1.0 PENGENALANBidang fonetik dan bidang fonologi adalah saling berkaitan antara satusama lain. Bahkan kedua-duanya adalah ...
1.1 TEORI FONETIK DAN FONETIKDEFINISI FONETIKKamus Dewan(1996:354), fonetik ialah ilmu bahasa (llinguistik) yang berkaitan...
Pandangan dan pengertian tentang fonetik oleh beberapa orangsarjana bahasa juga disertakan di sini bagi menjelaskan konsep...
DEFINISI FONOLOGIKamus Dewan, fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatubahasa.(edisi 4, 2010 )Kamus Li...
1.1.2 FONOLOGI1.1.1 FONETIKFonologi ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang diucapkan melaluimulut manusia. Bunyi-buny...
1.1.3 FONEMIKFonetik - kajian yang ditinjau dari segibahan fizik atau jizim yangmewujudkan bentuk ucapan.Sifat bunyi atau ...
1.2 ARTIKULASI DAN ARTIKULATORDefinisi Artikulasi dan ArtikulatorKamus Dewan edisi 4 menyatakan artikulasi sebagai cara at...
1.3 HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU1.3.1 DEFINISI1.3.2 LAMBANG HURUF RUMI26 HURUF RUMI21 HURUFKONSONAN5 HURUF VOKALHuruf i...
No Fonem Huruf kecil Huruf besar No Fonem Huruf kecil Huruf besar1 /a/ a A 14 /n/ n N2 /b/ b B 15 /o/ o O3 /c/ c C 16 /p/ ...
1.3.3 HURUF VOKAL DALAM BAHASA MALAYSIAHuruf Vokal Fonem / Bunyi Ejaan Sebutanae talinge pepetiou[a][é][e][i][o][u]adasema...
1.3.4 HURUF KONSONAN DALAM BAHASA MELAYUHuruf Konsonan Fonem / Bunyi Ejaan Sebutanbcdfgghhjkkhlmnngnypqrssytvwxyz[b][c][d]...
Jadual 1:Huruf dan Fonem Konsonan Bahasa Melayu1.3.5 JENIS –JENIS HURUF KONSONANKONSONANPINJAMAN GANDINGAN ASALKonsonan As...
CaraSebutanDaerah SebutanBibirGusiGusi-LKerasLelangitKerasLelangitLembutPitaSuara1 2 3 4 5 6Letupan tb p t kb b d gLetusan...
1.3.6 HURUF DIFTONG DALAM BAHASA MELAYUHuruf Diftong Fonem / Bunyi Ejaan Sebutanaiauoi[ai][au][oi]pantaipulausepoi[pan.tai...
Rajah 1 : menerangkan peranan huruf dalam pembinaan maksud dalam BahasaMelayu1.4 SIMBOL FONETIK DALAM BAHASA MELAYU1.4.1 S...
1.4.2 Simbol Konsonan dan DiftongHuruf Simbol bunyib [b]c [č]d [d]g [g]h [h]j [j]k [k], [/], [Q]l [l]m [m]n [n]p [P]q [q]r...
Huruf Gabungan Vokal Simbol bunyiai [ai]au [au]oi [oi]Jadual 6: Simbol Diftong5.4 Simbol Konsonan Gandingan dan RangkapKon...
1.5 FONEM SEGMENTAL DALAM BAHASA MELAYU1.5.1 DEFINISI FONEM SEGMENTALFONEMSEGMENTALVOKALKONSONANDIFTONGFonem yang boleh di...
FONEM VOKALFONEMVOKAL/ a // ə // u // o // i /FONEM KONSONANPINJAMAN/f/fikir/x / (kh)xatam/q/qari/Š/ (sy)Šor/ž /(dz /dh)ža...
1.6FONEM SUPRASEGMENTAL DALAM BAHASA MELAYUFONEMSUPRASEGMENTAL(SS)Konsep kontras -tentukan taraffonem bunyi SSDalam Bahasa...
2.1 LAKARAN DAN PELABELAN ALAT-ALAT ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR.2.1.1 ALAT-ALAT ARTIKULASIAlat-alat sebutan dapat dibahagik...
Rajah Alat Artikulasi1. Bibir atas 11. Tengah lidah2. Bibir bawah 12. Belakang lidah3. Gigi atas 13. Akar lidah4. Gigi baw...
2.1.2 ALAT ALAT BAHAGIAN DALAM TUBUHParu-paruBahagian mengepamudara keluar untukpenghasilan bunyi.Kualiti bunyi yangdihasi...
1.2.3 FUNGSI ALAT-ALAT ARTIKULASIBibirTerdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkandan dibundarkan dan berperan...
Pita SuaraPita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalampenghasilan bunyi. Proses pengeluaran s...
2.2 CARA PENGELUARAN BUNYI2.2.1 BUNYI VOKALBunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidakmengalami ...
i) Vokal Depan Sempit (i)Untuk mengeluarkan bunyi vokal ini, depan lidah dinaikkan hinggahampir menyentuh lelangit keras, ...
iii) Vokal Depan Separuh Luas [ a ]Untuk mengeluarkan vokal ini depan lidah diturunkan sepertiga darikedudukan separuh sem...
v) Vokal Belakang Sempit (u)Dihasilkan dengan mengangkat belakang lidah tinggi ke lelangitlembut. Lelangit lembut dinaikka...
vii) Vokal Belakang Separuh Luas [ ‫כ‬ ]Dihasilkan apabila belakang lidah diturunkan 1/3 dari kedudukanmengeluarkan vokal ...
2.2.2 BUNYI-BUNYI KONSONANKonsonan ialah bunyi-bunyi bahasa yang sewaktu dikeluarkan menerimasekatan, sempitan dan geseran...
Hentian [?]: Hentian glotis terhasil dengan cara lelangit lembut dananak tekak dinaikkan ke dinding rongga tekak untuk mem...
Bunyi [ j ] Hadapan lidah dirapatkan ke lelangit keras. Lelangit lembutdinaikkan rapat ke belakang rongga tekak dan menutu...
2.2.2.4 Konsonan Sengauan – m, nyBunyi[m] Bibir atas dan bawah dirapatkan. Lelangit lembutditurunkan dan menutup rongga mu...
2.2.2.5 Konsonan Getaran – rHadapan lidah dirapatkan ke gusi. Lelangit lembut dinaikkan rapat kerongga tekak dan menutup r...
Bunyi [h] Pita suara disempitkan. Lelangit lembut dinaikkan dan menutuprongga hidung. Udara dari paru-paru keluar di antar...
2.2.2.7 Konsonan separuh vokal – w, yBunyi [ w ] Bibir dibundarkan. Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut.Lelangit l...
2.3 BUNYI DIFTONGGabungan bunyi vokal dinamakan diftong. Diftong terbentuk apabilaberlaku pengeluncuran bunyi-bunyi vokal....
2.3.2 Diftong [au]2.3.3 Diftong [oi]Keadaan bibir daripada hampar ke bundar. Hujung lidah kena gigibawah. Depan lidah pada...
Yang kedua pula ialah diftong [au]. Pada masa ini depan lidah beradapada kedudukan untuk vokal [a] kemudian bergerak kepad...
6. Lelangit keras 16. Rongga tekak7. Lelangit lembut 17. Rongga Hidung8. Anak tekak 18. Rongga mulut9. Hujung lidah 19. Ra...
BENTUK BIBIR KETIKA PENGHASILAN VOKAL
3.3 ULASAN TERHADAP KESAN DIALEK DAERAH TERHADAP PENGUASAANBAHASA MELAYU STANDARD TERUTAMA DALAM PROSESPENGAJARAN DAN PEMB...
tercemar secara meluas akan melahirkan rakyat yang buta bahasa sendiri. Tidakmustahil kegagalan murid-murid di sekolah ren...
Kenyataan ini bermakna bahawa bahasa yang digunakan oleh individu yangberpelajaran tinggi lazimnya berlainan daripada mere...
Tepatlah sekali kata-kata pengarang sajak dibawah yang mengandungimaksud yang tersurat dan tersirat.DIRGAHAYU BAHASAKUAhma...
Seterusnya skop kajian boleh diperluas dan dimantapkan denganmelaksanakanSebagai kesimpulan, pelaksanaan pengajaran dan pe...
Contohnya,keracunan bahasa dapat kita lihat dan dibaca saban hari dimajalah, rancangan-rancangan yang disiarkan di televis...
dalam ucapan rasminya ataupun semasa ditemu bual oleh wartawan. Dengan ini,apabila beliau sentiasa menggunakan bahasa kaba...
109697988 kerja-kursus-bmm-3108-sem-5
109697988 kerja-kursus-bmm-3108-sem-5
109697988 kerja-kursus-bmm-3108-sem-5
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

109697988 kerja-kursus-bmm-3108-sem-5

1,649 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
87
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

109697988 kerja-kursus-bmm-3108-sem-5

 1. 1. 1.0 PENGENALANBidang fonetik dan bidang fonologi adalah saling berkaitan antara satusama lain. Bahkan kedua-duanya adalah saling melengkapi. Matlamat tajukini adalah untuk membantu kami mengenali bunyi bahasa Bahasa Melayudan seterusnya mengenal pasti alat-alat artikulasi atau alat pertuturan yangdapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Selain dari itu, kerjakursus ini bertujuan untuk menjelaskan huruf-huruf dan simbol-simbolfonetik, fonem, fonem segmental, fonem suprasegmental, sebutan danpenyukuan dalam Bahasa Melayu. Kerja kursus ini juga membantu dalammembuat latihan transkripsi sebutan penyukuan dalam Bahasa Melayu.
 2. 2. 1.1 TEORI FONETIK DAN FONETIKDEFINISI FONETIKKamus Dewan(1996:354), fonetik ialah ilmu bahasa (llinguistik) yang berkaitandengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionanry of Current English(1992:671)fonetik merupakan “the study of speech sounds and their production”.Mengikut Merriam Webster’s Collengiate Dictionary tenth edition (1996:873),fonetik dikatakan sebagai “the system of speech sounds of a language or groupof languages”.Mengikut Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:51) memberikandefinisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian danpenerimaan bunyi bahasa.
 3. 3. Pandangan dan pengertian tentang fonetik oleh beberapa orangsarjana bahasa juga disertakan di sini bagi menjelaskan konsep fonetikPengantar bahasa dan Komunikasi terjemahan Aishah Mahdi dan AzizahHussein daripada buku Linguistik :An Introduction to Language andCommunication menyatakan: Fonetik ialah bidang yang memperkatakanbagaimana bunyi bahasa dihasilkan (dituturkan) dalam saluran suara bidangkajian yang dikenali sebagai fonetik artikulasi , dan juga sifat fizikalgelombang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh saluran suara (bidang yangdikenali sebagai fonetik akustik).Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia karya Abdullah Hassanmemberikan definisi fonetik seperti yang berikut: “Fonetik mengkaji bunyi bahasadari segi penyebutan, pendengaran atau sifat-sifatnya. Fonetik amnya ialahpengkajian terhadap unsur-unsur bahasa dalam bentuk bunyi.(1993:40)Alias Mohamad Yatim, dalam bukunya Fonetik dan Fonologi:Suatu Tinjauanmenyatakan: “Fonetik ialah kajian saintifik mengenai bunyi bahasa danrumus yang melibatkan pengeluarannya.”(1992:2)
 4. 4. DEFINISI FONOLOGIKamus Dewan, fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatubahasa.(edisi 4, 2010 )Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana,1984:51) memberikan definisi fonologisebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikutfungsinya.Linguistik:Pengantar Bahasa dan Komunikasiterjemahan oleh Aishah Mahdi dan Azizah Hussien memberi pengertiantentangfonologi seperti yang berikut: “ Fonologi ialah sub bidang linguistik yangmengkaji struktur dan pemolaan sistematik bunyi dalam bahasa manusia. Istilahfonologi digunakan dalam dua cara. Dari satu segi, fonologi sesuatu bahasatertentu dan rumus yang maengawal penyebaran bunyi tersebut.Abdullah Hassan pula dalam bukunya Linguistik Am untuk Guru BahasaMalaysia menyatakan bahawa fonologi mengkaji bunyi-bunyiyang berfungsidalam sesuatu bahasa itu.”(1993:40)
 5. 5. 1.1.2 FONOLOGI1.1.1 FONETIKFonologi ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang diucapkan melaluimulut manusia. Bunyi-bunyi itu pula ialah bunyi-bunyi yang bermakna.Pertuturan ialah bunyi-bunyi yang bermakna kerana apabila dua orangbertutur, mereka saling memahami perkara yang dituturkan. Dengan itu,bunyi yang bermakna itu ialah bunyi bahasa. Bunyi bahasa ialah bunyi yangbermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasiFONETIK FONEMIK
 6. 6. 1.1.3 FONEMIKFonetik - kajian yang ditinjau dari segibahan fizik atau jizim yangmewujudkan bentuk ucapan.Sifat bunyi atau fonetikakustikAlat-alat yangmenghasilkan bunyi ataufonetik artikulasiPendengaran, iaitu bunyiyang keluar dari mulut ataufonetik auditoriFONEMIKFonemik ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyisesuatu bahasa, iaitu pengkajian tentang fungsiatau struktur bunyi bahasa itu.FONEMFonem ialah bunyi bahasa yang menunjukkanperbezaan erti. Misalnya kata bayang dan layang.Bunyinya hampir sama. Yang berbeza hanya [b]dan [l]. Tentulah bunyi-bunyi ini yang menyebabkanperbezaan erti itu. Oleh itu /b/ dan /l/ ialah fonem.Fonem dan transkripsi fonem diletakkan dalamkurungan / /.
 7. 7. 1.2 ARTIKULASI DAN ARTIKULATORDefinisi Artikulasi dan ArtikulatorKamus Dewan edisi 4 menyatakan artikulasi sebagai cara atauproses menyebut bunyi atau kata dengan jelas.Organ atau alat artikulasi penting dalam sistem aliran udarayang menyebabkan penghasilan bunyi bahasa berlaku.(a) Pengeluar (artikulator) - alat yang dapat digerak-gerakkan denganbebas dan dapat diletakkan di beberapa kedudukan.Contoh: hujung lidah, bibir lelangit lembut dan sebagainya.(b) Daerah pengeluar (artikulasi) - merupakan tempat-tempat yangdapat dicapai olah artikulator.Contoh: gigi atas, gusi dan lelangit keras.
 8. 8. 1.3 HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU1.3.1 DEFINISI1.3.2 LAMBANG HURUF RUMI26 HURUF RUMI21 HURUFKONSONAN5 HURUF VOKALHuruf ialah lambang dalam sistem bunyi bahasa yang daripadanyasesuatu perkataan dalam tulisan dibentuk. (Marzukhi Nyak Abdullah,1977:42).
 9. 9. No Fonem Huruf kecil Huruf besar No Fonem Huruf kecil Huruf besar1 /a/ a A 14 /n/ n N2 /b/ b B 15 /o/ o O3 /c/ c C 16 /p/ p P4 /d/ d D 17 /q/ q Q5 /e/ e E 18 /r/ r R6 /f/ f F 19 /s/ s S7 /g/ g G 20 /t/ t T8 /h/ h H 21 /u/ u U9 /i/ i i 22 /v/ v V10 /j/ j J 23 /w/ w W11 /k/ k K 24 /x/ x X12 /l/ l L 25 /y/ y Y13 /m/ m M 26 /z/ z ZHURUF DALAM BAHASA MEMELAYU1.3.2 HURUF VOKAL DAN KONSONAN DALAM BAHASA MELAYU25FONEM@BUNYI19 FONEMKONSONAN6 FONEMVOKAL DANDIBERILAMBANGHURUFRUMISEPERTIDIBAWAHHuruf f,q,v,x, dan z – melambangkan bunyi pinjaman Bahasa Arab danBahasa Inggerisf, q, z fikir, qadar,zamanv, x vot, xenon
 10. 10. 1.3.3 HURUF VOKAL DALAM BAHASA MALAYSIAHuruf Vokal Fonem / Bunyi Ejaan Sebutanae talinge pepetiou[a][é][e][i][o][u]adasemakselakbilikbotolduduk[a.da][sé.mak][se.lak][bi.lik][bo.tol][du.duk]5FONEMVOKALie ( 2 fonem)/e/ -e taling/ₔ/- e pepet.. ejaanlama @ ejaan ZaabaauoBunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidak mengalamisekatan atau himpitan. Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh pengaruh lidah, keadaanrongga mulut dan bentuk bibir.
 11. 11. 1.3.4 HURUF KONSONAN DALAM BAHASA MELAYUHuruf Konsonan Fonem / Bunyi Ejaan Sebutanbcdfgghhjkkhlmnngnypqrssytvwxyz[b][c][d][f][g][gh][h][j](1)[k](2) ?(3)(4)[q][kh][l][m][n][ng][ny][p][q][r][s][sy][t][v][w][z][y][z]bolacatatdadafakirgabusghazalhargajagakalakapaknikmatkadikhairatlalaimadahnafkahngerinyalapaparqarirapatsahamsyiriktajamviruswajahxylemyuranzapin[bo.la][ca.tat][da.da][fa.kir][ga.bus][gha.zal][har.ga][ja.ga][ka.la][ka.pa?][ni mat][qa.di][khai.rat][la.lai][ma.dah][naf.kah][nge.ri][nya.la][pa.par][qa.ri][ra.pat][sa.ham][syi.rik][ta.jam][vi.rus][wa.jah][zi..lem][yu.ran][za.pin]Konsonan pula ialah bunyi yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arusudara yang dilepaskan melalui paru-paru. Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentukhentian sepenuhnya, hentian sebahagian atau hentian sekejap-sekejap. Terdapat 27fonem atau bunyi konsonan dalam Bahasa Melayu.
 12. 12. Jadual 1:Huruf dan Fonem Konsonan Bahasa Melayu1.3.5 JENIS –JENIS HURUF KONSONANKONSONANPINJAMAN GANDINGAN ASALKonsonan Asal Bahasa MelayuTerdapat tiga jenis konsonan yang berbeza dalam Bahasa Melayu. Konsonantersebut ialah konsonan asal, pinjaman, gandingan dan rangkap. Konsonangandingan dan rangkap turut dikenali sebagai huruf gabung dan konsonangabungan (Nik Safiah Karim et.al. 2006).Terdapat 18 fonem konsonan asal Bahasa Melayu. Sebenarnya terdapat 19bunyi (fon) tetapi bunyi [?] dianggap variasi kepada bunyi [k] di akhir suku kata.Cara sebutan - konsonan asal Bahasa Melayu terbahagi kepada tujuh, iaituletupan, letusan, geseran, getaran, sisian, sengauan dan separuh vokal.
 13. 13. CaraSebutanDaerah SebutanBibirGusiGusi-LKerasLelangitKerasLelangitLembutPitaSuara1 2 3 4 5 6Letupan tb p t kb b d gLetusan tb čb jSengauanb m nGeseran tb f s Š x hb v zGetaran b rSisian b lSeparuhVokalb w yJadual 2 :Konsonan Asal Bahasa Melayu Berdasarkan Sebutan1.3.5.1 KONSONAN PINJAMANTerdapat sepuluh konsonan pinjaman dalam Bahasa Melayu yang berasal daripadaBahasa Arab melainkan konsonan v. Konsonan v dipinjam daripada Bahasa Inggeris.Konsonan sy pula yang dipinjam lebih awal daripada Bahasa Arab, digunakan untukmengeja perkataan pinjaman daripada Bahasa Inggeris contohnya, skuasy. Huruf ainseperti dalam perkataan ma’na, digantikan dengan huruf k menjadi makna. Padatempat lain, huruf ‘i (‘ilmu), ‘a (‘alam), ‘u (‘umur) digugurkan. Ejaan nama seperti„Abdullah, Sa‟odah, Nor „Aini sudah ditiadakan. Selain itu, huruf hamzah digugurkantetapi masih terdapat dalam perkataan seperti Dato’, sebagai darjah kebesaran yangdikurniakan oleh Sultan atau Yang Dipertuan Negeri.
 14. 14. 1.3.6 HURUF DIFTONG DALAM BAHASA MELAYUHuruf Diftong Fonem / Bunyi Ejaan Sebutanaiauoi[ai][au][oi]pantaipulausepoi[pan.tai][pu.lau][se.poi]Jadual 3 : Huruf dan Fonem Diftong Bahasa MelayuTATATINGKAT BAHASAWACANAAYATKLAUSAFRASAMORFEMFONEMDiftong pula terhasil daripada gabungan bunyi vokal. Dengan perkataanlain, diftong terbentuk apabila berlaku pengeluncuran bunyi-bunyi vokal, iaitusatu vokal mengeluncur dari satu vokal kepada vokal yang lain (AbdullahHassan,2006:44).
 15. 15. Rajah 1 : menerangkan peranan huruf dalam pembinaan maksud dalam BahasaMelayu1.4 SIMBOL FONETIK DALAM BAHASA MELAYU1.4.1 Simbol Vokal Bahasa MelayuHuruf Simbol bunyia [a]e (pepet) [e]e taling [ə]i [i]o [i]u [u]Jadual 4: Simbol Vokal Bahasa MelayuSimbol FonetikVokal Konsonan Diftong
 16. 16. 1.4.2 Simbol Konsonan dan DiftongHuruf Simbol bunyib [b]c [č]d [d]g [g]h [h]j [j]k [k], [/], [Q]l [l]m [m]n [n]p [P]q [q]r [r]s [s] [š]t [t]v [v]w [w]x [z]y [Y]z [z]Jadual 5: Simbol Konsonan
 17. 17. Huruf Gabungan Vokal Simbol bunyiai [ai]au [au]oi [oi]Jadual 6: Simbol Diftong5.4 Simbol Konsonan Gandingan dan RangkapKonsonan Rangkap Simbol bunyigh [ ]ny [ ɲ ]ng [ ŋ ]sy [ ∫ ]th [ ]dz [ ð ]kh [ x ]Jadual 6: Konsonan Gandingan dan RangkapAda simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yangmewakili dua huruf dalam Bahasa Melayu.
 18. 18. 1.5 FONEM SEGMENTAL DALAM BAHASA MELAYU1.5.1 DEFINISI FONEM SEGMENTALFONEMSEGMENTALVOKALKONSONANDIFTONGFonem yang boleh dipisahkan atau dipenggalkan di antara satu sama lain.Unsur-unsur segmental ialah setiap satu bunyi merupakan satu segmen ataupenggalan daripada arus tuturan.Fonem vokalUdara keluarmelalui mulutBunyi bersuaraTerhasil – udarakeluar dari paru-paru secarabebas/ tanpasekatanBunyi vokal berbezabergantung kepadabentuk rongga di atasglotis yang dilaluiudara semasa bunyivokal diucapkan
 19. 19. FONEM VOKALFONEMVOKAL/ a // ə // u // o // i /FONEM KONSONANPINJAMAN/f/fikir/x / (kh)xatam/q/qari/Š/ (sy)Šor/ž /(dz /dh)žalim/z/beza/ₔ/ (gh)ₔaib/ð/(dh)ðarab/θ/ (th)θala θa
 20. 20. 1.6FONEM SUPRASEGMENTAL DALAM BAHASA MELAYUFONEMSUPRASEGMENTAL(SS)Konsep kontras -tentukan taraffonem bunyi SSDalam BahasaMelayu bunyi SSditutur secarasistematisDalam lain bahasa( cth. Bahasa Cina) -bunyi SS bezakanmaknaFONEMSUPRASEGMENTAL( Kamus Dewan )TekananPanjang-pendekJeda-(persendian)IntonasiNada(tona)
 21. 21. 2.1 LAKARAN DAN PELABELAN ALAT-ALAT ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR.2.1.1 ALAT-ALAT ARTIKULASIAlat-alat sebutan dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:(a) Pengeluar (artikulator) - alat yang dapat digerak-gerakkan denganbebas dan dapat diletakkan di beberapa kedudukan.Contoh: hujung lidah, bibir lelangit lembut dan sebagainya.(b) Daerah pengeluar (artikulasi) - merupakan tempat-tempat yang dapatdicapai olah artikulator.Contoh: gigi atas, gusi dan lelangit keras.Alat – alat artikulasi meliputi artikulator dan daerah artikulasi
 22. 22. Rajah Alat Artikulasi1. Bibir atas 11. Tengah lidah2. Bibir bawah 12. Belakang lidah3. Gigi atas 13. Akar lidah4. Gigi bawah 14. Epiglotis5. Gusi 15. Pita suara6. Lelangit keras 16. Rongga tekak7. Lelangit lembut 17. Rongga Hidung8. Anak tekak 18. Rongga mulut9. Hujung lidah 19. Rahang10. Hadapan lidah 20. Tenggorok
 23. 23. 2.1.2 ALAT ALAT BAHAGIAN DALAM TUBUHParu-paruBahagian mengepamudara keluar untukpenghasilan bunyi.Kualiti bunyi yangdihasilkan bergantungkepadapengembangan danpengepaman keluarudara daripada paru-paruTrakeaMerupakan saluranudara antara larinks anparu-paru.Membolehkan laluanudara masuk ke paru-paru dan keluarkembali,LarinksTisu yang dinamakanpita suara.Terlibat dalammenghasilkan semuasuara.FarinksMenghubungkan larinks denganbahagian atas rongga tekak, anaktekak dan rongga hidung.EsofagusBukan alat yang terlibat secaralangsung dalam artikulasiPita suaraBoleh dirapatkan dandirenggangkan.Pitasuarabergetardinamakan bersuara.Disinilah terhasilnya bunyihentian glotisKotak suaraFungsinya terbahagikepada dua:i)Fungsibiologi:melindungi paru-paru dengan menahanbutir-butir makanan dancecair daripadamemasuki trakea.ii)Fungsi bahasa :menghasilkan bunyi -bunyi bahasa mengikutkedudukan posisinyayang diubah suai.EpiglotisBerfungsi sebagaipenutup daripadamakanan dan minumanmemasuki trakea.Tidak berfungsi dalampenghasilan bunyi.
 24. 24. 1.2.3 FUNGSI ALAT-ALAT ARTIKULASIBibirTerdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkandan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yangberbagai-bagai.Berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluardaripada rongga mulut.LidahAlat artikulasi yang terpenting dan paling aktif.Terbahagi kepada empat bahagian, iaitu hujunglidah, tengah lidah, hadapan lidah, dan belakang lidah.Bahagian hadapan lidah, tengah lidah dan belakang lidahpenting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal, iaitu bunyivokal hadapan, tengah dan belakang. Hujung lidahmerupakan bahagian paling aktif dan boleh digerakkan kemana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan.GigiKedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagaipenampan aliran udara dalam penghasilan bunyi.Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan bunyi.GusiMerupakan bahagian yang cembung dan menurun dari gigike bahagian dalam rongga mulut. Organ ini digunakansebagai daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yangberfungsi membuat penyekatan.
 25. 25. Pita SuaraPita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalampenghasilan bunyi. Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas danmempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan.LELANGIT KERASBermula dari sempadan gusi di bahagian atas rongga mulut hinggalah kelelangit lembut.. Mengisi lebih kurang 2/3 daripada lelangit.LELANGIT LEMBUTBermula dari sempadan lelangit keras hingga akhir daerah atas ronggamulut. Bahagian lelangit yang terkebelakang dalam rongga mulut. Bolehditurunkan atau dinaikkan dan boleh diturun dan dibuka saluran tekak kerongga hidung.
 26. 26. 2.2 CARA PENGELUARAN BUNYI2.2.1 BUNYI VOKALBunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidakmengalami sekatan atau himpitan. Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh pengaruhlidah, keadaan rongga mulut dan bentuk bibir.Kedudukan vokal-vokal dapat dilihat seperti berikut:
 27. 27. i) Vokal Depan Sempit (i)Untuk mengeluarkan bunyi vokal ini, depan lidah dinaikkan hinggahampir menyentuh lelangit keras, sementara hujung lidah didekatkanpada gusi.Lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidung. Udara dariparu-paru melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara tanpasekatan, halangan atau himpitan yang boleh menyebabkan geserankedengaran. Bibir berada dalam keadaan terhampar.Contoh: bilik, titik, ipar, jari, cariii) Vokal Depan Separuh Sempit ( )Untuk menghasilkan bunyi ini depan lidah diturunkan 1/3 daripadatitik vokal sempit..Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekakdan tutup rogga hidung. Udara dari paru-paru keluar melalui ronggamulut tanpa sekatan. Pita suara bergetar dan bibir terhampar.Contoh: kole, tauge, bendi, elok
 28. 28. iii) Vokal Depan Separuh Luas [ a ]Untuk mengeluarkan vokal ini depan lidah diturunkan sepertiga darikedudukan separuh sempit. Lelangit lembut dinaikkan ke belakangrongga tekak utuk menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru keluarmelalui rongga mulut tanpa sekatan. Pita suara bergetar dan bibirterhampar. .Contoh: tauke, gelek, gesek, gerekiv) Vokal Depan Luas ( a)Untuk mengeluarkan bunyi vokal ini, depan lidah diturunkanserendah-rendahnya. Lelangit lembut berkeadaan terangkat rapat kebelakang tekak dan menutup rongga hidung. Udara dari paru-parukeluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. Pita suara bergetar dan bibirterhampar. .Contoh: anak, pandai, landai, anting, siapa, takat
 29. 29. v) Vokal Belakang Sempit (u)Dihasilkan dengan mengangkat belakang lidah tinggi ke lelangitlembut. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak dan menutuprongga hidung. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpasekatan. Pita suara bergetar. Bentuk bibir dibundarkan.Contoh: ubat, ulat, undang, udang, ulangvi) Vokal Separuh Sempit ( o )Dihasilkan dengan menurunkan belakang lidah 1/3 dari kedudukanmengeluarkan vokal belakang sempit. Lelangit lembut dinaikkan kebelakang rongga tekak dan menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. Pita suara bergetar.Keadaan bibir pula dibundarkan.Contoh: obor, solo, polo, toko, orang
 30. 30. vii) Vokal Belakang Separuh Luas [ ‫כ‬ ]Dihasilkan apabila belakang lidah diturunkan 1/3 dari kedudukanmengeluarkan vokal belakang separuh sempit. Lelangit lembutdinaikkan ke belakang rongga tekak menutup rongga hidung. Udara dariparu-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan. Pita suarabergetar. Bentuk bibir dibundarkan. Vokal ini tidak terdapat dalambahasa Melayu.
 31. 31. 2.2.2 BUNYI-BUNYI KONSONANKonsonan ialah bunyi-bunyi bahasa yang sewaktu dikeluarkan menerimasekatan, sempitan dan geseran, sama ada di bahagian rongga mulut, tekakatau hidung. Bunyi-bunyi konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidakbersuara.2.2.2.1 Konsonan Letupan - p, d, ?Dua bibir dirapatkan. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakangrongga tekak dan menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru melaluirongga mulut tersekat di antara rapatan dua bibir dan udara dilepaskanserta merta. Pita suara tidak bergetar ( bunyi tidak bersuara ) Maka,keluarlah bunyi [p].Contoh : pasu, apit, atapHujung lidah dirapatkan ke gigi gusi. Lelangit lembut dinaikkan rapatke belakang rongga tekak dan menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru melalui rongga mulut tersekat di bahagian rapatan hujung lidah dangigi -gusi . Pita suara tidak bergetar ( bunyi bersuara) terbitlah bunyiletupan gusi bersuara [d]. Contoh daun, tanduk, abad.
 32. 32. Hentian [?]: Hentian glotis terhasil dengan cara lelangit lembut dananak tekak dinaikkan ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatanudara ke rongga hidung. Pita suara dirapatkan dan arus udara yang keluardaripada paru-paru tersekat di bahagian rapatan pita suara udaramenyebabkan pita suara tidak bergetar dan hentian glotis akan dihasilkan.Contoh: budak, sakat,kakak2.2.2.2 Konsonan Letusan – c, jBunyi [c] dihasilkan apabila hadapan lidah dinaikkan rapat ke lelangitkeras. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak danmenutup rongga hidung. Udara dari paru-paru melalui rongga mulut dantersekat pada rapatan depan lidah dan lelangit keras. Udara yang tersekatdilepaskan perlahan-lahan. Pita suara tidak bergetar ( bunyi tidak bersuara)
 33. 33. Bunyi [ j ] Hadapan lidah dirapatkan ke lelangit keras. Lelangit lembutdinaikkan rapat ke belakang rongga tekak dan menutup rongga hidung.Udara dari paru-paru melalui rongga mulut dan tersekat pada rapatandepan lidah dan lelangit keras. Udara yang tersekat dilepaskan perlahan-lahan. Pita suara bergetar ( bunyi bersuara )2.2.2.3 Konsonan Sisian – lHadapan lidah dirapatkan ke bahagian tengah gigi – gusi. Lelangitlembut dinaikkan rapat ke rongga tekak dan menutup rongga hidung.Udara dari paru-paru melalui rongga mulut dan keluar melalui tepian/sisianlidah. Pita suara bergetar ( bunyi bersuara )Contoh: laju, bekal, dalam
 34. 34. 2.2.2.4 Konsonan Sengauan – m, nyBunyi[m] Bibir atas dan bawah dirapatkan. Lelangit lembutditurunkan dan menutup rongga mulut. Udara dari paru-paru melaluirongga hidung. Pita suara bergetar ( bunyi bersuara)Contoh : musuh, demam, talamBunyi Ny [Л] bergetar Depan lidah dinaikkan ke lelangit keras.Lelangit lembut diturunkan dan menutup rongga mulut. Udara dari paru-paru melalui rongga hidung. Pita suara bergetar ( bunyi bersuara)Contoh: nyonya, lanyak
 35. 35. 2.2.2.5 Konsonan Getaran – rHadapan lidah dirapatkan ke gusi. Lelangit lembut dinaikkan rapat kerongga tekak dan menutup rongga hidung. Udara dari paru-paru melaluirongga tekak dan menggetarkan pita suara, melalui rongga mulut,menggetarkan depan Bunyi yang terhasil dinamakan bunyi getaran gusibersuara [r].2.2.2.6 Konsonan Geseran – s,hBunyi [s] Mula-mula hadapan lidah dinaikkan ke gusi untuk membuatsempitan pada arus udara. Pada masa ini lelangit lembut dan anak tekakdinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara ke ronggahidung. Pita suara direnggangkan. Arus udara melalui rongga mulut tanpamenggetarkan pita suara, lalu terhasillah bunyi [s], bunyi geseran gusitidak bersuara.
 36. 36. Bunyi [h] Pita suara disempitkan. Lelangit lembut dinaikkan dan menutuprongga hidung. Udara dari paru-paru keluar di antara pita suara yangdisempitkan,bergeser. Disebabkan melibat pita suara tidak dapat dikatakanbergetar atau tidak bunyi bersuara atau tidak bersuara.
 37. 37. 2.2.2.7 Konsonan separuh vokal – w, yBunyi [ w ] Bibir dibundarkan. Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut.Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak. Pita suaradigetarkan, lidah bergerak pantas ke kedudukan untuk mengeluarkan vokaltengah [ә ]Bunyi [ y ] Hadapan lidah diangkat agak tinggi ke lelangit keras. Bibirdihamparkan. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekak.Pita suara digetarkan , lidah bergerak pantas ke kedudukan untumengeluarkan vokal tengah [ә ]
 38. 38. 2.3 BUNYI DIFTONGGabungan bunyi vokal dinamakan diftong. Diftong terbentuk apabilaberlaku pengeluncuran bunyi-bunyi vokal. Satu vokal mengeluncur darisatu vokal kepada vokal yang lain. Terdapat 3 jenis diftong.2.3.1 Diftong [ai]Keadaan bibir agak terhampar. Hujung lidah terkena gigi bawah. Depan lidahpada kedudukan seperti membunyikan vocal depan rendah [ a ] Lidah secaracepat digeluncurkan kearah cara membunyikan vocal depan tinggi [ I ] Anak tekakdan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidakkeluar melalui hidung. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Pita suaradigetarkan. Contoh perkataan aising, hairan, pandai
 39. 39. 2.3.2 Diftong [au]2.3.3 Diftong [oi]Keadaan bibir daripada hampar ke bundar. Hujung lidah kena gigibawah. Depan lidah pada kedudukan seperti membunyikan vokal depanrendah [a] Lidah digeluncurkan secara cepat kea rah caramembunyikan vokal belakang tinggi [ u ] dengan lidah melengkung kearah lelangit keras. Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagimenutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui ronggahidung. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Pita suaradigetarkan. Contoh perkataan aurat, audit, pulau, pisau.Keadaan bibir daripada bundar ke hampar. Depan lidah pada kedudukan sebelummembunyikan vocal separuh tinggi[ o ]. Lidah digeluncurkan secara cepat kea rahcara membunyikan depan tinggi[ I ] dengan lidah dinaikkan kea rah lelangit keras,rendah sedikit daripada cara membunyikan vocal [ I ]. Anak tekak dan lelangit lembutdinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui ronggahidung. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Pita suara digetarkan. Contohperkataan boikot,amboi, sepoi.
 40. 40. Yang kedua pula ialah diftong [au]. Pada masa ini depan lidah beradapada kedudukan untuk vokal [a] kemudian bergerak kepada kedudukanuntuk vokal [u]; bibir yang mula-mula dihamparkan, kemudian dibundarkanpula. Contoh, [pulau].Diftong yang ketiga ialah diftong [oi]. Semasa dihasilkan lidah berada padakedudukan [o] dan kemudian bergerak kepada [i], bibir yang mula-mulabundar tetapi kemudian berkeadaan hampar. Contoh, [amboi].a. (ai): sampai, salai, gulai, sungai, cuai, landaib. (au): lampau, silau, garau, surau, pukauc. (oi): amboi, dodoi, adoi, sepoi, boikot.1. Bibir atas 11. Tengah lidah2. Bibir bawah 12. Belakang lidah3. Gigi atas 13. Akar lidah4. Gigi bawah 14. Epiglotis5. Gusi 15. Pita suara
 41. 41. 6. Lelangit keras 16. Rongga tekak7. Lelangit lembut 17. Rongga Hidung8. Anak tekak 18. Rongga mulut9. Hujung lidah 19. Rahang10. Hadapan lidah 20. Tenggorok
 42. 42. BENTUK BIBIR KETIKA PENGHASILAN VOKAL
 43. 43. 3.3 ULASAN TERHADAP KESAN DIALEK DAERAH TERHADAP PENGUASAANBAHASA MELAYU STANDARD TERUTAMA DALAM PROSESPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAMKALANGAN MURID-MURID SEKOLAH RENDAHDialék merupakan bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerahatau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, loghat, pelatdaerah (negeri dan lain-lain)Penggunaan bahasa dialek daerah adalah bertujuan memudahkankomunikasi antara penduduk setempat. Semasa berkomunikasi, mereka akanmewujudkan kemesraan sesama mereka. Hubungan antara mereka menjadilebih erat, berasa tenang dan terhibur apabila mereka berkomunikasi antara satusama lain menggunakan bahasa daerah.Namun demikian, penggunaan dialek daerah semasa proses pengajarandan pembelajaran mengakibatkan mutu Bahasa Melayu secara lisan akanmerosot dan menimbulkan kekeliruan semasa penyampaian guru. Sebagaicontoh situasi di sebuah sekolah di daerah Gua Musang seorang guru BahasaMelayu yang berasal dari Kedah meminta murid - murid Tahun 1 Wira berlaribebas untuk set induksi tajuk Pentingnya Menjaga Kesihatan. Murid-muridtersebut hanya berdiri dan memerhati antara satu sama lain kerana tidakmemahami arahan yang diberi oleh guru. Guru kemudian beraksi melakukannyadan seorang murid memberitahu itu adalah [# huŋga ko? se #] Guru kemudianmenyebut ayat tersebut dan mereka melaku aktiviti dengan gembira.Seterusnya, dialek daerah tidak seharusnya digunakan secara meluaskansemasa proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini jelas membuktikanbahawa dialek daerah ini akan merosakkan Bahasa Melayu yang jugamerupakan bahasa kebangsaan kita. Kekerapan menggunakan bahasa yang
 44. 44. tercemar secara meluas akan melahirkan rakyat yang buta bahasa sendiri. Tidakmustahil kegagalan murid-murid di sekolah rendah dalam mata pelajaran BahasaMelayu disebabkan mereka terlalu kerap menggunakan dialek daerah.Penggunaan dialek daerah semasa proses pengajaran dan pembelajaranmenyebabkan murid-murid tidak dapat menguasai sebutan bahasa standarddengan berkesan dan betul. Bagi murid di negeri Kedah menyebut ayat ularbesar melingkar atas pagar sebagai: [ # ulaq bəsaq meliŋkaq? ataθ pagaq?# ]manakala murid di negeri Melaka menyebut ayat yang sama dengan [# ulaubesau meliŋkau atas pagau # ]Selain itu, kesan dialek daerah ialah maksud bahasa gagalditerjemahkan oleh murid. Situasi di sebuah sekolah di daerah Baling seorangguru Bahasa Melayu mengarah seorang murid ke bilik A untuk membaca bukutetapi murid tersebut pergi ke bilik air disebabkan [ # ε # ] itu adalah dialek bagiair di daerah Baling.Kesan penggunaan dialek daerah juga mengehadkan penguasaan kosakata murid-murid. Sebagai contoh, di sekolah guru-guru mengambil jalan mudahdan cenderung mengguna dialek daerah sebagai bahasa pengantar denganalasan pelajar lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan. Hal inimenyebabkan murid-murid akan berasa keliru dan sukar untuk menguasaiBahasa Melayu yang betul. Hal ini terbawa-bawa ketika mereka menuliskarangan. Sebagai contohnya, murid di negeri Kedah menulis karanganmengguna dialek daerah [ #saya ada kucin #][ # tekoh-tekoh saya bagi makannasi?#] yang sepatutnya ditulis „saya ada kucing. Kadang-kadang saya berinyamakan nasi.Bahasa amat penting dalam kehidupan seseorang kerana bahasamerupakan wahana utama untuk menyampaikan idea. Bahasa dapatmenggambarkan tahap keintelektualan atau mencerminkan status penuturnya.
 45. 45. Kenyataan ini bermakna bahawa bahasa yang digunakan oleh individu yangberpelajaran tinggi lazimnya berlainan daripada mereka yang tidak berpelajaran.Bahasa turut menjadi lambang sesuatu bangsa sehingga timbulnya ungkapan“ Bahasa Jiwa Bangsa”. Sehubungan dengan hal itu, guru perlu menggunakanpelbagai variasi bahasa sama ada yang tersurat dan tersirat. Salah satu carauntuk mencapai hasrat tersebut adalah melalui penggunaan Bahasa Melayustandard semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Sekiranya guru dan murid-murid mengaplikasikan penggunaan BahasaMelayu standard semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayumaka memudahkan kedua-dua pihak mencapai objektif sesuatu kemahiranpelajaran. Penggunaan Bahasa Melayu standard mudah difahami, jika tidakfaham mereka boleh merujuk kamus. Amalan penggunaan Bahasa Melayustandard dapat meningkat keyakinan diri melalui pertuturan, pembacaan danpenulisan murid. Segala masalah dan salah faham dalam pengajaran danpembelajaran juga dapat diselesaikan dan diperbetulkan dengan mudah.Tuntasnya, pelaksanaan penggunaan Bahasa Melayu standard semasaproses pengajaran dan pembelajaran haruslah dijalankan dengan berkesan agarusaha untuk memartabatkan Bahasa Melayu dapat dicapai. Peranan guru sangatpenting di sekolah sebagai pembimbing murid-murid dan pelaksana dasarkerajaan iaitu dengan meletakkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi danBahasa Kebangsaan negara kita. Seterusnya, penguasaan Bahasa Melayustandard ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pencapaian murid-murid dalam Bahasa Melayu. Sesungguhnya sesuatu kejayaan itu tidak akandicapai dengan mudah tanpa usaha yang bersungguh-sungguh seperti katapepatah “Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya”.
 46. 46. Tepatlah sekali kata-kata pengarang sajak dibawah yang mengandungimaksud yang tersurat dan tersirat.DIRGAHAYU BAHASAKUAhmad SarjuTempatmu di singgahsanahati nurani bangsakuwarga yang berbudisetia dan amanahBahasa itu maruah bangsayang mesti dipelihara martabatnyaagar tetap kukuh dan ampuhmelayari lautan bijaksanasalam ikatan mesra dan teguhCekal dan waja semangat pejuangkuhak bangsaku memilikimuhak bangsaku mendaulatkanmudibumi bertuah inimerentas dunia tak bertepiSejarah bangsa mencatatkan kegemilanganke barat dan ke timur menjalin persaudaraangagah pelautku membelah lautanke utara dan ke selatan bahasaku mencengkamdari pulau ke pulau menggilap mutiara silamDirgahayu bahasakudi arena antarabangsa suaramu tumbuhmenusuk kalbu lagu bahasamubahasamu bahasa mindamudah akrab dan bertatasusiladaripada bangsa yang bernama Melayumenempa kejayaan di alaf baru( September 2000 )Manuskrip Luka Bangsa, 2006Persatuan Penulis Nasional Malaysia ( PENA )
 47. 47. Seterusnya skop kajian boleh diperluas dan dimantapkan denganmelaksanakanSebagai kesimpulan, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulisharus dijalankan dengan berkesan agar usaha untuk meningkatkan penguasaan 3Mkhususnya kemahiran menulis dalam kalangan murid-murid dapat dicapai. Perananguru sangat penting di sekolah sebagai pembimbing murid-murid dalam pembelajarankemahiran menulis. Di samping itu, kajian ini juga diharapkan dapat membantumeningkatkan pencapaian murid-murid dalam Bahasa Melayu Penulisan di sekolahrendah. Seterusnya skop kajian boleh diperluas dan dimantapkan dengan melaksanakankajian lanjut seperti yang dicadangkan. Hal ini amat penting dan bermakna dalammembantu pelbagai pihak untuk mendapatkan hasil pencapaian yang terbaik.Sesungguhnya sesuatu kejayaan itu tidak akan dicapai dengan mudah tanpa usaha yangbersungguh-sungguh seperti kata pepatah “Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakandapat sagunya”.RUJUKANDasar Bahasa Kebangsaan telah meletakkan Bahasa Melayu sebagai?Bahasa Rasmi dan Bahasa Kebangsaan negara kita, sekiranya situasipengunaan bahasa dialek tidak dibendung, ia akan menjadi barahdalam masyarakat kita dan sudah tentu akan memudaratkan penggunadan nilai Bahasa Melayu..
 48. 48. Contohnya,keracunan bahasa dapat kita lihat dan dibaca saban hari dimajalah, rancangan-rancangan yang disiarkan di televisyen yang telahdicampuradukkan pengunaan dengan kata-kata lain yang tidaksesuai.Hal ini menyebabkan mutu dan nilai Bahasa Melayu semakinmerosot.Kedudukan Bahasa Melayu tergugatDasar Bahasa Kebangsaan telah meletakkan Bahasa Melayu sebagaiBahasa Rasmi dan Bahasa Kebangsaan negara kita, sekiranya situasipengunaan bahasa dialek tidak dibendung, ia akan menjadi barahdalam masyarakat kita dan sudah tentu akan memudaratkan penggunadan nilai Bahasa Melayu.3.Lemah dalam penguasaan Bahasa Melayu-Contohnya di sekolah,guru-guru mengambil jalan mudah dancenderung mengguna Bahasa Dialek sebagai bahasa pengantardengan alasan pelajar lebih mudah memahami sesuatu yangdisampaikan.Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar akan berasa kelirudan sukar untuk menguasai Bahasa Melayu yang betul.4.Masalah pembinaan masyarakat berwawasan-Keracunan dalam penyampaian dan pengunaan laras bahasa yangdicampuradukkan dengan bahasa yang tidak sesuai dalam kontekspengunaan yang semakin setara menunjukkan sudah semestinya tidakakan dapat membina minda masyarakat untuk maju dan mengejarkemajuan.pencemaran bahasa ini merupakan suatu isu atau perkara yang semakin meruncingsejak akhir-akhir ini. Namun, jika pihak-pihak yang bertanggungjawab menjalankantugas dengan penuh teliti dan kerap, tidak mustahil bahasa kita akan menjadi bahasaantarabangsa yang berada di tahap terpenting khususnya dalam bidang pendidikan danperniagaan. Pihak yang mempunyai kuasa yang besar seperti Perdana Menteri harussentiasa menekankan penggunaan bahasa kebangsaan kita setiap masa sama ada
 49. 49. dalam ucapan rasminya ataupun semasa ditemu bual oleh wartawan. Dengan ini,apabila beliau sentiasa menggunakan bahasa kabangsaan secara baik dan kerap, iniakan menjadi ikutan kepada orang bawahannya.Bahasa rojak dan bahasa pasar tidak seharusnya digunakan secara meluaskanwalaupun bukan dalam situasi formal. Hal ini jelas membuktikan bahawa bahasa rojakatau pasar ini akan merosakkan Bahasa Melayu yang juga merupakan bahasakebangsaan kita. Kekerapan menggunakan bahasa yang tercemar secara meluas akanmenlahirkan rakyat yang buta bahasa sendiri. Tidak mustahil kegagalan pelajar-pelajardi sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu disebabkan mereka terlalu kerapmenggunakan bahasa rojak dan pasar. Anak-anak muda kini juga kerap membacamajalah berupa bahasa rojak dan pasar.Oleh itu, bagi pihak-pihak penerbit majalah atau drama juga haruslah sedar yangmereka juga bertanggungjawab membawa pembaharuan dan penambahbaikan dalambidang bahasa. Janganlah sibuk mengejar keuntungan tetapi nilai dan tanggungjawabpatriotisme diabaikan. Dari sinilah kita mendidik masyarakat agar menggunakan bahasayang betul dari segi ejaan, sebutan, dan tatabahasa Bahasa Melayu. Masyarakatmudah menerima perkara yang positif andainya di keliling mereka penuh denganperkara positif. Sebagaimana kata-kata periBahasa Melayu iaitu „bagaimana acuannya,begitulah kuihnya.‟ Kata-kata ini sudah cukup memberitahu kepada kita agar setiapperkara yang ingin diubah atau dibuat perlulah dari atas atau pemimpin dahulu. Jikapemimpin begitu prihatin dan bersungguh-sungguh dalam hal memartabatkan bahasakebangsaan, rakyat juga akan mengikutinya.

×