Ulead video studio 11

2,757 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,757
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
93
Actions
Shares
0
Downloads
127
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulead video studio 11

 1. 1. อ . ประภาพรรณ แก้วเหมือน อ . ประภาพรรณ แก้วเหมือน โรงเรียนนนทรีวิทยา Ulead Video Studio 11 วิชา ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( ง 23201) ระดับชั้น ม . 3 ภาคเรียนที่ 2/2554
 2. 2. <ul><li>Ulead Video Studio 11 เปนโปรแกรมตัดตอวีดีโอที่มีการใชงานไมยากจนเกินไป เริ่มตั้งแตจับภาพจากกลองเขาคอมพิวเตอร ตัดตอวีดีโอ ใสเอ็ฟเฟกตตางๆ แทรกดนตรี ประกอบ แทรกคําบรรยาย ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดตอกลับลงเทป , VCD, DVD หรือแมกระทั่งเผยแพรผลงาน ทางเว็บ </li></ul><ul><li>โปรแกรม Ulead มีการทํางานเปนขั้นตอนที่งาย ตั้งแตจับภาพ ตัดตอไปจนถึงเขียนลงแผน นอกจากนี้แลว โปรแกรมยังมีเอ็ฟเฟกตตางๆ อีกมากมาย ไตเติ้ลสําเร็จรูปแบบมืออาชีพ รวมทั้งยังมีเครื่องมือที่ใชสําหรับ สรางซาวนดแทร็คอยางง่าย </li></ul>Ulead Video Studio 11 คืออะไร
 3. 3. แถบเมนู มีรูปแบบ 3 มุมมอง
 4. 4. Icon ตัวโปรแกรม 1 2 3
 5. 5. ส่วนประกอบของโปรแกรม
 6. 6. 1. Step Panel กลุมของปุมที่ใชสลับไปมาในขั้นตอนตางๆ ของการตัดตอวีดีโอ เชน ตองการจับภาพจากกลองวีดีโอก็ คลิกปุม Capture หากตองการแกไข / ตัดตอวีดีโอ คลิกปุม Edit ตองการใสขอความในวีดีโอ คลิกปุม Title เปนต้น
 7. 7. 2. Menu Bar แถบเมนูของชุดคําสั่งตางๆ เชน สรางโครงการใหม เปดโครงการ บันทึกโครง
 8. 8. 3. Options Panel สวนนี้จะมี ปุมและขอมูลอื่นๆ ที่ใหคุณไดปรับแตงคลิปที่คุณเลือกไว ฟงชั่นกตางๆ ในสวนนี้จะเปลี่ยนไป ตามขั้นตอนที่คุณกําลังทํางานอยู เชน คุณเลือกคลิปวีดีโอ ก็จะมีฟงกชั่นตางๆ สําหรับจัดการกับคลิปวีดีโอ หรือคุณเลือกเสียง ก็จะมีฟงกชั่นสําหรับการจัดการเรื่องเสียง
 9. 9. 4. Preview Window หนาตางแสดงคลิปปจจุบัน , ตัวกรองวีดีโอ , เอฟเฟกต , หรือตัวหนังสือ ตองการดูผลลัพธของการตัดตอ ตางๆ สามารถดูไดในหนาต่างนี้
 10. 10. 5. Navigation Panel มีปุมสําหรับเลนคลิปวีดีโอและสําหรับตัดวีดีโอ ในขั้นตอนการจับภาพ , สวนนี้จะทําหนาที่เปนอุปกรณ ควบคุมกลองวีดีโอ เชน เลนวีดีโอ หยุด หยุดชั่วขณะ กรอไปขางหนา กรอกลับ
 11. 11. 6. Library เก็บและรวบรวม ทุกอยางไว ไมวาจะเปน วีดีโอ , เสียง , ภาพนิ่ง , เอฟเฟกตตางๆ เปนตน ทําใหสะดวกใน การเรียกใชงาน
 12. 12. 7. Timeline แสดงคลิป , ตัวหนังสือและเอฟเฟกตตางๆ ที่อยูในโครงการ มี 3 มุมมอง 1. Storyborad view 2. Timeline view 3. Audio View 1 2 3
 13. 13. <ul><li>1. Capture ( จับภาพจากกลอง / ดึงขอมูลวีดีโอจากแผน CD/DVD) </li></ul><ul><li>2. Edit ( แกไข / ตัดตอ ) </li></ul><ul><li>3. Effect ( ใสเอ็ฟเฟกต ) </li></ul><ul><li>4. Overlay ( ทําภาพซอน ) </li></ul><ul><li>5. Title ( ใสตัวหนังสือ ) </li></ul><ul><li>6. Audio ( ใสดนตรีประกอบ / บันทึกเสียงบรรยาย ) </li></ul><ul><li>7. Share ( บันทึกวีดีโอที่ตัดตอแลว ลงสื่อตางๆ ) </li></ul>ขั้นตอนในการตัดตอคือ !!
 14. 14. การบันทึกงาน <ul><li>การส่งผลงานออกไป ให้คลิกที่คำสั่ง Share มีตัวเลือกให้ทั้งสร้างผลงานออกมาเป็นไฟล์ ( Create Video File) , เขียนออกมาเป็นแผ่น DVD หรือ VCD (Create Disc), แยกออกมาเฉพาะเสียง ( Create Sound File), ส่งงานกลับไปยังม้วนเทป MiniDV (DV Recording) รวมถึงการทำเป็นไฟล์เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ( Share Video Online) </li></ul><ul><li>การทำผลงานออกมาในรูปของไฟล์วิดีโอในฟอร์แมตมาตรฐาน เช่น MPEG-1 สำหรับนำไปเขียนใส่แผ่น CD, MPEG-2 เพื่อเขียนใส่แผ่น DVD , เป็นไฟล์ฟอร์แมต MPEG-4 ทั้งในมาตรฐาน H.264 เพื่อนำไปรับชมทางอุปกรณ์มือถือ คงทำได้ไม่ยาก เพราะโปรแกรมได้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้อย่างชัดเจน </li></ul>
 15. 16. ไฟล์ VDO ที่นำมาใช้ต้องแปลงไฟล์ให้เป็นสกุล . wmv .avi .mpeg ก่อนน่ะจ้า สามารถใช้โปรแกรม Format Factory ในการแปลงไฟล์ได้
 16. 17. <ul><li>เปิดโปรแกรม แล้ว Open Video Flie </li></ul><ul><li>ที่ต้องการทำ Title </li></ul>การทำ Title
 17. 18. <ul><li>เปิดโปรแกรม แล้ว Open Video Flie </li></ul><ul><li>ที่ต้องการทำ Title </li></ul>การทำ Title
 18. 19. <ul><li>เลื่อนตัว Jog Slider ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ สามารถใช้การแบ่งคลิปวิดีโอออกเป็น 2 ไฟล์ได้ ให้เราเลื่อนตัว Jog Slider ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นก็ไปคลิกที่ปุ่ม Cut เป็นรูปกรรไกร คลิปนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ไฟล์ทันที ดูได้ที่ Library </li></ul>การทำ Title
 19. 20. <ul><li>นำคลิป VDO ที่ตัดแล้ว </li></ul><ul><li>ลากมาวางในแทร็กที่ 1 </li></ul><ul><li>VDO หลัก ก็จะแสดงเฉพาะส่วนที่เราได้ทำการตัดไว้แล้ว </li></ul>การทำ Title
 20. 21. เริ่มใส่ภาพ และ Effect ต่าง ๆ ตามประเภทของไฟล์
 21. 22. การสร้าง Overlay track ปรับสีภาพ ปรับมุม ปรับการเคลื่อนไหว 3 มิติ
 22. 23. การสร้าง Overlay track ปรับแต่ง

×