Fw-190A-7 Eduard 1/48 ProfiPack

1,295 views

Published on

Fw-190A-7 Eduard 1/48 ProfiPack návod

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fw-190A-7 Eduard 1/48 ProfiPack

 1. 1. Fw 190A-7 8172 GERMAN WWII FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KITintroThe second half of the Second World War saw the Focke-Wulf Fw190, in its various forms, emerge as the best of what was available to the Luftwaffe. Thededicated fighter version was a high performance, heavily armed machine. Its development had a precarious beginning, against a 1938 specification issuedby the Technishes Amt, RLM. The first prototype took to the air on June 1, 1939. After a series of improvements and even radical changes, the designculminated in the fall of 1940 in the pre-series version Fw190A-0 to the tune of twenty-eight pieces. Six of these were retained by the test unitErprobungsstaffel 190 at Rechlin, which was tasked with conducting service trials. These revealed a wide range of flaws to the point where the RLM haltedfurther development. Despite this, on the basis of urgings from the test unit staff, the aircraft was not shelved. After a series of some fifty modifications, theRLM gave the go ahead for the Fw190 to be taken into inventory of the Luftwaffe. In June, 1941, the Luftwaffe accepted the first of 100 ordered Fw190A-1s,armed with four 7.9mm MG17s. By September, 1941, II/JG 26 was completely equipped with the type, operating on the Western Front. November saw theproduction of the next version Fw190A-2, powered by a BMW801C-2, and armed with two 7.9mm MG17s and two MG151s of 20mm caliber in the wings.Part of this series received an additional pair of 20mm MG FFs, thus attaining an armament standard of later types. A significant advancement to the designcame in the spring of 1942, when the BMW801D-2 became available, who´s installation gave birth to the Fw190A-3. July saw the development of theimproved A-4. Both were armed with what became the standard two fuselage mounted MG17s, two wing mounted MG151 cannon, and two MG FF cannon,placed inboard of the wheel wells. During 1942, production had intensified, and a production facility was set up under license at Fieseler. Thanks in part to this,production rose in 1942 to 1,878 units as opposed to 224 in 1941. Large-scale production of the A-5 was initiated in April, 1943, with an identical wing to theA-4, but with a nose extension that would become standard on all subsequent Fw-190A versions up to the A-9, and also on the corresponding F types. July sawthe development of a new, strengthened wing, which incorporated MG151s instead of the MG FFs in the outer position. The adoption of this wing developedthe A-6 version. Further changes developed the A-7, produced during the end of 1943. This version came about with the replacement of the fuselage mountedMG17s with 13mm MG131s. Further improvements led to the Fw190A-8, and this version became the most widely produced with some 1400 units made. Themost significant change to this variant was the installation of the GM-1 nitrous-oxide injection system, for temporary power boost in combat. A portion of A-8production was built as the A-8/R2 and A-8/R8, armed with MK108 cannon in the outer wing location, and with armoured slabs added to the cockpit sides anda modified canopy. The final production version of the BMW801 powered fighter was the Fw190A-9, equipped with the BMW801TS of 2000hp (1470kW).There was a parallel development of these fighter optimized aircraft with a dedicated fighter-bomber version, the Fw190F. These aircraft had reduced wingarmament to two MG151 cannon in the wingroot position. The engine was optimized for low level operation, and the armament options varied to satisfy theground attack role, including bombs of various weight classes and a variety of anti-tank rockets. This branched into the extended range Fw190G version.Development of the thoroughbred fighter continued in the guise of the Fw190D, which began to reach Luftwaffe units in the second half of 1944, and was theresult of mounting an in-line Jumo213A-1 engine into a modified Fw190A-8 airframe. Although the Fw190 never achieved the widespread usage of thecompeting Bf109, its contribution to the German Air Force was certainly significant through the second half of WWII. Fw190s saw service on the WesternFront as well as in the East. As heavy fighters with imposing firepower, they found themselves integral components, from 1943 onwards, within the unitstasked with the protection of the Reich from the ominous clouds of allied four-engined bombers. This is where the A-8 version was instrumental, along withit´s A-8/R2 armoured development. This version, with its firepower, was a very ominous and daunting foe for the bomber crews. From the second half of 1944,their danger was kept in check to a degree by escorting P-47s, and necessitated the development of the P-51 Mustang.úvodemVe druhé polovinì 2.svìtové války patøil Focke-Wulf Fw 190 rùzných verzí k tomu nejlepšímu, èím Luftwaffe disponovala. Stíhací verze Fw 190pøedstavovaly výkonný, tìžce vyzbrojený stroj. Jeho nesnadný vývoj zaèal v roce 1938 na základì specifikací Technishes Amtu RLM. První prototyp poprvévzlétl 1.èervna 1939. Po øadì zmìn a mnohdy radikálních úprav se vývoj na podzim roku 1940 dopracoval k pøedsériové verziFw 190 A-0, vyrobené ve 28 kusech. Šest tìchto strojù obdržela na jaøe 1941 zkušební jednotka Erprobungsstaffel 190 na letišti v Rechlinu, která s nimiprovádìla provozní zkoušky. Ty odhalily takové množství nedostatkù, že RLM témìø zastavil další vývoj. Nicménì, na doporuèení personálu zkušebníjednotky dostal stroj šanci. Po provedení více než 50 zmìn na draku letounu vydalo RLM povolení k zaøazení Fw 190 do øadové služby u Luftwaffe. V èervnu1941 pøevzala Luftwaffe první za sta objednaných sériových Fw 190 A-1, vyzbrojených ètyømi kulomety MG 17 ráže 7,9 mm. V záøí 1941 jimi bylavyzbrojena celá II/JG 26 na západní frontì. V listopadu pak zaèala výroba další verze, Fw 190A-2, pohánìné motorem BMW 801C-2 a vyzbrojené dvìmakulomety MG 17 a dvìma kanóny MG 151 ráže 20 mm v køídlech. Èást této série mìla také pøídavné kanóny MG FF ráže 20 mm, èímž se výzbroj dostávalana pozdìjší vysoký standard. K významné zmìnì došlo na jaøe 1942, kdy byl k dispozici motor BMW 801 D-2, jehož montáž dala vzniknout verzi A-3.V èervenci pak výroba plynule pøešla na zlepšenou verzi A-4. Obì už byly standardnì vyzbrojeny dvìma trupovými kulomety MG 17, dvìma køídelnímikanóny MG 151 a dvìma kanóny MG FF, montovanými rovnìž do køídla vnì podvozkových šachet. V roce 1942 už výroba nabíhala do vysokých obrátek,rozjela se rovnìž licenèní stavba Fw 190 u firmy Fieseler. I díky tomu dosáhla celková produkce roku 1942 1 878 strojù, oproti 224 kusùm vyrobených v roce1941. V dubnu 1943 výroba pøešla na velkosériovou verzi A-5, s identickým køídlem jako u verze A-4, ale s prodlouženým trupem, který se stal nadálezákladní souèástí draku všech pozdìjších verzí až po A-9, vèetnì bitevních verzí Fw 190 F. V èervenci bylo k dispozici nové, zesílené køídlo, v nìmž bylyna vnìjší pozici instalovány kulomety MG 151 místo MG FF. Instalace tohoto køídla pøinesla verzi A-6. Další zmìnou na výrobních linkách byla verze A-7,vyrábìná na konci roku 1943. Vznikla nahrazením trupových kulometù MG 17 kulomety MG 131 ráže 13 mm. V únoru 1944 pak další úpravy vedly k verziA-8, která se stala nejrozšíøenìjší verzí tohoto letounu s bezmála 1400 vyrobenými stroji. Nejpodstatnìjší zmìnou byla instalace zaøízení GM-1, krátkodobìzvyšujícího výkon motoru vstøikováním oxidu dusného do motoru. Èást produkce verze A-8 byla vyrobena ve variantì A-8/R2 a A-8/R8, vybavené kanónyMK 108 na vnìjších pozicích køídel, a pøídavným pancéøováním pilotního prostoru a pøekrytu kabiny. Poslední sériovì vyrábìnou stíhací verzí s motoremBMW 801 byla v roce 1945 verze A-9, vybavená motorem BMW 801 TS o výkonu 2000 k (1470 kW). Paralelnì s vývojem stíhacích verzí probíhal vývojbitevních verzí Fw 190 F. Tyto strojem mìly køídelní výzbroj redukovánu na dva kanóny MG 151 na vnitøních pozicích. Výkon motoru byl optimalizován prooperace v nižších letových hladinách. Stroje disponovaly velkou škálou podvìšené výzbroje pro protizemní útoky, zahrnující bomby rùzných ráží a øaduvariant protitankových raket. Vzniklo rovnìž nìkolik variant verze G, což byl stíhací bombardér s prodlouženým doletem. Vývoj èistì stíhacích verzípokraèoval verzí Fw 190D, dodávanou jednotkám Luftwaffe od srpna 1944. Fw 190D vznikl instalací motoru Jumo 213 A-1 do upraveného drakuFw 190A-8. Aèkoli Fw 190 nikdy nedosáhl u stíhacích jednotek Luftwaffe tak velkého rozšíøení jako konkurenèní Bf 109, stal se významnou souèástíváleèného úsilí nìmeckého letectva ve druhé polovinì 2. svìtové války. Fw 190 bojovaly jak na západní, tak na východní v frontì. Jako tìžké stíhací strojes impozantní výzbrojí získávaly od roku 1943 na významu v jednotkách protivzdušné obrany Øíše, kde se uplatnily v boji proti tìžkým ètyømotorovýmbombardérùm. V této roli byla významná pøedevším verze A-8 a její pancéøovaná varianta A-8/R2. Tyto stroje s jejich zesílenou výzbrojí byly pro spojeneckébombardéry skuteènì vražedné. Od druhé poloviny roku 1944 ovšem jejich hrozbu stále úspìšnìji eliminovaly doprovodné stíhaèky P-47D a pøedevšímvynikající P-51D Mustang.
 2. 2. ATTENTION UPOZORNÌNÍ ACHTUNG ATTENTION Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use in well ventilated room. Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head. Pøed zapoèetím stavby si peèlive prostudujte stavební návod. Pøi používání barev a lepidel pracujte v dobøe vìtrané místnosti. Lepidla ani barvy nepoužívejte v blízkosti otevøeného ohnì. Model není urèen malým dìtem, mohlo by dojít k požití drobných dílù. Iire soigneusement la fiche d´instructions avant d´assembler. Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximité d´une flamme nue, et aérer la piece de temps en temps. Garder hors ` de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pieces, ou passer un sachet vinyl sur la tete. ` Von dem Zusammensetzen die Bauanleitung gut durchlesen. Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit Belüftung öffnen. Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen. INSTRUCTION SIGNS INSTR. SYMBOLY INSTRUKTION SINNBILDEN SYMBOLES OPTIONAL BEND OPEN HOLE SYMETRICAL ASSEMBLY NOTCH REMOVE APPLY EDUARD MASK VOLBA OHNOUT VYVRTAT OTVOR SYMETRICKÁ MONTÁŽ ZÁØEZ ODØÍZNOUT AND PAINT FACULTATIF PLIER SIL VOUS PLAIT FAIRE UN TROU MONTAGE SYMÉTRIQUE L INCISION RETIRER POUŽÍT EDUARD MASK NACH BELIEBEN BITTE BIEGEN OFFNEN SYMMETRISCHE AUFBAU DER EINSCHNITT ENTFERNEN NABARVIT PARTS DÍLY TEILE PIECES PLASTIC PARTS A> 8170A F> H> 8170H 4 5 6 1 10 12 27 8 7 8170F 2 4 9 1 2 3 9 11 28 3 18 19 25 13 15 16 22 24 17 14 26 20 21 23 I> J> 8170 I 11 8170J 2 3 4 5 5 5 5 3 9 14 6 6 1 4 5 6 13 2 8 10 9 12 3 7 4 1 11 12 N> 8170N 15 16 17 18 20 19 10 22 23 24 21 31 34 25 30 32 7 8 1 2 28 28 33 9 10 13 13 26 27 29 14 18 10 5 36 3 35 17 37 41 42 20 26 27 38 39 40 15 9 43 44 46 48 50 52 45 47 10 51 53 6 49 19 4 16 11 1 56 64 14 21 57 10 60 61 65 68 59 59 67 22 7 8 54 55 58 66 62 63 K> 8170K 1 2 3 4 5 6 eduard PE - PHOTO ETCHED 7 9 10 11 12 DETAIL PARTS 8 13 14 17 18 19 15 16 23 20 21 25 27 26 28 22 24 -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte pøi stavbì. - COLOURS BARVY FARBEN PEINTURE GSi Creos (GUNZE) AQUEOUS Mr.COLOR AQUEOUS Mr.COLOR H 77 C137 TIRE BLACK H2 C002 BLACK H 344 RUST H4 C004 YELLOW C116 BLACK GRAY RLM66 H 12 C018 FLAT BLACK C117 LIGHT BLUE RLM76 H 13 C003 RED Mr.METAL COLOR H 47 C041 RED BROWN MC214 DARK IRON H 65 C018 BLACK GREEN RLM70 MC218 ALUMINIUM H 68 C036 DARK GRAY RLM74 MC213 STEEL H 69 C037 GRAY RLM75 Mr.COLOR SUPER METALLIC H 70 C060 GRAY RLM02 SM06 CHROME SILVER2
 3. 3. C116 RLM 66 BLACK GRAY PE40 PE15 PE13 J43, J44 PE18 2 pcs. plasticPE2 J43 J44 I17 C116 C116 PE1 RLM 66 BLACK GRAY RLM 66 BLACK GRAY C116 H22 RLM 66 BLACK GRAY H16 J23 C116 RLM 66 PE40 BLACK GRAY PE26 J17 C116 RLM 66 BLACK GRAY plastic C116 RLM 66 BLACK GRAY C116 RLM 66 BLACK GRAY H16 H22 I17 I17 C116 PE28 RLM 66BLACK GRAY H22 PE16 J68 PE3 PE4 PE5 PE14 PE20 PE41 PE21 PE19 PE12 PE43 PE38 PE8 PE8 J22 K28 C116 RLM 66 BLACK GRAY C116 RLM 66 BLACK GRAY PE31 J19 PE6 C116 RLM 66 BLACK GRAY PE7 J59 J59 C116 RLM 66 BLACK GRAY 3
 4. 4. H6 H 70 C060 I21 H19 RLM02 GRAY H5 MC214 DARK IRON H 70 C060 RLM02 GRAY H18 H 70 C060 RLM02 GRAY MC214 DARK IRON H 70 C060 H3 RLM02 GRAY I4 H 70 C060 RLM02 GRAY H21 H20 H 70 C060 RLM02 GRAY C116 RLM 66 A1 PE37 PE36 BLACK GRAY PE42 A2 C116 RLM 66 BLACK GRAY PE35 C116 RLM 66 BLACK GRAY C116 RLM 66 C116 BLACK GRAY RLM 66 BLACK GRAY C116 RLM 66 K22 BLACK GRAY A2 H 77 C137 K15 TIRE BLACK K14 A1 H2 C002 BLACK H 70 C060 RLM02 GRAY H 70 C060 RLM02 GRAY K134
 5. 5. GLUE PART K20 INTO WING (F ) FIRST, THEN GLUE I16 IN MARKED PLACE NALEPTE NEJPRVE DÍL K20 DO KØÍDLA (F ),TEPRVE PAK NALEPTE NOSNÍK I16 NA VYZNAÈENOU POZICI IF K23/ K2 FUEL TANK I16 H 70 C060 RLM02 GRAY RACK INSTALED J18 K20 I16 J18 F J24 H 70 C060 RLM02 GRAY F H344 RUST J56 H 70 J65 C060 RLM02 GRAY J9 J66 J57 H 70 C060 RLM02 GRAY H 70 C060 H 70 RLM02 GRAY C060 RLM02 GRAY J9 F A SMALL NATURAL METAL COLOR AREA IS VISIBLE ON THE WING WHEN CANON BAY DOORS ARE OPENED. PO OTEVØENÍ ZBRAÒOVÝCH ŠACHET ZÙSTANE NA KØÍDLE PLOŠKA V BARVÌ KOVU. 1. PAINT METAL COLOR. 2. MASK THE METAL AREA. 1. NANESTE BARVU KOVU. 3. PAINT CAMOUFLAGE. 4. REMOVE THE MASK. 2. APLIKUJTE MASKU. 3. NANESTE KAMUFLÁŽNÍ BARVU. 4. ODSTRAÒTE MASKU. 5
 6. 6. H 70 J4 C060 RLM02 GRAY H12 H 70 C060 RLM02 GRAY H 70 J4 C060 RLM02 GRAY MC214 J62 DARK IRON J27 F J63 MC214 DARK IRON J27 DON’T USE PART J3 IF CANNON BAY HATCH I18/ I19 IS TO BE CLOSED POSITION H 70 C060 OPEN NEINSTALUJTE DÍL J3 RLM02 GRAY POKUD MÁ BÝT KRYT KANONU J10 I18/ I19 ZAVØENÝ H 70 C060 RLM02 GRAY H 70 C060 J3 RLM02 GRAY MC214 DARK IRON H 70 CLOSED HATCH I19 ONLY C060 RLM02 GRAY JEN PRO ZAVØENÝ KRYT I19 I14 A3 OPEN DON’T USE PART J3IF CANNON BAY HATCH I18/ I19 IS TO BE CLOSED POSITION NEINSTALUJTE DÍL J3 J10POKUD MÁ BÝT KRYT KANONU I18/ I19 ZAVØENÝ A4 MC214 DARK IRON J3 I15 H 70 C060 RLM02 GRAY H 70 C060 RLM02 GRAY CLOSED HATCH I18 ONLY JEN PRO ZAVØENÝ KRYT I186
 7. 7. A4 A3 GLUE PART J54 INTO PART K6 FIRST, THEN GLUE PHOTO-ETCHED PARTS PE20/PE21 ONTO PART J54 VLEPTE NEJPRVE DÍL J54 DO DÍLU K6, POTOM VLEPTE KOVOVÉ DÍLY F PE20/PE21 NA DÍL J54 J54 PE9 PE10 C116 RLM 66 H 47 C116 BLACK GRAY RLM 66 C041 BLACK GRAY J12 RED BROWN N3 K6 C116 RLM 66 BLACK GRAY PE11 C116 RLM 66 N3 BLACK GRAY H 47 C041 K6 RED BROWN K16K9 7
 8. 8. J31 J50 H 12 C033 FLAT BLACK H 12 C033 FLAT BLACK MC213 STEEL J36 MC213 STEEL K3 K4 H 12 C033 FLAT BLACK K1 J38 J29 K5 MC218 ALUMINIUM H 12 C033 FLAT BLACK MC218 ALUMINIUM H 12 C033 FLAT BLACK H 12 C033 FLAT BLACK K21 J39 TEMPLATE ONLY! DO NOT GLUE! THIS SERVES TO ATTAIN EXACT EXHAUST POSITION AND IS DISCARDED AFTERWARDS I2 ŠABLONA! NELEPIT! SLOUŽÍ K USAZENÍ VÝFUKÙ DO SPRÁVNÉ POZICE. PO NALEPENÍ VÝFUKÙ SE ODSTRANÍ H 344 RUST J33 J42 J55 H 344 RUST J51 H 344 RUST J16 J2 J15 J13 H 344 RUST K27 I2 H 12 C033 FLAT BLACK8
 9. 9. J35 I4 J34 H 70 C060 J34 RLM02 GRAY J35 K18 STEP 1 J34 H 70 J25 C060 STEP 2 STEP 3 I4 J25 RLM02 GRAY H 70 C060 RLM02 GRAY DON’T USEIF CANNON BAY HATCH I18/ I19 IS TO BE CLOSED POSITION NEINSTALUJTEPOKUD MÁ BÝT KRYT KANÓNU I18/ I19 ZAVØENÝ H 70 C060 RLM02 GRAY J47 J46 H10 K25 H14 K26 H26 J11 J58 J53 H5 J53 MC218 ALUMINIUM H6 J58 9
 10. 10. J28 H 70 K11 C060 RLM02 GRAY K10 H 70 C060 RLM02 GRAY SM06 CHROME SILVER K7 H 70 C060 RLM02 GRAY K17 H 77 C137 TIRE BLACK H2 C002 BLACK J1 J28 H 70 C060 H 77 C137 J14 RLM02 GRAY TIRE BLACK H2 H 70 C002 C060 RLM02 GRAY H 70 BLACK C060 RLM02 GRAY SM06 J1 CHROME SILVER J14 H1 K8 8o H 70 C060 H 70 C060 H2 RLM02 GRAY RLM02 GRAY J37 J37 J30 H 70 C060 RLM02 GRAY K7 H 70 C060 RLM02 GRAY K8 J3010
 11. 11. PE32 J32 J40 J60 C117 K24 RLM 76 LIGHT BLUE K2 J61 I12 C117 RLM 76 LIGHT BLUE C117 RLM 76 LIGHT BLUE I11 J41 J26 MARKING D ONLY N5 PE30 J26 N1 N7 PE29 J45 N5 C116 RLM 66 C116 C116 BLACK GRAY RLM 66 BLACK GRAY RLM 66 BLACK GRAY J67 K12 PE17 H 47 C041 RED BROWN N11 H 65 C018 RLM 70 BLACK GREEN C116 N1 N7 RLM 66 BLACK GRAY I1 PE39 N10N10, N11 - MARKING D ONLY H 65 C018 N1 - OPEN CANOPY RLM 70 BLACK GREEN I8 N7 - CLOSED CANOPY OPEN H17 CLOSED I19 H 70 C060 I18 RLM02 GRAY CLOSED H 70 C060 I18 RLM02 GRAY I19 OPEN OPEN PE44PE22, PE23,PE24, PE25 - MARKING 3 pcs. PE24 D ONLY PE23 CLOSED HATCH ONLY PE25 PE22 PE33 11
 12. 12. A W.Nr. 430352, 2. /JG 1, Dortmund Airfield, Germany, January, 1944 The Focke-Wulf Fw 190s of I. Gruppe, JG 1, are famous for their colourful markings, especially for their checkered or striped cowlings. Black & white stripesidentified the Gruppe´s Stab aircraft and appeared in the second half of 1942 for the first time. After the surprise attack by the 78th FG´s Thunderbolts againstJG1s airbase on October 8, 1943, the remainder of the Gruppe (1st, 2nd and 3rd Staffel) changed their checkered cowlings, being too similar to those of the78th FG, to black and white stripes. The stripes completely disappeared from JG 1 aircraft during the first half of 1944. The red horizontal band on the fuselagewas typical in the fall of 1943 and early 1944, and not only on JG 1 aircraft. It´s meaning is not currently clear, and should not be confused with the ReichDefence marking used from the summer of 1944 on. Focke-Wulfy Fw 190 od I. Gruppe JG 1 jsou známé díky svému pestrému zbarvení, kdy létaly s kostkovaným èi pruhovaným vzorem na motorovém krytu.Èerno-bílé podélné pruhy oznaèovaly stroje štábu této Gruppe a objevily se v druhé polovinì roku 1942. Po útoku Thunderboltù od 78th FG ozdobenýchpodobným kostièkovaným markingem dne 8. øíjna 1943 na èerno-bílé pruhy pøešly také stroje 1. až 3. Staffel, které od dubna 1943 nosily na motorovýchkrytech kostkovaný vzor, podobný jako P-47 z 78th FG. Pruhy z motorových krytù zmizely bìhem první poloviny roku 1944. Èervený pruh okolo zádì strojepak na pøelomu let 1943 a 1944 nosily nejen stroje JG 1, ale také dalších jednotek. Jeho význam není pøesnì znám a nelze jej zamìòovat za pruh jednotekobrany Øíše používaný od léta 1944. H12 H12 H68 H69 33 1 26 1 33 36 20 5 37 23+23 15 ? 30 H65 H4 H13 18 11 4 1 3 117 H12 H12 33 33 H69 H68 37 7 C A A 36 C 7 H13 3 117 H13 3 B H13 3 B D D H68 H69 H13 H4 36 37 3 4 4 4 H12 H12 33 33 11 15 H68 H69 H12 H65 23+23 36 37 33 1 1 18 ? H13 H13 20 30 3 5 3 117 H12 11 33 H69 H68 H4 H13 H65 H12 RLM 76 RLM 75 RLM 74 YELLOW RED RLM 70 BLACK 117 37 36 4 3 18 3312
 13. 13. B May, 1944 flown by Oblt. Waldemar Radener, CO of 7./JG 26, Cambrai-Süd Air Base, France, W.Nr. 340001, Radener´s personal A-7 sports 20 kill marks on the rudder from the period between May 9 and May 11, 1944. The very next day, on May12, the airplane wasdamaged in an emergency landing performed by another pilot. The W.Nr. 340001 identifies this as the first aircraft built within Block 340 by the Focke-WulfCottbus factory in December, 1943. Waldi Radener server with two Jagdgeschwaders during WWII, JG 26 and JG 300. From January 30, 1945, he ledII./JG 26 for a short time, and on February 22 became the CO of II./JG 300. Radener achieved 37 confirmed aerial kills, including a dozen four-enginedbombers. At the very end of the war, on April 12, 1945, he was awarded the Ritterkreuz. Takto vypadal Radenerùv osobní stroj mezi 9. a 11. kvìtnem 1944, kdy mìl na kontì dvacet sestøelù, vyznaèených na smìrovce. Již 12. kvìtna byl tentoletoun poškozen jiným pilotem pøi nouzovém pøistání. W.Nr. 340001 byl první postaveným strojem výrobního bloku továrny Focke-Wulf v Cottbusu z prosince1943. Waldi Radener sloužil bìhem války u dvou Jagdgeschwader – JG 26 a JG 300. Od 30. ledna 1945 krátce velel II./JG 26, od 22. února pak pøevzal veleníII./JG 300. Jeho celkové skóre èítá 37 potvrzených sestøelù, vèetnì dvanácti ètyømotorových bombardérù. Na samém sklonku války, 12. bøezna 1945, obdrželRytíøský køíž. H65 H69 H12 H68 18 37 33 36 19 5 18 23+23 12 ? 30 9 H4 4 H4 H13 117 4 3 117 H69 H68 37 7 C A A 36 C 7 117 H13 3 B H13 3 B D D H68 H69 H4 36 37 4 4 4 12 H68 H12 H69 H65 23+23 36 33 37 18 9 ? H13 H13 3 5 3 19 30 H4 4 117 18 H69 H68 H4 H13 H65 H12 RLM 76 RLM 75 RLM 74 YELLOW RED RLM 70 BLACK 117 37 36 4 3 18 33 13
 14. 14. C W.Nr. 431007, flown by Heinz Bär, CO of II./JG 1, Störmede Air Base, Germany, April, 1944 The personal mount of Heinz Bär wears the typical camouflage scheme of RLM 74, 75 and 76. The yellow lower cowling identified German aircraft flying overthe Western Front. The white rudder was often used by the formation leaders from 1943 through to the second half of 1944. The red fuselage band was seenon aircraft of several fighter units during the spring of 1944. Besides JG 1, the same marking could be found on JG 300 aircraft. Heinz Bär is the eighth rankingfighter ace of the Third Reich, shooting down 221 enemy aircraft. He was awarded the second highest German millitary honor – the Knight’s Cross with OakLeaves and Swords. He became the CO of the famous JV 44 unit armed with Me 262 jet fighters and colourful Fw 190 D-9s. Osobní stroj Heinze Bära nese standardní kamufláž tvoøenou barvami RLM 74, 75 a 76. Žlutý spodek motorového krytu byl bìžným identifikaèním prvkemletounù sloužících na západní frontì. Bílá smìrovka byla od roku 1943 do poloviny roku 1944 èasto používaným identifikaèním znakem na letounech velitelùformací. Èervený pruh okolo zádì pak nosily na jaøe 1944 stroje nìkolika jednotek, kromì JG 1 také napø. JG 300. Heinz Bär byl osmým nejúspìšnìjšímstíhaèem Tøetí øíše. Dosáhl celkem 221 sestøelù a obdržel Rytíøský køíž s dubovou ratolestí a meèi, druhý nejvyšší stupeò tohoto nejvyššího nìmeckéhovojenského vyznamenání. Na samém konci války velel elitní JV 44 vyzbrojené proudovými Me 262 a pestrými Fw 190 D-9. H65 H69 H12 H68 18 26 37 33 36 22 5 8 23+23 10 ? 30 21 H11 62 H4 H13 117 4 3 117 2 H69 H68 37 7 C A A 36 C 7 H13 3 117 H13 3 B H13 3 B D D H68 H69 H13 H4 36 37 3 4 4 4 10 H68 H12 H69 H65 23+23 36 33 37 18 21 ? H13 H13 30 3 5 3 22 H11 62 117 14 H11 H69 H68 H4 H13 H65 H12 WHITE RLM 76 RLM 75 RLM 74 YELLOW RED RLM 70 BLACK 62 117 37 36 4 3 18 3314
 15. 15. D Germany, February, by Maj. Hans-Günther von Kornatzki, CO of Sturmstaffel 1, Salzwedel Air Base, W.Nr. 642962, flown 1944 Von Kornatzki joined the Luftwaffe in 1933. His combat experience grew during the Battle of Britain as he acted as CO of II./JG 52. From October 1943, he ledSturmstaffel 1, the specialized unit focused on combat against four-engined bombers. Von Kornatzki died in an emergency landing on September 12, 1944,caused by return fire from a B-17 Flying Fortress. The black-white-black band identifies this as a Sturmstaffel 1 aircraft. The Sturmstaffel 1 Fw 190s, theforerunners of the Fw 190 A-8/R2 Sturmbocks, had the additional protection of bullet-proof glass on the canopy and armoured plates on the cockpit sides.Note the Sturmstaffel 1 badge on the left side of the cowling. Von Kornatzki vstoupil do øad Luftwaffe v roce 1933. Bojové ostruhy získal bìhem bitvy o Británii, kdy velel II./JG 52. Od øíjna 1943 zastával funkci veliteleSturmstaffel 1, speciální jednotky urèené pro boj se ètyømotorovými bombardéry. Von Kornatzki padl dne 12. záøí 1944 pøi nouzovém pøistání zpùsobenémodvetnou palbou z B-17. Standardnì kamuflovaný letoun nese na zádi èernobílý pruh oznaèující letouny ze stavu Sturmstaffel 1. Stroje této jednotkly,pøedchùdci Fw 190A-8/R2 Sturmbock, mìly na bocích kabiny a odsuvné èásti pøekrytu kabiny instalováno pøídavné pancéøování. Na levé stranì motorovéhokrytu je znak Sturmstaffel 1. H65 H69 H12 H68 H69 18 37 27 33 36 37 13 3 23+23 25 24 ? 30 16 H4 H13 117 4 3 117 H69 H68 37 7 C A A 36 C 7 117 H13 3 B H13 3 B D D H68 H69 H4 36 37 4 4 4 16+17 25 H69 H68 H12 H69 H65 23+23 37 36 33 37 18 ? H13 H13 30 3 3 3 6 24 117 17 H69 H68 H4 H13 H65 H12 RLM 76 RLM 75 RLM 74 YELLOW RED RLM 70 BLACK 117 37 36 4 3 18 33 15

×