Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C#

C#

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

C#

  1. 1.  C# (v angličtine si-sharp) je objektovo-orientovaný programovací jazyk vyvinutýspoločnosťou Microsoft ako časť ichiniciatívy .NET. Microsoft si za základ pre novýjazyk C# zobral C++ a jazyk Java. C# bolonavrhované s úmyslom vyvážiť silu jazyka C++ atú spojiť s možnosťou rýchleho programovania"rapid application development", ktoré ponúkalijazyky ako napríklad Visual Basic, Delphi. Tento článok popisuje jazyk tak, ako jedefinovaný v štandardoch ISO a ECMA, pričomnepopisuje detaily implementáciefirmouMicrosoft. Pre popis implementácie jazykafirmou Microsoft si pozrite heslo Microsoft VisualC#.
  2. 2.  V štandarde ECMA boli kladené nasledovné cielepri tvorbe jazyka C#: C# bol vytváraný tak, abybol jednoduchý, moderný, objektovoorientovaným jazykom pre všeobecné použitie. Jazyk a jeho implementácie by mali poskytovaťpodporu pre nasledovné princípy softvérovéhoinžinierstva ako silná typová kontrola, kontrolaohraničenia polí, detekciu pokusov na využitieneinicializovaných premenných a automatickúsprávu pamäte. Dôležitými vlastnosťami je tiežrobustnosť, odolnosť a produktivita. Jazyk je tvorený so zreteľom na vývojsoftvérových komponentov, ktoré sú vhodné prenasadenie v distribuovaných prostrediach.
  3. 3.  Prenositeľnosť zdrojového kódu je mimoriadnedôležitá, rovnako ako aj prenositeľnosť znalostíprogramátorov so skúsenosťami s jazykmi C a C++. Lokalizácia a internacionalizácia je mimoriadnedôležitá. C# je jazyk zameraný na tvorbu aplikácií prehostované, ako aj embedded systémy s ohľadom naveľkú škálovateľnosť od veľmi veľkých systémovpoužívajúcich sofistikované operačné systémy poveľmi malé zariadenia pre špecializované úlohy. Aj keď je jazyk C# plánovaný na ekonomickévyužívanie pamäte a procesorového času, nie jekompletne zameraný na výkonnosť a veľkosťvýsledného binárneho kódu akojazyky C alebo assembler.
  4. 4.  C# ako programovací jazyk v niektorých ohľadochpriamo odráža vlastnosti vrstvy CLI (CommonLanguage Infrastructure), ktorá leží pod ním. Tento jazyk bol priamo navrhnutý tak, abyumožňoval využitie všetkých vlastností, ktoréposkytuje CLI, na rozdiel od jazykov, ktoré majúvlastnú sytax a využívajú len podmnožinuvlastností CLI (ako napríklad Visual Basic). Väčšina typov zavedených v jazyku C# priamokorešponduje s hodnotovými typmiimplementovanými v CLI frameworku,špecifikácia jazyka C# však neurčuje podmienky,ktorými sa má generovanať kód z kompilátora.
  5. 5.  To znamená, že kompilátor jazyka C# nemusímať za cieľovú podpornú platformu priamoCLI, respektíve vôbec nemusí generovaťmedziprekladový jazyk MSIL (MicrosoftIntermediate Language), ani žiaden inýformát. Teoreticky je možné vytvoriť kompilátorjazyka C#, ktorý bude prekladať priamo dostrojového kódu ako tradičné kompilátoryjazyka C++, Fortran a podobne.typy rozsah poznamkyboolean true, false
  6. 6. 02468101214Kategória1Kategória2Kategória3Kategória4Rad 3Rad 2Rad 1
  7. 7. •Automatické uvoľnenie pamäte pri dátových typoch.•Trieda sa dá odvodiť len od jednej triedy, ostatné sa dajú lenimplementovať ako rozhrania.•Vlastnosti sa dajú definovať automaticky ako v príklade.

×