Eurozon s.r.o.

1,599 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,599
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eurozon s.r.o.

 1. 1. kliknoutporadenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíPREDSTAVUJE SA VÁMNovinka :KOMPLEXNÝ PROGRAMHYPEROXIDÁCIE OZÓNOMZpracovali:Ing. Miroslav Šimček, jednatel společnosti Ing. Radek Horníček, odb. zástupce05-10-2007 v sídle společnosti EUROZON, tel: 518 359 611, mail: eur.ozon@tiscali.cz; web: www.eurozon.cz;
 2. 2. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíSPECIFIKACE PROGRAMU• exkluzivitou naší nabídky je především dlouholetá zkušenost výrobce OZONIA AG vysoká kvalita generátorů ozonu a lineární průběh hmotnostní koncentrace 10 wt%,• nabízíme spolehlivý a stabilní výkon kompaktních ozonových generátorů serie OZAT CFS/2G, které mohou pracovat v kontinuálním reţimu s regulovatelní váhovou i objemovou koncentrací vyprodukovaného ozonu,• pro zabezpečení kyslíkového reţimu výroby ozonu integrujeme do nabízených sestav ozonových stanic koncentrátory kyslíku SEQUAL, AIR-SEP, a.d.;• techniku hmotového transféru ozonu do vody je aplikujeme systémem AER/OX® pomocí mikrobublinných injektorů MAZZEI Corp., odplyny oxidace eliminujeme příslušným destruktorem OZONIA Ltd.,• nabízíme technologii chemického procesu mokré hyperoxidace ozonem, umocněnou flokulačními účinky ozonu na rozpuštěné látky RL, a jejich redukci na vhodném filtru GAC (granulované aktivní uhlí) do limitovaných hodnot,• řízení výkonu nabízených zařízení můţe být regulovatelné v automatickém reţimu pomocí integrovaného HW a SW počítače, systémů Siemens a Brooks;• součástí programu je špičková měřící technika – analyzátory ozonu ve vodě a v ovzduší,• kaţdou z komponent ozonových stanic jsme připraveni nabídnout i separátně,
 3. 3. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství
 4. 4. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství
 5. 5. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství
 6. 6. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství
 7. 7. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství Reference : Generátor ozonu CFA-6
 8. 8. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství Reference : Generátor ozonu Variant SKID DMF
 9. 9. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství Reference : Generátor ozonu ZF04
 10. 10. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství Reference : Generátory ozonu EMAS1
 11. 11. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíReference pro2 ks generátory ozonu CFS-3 :Instalovaná stanice PEGAS1– redukce CHSK na průmyslové odpadní vodě– výkon 2x240 gr.O3/hod
 12. 12. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství Reference2 : ladění řídícího systému SIMATIC7 přes místní siť a notebook
 13. 13. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíReference :KomplexníOzonová stanice 10 kg O3/hÚpravna pitné vody Nová Říše
 14. 14. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíReference :Úpravna pitné vody Nová ŘíšeSystém řízené destrukce odplynů oxidace O3
 15. 15. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíReference :Úpravna pitné vody Nová ŘíšeŘízení koncentrace kyslíku O2 dusíkempro výrobu ozonu;
 16. 16. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíReference :Úpravna pitné vody Nová ŘíšeInterier generátoruplnoautomatické výroby ozonu
 17. 17. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíReference :Úpravna pitné vody Nová ŘíšeMěření dosahované koncentrace ozonu ve vodě
 18. 18. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství PROFOX2 Technické parametry zařízení Zpracování : Eurozon s.r.o. Zadání : Ing. Miloš Plaček 1 - ANALÝZA ODPADNÍCH VZDUŠNIN ÚVODEM - o oxidačním čištění odpadních vzdušnin ZABEZPEČENÍ POŢADAVKŮ LEGISLATIVY – koncentrační parametry ZADÁNÍ – EMISNÍ PODMÍNKY – základní informace o znečištění 2 – TECHNICKÉ PARAMETRY PROFOX 2 VSTUPNÍ ÚDAJE – informace o konfiguraci dodávaného zařízení SKLADBA A FUNKCE JDENOTLIVÝCH ČÁSTÍ – popis 3 – REALIZAČNÍ IDENTIFIKACE ZABEZPEČENÍ DODÁVEK – časový plán a objednací lhůty PŘEDSTAVENÍ VÝROBNÍCH PARTNERŮ – garance kvality
 19. 19. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíReference :Zkušební zařízeníPROFOXpro referenčníprůtokykontaminovanýchvzdušnin
 20. 20. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíReferencePROFOX 2 je zařízení,odvozené z původního designu patentovaného systému PROFOSPROgresivní FOtooXidační Systéms vyuţitím nových aplikačních poznatků.Tento nový superoxidační systém slouţí především na destrukci kontaminantů –komplexů :- Benzény, tolueny, xyleny, Di- a tri-chloretány, Tri- a hexy-chlorbenzény,- Fenoly, xyloly, kreosoly, DNT, TNT, EGDN, NG, DDT, alachlor, lindany,- Chloroform, karbon tetrachloridy, Di- , tri- , a per- chloretylény,- Mono-, tri-, a penta-chlorfenoly, Kyanidy ( volné i vázané ), dioxany,- acetony, MEK, formaldehydy, PCBs, PAHs, VCM, furany, dioxiny,Kompetentní instituce v oblasti hygieny, ochrany ţivotního prostředí a státní správyjistě docení moţnosti uvedeného systému pro řešení problémů zejména v průmyslu.Nejvíce však systém PROFOX 2 docení producenti znečištění, zejména ti, kteří uţ majíza sebou těţkosti s realizací vhodného systému.
 21. 21. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství Reference : ZABEZPEČENÍ POŢADAVKŮ LEGISLATIVY – koncentrační parametry Pro zabezpečování limitních hodnot redukce neţádoucích pachových látek a sloučenin zabezpečí instalace PROFOX 2 tyto legislativní normy : ZÁKON 86, ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů VYHLÁŠKA 356 Ministerstva ţivotního prostředí, ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţo-vání zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, zejména jeho : § 8 odst. (3) Termín, rozsah měření a autorizovanou osobu, která bude měření provádět, oznámí provozovatel písemně inspekci nejpozději 14 dní před datem zahájení měření. Případné změny oznámení provozovatel ohlásí inspekci neprodleně; v případě změny termínu měření postupuje provozovatel v dohodě s inspekcí.
 22. 22. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství Reference : Varianta realizace systému SCHEMA SUPEROXIDACE ZNEČIŠTĚNÝCH VZDUŠNIN OZONEM PROFOX 2 1. reakční komora 2. reakční komora čistá vzdušnina vzdušnina z procesu AER/OX recirkulace a čištění Ozonová procesní stanice vody PEGAS3
 23. 23. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíReference :Ad § 15 odst. (6) Imisní limit pro obtěţování zápachem (přípustná míra obtěţovánízápachem) je překročen, jestliţe je zápach vnímán jako obtěţující u více neţ 5 %sledované populace ţijící ve městech vybrané náhodným výběrem po více neţ 2 %sledované doby při periodickém sledování a u více neţ 15 % sledované populace ţijícína venkově vybrané náhodným výběrem po více neţ 10 % sledované doby.Četnost zjišťování se hodnotí statisticky a zahrnuje reprezentativní rozptylovépodmínky. V případě jednorázového měření obtěţování zápachem nesmí koncentracepachových látek překročit 3 pachové jednotky.Příloha č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. - SEZNAM znečišťujících látek, jejichstanovených skupin a jejich obecné limity :2. Azbest a těţké kovy a jejich anorganické sloučeniny vyjádřené jako kov2.11 nikl6. Těkavé organické látky podle definice uvedené v § 2 odst. 1 písm. n) zákona,neuvedené v bodech 1, 2, 3, 4 nebo 5 této přílohyGARANČNÍ PROHLÁŠENÍ : Na základě poznatků a srovnáním účinnosti zařízení PROFOX 2zabezpečí instalace ozonu redukci sloţek emisního proudu vzdušniny do úrovně 99,99 %a tím zajistí likvidaci komplexů pod čichový práh a měřitelný limit;
 24. 24. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářstvíREFERENČNÍ INSTALACE společnosti Eurozon, s.r.o.Česká republikaKryté koupaliště Jihlava – dezinfekce a sanitace koupací vodyRybena Hodonín – eliminace zápachů z výroby produktů z rybAutomotive Hose Metzeler Hrádek n/Nisou – redukce zněčištění OVSlovenská republikaNárodní rada slovenské republiky – primární dezinfekce pitné vodypan Škripek – provozní útvarKafilerie Senec – dezinfekce a předúprava organikyNárodní ústav tuberkulozních a respiračních nemocí – TBC dezinfekceodpadních vod a eliminace pachů; ref. technické odděleníJaderná elektrárna Jaslov. Bohunice - (Redistribuce aktivního trícia)technic. úsekSlovnaft Bratislava – redukce sirovodíku (tech. ÚsekRakouskoTextilfabrik Helfenberg Austria – ODP. VODY A VZDUŠNINY
 25. 25. poradenství, management, dodávky a instalace zařízení ve vodním hospodářství

×