มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินยมอันดับ 1      ...
33 115010902044-8  นางสาว  ชุตมา พิศพันธ์                ิ            เคมี  2553 / 334 11501...
70 115010902046-3  นางสาว  ศิรินนท์ ยศปัญญา                  ั           เคมี     2553 ...
107 115010901031-6  นาย   วัลลภ ขุนวิเศษ      คณิตศาสตร์      2553 / 2108 115010901057-1  นางสาว  ศรัญญา...
144 115010905060-1  นางสาว  นับทอง สาคริก       วิทยาการคอมพิวเตอร์  2553 / 2145 115010905099-9  นาย   บัณฑิ...
181 115010905078-3  นางสาว  อรวิกา จงพัฒนะสินสุข    วิทยาการคอมพิวเตอร์  2553 / 2182 115010905016-3  นาย   อานั...
218 115010906030-3  นาย   ธรรม ตังจิตบาเพ็ญบุญ                   ้             เทคโนโลยี...
255 115140906073-8  นาย   วรวัส รังรักษ์        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  2553 / 1256 115010906064-2  นางสาว  วร...
292 115140906045-6  นาย   อรรถวิทย์ กาญจนคณิต    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  2553 / 1293 115010906094-9  นางสาว  อรอน...
329 115010904089-1  นางสาว  กรกนก กอวงค์        ชีววิทยา  2553 / 2330 115010904094-1  นางสาว  กันยารัตน์ ศึกษา...
366 115010904100-6   นางสาว    ยุวลักษณ์ ขุนอิน      ชีววิทยา        2553 / 2367 115010904115-4   นางส...
403 115010905085-8 ว่าทีร้อยตรีหญิง อนงค์นาถ จันทร์สาเร็จ            ่                   วิท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

09

5,746 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,704
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

09

 1. 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินยมอันดับ 1 ิ 1 115140906003-5 นาย สิทธิศกดิ์ ขันธบัลลังก์ ั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1 2 115010906024-6 นาย ฉัตรชัย บุญสม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2 3 115140906010-0 นาย ชานนทร์ สายเพิ่ม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1 4 115010901005-0 นางสาว ฐิตชญา ยุพา ิ คณิตศาสตร์ 2553 / 2 5 115140906012-6 นางสาว นันท์นภัส การสมจิตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1 6 115010902014-1 นางสาว บงกช โตปาน เคมี 2553 / 3 7 115010905038-7 นางสาว ภัทรา ภู่อุ่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2 8 115010906046-9 นาย ยุทธนา โหมดเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2 9 115140906042-3 นางสาว อภิรดี เท่งฮะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1 10 115010903005-8 นางสาว อาภร ศรราช สถิติ 2553 / 2 11 115140906030-8 นาย เอกราช นิมเจริญ ้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินยมอันดับ 2 ิ 12 115010905011-4 นาย กิตติรัตน์ บุญล้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2 13 115010905065-0 นางสาว จิตรธิดา หวังล้อมกลาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2 14 115140906056-3 นาย ทวีวัฒน์ กิตติกรธินานนท์ ู เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1 15 115140906037-3 นาย ปรัชญา ชืนชอบ ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1 16 115010905058-5 นางสาว อัญรินทร์ นพอมรเศรษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 17 115010902073-7 นางสาว กนกพร รักษาวงศ์ เคมี 2553 / 3 18 114911302049-3 นาย กรวิท ปัจตาจิตต์ เคมี 2553 / 2 19 115010902031-5 นางสาว กัลยาณี ศิริสุข เคมี 2553 / 3 20 115010902040-6 นางสาว กุลธิดา บุษราคัม เคมี 2553 / 3 21 115010902066-1 นาย เกรียงไกร จันตุ เคมี 2553 / 3 22 115010902123-0 นางสาว เกษราพร สงครามรอด เคมี 2553 / 3 23 115010902055-4 นางสาว แก้วไพฑูรย์ วงษ์ชมภู เคมี 2553 / 3 24 115010902077-8 นางสาว เครือวัลลีย์ ศรฤทธิ์ เคมี 2553 / 3 25 114911302080-8 นางสาว จรรยา บารุงราน เคมี 2553 / 3 26 115010902125-5 นางสาว จรัลยา สุขสุลาภ เคมี 2553 / 3 27 115010902106-5 นางสาว จันทร์ฉาย วารี เคมี 2553 / 3 28 115010902064-6 นางสาว จันทิมา นิตย์วิมล เคมี 2553 / 3 29 115010902039-8 นางสาว จันทิมา ประดิษฐ์ เคมี 2553 / 3 30 115010902049-7 นางสาว จิราภรณ์ ยอมิน เคมี 2553 / 3 31 115010902070-3 นางสาว จีรพา ศรีเมฆ เคมี 2553 / 3 32 114911302005-5 นางสาว จุตพร พงษา ิ เคมี 2553 / 3 Page 1 of 12
 2. 2. 33 115010902044-8 นางสาว ชุตมา พิศพันธ์ ิ เคมี 2553 / 334 115010902100-8 นางสาว ฐาปนี นิลสมัย เคมี 2553 / 335 115010902042-2 นางสาว ฐาปนี ศรีสุนาครัว เคมี 2553 / 336 115010902089-3 นางสาว ณัฐพร คานิล เคมี 2553 / 337 115010902009-1 นางสาว ทิพวรรณ ปานตะละสี เคมี 2553 / 338 115010902094-3 นางสาว ทิพวัลย์ แอวงศ์ เคมี 2553 / 339 115010902103-2 นาย ธวัชชัย บุญชูวงศ์ เคมี 2553 / 340 115010902120-6 นางสาว ธัญญาลักษณ์ สมพืชผล เคมี 2553 / 341 115010902011-7 นางสาว นฤมล วันหมัด เคมี 2553 / 342 115010902041-4 นางสาว นารี หมาดบารุง เคมี 2553 / 343 115010902051-3 นางสาว น้าทิพย์ อุ่นศรี เคมี 2553 / 344 115010902030-7 นางสาว นิภารัตน์ พันธุ์ประดับ เคมี 2553 / 345 115010902034-9 นางสาว นิศารัตน์ คุมเผื่อน ้ เคมี 2553 / 346 115010902074-5 นางสาว ประภัสสร อยูสุภาพ ่ เคมี 2553 / 347 115010902015-8 นางสาว ประภาพรรณ ตันสกุล เคมี 2553 / 348 115010902047-1 นางสาว ปาลียา เพียรโคกกรวด เคมี 2553 / 349 115010902067-9 นางสาว ปิยวรรณ ศิริทพย์ ิ เคมี 2553 / 350 115010902108-1 นางสาว ปิยะนันท์ ทะยะนินทร์ เคมี 2553 / 351 115010902104-0 นางสาว พรรณวษา เนตรหาญ เคมี 2553 / 352 115010902069-5 นางสาว พัชรี ศรีเมฆ เคมี 2553 / 353 115010902096-8 นางสาว พัชรีพร ธรรมวาทะกุล เคมี 2553 / 354 115010902095-0 นางสาว พัชรีพรรณ ธรรมวาทะกุล เคมี 2553 / 355 115010902107-3 นางสาว พิมพินนท์ สันติพิทกษ์ ั ั เคมี 2553 / 356 115010902092-7 นางสาว ไพลิน พิลารักษ์ เคมี 2553 / 357 115010902117-2 นาย มนัสศิลา สุนทรโยธี เคมี 2553 / 358 115010902016-6 นางสาว มีนา เฟื่องแก้ว เคมี 2553 / 359 115010902119-8 นางสาว เยาวลักษณ์ ไชยสุวรรณ์ เคมี 2553 / 360 115010902065-3 นางสาว รังศินย์ ขุนหลัด ี เคมี 2553 / 361 115010902017-4 นางสาว รัชฎาภรณ์ พันธุ์ปน ั้ เคมี 2553 / 362 114911302096-4 นาย รัตนชัย ทรงกาพล เคมี 2553 / 163 115010902018-2 นางสาว วรรณิศา ศรีสุขา เคมี 2553 / 364 115010902110-7 นางสาว วริณญา ปรือปรัง เคมี 2553 / 365 115010902056-2 นางสาว วารี ทองคาผุย เคมี 2553 / 366 114911302061-8 นาย วิรัตน์ น้อยกลัด เคมี 2553 / 367 115010902122-2 นางสาว วิลาวัลย์ วรนุช เคมี 2553 / 368 115010902068-7 นางสาว ศศิธร กองธรรม เคมี 2553 / 369 115010902020-8 นางสาว ศศิวิมล งามจรัส เคมี 2553 / 3 Page 2 of 12
 3. 3. 70 115010902046-3 นางสาว ศิรินนท์ ยศปัญญา ั เคมี 2553 / 371 115010902115-6 นางสาว สมฤดี นิตยภักดี เคมี 2553 / 372 115010902062-0 นางสาว สาริณี มณีเนียม เคมี 2553 / 273 115010902023-2 นางสาว สาวิตรี จิตใจ เคมี 2553 / 374 115010902071-1 นางสาว สุกญญา พรมสีสุข ั เคมี 2553 / 375 115010902050-5 นางสาว สุชาดา เกตุแก้ว เคมี 2553 / 376 115010902024-0 นางสาว สุดา บัตรพันธนะ เคมี 2553 / 377 115010902121-4 นางสาว สุนารี ภูมิโคกรักษ์ เคมี 2553 / 378 115010902037-2 นางสาว สุภาณี โชติถาวรรัตน์ เคมี 2553 / 379 115010902025-7 นางสาว สุภาวดี เกียรติสมชาย เคมี 2553 / 380 115010902084-4 นาย สุรชัย รุ่งสุข เคมี 2553 / 381 115010902087-7 นางสาว สุริยาภา จงจินากูล เคมี 2553 / 382 115010902090-1 นางสาว เสาวรส กาญจนปัญญาพงศ์ เคมี 2553 / 383 114911302110-3 นางสาว อมร หงษ์ทอง เคมี 2553 / 384 115010902093-5 นางสาว อรุณี เหียมหาญ ้ เคมี 2553 / 385 115010902052-1 นางสาว อรุโณทัย ขาศรี เคมี 2553 / 386 115010902060-4 นางสาว อลินสิตา ดีไชยพรสกุล เคมี 2553 / 387 115010902026-5 นาย อัครเดช ขุนองค์ เคมี 2553 / 388 115010902045-5 นางสาว อัทธนา ปะทัง เคมี 2553 / 389 115010902053-9 นาย อัสมี วานิ เคมี 2553 / 390 114911302040-2 นาย อาทิตย์ มอมขุนทด เคมี 2553 / 391 115010902101-6 นางสาว อาทิตยา ชะรุมรัมย์ เคมี 2553 / 392 115010901013-4 นาย จารุพันธ์ เหล่าแก้วก่อง คณิตศาสตร์ 2553 / 293 115010901058-9 นางสาว จิรนันท์ ป้อมสุวรรณ คณิตศาสตร์ 2553 / 294 115010901026-6 นาย ชนบดี เหลืองสด คณิตศาสตร์ 2553 / 295 115010901054-8 นาย นิตดล วุฑฒกนก ิ คณิตศาสตร์ 2553 / 296 115010901004-3 นางสาว พรรวษา หงษ์ทอง คณิตศาสตร์ 2553 / 297 115010901045-6 นางสาว พิณทิพย์ พระเดโช คณิตศาสตร์ 2553 / 298 115010901017-5 นางสาว เพ็ญนภา ม่วงดา คณิตศาสตร์ 2553 / 299 115010901039-9 นางสาว เพ็ญนภา สายคาเกตุ คณิตศาสตร์ 2553 / 2100 115010901012-6 นางสาว ภัทราวรรณ ทิมปรางค์ คณิตศาสตร์ 2553 / 2101 115010901027-4 นางสาว มณัสนันท์ วิชัยวงษ์ คณิตศาสตร์ 2553 / 2102 115010901024-1 นางสาว มัธนา สิงห์ทอง คณิตศาสตร์ 2553 / 2103 115010901056-3 นางสาว รุ่งรัตน์ มั่นสิงห์ คณิตศาสตร์ 2553 / 2104 115010901019-1 นางสาว ลาใย สุระพิน คณิตศาสตร์ 2553 / 2105 115010901009-2 นางสาว วรรณิศา ชมสุดา คณิตศาสตร์ 2553 / 2106 115010901038-1 นางสาว วันเพ็ญ ชืนมาลา ่ คณิตศาสตร์ 2553 / 2 Page 3 of 12
 4. 4. 107 115010901031-6 นาย วัลลภ ขุนวิเศษ คณิตศาสตร์ 2553 / 2108 115010901057-1 นางสาว ศรัญญา สุวันนะ คณิตศาสตร์ 2553 / 2109 115010901018-3 นางสาว ศันสนีย์ อ่วมแก้ว คณิตศาสตร์ 2553 / 2110 115010901055-5 นาย ศิกวัส แสงทอง คณิตศาสตร์ 2553 / 2111 115010901003-5 นาย สนธยา นิธิธนิโยปกรณ์ คณิตศาสตร์ 2553 / 2112 115010901016-7 นาย สัณพวุฒิ สุขเกษม คณิตศาสตร์ 2553 / 2113 115010901044-9 นางสาว สุนษา บัวประเสริฐ ิ คณิตศาสตร์ 2553 / 2114 115010901034-0 นางสาว อินทิรา สีหาบุญทอง คณิตศาสตร์ 2553 / 3115 115010905104-7 นางสาว กนกพร บุญนุช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2116 115010905037-9 นาย กนกพิชญ์ จันทร์สุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2117 115010905031-2 นางสาว กนกวรรณ แฮนเกตุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2118 115010905033-8 นางสาว กษมา สิงห์งาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 3119 115010905042-9 นางสาว กาญจนา แขไข วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2120 115010905079-1 นางสาว กิตติวรรณ อินทรหะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2121 115010905056-9 นางสาว เกษา บุญครอบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2122 115010905004-9 นาย ขจรศักดิ์ ปริสมบัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2123 115010905039-5 นาย คธาวุธ ปานทับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2124 115010905082-5 นาย จักรกริช จรัสจินดารัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2125 115010905014-8 นาย จักรพันธ์ จันทนิตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2126 115010905053-6 นาย จิตติพงษ์ รสหอม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2127 115010905036-1 นาย จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2128 115010905013-0 นางสาว จิราพร ขาวสะอาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2129 115010905074-2 นาย เจษฎา วณิชชาพงศ์เจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2130 115010905067-6 นาย ชวนันท์ ทัศนาภูมิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2131 115010905048-6 นาย ฐานัช อังศุภัทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2132 115010905101-3 นาย ณพล บรรณวัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2133 115010905093-2 นาย ณัฐธกรณ์ เลิศมงคลโรจน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 3134 115010905041-1 นาย ณัฐพล เดือนแจ่ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2135 115010905100-5 นาย ณัฐพล พรมเถือน ่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2136 115010905025-4 นาย ณัฐวุฒิ จรัสทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2137 115010905027-0 นาย เทพฤทธิ์ เทือกแถว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 3138 115010905081-7 นาย ไทยรัฐ กุลกระจ่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2139 115010905076-7 นางสาว ธัญญรัตน์ ฉัตรเฉลิมกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2140 115010905073-4 นาย ธัญวัฒน์ มีส้มจีน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2141 115010905066-8 นาย ธารวี มีทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2142 115010905089-0 นางสาว นัฐยา ฤกษ์โสภี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2143 115010905028-8 นาย นัทธพันธ์ โววงค์ดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2 Page 4 of 12
 5. 5. 144 115010905060-1 นางสาว นับทอง สาคริก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2145 115010905099-9 นาย บัณฑิต เพชรเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2146 115010905051-0 นาย ประมุข พิชิตขลัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 3147 115010905064-3 นางสาว ปรัชนียาภรณ์ ศรีตะเวน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2148 115010905071-8 นางสาว ปราณหทัย นิลพัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2149 115010905083-3 นางสาว ปิยะนุช วุฒิวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2150 115010905062-7 นาย ปีตกล คาหงษา ิุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2151 115010905010-6 นางสาว พรทิพย์ หนูทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2152 115010905015-5 นางสาว พัชราพร จูงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2153 115010905045-2 นาย ภูวดล มีศลป์ ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2154 115010905063-5 นางสาว มัศยา แป้นเพชร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2155 114911305096-1 นางสาว ระพีพรรณ คาเครือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 3156 115010905086-6 นางสาว รัชนีกร ทองปุก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2157 115010905020-5 นาย รัฐพล แพงพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2158 115010905072-6 นางสาว รัดเกล้า พละพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2159 115010905055-1 นางสาว รัตติยาภรณ์ สารกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2160 115010905035-3 นางสาว รุ่งนภา เนตรสีทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2161 115010905030-4 นาย รุ่งโรจน์ มานิตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2162 115010905068-4 นางสาว วันวิสาข์ ปากเมย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2163 115010905026-2 นางสาว วิจิตรา คาสนิท วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2164 115010905054-4 นาย วิศรุต คงสโรช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2165 115010905070-0 นางสาว ศรสวรรค์ ธรรมโรจน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2166 115010905052-8 นางสาว ศิริชนม์ แนมดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2167 115010905069-2 นางสาว ศิวิมล เย็นไสว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2168 115010905024-7 นางสาว ศุทธินี ช่วยสุทธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2169 115010905087-4 นาย สมบัติ ยิมไพบูลย์ ้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2170 115010905057-7 นาย สมพงษ์ สุขสาแดง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2171 115010905094-0 นางสาว สินรัตน์ ลิ้มศุภรัตน์ ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2172 115010905106-2 นางสาว สิริพัชร เจริญทรัพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2173 115010905059-3 นาย สุธนัย สุธาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2174 115010905022-1 นางสาว สุพรรณษา แสงขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2175 115010905088-2 นาย สุเมธ คงประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2176 115010905049-4 นาย สุรชัย วิมาลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2177 115010905047-8 นางสาว สุลีวัลย์ เทียงแท้ ่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2178 115010905107-0 นาย อนุรักษ์ พรหมบุบผา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2179 115010905034-6 นางสาว อภิญญา อะเพื่อนรัมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2180 114911305066-4 นาย อภิสิทธิ์ แสนหล้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2 Page 5 of 12
 6. 6. 181 115010905078-3 นางสาว อรวิกา จงพัฒนะสินสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2182 115010905016-3 นาย อานันท์ กรุดเนียม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2183 115010906035-2 นางสาว กมลพร หงวนกระโทก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2184 115140906051-4 นางสาว กรวิภา ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1185 115140906028-2 นาย กฤษณะ สอนพรหม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1186 115140906017-5 นาย กิตติพงศ์ วรรณราช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1187 115010906087-3 นาย กิตติศกดิ์ แซ่เฮ้ง ั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2188 115010906068-3 นาย เกรียงไกร บุญเกิด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2189 115010906042-8 นาย เกษม พิมพ์เงิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2190 115140906061-3 นางสาว ขวัญจิต งามบ้านผือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1191 115140906046-4 นาย ขวัญชัย ทรัพย์สมบัติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1192 115140906011-8 นาย คมสันต์ ฦาชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1193 115010906093-1 นาย จาตุรนต์ อิ่มคง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2194 115010906077-4 นางสาว จารุวรรณ กองเตย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2195 115140906007-6 นาย จินตกร สมประสงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2196 115010906023-8 นางสาว จิรสิน ประเสริฐ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2197 115010906051-9 นางสาว จิราวรรณ ดาเกลี้ยง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2198 115010906044-4 นางสาว จิราวรรณ นุนละออง ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2199 114911306070-5 นางสาว จุฑาพร สุขเรือน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1200 115010906091-5 นางสาว ชนิดา รอดฉ่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2201 115010906052-7 นางสาว ชลทิชา ลากุล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2202 115010906092-3 นางสาว ชลธิชา ชืนใจ ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2203 115010906043-6 นาย ชัชพงษ์ ฉ่าเฉลิม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2204 115010906090-7 นาย ชัยรัตน์ โพธิ์สุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2205 115010906101-2 นาย ชัยวัฒน์ อินทรา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2206 115010906109-5 นาย ชินวัฒน์ แก้วเหลือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 3207 115010906106-1 นางสาว ชุตมา ทองแถม ิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2208 115010906096-4 นาย ณปภัช บุญสวนเกริกชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2209 115010906060-0 นางสาว ณัฎฐณิชา กองจันดา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2210 115140906005-0 นาย เดชาพจน์ สุคนธรส ั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1211 115140906013-4 นาย ต่อศักดิ์ กลิ่นศรีสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1212 115010906049-3 นาย ตะวัน วิรัชสกุลทิพย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2213 115010906080-8 นาย ตันติกร คมคาย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 3214 115140906104-1 นาย ทนงศักดิ์ บุญโสม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1215 115140906014-2 นาย ไทยอารีย์ แฝงจันทร์ดา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2216 115140906068-8 นาย ธนกร หาสิงห์ทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1217 115010906072-5 นางสาว ธนัชพร ไชยสิทธิ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2 Page 6 of 12
 7. 7. 218 115010906030-3 นาย ธรรม ตังจิตบาเพ็ญบุญ ้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2219 115010906104-6 นางสาว ธัญกมล เกตุวัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2220 115010906013-9 นางสาว ธัญญา ประดิษฐ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2221 115010906036-0 นางสาว นพมาศ สารพงษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2222 115010906009-7 นางสาว นภวรรณ ทางกลอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2223 115010906041-0 นางสาว นภัทร์สิริ ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2224 115140906024-1 นางสาว นภารุ่ง กองอู๋ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2225 115010906053-5 นางสาว นันทิยา ลิ้มประเสริฐ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2226 115010906105-3 นางสาว นาตยา พวงศิลป์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2227 115140906033-2 นาย บรรพต ประเสริฐปักษิณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1228 115140906002-7 นาย บุญวิช ศีตะโกเศศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2229 115140906054-8 นางสาว เบญจมาศ เปียมอาไพภักดี ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1230 115010906002-2 นางสาว เบญจวรรณ เกียรติพิบลย์ ู เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2231 115010906058-4 นาย ปภาณ รังสิกรรภูมิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2232 115140906039-9 นาย ประธาน เนาวสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1233 115010906073-3 นาย ประสงค์ สุพรรณกาล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2234 115010906089-9 นางสาว ปิยะนุช รังษี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2235 115010906021-2 นาย พงษ์ศริ ิ คาสิทธิ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2236 115140906062-1 นาย พณ ณ ตะกัวทุง ่ ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1237 115010906039-4 นางสาว พนิตา ภูมิสนธิ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2238 115010906025-3 นางสาว พรจิรา ซันนุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2239 115010906084-0 นางสาว พรทิพย์ ใจแสน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2240 115010906007-1 นางสาว พรพิมล คงพ่วง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2241 115140906087-8 นาย พลวัฒน์ ชูหอยทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1242 115140906016-7 นางสาว พิชญ์สุกานต์ สุขหลักร้อย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1243 115010906075-8 นางสาว พิณทิพย์ สิงห์สอาด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2244 115140906001-9 นาย พิพัฒน์ โชติช่วง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1245 115140906074-6 นาย พีรวัฒน์ คงรอด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1246 115010906100-4 นาย มนูญ นันทเวช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2247 115010906018-8 นาย มานะ ชีชะวา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2248 115010906061-8 นาย ยุทธศักดิ์ สุขมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 3249 115010906065-9 นางสาว ระพี วงศ์สุวรรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2250 014751310059-3 นาย รัฐพล สันติวิจิตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2251 115010906063-4 นางสาว รุ่งทิพย์ ศรีบญชู ุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2252 115010906086-5 นางสาว รุ่งทิวา พนมพร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2253 115010906108-7 นางสาว รุ่งฟ้า พิมเพราะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2254 115010906011-3 นาย วรรณวิวรรธน์ พงษ์วันนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2 Page 7 of 12
 8. 8. 255 115140906073-8 นาย วรวัส รังรักษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1256 115010906064-2 นางสาว วรัญญา หนองกลม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2257 115010906014-7 นาย วรายุทธ์ แสงระวี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2258 115010906040-2 นาย วสวัตติ์ ผลสุทธิชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 3259 114911306018-4 นาย วัชรินทร์ คาลือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 3260 115140906015-9 นางสาว วันดี บุญฉุน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1261 115010906085-7 นางสาว วิภาวดี นันบุญมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2262 115140906036-5 นาย วีรวัฒน์ ชัยวิเศษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1263 115010906079-0 นางสาว ศิรินนท์ ไสยกิจ ั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2264 115010906097-2 นาย ศิริพงศ์ สมพีรพันธุ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 3265 115010906020-4 นาย ศุพล ตังศุภจรูญนุกล ้ ู เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2266 115010906076-6 นางสาว โศรยา ชืนวิทยา ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2267 115140906006-8 นาย สมพล แฝดกลาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1268 115140906018-3 นาย สมศักดิ์ สีเสน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2269 115010906083-2 นาย สานิตย์ เกริ่นสระน้อย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2270 115140906044-9 นาย สิทธินนท์ เม้ากาเนิด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1271 115010906005-5 นางสาว สิรภัทร เนตรกูล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2272 115140906059-7 นางสาว สิริกร เมืองแดง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1273 115140906093-6 นาย สุกริช แก้วเก้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1274 115010906055-0 นาย สุกฤษฎ์ ล้อมลาย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2275 115140906101-7 นางสาว สุชาดา ปัตถา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2276 115010906069-1 นาย สุทศน์ บุญพิทกษ์ ั ั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2277 115140906064-7 นาย สุพจน์ โพธิใต้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1278 115140906047-2 นางสาว สุพรรณษา จิตต์วารี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1279 115010906050-1 นางสาว สุภัทรา กรผิว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2280 115010906107-9 นางสาว สุภาภรณ์ สัญญะรื่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2281 115140906094-4 นางสาว สุราวรรณ คาสุทธิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1282 115010906019-6 นางสาว อชิรญา แสงพิทกษ์ ั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2283 014851310088-0 นาย อนุรุจน์ เหมือนสุวรรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2284 115140906041-5 นางสาว อภัสกร เสริฐวาสนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2285 115140906048-0 นางสาว อภิญญา อานวยผล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1286 115010906082-4 นาย อภินนท์ มีนมณี ั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2287 115010906047-7 นางสาว อภิวรรณ เรืองสมบัติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2288 115010906048-5 นางสาว อมรรัตน์ ไชยุชิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2289 115140906069-6 นางสาว อมรา กล่อมจาด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1290 115010906059-2 นางสาว อรดาริญา ภูเขาทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2291 115140906057-1 นาย อรรถพล มณีโชติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1 Page 8 of 12
 9. 9. 292 115140906045-6 นาย อรรถวิทย์ กาญจนคณิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 1293 115010906094-9 นางสาว อรอนงค์ สุขอุดม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2294 115010906081-6 นางสาว อ้อมใจ หัตถมาศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2295 115010906054-3 นางสาว อัมพิการ์ เจ้ยชุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2296 115140906086-0 นาย อิทธิฤทธิ์ พราวกลาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2297 115010903009-0 นางสาว กนกวรรณ นาคสมบูรณ์ สถิติ 2553 / 2298 115010903024-9 นางสาว กมลรัตน์ เก้าเอี้ยน สถิติ 2553 / 2299 115010903028-0 นางสาว กาญจนา พิลาล้า สถิติ 2553 / 2300 115010903040-5 นาย เกรียงไกร ท้าวธงชัย สถิติ 2553 / 3301 115010903010-8 นางสาว ขวัญกมล บุญพิทกษ์ ั สถิติ 2553 / 2302 115010903063-7 นางสาว จันทนา บุญญรักษ์ธัญญา สถิติ 2553 / 2303 115010903012-4 นางสาว จิราพร นาดี สถิติ 2553 / 2304 115010903032-2 นางสาว จุฑามาศ ถิรอุฬารสกุล สถิติ 2553 / 2305 115010903020-7 นาย ชาตรี แก้วหาญ สถิติ 2553 / 3306 115010903018-1 นางสาว ณฐภัทร ลอยแก้ว สถิติ 2553 / 2307 115010903048-8 นางสาว ดวงใจ วัฒนาวงษ์ สถิติ 2553 / 2308 114911303052-6 นาย ธวัชชัย อ๋องตันไทย สถิติ 2553 / 1309 115010903049-6 นางสาว นารินทร์ พินจการ ิ สถิติ 2553 / 2310 115010903008-2 นางสาว นิศารัตน์ คาต่าย สถิติ 2553 / 2311 115010903027-2 นาย แบงค์ มาประชา สถิติ 2553 / 2312 115010903015-7 นางสาว ปวีณา ขันธะ สถิติ 2553 / 2313 115010903061-1 นาย พรพิงค์ สว่างผล สถิติ 2553 / 2314 115010903014-0 นางสาว ภัทรชรี เนียมหอม สถิติ 2553 / 2315 115010903026-4 นาย ภาณุวัฒน์ หมื่นยุทธ์ สถิติ 2553 / 2316 115010903052-0 นาย ภูรีณัฐดล บุญประสงค์ สถิติ 2553 / 2317 115010903001-7 นางสาว มณีรัตน์ พัดชืนใจ ่ สถิติ 2553 / 2318 115010903041-3 นางสาว วัชราภรณ์ มั่นคงดี สถิติ 2553 / 2319 115010903022-3 นาย วุฒิชัย เพ็งหา สถิติ 2553 / 2320 115010903057-9 นาย ศึกษา กอวัฒนา สถิติ 2553 / 2321 115010903011-6 นาย สถาพร ชาที สถิติ 2553 / 2322 115010903037-1 นางสาว สิริประภา จันทร์ดา สถิติ 2553 / 2323 115010903017-3 นางสาว โสภานุตร์ วงษ์ถาวรเรือง สถิติ 2553 / 2324 115010903035-5 นาย อัครวิทย์ ภู่ดอก สถิติ 2553 / 2325 115010903044-7 นางสาว อัญชลี รุณเจริญ สถิติ 2553 / 2326 115010903046-2 นาย อัฐพล ชนะ สถิติ 2553 / 2327 115010903038-9 นางสาว อาริสา ธัญเจริญพันธ์ สถิติ 2553 / 2328 115010904090-9 นาย กนกศักดิ์ ปัญญาฤทธิ์ ชีววิทยา 2553 / 2 Page 9 of 12
 10. 10. 329 115010904089-1 นางสาว กรกนก กอวงค์ ชีววิทยา 2553 / 2330 115010904094-1 นางสาว กันยารัตน์ ศึกษากิจ ชีววิทยา 2553 / 2331 115010904020-6 นางสาว กัลยาณี คุยยาสุข ้ ชีววิทยา 2553 / 2332 115010904084-2 นางสาว กัลยาณี ชูช่อเกตุ ชีววิทยา 2553 / 2333 115010904003-2 นางสาว ขันทอง ศรีสุขรื่น ชีววิทยา 2553 / 2334 115010904051-1 นางสาว เขมณัฏฐ์ ปาลคา ชีววิทยา 2553 / 2335 115010904045-3 นางสาว จตุพร อุดมศรี ชีววิทยา 2553 / 2336 115010904065-1 นาย เจษฎา คตสาโรง ชีววิทยา 2553 / 2337 115010904120-4 นางสาว ฉัตรทิพย์ ทนุดารงค์ ชีววิทยา 2553 / 2338 115010904005-7 นางสาว ชญานิษฐ์ รักสะอาด ชีววิทยา 2553 / 2339 115010904029-7 นาย ชนวัฒน์ อนันต์ ชีววิทยา 2553 / 2340 115010904119-6 นางสาว ชนัญญา สร้างโพธิ์ ชีววิทยา 2553 / 2341 115010904107-1 นาย ชาญฤทธิ์ สัพพัญญู ชีววิทยา 2553 / 2342 115010904041-2 นางสาว ฑิมภ์พร บุญดาเนิน ชีววิทยา 2553 / 2343 115010904058-6 นาย ณัฐพล ชาวสวน ชีววิทยา 2553 / 2344 115010904017-2 นางสาว ดวงใจ สุวรรณโชติ ชีววิทยา 2553 / 2345 115010904093-3 นางสาว ดารารัตน์ เรียเต็ม ชีววิทยา 2553 / 2346 115010904110-5 นางสาว เด่นนภา ริดขจร ชีววิทยา 2553 / 2347 115010904056-0 นาย ทศพล สิริพิพัฒนพร ชีววิทยา 2553 / 2348 115010904070-1 นางสาว ทักษพร สร้อยสิงห์ ชีววิทยา 2553 / 2349 115010904104-8 นางสาว ธนิดา แสงวงศ์ ชีววิทยา 2553 / 2350 115010904095-8 นางสาว นริศรา ศรีเมฆ ชีววิทยา 2553 / 2351 115010904079-2 นาย นิตพันธุ์ กล่าอยูสุข ิ ่ ชีววิทยา 2553 / 2352 115010904072-7 นางสาว เบญจมาภรณ์ รุจิตร ชีววิทยา 2553 / 2353 115010904121-2 นางสาว ประกายรุ้ง บุญรอด ชีววิทยา 2553 / 2354 115010904004-0 นางสาว ปรัศนียาภรณ์ ทุมเสน ชีววิทยา 2553 / 2355 115010904043-8 นางสาว ปริยาภัทร วงษ์หมอ ชีววิทยา 2553 / 2356 115010904055-2 นางสาว ปรียานุช อุตรา ชีววิทยา 2553 / 2357 115010904102-2 นางสาว พรรณิภา สีหาชารี ชีววิทยา 2553 / 3358 115010904105-5 นางสาว พรหมปพร เซียววงษ์ครอบ ชีววิทยา 2553 / 2359 115010904111-3 นางสาว เพลินจิตร เจริญสุข ชีววิทยา 2553 / 2360 115010904106-3 นางสาว ภรณ์ทพย์ อุตตโมบล ิ ชีววิทยา 2553 / 2361 115010904075-0 นางสาว ภาชินี โพคาแสง ชีววิทยา 2553 / 2362 115010904009-9 นางสาว มะลิวรรณ ปริเตสัง ชีววิทยา 2553 / 2363 115010904118-8 นางสาว มาลีทพย์ ทรงกาสี ิ ชีววิทยา 2553 / 3364 115010904123-8 นาย มีชัย เกิดเรียน ชีววิทยา 2553 / 2365 115010904103-0 นาย ยุทธชัย เพชรรัตน์ไพศาล ชีววิทยา 2553 / 2 Page 10 of 12
 11. 11. 366 115010904100-6 นางสาว ยุวลักษณ์ ขุนอิน ชีววิทยา 2553 / 2367 115010904115-4 นางสาว รัตนา ประทังคา ชีววิทยา 2553 / 2368 115010904062-8 นางสาว รุ่งทิวา จิตราวุธ ชีววิทยา 2553 / 2369 115010904099-0 นางสาว รุ่งรวิน สุวรรณคร ชีววิทยา 2553 / 2370 115010904073-5 นางสาว วนิดา เล่าซี้ ชีววิทยา 2553 / 2371 115010904023-0 นางสาว วรรณรัตน์ ผดุงกิจ ชีววิทยา 2553 / 2372 115010904016-4 นางสาว วรรณิภา โชติทรัพย์ ชีววิทยา 2553 / 2373 115010904081-8 นางสาว วรรณิสา กาทอง ชีววิทยา 2553 / 2374 115010904098-2 นางสาว วรัญญา สุขหน้าไม้ ชีววิทยา 2553 / 2375 115010904063-6 นางสาว วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ ชีววิทยา 2553 / 2376 115010904086-7 นางสาว วัชรีวรรณ บุญส่งศรี ชีววิทยา 2553 / 2377 115010904011-5 นางสาว ศิริวรรณ แก้วเพ็ชร์ ชีววิทยา 2553 / 2378 115010904039-6 นาย สมพล มีพ่วง ชีววิทยา 2553 / 3379 115010904010-7 นางสาว สรัญญา บุตรศรี ชีววิทยา 2553 / 2380 115010904124-6 นางสาว สิรินภา บานเย็น ชีววิทยา 2553 / 2381 115010904116-2 นางสาว สุณิสา ทองกัญญา ชีววิทยา 2553 / 2382 115010904109-7 นางสาว สุนทรี สุพร ชีววิทยา 2553 / 2383 115010904122-0 นางสาว สุภาดา เอ็นดู ชีววิทยา 2553 / 3384 115010904024-8 นางสาว สุรัตน์ โหนา ชีววิทยา 2553 / 3385 115010904117-0 นางสาว สุรียรัตน์ รัศมี ์ ชีววิทยา 2553 / 2386 114911304119-2 นางสาว สุรีวรรณ เอี่ยมจินดา ชีววิทยา 2553 / 1387 115010904096-6 นางสาว อภิญญา เจ็กภู่ ชีววิทยา 2553 / 2388 114911304036-8 นาย อภิยช รัมมนต์ ุ ชีววิทยา 2553 / 1389 115010904113-9 นางสาว อรพิน นินทรา ชีววิทยา 2553 / 2390 115010904085-9 นางสาว อลิษา โต๊ะและ ชีววิทยา 2553 / 3391 115010904021-4 นางสาว อัจริยา ขันอุดทา ชีววิทยา 2553 / 3392 115010904033-9 นางสาว อัญชลี สุขชม ชีววิทยา 2553 / 2393 115010904108-9 นางสาว อารีรัตน์ เข็มตรง ชีววิทยา 2553 / 2394 115010904114-7 นางสาว เอมอร ไชยวงษ์ ชีววิทยา 2553 / 2395 114911301017-1 ว่าทีร้อยตรี ่ อนนท์ พันธ์พฤกษ์ คณิตศาสตร์ 2553 / 2396 115010905040-3 ว่าทีร้อยตรีหญิง ชมพูนท โพธิ์เขียว ่ ุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 3397 115010906022-0 ว่าทีร้อยตรีหญิง ณัฏฐพร พรประพันธุ์ ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2398 115010906067-5 ว่าทีร้อยตรีหญิง ธัญญารัตน์ เจียมกลิ่น ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2399 115010906070-9 ว่าทีร้อยตรีหญิง พัชราพรรณ ทัศดี ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2400 115010906071-7 ว่าทีร้อยตรีหญิง มานิตา แจ่มโฉม ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2401 115010904019-8 ว่าทีร้อยตรีหญิง วีณา สุวรรณวงษ์ ่ ชีววิทยา 2553 / 2402 115010904028-9 ว่าทีร้อยตรีหญิง สุณีนช คุมภัย ่ ุ ้ ชีววิทยา 2553 / 2 Page 11 of 12
 12. 12. 403 115010905085-8 ว่าทีร้อยตรีหญิง อนงค์นาถ จันทร์สาเร็จ ่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2404 115010905046-0 ว่าทีร้อยตรีหญิง อาภาศิริ ทองศิริ ่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 / 2405 115140906027-4 ว่าทีร้อยเอก ่ วังไพร กรอบทองสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2553 / 2 Page 12 of 12

×