính øb/ la moät phaàn töû nhoû mang moät trong 2 giaù trò 0 va 1 ø øc/ La moät ñôn vò ño thoâng tin ød/ Taát caû ñeàu ñuùng.Caâu 5: Hex la heä ñeám: øa/ heä nhò phaân b/ heä baùt phaânc/ Heä thaäp phaân d/ heä thaäp luïc phaânCaâu 6: Caùc tha nh phaàn: boä nhôù chính, boä xöû lyù trung öông, boä phaän nhaäp xuaát, caùc øloaïi heä ñieàu ha nh la : ø øa/ Phaàn cöùng b/ Phaàn meàmc/ Thieát bò löu trö õ d/ Taát caû ñeàu saiCaâu 7: Heä thoáng caùc chöông trình ñaûm nhaän chöùc naêng la m moâi tröô ng trung gianø øgiö a ngöô i söû duïng va phaàn cöùng cuûa maùy tính ñöôïc goïi la : õ ø ø øa/ Phaàn meàm b/ heä ñieàu ha nh øc/ Caùc loaïi trình dòch trung gian d/ Taát caû ñeàu ñuùng.Caâu 8: Caùc loaïi heä ñieàu ha nh Windows ñeàu coù khaû naêng töï ñoäng nhaän bieát caùc thieát øbò phaàn cöùng va töï ñoäng ca i ñaët caáu hình cuûa caùc thieát bò daây la chöùc naêng: ø ø øa/ Plug and Play b/ Windows Explorerc/ Desktop d/ MultimediaCaâu 9: Danh saùch caùc muïc choïn trong thöïc ñôn goïi la : øa/ Menu bar b/ Menu padc/ Menu options d/ Taát caû ñeàu saiCaâu 10: Hoäp ñieàu khieån vieäc phoùng to, thu nhoû, ñoùng cöûa soå goïi la : ø
 2. 2. a/ Dialog box b/ list boxc/ Control box d/ Text boxCaâu 11: Windows Explorer coù caùc tha nh phaàn: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, ømenu bar. Co n laïi la gì? ø øa/ Status bar b/ Menu barc/ Task bar d/ taát caû ñeàu saiCaâu 12: Shortcut la bieåu töôïng ñaïi dieän cho moät chöông trình hay moät taäp tin ñeå khôûi øñoäng moät chöông trình hay moät taäp tin. Vaäy coù maáy loaïi shortcut:a/ 1 loaïi b/ 3 loaïic/ 2 loaïi d/ 4 loaïiCaâu 13: Ñeå chaïy moät öùng duïng trong Windows, baïn la m theá na o? ø øa/b/ Nhaáp ñuùp va o bieåu töôïng ø d/ Taát caû ñeàu ñuùngCaâu 14: Chöông trình cho pheùp ñònh laïi caáu hình heä thoáng thay ñoåi moâi tröô ng la m ø øvieäc cho phu hôïp øa/ Display c/ Control panelb/ Sreen Saver d/ Taát caû ñeàu coù theåCaâu 15: Caùc kyù töï sau ñaây kyù töï na o khoâng ñöôïc söû duïng ñeå ñaët teân cuûa taäp tin, thö ømuïc:a/ @, 1, % b/ - (,)c/ ~, “, ? , @, #, $ d/ *, /, , <, >B. MICROSOFT WORD:Caâu 16: Coù maáy caùch taïo môùi moät vaên baûn trong Word:a/ 2 caùch b/ 3 caùchc/ 4 caùch d/ 5 caùchCaâu 17 : Söû duïng Office Clipboard, baïn coù theå löu trö toái ña bao nhieâu clipboard trong õñaáy:a/ 10 b/ 12 c/ 16 d/ 20Caâu 18: Thao taùc Shift + Enter coù chöùc naêng gì?a/ Xuoáng ha ng chöa keát thuùc paragraph ø c/ Nhaäp dö lieäu theo ha ng doïc õ øb/ Xuoáng moät trang ma n hình ø d/ Taát caû ñeàu saiCaâu 19: Muoán xaùc ñònh khoaûng caùch va vò trí kyù töï, ta va o: ø øa/ Format/Paragragh c/ Format/Fontb/ Format/Style d/Format/ObjectCaâu 20: Phím noùng Ctrl + Shift + =, coù chöùc naêng gì?a/ Baät hoaëc taét gaïch döôùi neùt ñoâi c/ Baät hoaëc taét chæ soá treânb/ Baät hoaëc taét chæ soá döôùi d/ Traû veà daïng maëc ñònhCaâu 21: Ñeå gaïch döôùi moãi tö moät neùt ñôn, ngoa i vieäc va o Format/Font, ta coù theå du ng ø ø ø øtoå hôïp phím na o: øa/ Ctrl + Shift + D c/ Ctrl + Shift + Ab/ Ctrl + Shift + W d/ Ctrl + Shift + K
 3. 3. Caâu 22: trong hoäp thoaïi Format/Paragraph ngoa i vieäc coù theå hieäu chænh leà cho ñoaïn, økhoaûng caùch caùc ñoaïn, caùc do ng, co n du ng la m chöùc naêng na o sau ñaây: ø ø ø ø øa/ Ñònh daïng coät c/ Thay ñoåi font chö õb/ Canh chænh Tab d/ Taát caû ñeàu saiCaâu 23: Trong phaàn File/ Page Setup muïc Gutter coù chöùc naêng gì?a/ Quy ñònh khoaûng caùch tö meùp ñeán trang in øb/ Chia vaên baûn tha nh soá ñoaïn theo yù muoán øc/ Phaàn chö a troáng ñeå ñoùng tha nh taäp. ø ød/ Quy ñònh leà cuûa trang in.Caâu 24: Ñeå thay ñoåi ñôn vò ño cuûa thöùc, ta choïn:a/ Format/Tabs c/ Format/Objectb/ Tools/Option/General d/ Tools/Option/ViewCaâu 25: Kyù hieäu na y treân thanh thöôùc coù nghóa la gì? ø øa/ Bar tab c/ Decinal Tabb/ Frist line indent d/ Hanging indentCaâu 26: Trong trang Format/Bullets and Numbering, neáu muoán choïn thoâng soá khaùc tava o muïc Customize. Trong na y, phaàn Number Format du ng ñeå: ø ø øa/ Hieäu chænh kyù hieäu cuûa Number c/ Theâm vaên baûn ôû tröôùc, sau daáu hoa thòb/ Hieäu chænh kyù hieäu cuûa Bullets d/ Thay ñoåi font chö õCaâu 27: Trong muïc Format/Drop Cap, phaàn Distance form text du ng ñeå xaùc ñònh økhoaûng caùch:a/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi leà traùi õ c/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi kyù töï tieáp theo õb/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi leà phaûi õ d/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi toa n vaên baûn õ øCaâu 28: Trong hoäp thoaïi File/Page Setup khung Margins, muïc Mirror Margins du ng øñeå:a. Ñaët leà cho vaên baûn caân xöùng c. Ñaët leà cho caùc trang chaún va leû ñoái xöùng øb. Ñaët cho tieâu ñeà caân xöùng vôùi vaên baûn d. Ñaët leà cho caùc section ñoái xöùng nhauCaâu 29: Baïn coù theå chuù thích caùc thuaät ngö cho 1 tö , 1 caâu, baèng Footnote. Nhö vaäy õ øFootnote coù nghóa la : ø a. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái tö caàn chuù thích ø ø b. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái trang ø c. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái vaên baûn ø d. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái toa n boä ø øCaâu 30: Ñeå dii chuyeån con troû trong baûng Table, ta du ng phím noùng. Vaäy phím noùng øShift + Tab du ng ñeå: øa. Di chuyeån con troû ñeán oâ lieàn tröôùc c. Theâm moät tab va o oâ øb. Di chuyeån con troû ñeán ha ng treân ø d. Phím noùng treân khoâng coù chöùc naêng gìCaâu 31: Choïn caû baûng Table ta nhaán hôïp phíma. Alt + Shift + 5 (5 treân ba ng phím soá) ø c. a va b ñeàu ñuùng øb. Alt + 5 (5 treân phím soá va taét numlock) ø d. a va b ñeàu sai ø
 4. 4. Caâu 32: Ví duï ta go chö n va nhaán phím spacebar, maùy se hieän ra cuïm tö thoâng tin. õ õ ø õ øÑaây la chöùc naêng: øa. auto correct c. auto Formatb. auto text d. Taát caû ñeàu saiCaâu 33: trong Format/ Tabs, muïc Tab Stop position du ng ñeå xaùc ñònh khoaûng caùch: øa. Tö leà traùi ñeán vò trí Tab ña nhaäp ø õ c. Caû a va b ñeàu ñuùng øb. Tö leà phaûi ñeán vò trí Tab ña nhaäp ø õ d. a va b ñeàu sai øCaâu 34: Ñeå xem ta i lieäu tröôùc khi in, ta choïn File/Print Preview hoaëc nhaán toå hôïp øphím noùng:a. Ctrl + Alt + P c. Ctrl + Alt + Format/b. Ctrl + Alt + B d. Ctrl + Alt + 1Caâu 35: Khi in phong bì, ta choïn Tools/Envelopes and Label, muïc Clockwise rotationtrong ñaây coù chöùc naêng:a. Quay ngöôïc phong bì 180 ñoä c. Quay theo chieàu maùy inb. Quay theo chieàu cuûa phong bì d. Taát caû ñeàu saiC. MICROSOFT EXCEL:Caâu 36: Moät baûng tính worksheet bao goàma. 265 coät va 65563 do ng ø ø c. 266 coät va 65365 do ng ø øb. 256 coät va 65536 do ng ø ø d. 256 coät va 65365 do ng ø øCaâu 37: Excel ñöa ra bao nhieâu loaïi pheùp toaùn chính:a. 3 loaïi c. 5 loaïib. 4 loaïi d. Caâu traû lô i khaùc øCaâu 38: Caùc ñòa chæ sau ñaây la ñòa chæ gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7 øa. Ñòa chæ töông ñoái c. Ñòa chæ hoãn hôïpb. Ñòa chæ tuyeät ñoái d. Taát caû ñeàu ñuùngCaâu 39: Pheùp toaùn : nga y ø Soá se cho keát quaû la : õ øa. Nga yø c. Caû nga y va soá ø øb. Soá d. Taát caû ñeàu saiCaâu 40:Khi go coâng thöùc xong, roài Enter, maùy hieän ra #N/A coù nghóa la : õ øa. Khoâng tìm thaáy teân ha m ø c. Khoâng tham chieáu ñeán ñöôïcb. Giaù trò tham chieáu khoâng toàn taïi d. Taäp hôïp roãngCaâu 41: Khi go coâng thöùc xong, roài Enter, maùy hieän ra #REF! coù nghóa la : õ øa. Khoâng tìm thaáy teân ha m ø c. Khoâng tham chieáu ñeán ñöôïcb. Giaù trò tham chieáu khoâng toàn taïi d. Taäp hôïp roãng.Caâu 42: Ñeå coù theå cuoän chö tha nh nhieàu do ng trong oâ, ta du ng õ ø ø øa. Format Cells, choïn Wrap Text c. Format Cells, choïn Onentationb. Format Cells, Choïn Shrink to fit d. Alt + EnterCaâu 43: keát quaû cuûa coâng thöùc sau : = INT (SORT (-4)) la : øa. 2 b. -2 c. -4 d. taát caû ñeàu saiCaâu 44: Coâng thöùc sau : = ROUND(136485.22m-3) se cho keát quaû la : õ øa. 136,000.22 c. 136000
 5. 5. b. 137,000.22 d. 137000Cho baûng soá lieäu sau (du ng cho caâu 45 – 47) ø A B C D 30 Hoï va teân ø Chöùc vuï Thaâm nieân Löông 31 NVA TP 8 100.000 32 NVB TP 5 50.000 33 TTC PP 4 55.000 34 LTD KT 6 45.000 35 NVE NV 2 30.00045. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: = COUNT(C31:C35) va COUNTA (C31:c35) keát quaû øla : øa. 4 va 5 ø c. 5 va 4 øb. 5 va 5 ø d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai46. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: = SUMF(D31:D35, > = 50000, C31:C35), keát quaû la : øa. 17 b. 25 c. 13 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai47. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau : = SUMIF(A:D35, “>=50000”,D31.D35 keát quaûla : øa. 205000 b. 155000 c. 0 d. baùo loãi vì coâng thöùc sai48. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), keát qua se la õ øa. 9 b. 7 c. 6 d. 049. ÔÛ oâ B4 ta coù coâng thöùc la : =B$2*$C3 . Khi sao cheùp coâng thöùc na y qua oâ D6 ø øthì coâng thöùc trôû tha nh øa. E$#C5 b. D$#$C5 c. E$2#$C3 d. D$2#$C550. Khi ta go coâng thöùc : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) thì keát quaû la : õ øa. 12 b. 03 c. 98 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai51. Ñeå tính tuoåi cuûa moät ngöô i sinh nga y 24/11/1983 bieát nga y sinh name ôû oâ A2, ta ø ø øse go coâng thöùc : õ õa. = YEAR(TIMEVALUE(A2)) c. = YEAR(TODAY0) YEAR(A2)b. = YEAR(DAY0) - YEAR(A2) d. = YEAR(TODAY0) - YEAR(A2) +1Cho baûng tính sau (du ng cho caâu 52 – 61) ø Baûng 1 A B C D E F 40 Hoï teân Ma CV õ Ma KV õ C Vuï K vöïc Heä soá 41 NVA TP QD ? ? ? 42 NTB PP TN ? ? ? 43 TTC PP LD ? ? ? 44 PTK KT QD ? ? ? 45 DCL NV LD ? ? ? Baûng 2 D E F G
 6. 6. 50 Ma K Vöïc õ QD LD TN 51 K Vöïc Quoác doanh Lieân doanh Tö nhaân Baûng 3 A B 49 Baûng tra 1 50 Ma CV õ C Vuï 51 TP Tröôûng pho ng ø 52 PP Phoù pho ng ø 53 KT Keá toaùn 54 NV Nhaân vieân52. Ñieàn coâng thöùc cho coät KVöïc ñeå ñieàn va o khu vöïc cuûa tö ng ngöô i: ø ø øa. = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,0)b. = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,1)c. = Vlookup(C41, $E$50:$G$Saûn xuaátd. = Vlookup(41, $E$50:$G$51,2,1)53. Ñieàn coâng thöùc cho coät Cvuï ñeå ñieàn va o chöùc vuï tö ng ngöô i: ø ø øa. =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1)b. =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0)c. =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1)d. =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0)54. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MATCH(“TN”, c40:C45,0) thì keát quaû se la : õ øa. 2 b. 3 c. 4 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai55. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INDEX(A:F45,2,3) thì keát quaû se la : õ øa. Ma KV õ b. QD c. TN d. LD56. Khi ta nhaäp coâng thöùc 1: = LEFT(A1)&INDEX(A40:F45,3,2) thì keát quaû se la: õ øa. NPP b. NQD c. N&PP d. N&QD57. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MID(A40,2,5) thì keát quaû la : øa. O b. o t c. o te d. o teâ58. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(PROPER(A40),2,4) thì keát quaû la : øa. o b. o T c. o Te d. o Teâ59. Khi ta go coâng thöùc : = TRIM(A40) thì keát quaû se la ? õ õ øa. Hoï ten b. Hoï teân c. Hoï teân d. Hoï teân60. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MID(LOWE(UPPER(A40)),2,4) thì keát quaû la : øa. oï T b. oï te c. oï t d. oï Te61. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(B40,MATCH(“QD”,c40:C45,0),5) thì keát quaû la : øa. a õ b. a C õ c. a CV õ d. Coâng thöùc saiCho baûng soá lieäu sau ñaây (du ng cho caâu 62 – 69) ø A B C D
 7. 7. 56 QD LD TN 57 TP 75 80 90 58 PP 60 65 70 59 KT 45 50 55 60 NV 30 35 4062. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MATCH(65,B57:B60) thì keát quaû se la : õ øa. 2 b. 3 c. 4 d. 563. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MATCH(50,C56:C60,0) + INDEX(A56:D60,3,4) thì keátquaû se la : õ øa. 73 b. 74 c. 53 d. 5464. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INT(-C57/9)&RIGHT(B58) thì keát quaû se la : õ øa. -90 b. -80 c. -960 d. -9065. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =COUNTA(2,INT(B60/15), (INDEX(A56:D60,2,3) thì keátquaû se la : õ øa. 2 b. 3 c. 80 d. 3066. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =ABS(INT(LEFT(B57)&RIGHT(D60))) thì keát quaû se la : õ øa. caên 70 b. –caên 70 c. 70 d. -7067. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INDEX(D56:D60,LEN(A58),LEFT(C60) thì keát quaû la : øa. 80 b. 35 c. 3 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai68. Soá 57.5 la soá chính giö a cuûa da y soá coät C, ta phaûi go coâng thöùc na o ñeå coù keát quaû ø õ õ õ ønhö vaäy:a. =MEDIAN(C56:C60,0)b. = MEDIAN(C57:C60,0)c. = MEDIAN(C56:C60)d. = MEDIAN(C57:C60)69. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau: = COUNTIF(A56:D60”>62.9”)a. 60 b. 5 c. 62.9 d. 6Baûng soá lieäu sau ñaây du ng cho caâu 70 – 83 ø A B C D E F 1 Teân Baäc löông C Vuï Ma KT õ Taïm öùng Löông 2 Thaùi 273 TP A 50000 300000 3 Haø 310 PP C 45000 160000 4 Vaân 330 NV B 50000 200000 5 Ngoïc 450 CN D 35000 100000 6 Uyeân 270 TK A 25000 30000070. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(A3,1,2)&MID(A6,1,2) thì keát quaû se la : õ ø
 8. 8. a. HUy b. HaUy c. Ha Uyø d. Ha U ø71. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = VLOOKUP(310,A1:F6,2,0) thì keát quaû se la : õ øa. 310 b. pp c. 45000 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai72. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = CHOOSE(“TP”,C2:C6,0) thì keát quaû se la : õ øa. 0 b. 1 c. TP d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai73. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau : = LEFT(F1,(LEN(D1)-3))a. Lö b. Löo c. Löô d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai74. Cho bieát keát quaû khi nhaäp coâng thöùc sau: = PRODUCT(INDFX(A1:F6,5,6),3)a. 75000 b. 300000 c. 100000 d. 375. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = “Baïn teân la ”&LEFT(A3)&MID(C1,3,1)&RIGHT(A6,1) øthì keát quaû la : øa. Baïn teân la Hun ø b. Baïn teân la Huøc. Baïn teân la Hu n ø ø d. Baïn teân la Huø ø76. Keát quaû cuûa coâng thöùc: = HLOOKUP(B2,B2:F6,2,0) la gì: øa. 273b. 31077. Cho moät coâng thöùc : = ROUND(E2,-3) se cho keát quaû la : õ øa. 50 b. 500 c. 5000 d. 5000078. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: MATCH(15000,F2:F6,-1) se cho keát quaû la : õ øa. 3 b. 2 c. 1 d. 079. Ñeå tính toång tieàn taïm öùng cuûa nhö ng ngöô i coù Ma KT la “A” thì ta phaûi go coâng õ ø õ ø õthöùc :a. = SUMIF(D2D6,”A”,E2E6) c. = SUMIF(AF:F6,DI=”A”E2:E6)b. = SUMIF(D2D6,DI=”A”E2:E6) d. = SUMIF(A1:F6,”A”,E2:E6)80. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = DSUM(A1:F6,5,B8:B9) thì keát quaû la maây neáu oâ B8, B9 økhoâng coù döõ kieän na o: øa. 75000 b.95000 c. 100000 d.20500081. Muoán bieát baïn teân Thaùi giö chöùc vuï gì, ta phaûi go ha m nhö theá na o? õ õ ø øa. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,1)b. = VLOOKUP(A2,A300:F6,3,1)c. = VLOOKUP(A2,A2:F6,3,0)d. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,)82. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau: = SUMPRODUCT(B2:B6) la gì øa. La toång cuûa tích tö B2 ñeán B6 ø øb. La tích tö B2 ñeán B6 ø øc. La toång tö B2 ñeán B6 ø ød. Taát caû ñeàu sai83. Khi go coâng thöùc : = EXP(F5) thì keát quaû la : õ øa. e100000 b. 1000000e c. Ln100000 d. Taát caû ñeàu sai84. Neáu ôû oâ B4 coù dö kieän la 28/02/96 va oâ C4 coù dö kieän la 09/03/96 thì coâng thöùc : õ ø ø õ ø= INT((C4-B4/7) coù keát quaû la bao nhieâu? ø
 9. 9. a. 0 b. 1 c. 2 d. 385. Trong ha m ta i chính, thì Type coù giaù trò la bao nhieâu khi ta lô ñi hoaëc khoâng vieát ø ø ø øtrong coâng thöùc:a. -1 b. 0 c. 1 d. Taát caû ñeàu sai86. Khi choïn trong muïc Edit/Paste Special chæ muïc Comments du ng ñeå: øa. Cheùp ñònh daïng c. Cheùp beà roäng oâb. Cheùp giaù trò trong oâ d. Cheùp ghi chuù87. Chöùc naêng Data/Consolidate thì Reference du ng ñeå xaùc ñònh dö lieäu du ng ñeå ø õ øthoáng keâ thoâng qua ñòa chæ cuûa noù. Ñieàu quan troïng la field ñaàu tieân cuûa phaïm vi na y ø øphaûi la : øa. La field ma ta du ng ñeå phaân nhoùm thoáng keâ. ø ø øb. La field ma ta caàn tính ø øc. La field coù chöùa dö lieäu keát hôïp ø õd. La field coù phaïm vi dö lieäu ø õ88. Tröôùc khi taïo baûng Pivo Table, ta phaûi kieåm tra laïi xem baûng tính ña : õa. Ña sort theo thöù töï chöa. õb. Ña coù vu ng toång hôïp chöa õ øc. Ña la tieâu chuaån cuûa cô sôû dö lieäu chöa õ ø õd. Khoâng caàn gì theâm89. Anto Filter khoâng thöïc hieän ñöôïc ñieàu gì sau ñaây:a. Trích theo teân baét ñaàub. Trích theo kieåu And giö a caùc kieåu logic õc. Theo caùc maãu tin cuûa cô sôû dö lieäu õd. Theo meänh ñeà On giö a caùc fieldname õ90. Trong Excel moät ha m coù theå chöùa toái ña bao nhieâu ñoái soá øa. 15 b. 30 c. 45 d. 50D. MICROSOFT POWER POINT:91. Daïng na o sau ñaây du ng ñeå xem moät slide duy nhaát ø øa. Normal view c. outline viewb. Slide show d. slide view92. Baïn coù theå ñoåi ma u neàn cuûa caùc slide theo caùch toát nhaát sau ñaây: øa. Choïn format/backgroundb. Nhaáp va o nuùt fill color treân thanh drawing øc. Choïn format/slide designd. Choïn format/objects93. Phaàn môû roäng cuûa power point la gì? øa. PPP b. PPF c. POP d. POW94. Caùc slide cuûa presentation coù theå ñöôïc xem döôùi maáy daïng khaùc nhau:a. 3 b. 4 c. 5 d. 695. Slide color scheme la gì øa. boä ma u chuaån cuûa power point ø c. ma u neàn ø
 10. 10. b. Che n mau va o caùc slide ø ø ø d. teân cuûa moät slide môùi96. nghi thöùc chuyeån taäp tin thoâng qua moïi tröô ng maïng la : ø øa. http b. html c. www d. fpt97. Phaàn history trong maïng internet du ng ñeå: øa. Lieät keâ caùc trang web ña du ng trong quaù khöù õ øb. Lieät keâ caùc ñòa chæ mail ña du ng õ øc. Lieät keâ teân caùc trang webd. Lieät keâ soá ngöô i ña söû duïng maïng internet ø õ98. Web site la gìøa. la moät ngoân ngö sieâu vaên baûn ø õb. La hình thöùc trao ñoåi thoâng tin döôùi daïng thö thoâng qua heä thoáng maïng maùy tính øc. la caùc file ña ñöôïc taïo ra bôûi word, excel, power point…roài chuyeån sang daïng ø õHTMLd. Taát caû caùc caâu ñeàu sai99. Khi thaáy teân zone trong ñòa chæ mail la org thì coù nghóa øa. Thuoäc lónh vöïc chính phuûb. Thuoäc lónh vöïc giaùo duïcc. Thuoäc lónh vöïc cung caáp thoâng tind. Thuoäc veà caùc toå chöùc khaùc.100. Caùc thoâng soá cô baûn khi söû duïng internet mail la ñòa chæ mail, ñòa chæ hoài aâm, øserver chuyeån thö ñi, teân truy caäp hoäp thö va : øa. Server quaûn lyù hoäp thöb. Server tìm kieámc. Server Browserd. Taát caû ñeàu sai

×