คำสั่งประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ

2,026 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,165
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำสั่งประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ

  1. 1. คำำสั่ง สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๓ ที่ ๒๔๖ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดโรงเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม …………………………………………. ด้วยสำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๓ จะดำำเนินกำร ประกวดโรงเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม / นักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อมีโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี ในกำรเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษำดูงำนโรงเรียนวิถีพุทธของ สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๓ โดยแบ่งโรงเรียนใน กำรประเมินเป็น ๓ ขนำด คือ ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก เพื่อให้กำร ดำำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังนี้ คณะกรรมกำรประเมินโรงเรียน / นักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน ขนำดใหญ่ ได้แก่ ๑. นำยศักดำ จันทร์ฝอย ผู้อำำนวยกำรสำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม ศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๓ ประธำนกรรมกำร ๒. นำยวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อำำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร ๓. นำงสำวระพีพรรณ ศรีสุข ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร ๔. นำงสำวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชำกำรศึกษำ กรรมกำร ๕. นำงวิรมณ ฮุยเป้ำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร/เลขำนุกำร มีหน้ำที่ ประเมินโรงเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และนักเรียนดีเด่นด้ำน คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนขนำดใหญ่ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อให้ได้ ตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำรประเมินโรงเรียน / นักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน ขนำดกลำง ได้แก่ ๑. นำยภูมิชน วัฒนะ รองผู้อำำนวยกำรสำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๓ ประธำนกรรมกำร ๒. นำงวิเชียร สลับศรี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร
  2. 2. ๓. นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ ๔. นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ ๕. นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการ/เลขานุการ มีหน้าที่ ประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และนักเรียนดีเด่นด้าน คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนขนาดกลางในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ได้ ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการประเมินโรงเรียน / นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน ขนาดเล็ก ได้แก่ ๑. นายประจญ สอนกระโทก รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ประธานกรรมการ ๒. นายธำารงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ ๓. นายจักรกฤช พยัคฆ์กุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ ๔. นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ ๕. นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ/เลขานุการ มีหน้าที่ ประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และนักเรียนดีเด่นด้าน คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ ได้ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา -๒- ขอให้คณะทำางานที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ รอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม เต็มกำาลังความสามารถเพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายศักดา จันทร์ฝอย) ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

×