แบบประเมินตนเอง
ชื่อ –
สกุล..................................................................................................
เรียนรู้ ก่อนเข้าเรียนเช้า - บ่าย
(๕
ประกา
ร)
๐ = ไม่มีการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียน
เช้า - บ่าย
๑ = มีการบริหารจิตเ...
ประกา
ร)
ฟังเทศน์
๐ = ไม่ใส่ทำาบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ , ๑ = ใส่
ทำาบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์
๑๓. ในวันพระนักเรียนรับประทานอาหาร
ม...
สรุปผลการประเมินรายด้าน
๑. ด้านพฤติกรรม (๕ ตัวชี้วัด) เต็ม ๕ คะแนน ได้คะแนน............คะแนน
๒. ด้านการเรียนรู้ (๕ ตัวชี้ว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบประเมินนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ29ประการ

3,418 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,382
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบประเมินนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ29ประการ

  1. 1. แบบประเมินตนเอง ชื่อ – สกุล..................................................................................................... ............................................. โรงเรียน............................................................................................. .......ชั้น.............................................. คำำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย / ในช่องระดับกำรปฏิบัติของ นักเรียน องค์ ประกอ บ/ ด้ำน ตัวชี้วัด/เกณฑ์คุณภำพ ไม่มี/ ไม่ ปฏิบั ติ มี กำร ปฏิ บัติ ๐ ๑ พฤติกร รม ๑. กำรรักษำศีล ๕ ของนักเรียน (๕ ประกำ ร) ๐ = ไม่รักษำศีล ๕ , ๑ = รักษำศีล ๕ ๒. กำรยิ้มง่ำย ไหว้สวย กรำบงำมของ นักเรียน ๐ = ยิ้มไม่ง่ำย ไหว้ไม่สวย กรำบไม่งำม , ๑ = ยิ้ม ง่ำย ไหว้สวย กรำบงำม ๓. กำรพิจำรณำอำหำรก่อนรับประทำน อำหำรของนักเรียน ๐ = ไม่มีกำรพิจำรณำอำหำรก่อนรับประทำน อำหำร ๑ = มีกำรพิจำรณำอำหำรก่อนรับประทำนอำหำร ๔. นักเรียนรับประทำนอำหำรไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ๐ = รับประทำนอำหำรดัง หก เหลือ ๑ = รับประทำนอำหำร ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ๕. นักเรียนประหยัด ออม ถนอมใช้เงินและ สิ่งของ ๐ = ไม่ประหยัด ออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ ๑ = ประหยัด ออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ กำร ๖. นักเรียนมีกำรบริหำรจิตเจริญปัญญำ
  2. 2. เรียนรู้ ก่อนเข้าเรียนเช้า - บ่าย (๕ ประกา ร) ๐ = ไม่มีการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียน เช้า - บ่าย ๑ = มีการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้า - บ่าย ๗. นักเรียนใช้หลักวิถีพุทธเรียนรู้ทุกกลุ่ม สาระและในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ๐ = ไม่ใช้หลักวิถีพุทธในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ๑ = ใช้หลักวิถีพุทธในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ๘. นักเรียนทำากิจกรรมจิตอาสาประจำา สัปดาห์ ๐ = นักเรียนไม่ทำากิจกรรมจิตอาสาประจำาสัปดาห์ ๑ = นักเรียนทำากิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยสัปดาห์ ละ ๑ ครั้ง องค์ ประกอ บ/ ด้าน ตัวชี้วัด/เกณฑ์คุณภาพ ไม่มี/ ไม่ ปฏิบั ติ มี การ ปฏิ บัติ ๐ ๑ ๙. นักเรียนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด มีวัดเป็น แหล่งเรียนรู้ ๐ = ไม่มีการปฏิบัติศาสนกิจที่วัด มีวัดเป็นแหล่ง เรียนรู้ ๑ = มีการปฏิบัติศาสนกิจที่วัดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ๑๐. นักเรียนเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ๐ = ไม่มีการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ๑ = มีการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง กิจกรร ม ๑๑. นักเรียนใส่เสื้อสีขาวในวันพระ ประจำา ๐ = ไม่ใส่เสื้อสีขาวในวันพระ , ๑ = ใส่เสื้อสีขาว ในวันพระ (๔ ๑๒. ในวันพระนักเรียนได้ทำาบุญ ใส่บาตร
  3. 3. ประกา ร) ฟังเทศน์ ๐ = ไม่ใส่ทำาบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ , ๑ = ใส่ ทำาบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ๑๓. ในวันพระนักเรียนรับประทานอาหาร มังสวิรัติในมื้อกลางวัน ๐ = ไม่รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวันใน วันพระ ๑ = รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวันใน วันพระ ๑๔. นักเรียนสวดมนต์แปลในวันพระ ๐ = ไม่สวดมนต์แปลในวันพระ, ๑ = สวดมนต์ แปลในวันพระ ด้านอื่น ๆ ๑๕. นักเรียนไม่ซื้ออาหารขยะขาย (๖ ประกา ร) ๐ = นักเรียนซื้ออาหารขยะมารับประทาน ๑ = นักเรียนไม่ซื้ออาหารขยะมารับประทาน ๑๖. มีการชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธง ๐ = ไม่มีการชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธง ๑ = มีการชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงอย่างน้อย ๑ ครั้ง ๑๗. มีการสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึก ที่ได้ทำาความดี ๐ = ไม่มีการสะท้อนความรู้สึก , ๑ = มีการสะท้อน ความรู้สึก ๑๘. นักเรียนมีสมุดบันทึกความดี ๐ = ไม่มีสมุดบันทึกความดี , ๑ = มีสมุดบันทึกความดีและมีการบันทึกสมำ่าเสมอ ๑๙. นักเรียนสอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็น อย่างน้อย ๐ = ไม่มีหลักฐาน , ๑ = มีหลักฐาน ๒๐. นักเรียนได้เรียนกับพระที่มาสอนใน โรงเรียน ๐ = ไม่ได้เรียน , ๑ = ได้เรียน
  4. 4. สรุปผลการประเมินรายด้าน ๑. ด้านพฤติกรรม (๕ ตัวชี้วัด) เต็ม ๕ คะแนน ได้คะแนน............คะแนน ๒. ด้านการเรียนรู้ (๕ ตัวชี้วัด) เต็ม ๕ คะแนน ได้คะแนน................คะแนน ๓. ด้านกิจกรรมประจำาวันพระ (๔ ตัวชี้วัด) เต็ม ๔ คะแนน ได้ คะแนน................คะแนน ๔. ด้านอื่น ๆ (๖ ตัวชี้วัด) เต็ม ๖ คะแนน ได้คะแนน................คะแนน สรุปผลการประเมินรวม ๔ ด้าน ๒๐ ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คะแนนที่ได้................. ระดับควรปรับปรุง ได้คะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ระดับพอใช้ ได้คะแนนระหว่าง ๖ – ๑๐ ระดับดี ได้คะแนนระหว่าง ๑๑ – ๑๕ ระดับดีมาก ได้คะแนนระหว่าง ๑๖ – ๒๐ มีผลประเมินตนเองอยู่ในระดับ................... ลงชื่อ........................................................... (.............................................................) ลงชื่อ..........................................................ผู้บริหารโรงเรียน (.............................................................) ตำาแหน่ง................................................

×