แบบประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ29ประการ

1,216 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ29ประการ

 1. 1. แบบประเมินตนเอง ๒๙ ประการสู่ความเป็นวิถีพุทธ (สำาหรับโรงเรียน) โรงเรียน..................................................................กลุ่ม โรงเรียน....................................................... สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ องค์ ประกอ บ / ด้าน ตัวชี้วัดคุณภาพ ไม่มี/ ไม่ ปฏิบั ติ ระดับ คุณภาพ / การปฏิบัติ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ กายภา พ ๑. มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ (๗ ประกา ร) ๐ = ไม่มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ๑ = มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้ภายในห้องใด ห้องหนึ่ง ๒ = มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าอาคารใด อาคารหนึ่ง ๓ = มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้บริเวณหน้า โรงเรียน ๔ = มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้บริเวณหน้า โรงเรียน เห็นเด่นชัด ๒. มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ๐ = ไม่มีพระพุทธรูป ๑ = มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ๒ = มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน ๓ = มีพระพุทธรูปและเครื่องบูชาอยู่ในซุ้มบริเวณ หน้าโรงเรียน ๔ = มีพระพุทธรูปและมีเครื่องบูชาอยู่ในซุ้มบริเวณ หน้าโรงเรียน นักเรียนไหว้ทุกวัน ๓. มีพระพุทธรูปประจำาห้องเรียน ๐ = ไม่มีพระพุทธรูปประจำาห้องเรียน ๑ = มีพระพุทธรูปประจำาห้องเรียน ๒ = มีพระพุทธรูปประจำาห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ ที่สมควร ๓ = มีพระพุทธรูปประจำาห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ ที่สมควร มีการทำาความสะอาด ๔ = มีพระพุทธรูปประจำาห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่
 2. 2. ที่สมควร มีการทำาความสะอาด มีการเคารพพระพุทธรูป เป็นประจำา ๔. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราช ดำารัสติดตามที่ต่าง ๆ ๐ = ไม่มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราช ดำารัส ติดตามที่ต่าง ๆ ๑ = มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำารัส ติดตามที่ต่าง ๆ ๒ = มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำารัส ติดตามที่ต่าง ๆ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ๓ = มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำารัส ติดตามที่ต่าง ๆ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ นักเรียนมีส่วนร่วมใน การจัดทำา ๔ = มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำารัส ติดตามที่ต่าง ๆ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ นักเรียนมีส่วนร่วมใน การจัดทำาอย่างต่อเนื่อง -๒- องค์ ประกอ บ / ด้าน ตัวชี้วัดคุณภาพ ไม่มี/ ไม่ ปฏิบั ติ ระดับ คุณภาพ / การปฏิบัติ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ กายภา พ ๕. มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น (๗ ประกา ร) ๐ = ไม่มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียนและ บริเวณโรงเรียน (ต่อ) ๑ = ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ๒ = ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด สงบ ร่มรื่นอยู่เสมอ ๓ = ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด สงบ ร่มรื่นอยู่เสมอ โดยนักเรียนมีส่วนร่วม ๔ = ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด
 3. 3. สงบ ร่มรื่นอยู่เสมอ โดยนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน ๖. มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ๐ = ไม่มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ๑ = มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ๒ = มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม มีตาราง การใช้ ๓ = มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม มีตาราง การใช้ มีการใช้จริง ๔ = มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม มีตาราง การใช้ มีการใช้จริง นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ๗. ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ๑๐๐ % ๐ = มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน มากกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑ = มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ร้อยละ ๔๐ - ๕๐ ๒ = มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ร้อยละ ๒๐ - ๓๙ ๓ = มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ร้อยละ ๑ - ๑๙ ๔ = ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ คะแนน รวม / เฉลี่ย องค์ประกอบด้าน กายภาพ (๗ ตัว ชี้วัด) พฤติกร รม ๘. รักษาศีล ๕ นักเรีย น ครู ๐ = ไม่มีผู้บริหาร ครู นักเรียนที่รักษาศีล ๕ และผู้ บริหาร ๑ = ผู้บริหาร ครู นักเรียน รักษาศีล ๕ ครบ ๕ ข้อ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (๕ ประกา ร) ๒ = ผู้บริหาร ครู นักเรียน รักษาศีล ๕ ครบ ๕ ข้อ ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = ผู้บริหาร ครู นักเรียน รักษาศีล ๕ ครบ ๕ ข้อ ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = ผู้บริหาร ครู นักเรียน รักษาศีล ๕ ครบ ๕ ข้อ ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐
 4. 4. -๓- องค์ ประกอ บ / ด้าน ตัวชี้วัด/เกณฑ์คุณภาพ ไม่มี/ ไม่ ปฏิบั ติ ระดับ คุณภาพ การปฏิบัติ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ พฤติกร รม ๙. ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม นักเรีย น ครู ๐ = ไม่มีนักเรียน ครูและผู้บริหาร ที่ยิ้มง่าย ไหว้ สวย กราบงาม และผู้ บริหาร ๑ = นักเรียน ครูและผู้บริหาร ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (๕ ประการ ) ๒ = นักเรียน ครูและผู้บริหาร ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ (ต่อ) ๓ = นักเรียน ครูและผู้บริหาร ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = นักเรียน ครูและผู้บริหาร ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ๑๐. ก่อนรับประทานอาหารจะมีการ พิจารณาอาหาร ๐ = ไม่มีการพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน อาหาร ๑ = นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีการพิจารณาอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒ = นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีการพิจารณาอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีการพิจารณาอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีการพิจารณาอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ๑๑. รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ๐ = มีนักเรียน ครู ผู้บริหารรับประทานอาหาร ไม่
 5. 5. ดัง ไม่หก ไม่เหลือ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๑ = มีนักเรียน ครู ผู้บริหาร รับประทานอาหาร ไม่ ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๒ = มีนักเรียน ครู ผู้บริหาร รับประทานอาหาร ไม่ ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๓ = มีนักเรียน ครู ผู้บริหาร รับประทานอาหาร ไม่ ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ร้อยละ ๙๐ – ๙๙ ๔ = ไม่มีนักเรียน ครู ผู้บริหาร ที่รับประทานอาหาร ดัง หก เหลือ -๔- องค์ ประกอ บ / ด้าน ตัวชี้วัด/เกณฑ์คุณภาพ ไม่มี/ ไม่ ปฏิบั ติ ระดับ คุณภาพ การปฏิบัติ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ นักเรีย น ครู ๑๒. ประหยัด ออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ และผู้ บริหาร ๐ = ไม่มีนักเรียน ครู ผู้บริหารที่ประหยัด ออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ (๕ ประการ ) (ต่อ) ๑ = มีนักเรียน ครู ผู้บริหารที่ประหยัด ออม ถนอม ใช้เงินและสิ่งของ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒ = มีนักเรียน ครู ผู้บริหารที่ประหยัด ออม ถนอม ใช้เงินและสิ่งของ ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = มีนักเรียน ครู ผู้บริหารที่ประหยัด ออม ถนอม ใช้เงินและสิ่งของ ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = มีนักเรียน ครู ผู้บริหารที่ประหยัด ออม ถนอม ใช้เงินและสิ่งของ ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ คะแนน รวม / เฉลี่ย องค์ประกอบด้านพฤติกรรม
 6. 6. นักเรียน ครูและผู้บริหาร (๕ ตัวชี้วัด) ด้าน การ เรียน ๑๓. บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียน เช้า - บ่ายทั้งครูและนักเรียน การ สอน ๐ = ครู นักเรียน ไม่มีการบริหารจิตเจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียนเช้า - บ่าย (๕ ประการ ) ๑ = ครู นักเรียน บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้า เรียนเช้า – บ่าย น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒ = ครู นักเรียน บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้า เรียนเช้า – บ่าย ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = ครู นักเรียน บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้า เรียนเช้า – บ่าย ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = ครู นักเรียน บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้า เรียนเช้า – บ่าย ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ๑๔. บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและใน วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ๐ = ไม่มีครูที่บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ และในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ๑ = มีครูที่บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ และในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ๒ = มีครูที่บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ และในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = มีครูที่บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ และในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = มีครูที่บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ และในวันสำาคัญทางระพุทธศาสนา ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ -๕- องค์ ประกอ บ / ด้าน ตัวชี้วัด/เกณฑ์คุณภาพ ไม่มี / ไม่ ปฏิ บัติ ระดับ คุณภาพ การปฏิบัติ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔
 7. 7. ด้าน การ เรียน ๑๕. ครูพานักเรียนทำากิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ ละ ๑ ครั้ง การ สอน ๐ = ไม่มีครูที่พานักเรียนทำากิจกรรมจิตอาสาประจำา สัปดาห์ (๕ ประการ ) ๑ = มีครูที่พานักเรียนทำากิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ต่อ) ๒ = มีครูที่พานักเรียนทำากิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = มีครูที่พานักเรียนทำากิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = มีครูที่พานักเรียนทำากิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ๑๖. ครู ผู้บริหาร นักเรียนทุกคนไปปฏิบัติ ศาสนกิจที่วัดเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ๐ = ไม่มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ วัดประจำาเดือน ๑ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ๑๗. ครู ผู้บริหาร นักเรียนทุกคนเข้าค่าย ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๐ = ไม่มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ประจำาปี ๑ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่เข้าค่ายปฏิบัติธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่เข้าค่ายปฏิบัติธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๕๐ - ๖๙
 8. 8. ๓ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่เข้าค่ายปฏิบัติธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่เข้าค่ายปฏิบัติธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ คะแนนรวม / เฉลี่ย องค์ประกอบด้านการเรียน การสอน (๕ ตัวชี้วัด) - ๖ - องค์ ประกอ บ / ด้าน ตัวชี้วัด/เกณฑ์คุณภาพ ไม่มี/ ไม่ ปฏิบั ติ ระดับ คุณภาพ การปฏิบัติ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ด้าน กิจกรร ม ๑๘. ในวันพระใส่เสื้อสีขาวทุกคน ประจำา ๐ = ไม่มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ใส่เสื้อสีขาวใน วันพระ วันพระ ๑ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ใส่เสื้อสีขาวในวันพระ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (๕ ประการ ) ๒ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ใส่เสื้อสีขาวในวันพระ ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ใส่เสื้อสีขาวในวันพระ ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ใส่เสื้อสีขาวในวันพระ ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ๑๙. ทำาบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ๐ = ไม่มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ทำาบุญ ใส่บาตร ฟัง เทศน์ในวันพระ ๑ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ทำาบุญ ใส่บาตร ฟัง เทศน์ในวันพระ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ทำาบุญ ใส่บาตร ฟัง เทศน์ในวันพระ ร้อยละ๕๐-๖๙
 9. 9. ๓ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ทำาบุญ ใส่บาตร ฟัง เทศน์ในวันพระ ร้อยละ๗๐-๘๙ ๔ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่ทำาบุญ ใส่บาตร ฟัง เทศน์ในวันพระร้อยละ๙๐-๑๐๐ ๒๐. รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน ๐ = ไม่มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่รับประทานอาหาร มังสวิรัติมื้อกลางวันในวันพระ ๑ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่รับประทานอาหาร มังสวิรัติมื้อกลางวัน ในวันพระ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่รับประทานอาหาร มังสวิรัติมื้อกลางวัน ในวันพระ ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่รับประทานอาหาร มังสวิรัติมื้อกลางวัน ในวันพระ ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่รับประทานอาหาร มังสวิรัติมื้อกลางวัน ในวันพระ ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ๒๑. สวดมนต์แปล ๐ = ไม่มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่สวดมนต์แปลใน วันพระ ๑ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่สวดมนต์แปลในวันพระ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่สวดมนต์แปลในวันพระ ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่สวดมนต์แปลในวันพระ ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่สวดมนต์แปลในวันพระ ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ คะแนน รวม / เฉลี่ย องค์ประกอบด้าน กิจกรรม ประจำาวันพระ (๔ ตัวชี้วัด) - ๗ - องค์ ประกอ บ / ตัวชี้วัด/เกณฑ์คุณภาพ ไม่มี/ ไม่ ปฏิบั ติ ระดับ คุณภาพ การปฏิบัติ
 10. 10. ด้าน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ด้านอื่น ๆ ๒๒. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน (๘ ประการ ) ๐ = มีอาหารขยะขายในโรงเรียน ๑ = ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนเป็นบางวัน ๒ = ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน ๓ = ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน แต่ นักเรียนนำามาเอง ๔ = ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน นักเรียนไม่นำามาเอง และปลูกฝังให้นักเรียนไม่ซื้ออาหารขยะ ๒๓. ไม่ดุด่านักเรียน ๐ = มีครู ผู้บริหารที่ดุด่านักเรียน ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ๑ = มีครู ผู้บริหารที่ดุด่านักเรียน ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๒ = มีครู ผู้บริหารที่ดุด่านักเรียน ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = มีครู ผู้บริหารที่ดุด่านักเรียน น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๔ = ไม่มีครู ผู้บริหารที่ดุด่านักเรียน ๒๔. บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนประชุมทุก ครั้ง ๐ = ไม่มีการบริหารจิต เจริญปัญญาก่อนประชุม ๑ = มีการบริหารจิต เจริญปัญญาก่อนประชุมทุก ครั้ง โดยผู้เข้าประชุมบางคนไม่ปฏิบัติตามคำาสั่ง ๒ = มีการบริหารจิต เจริญปัญญาก่อนประชุมทุก ครั้ง โดยผู้เข้าประชุมบางคนปฏิบัติตามคำาสั่งโดย ไม่ตั้งใจ ๓ = มีการบริหารจิต เจริญปัญญาก่อนประชุมทุก ครั้ง โดยผู้เข้าประชุมทุกคนปฏิบัติด้วยความตั้งใจ ๔ = มีการบริหารจิต เจริญปัญญาก่อนประชุมทุก ครั้ง โดยผู้เข้าประชุมทุกคนปฏิบัติด้วยความตั้งใจ และเห็นคุณค่า
 11. 11. - ๘- องค์ ประกอ บ / ด้าน ตัวชี้วัด/เกณฑ์คุณภาพ ไม่มี/ ไม่ ปฏิบั ติ ระดับ คุณภาพ การปฏิบัติ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ด้านอื่น ๆ ๒๕. ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน (๘ ประการ ) ๐ = ไม่มีการชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน (ต่อ) ๑ = มีการชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน โดยครู นักเรียนปฏิบัติทำาตามคำาสั่ง โดยไม่ เต็มใจ ๒ = มีการชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน โดยครู นักเรียนปฏิบัติทำาตามคำาสั่ง โดยเต็มใจ ๓ = มีการชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน โดยครู นักเรียนปฏิบัติทำาตามคำาสั่ง โดยเต็มใจ เห็นคุณค่า ๔ = มีการชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน โดย ครู นักเรียน ปฏิบัติทำาตามคำาสั่ง โดยเต็มใจ และโน้มน้าวให้ นักเรียนทำาความดี ๒๖. โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความ รู้สึกที่ได้ทำาความดี ๐ = ไม่มีการจัดโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำาความดี ๑ = มีการจัดโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำาความดี ที่ครู นักเรียน ปฏิบัติตามคำาสั่งโดยไม่เต็มใจ ๒ = มีการจัดโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำาความดี ที่ครู นักเรียน ปฏิบัติตามคำาสั่งด้วยความเต็มใจ ๓ = มีการจัดโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น
 12. 12. ความรู้สึกที่ได้ทำาความดี ที่ครู นักเรียน ปฏิบัติตามคำาสั่งด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า ๔ = มีการจัดโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำาความดี ที่ครู นักเรียน ปฏิบัติตามคำาสั่งด้วยความเต็มใจ และครูโน้มน้าว ให้นักเรียนทำาความดี ๒๗. ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีสมุดบันทึกความ ดี ๐ = ผู้บริหาร ครู นักเรียนไม่มีสมุดบันทึกความดี ๑ = ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีสมุดบันทึกความดี และ มีการบันทึก น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒ = ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีสมุดบันทึกความดี และ มีการบันทึก ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีสมุดบันทึกความดี และ มีการบันทึก ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีสมุดบันทึกความดี และ มีการบันทึก ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ -๙- องค์ ประกอ บ / ด้าน ตัวชี้วัด/เกณฑ์คุณภาพ ไม่มี/ ไม่ ปฏิบั ติ ระดับ คุณภาพ การปฏิบัติ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ด้านอื่น ๆ ๒๘. ครู ผู้บริหาร นักเรียนสอบได้ธรรมศึกษา ตรีเป็นอย่างน้อย (๘ ประการ ) ๐ = ไม่มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษา ตรี (ต่อ) ๑ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษาตรี น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษาตรี ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษาตรี
 13. 13. ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = มีครู ผู้บริหาร นักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษาตรี ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ๒๙. มีพระมาสอนอย่างสมำ่าเสมอ ๐ = ไม่มีพระมาสอนที่โรงเรียน ๑ = มีพระมาสอนที่โรงเรียนทุกสัปดาห์ มีนักเรียน ได้เรียนกับพระ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒ = มีพระมาสอนที่โรงเรียนทุกสัปดาห์ มีนักเรียน ได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ ๓ = มีพระมาสอนที่โรงเรียนทุกสัปดาห์ มีนักเรียน ได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ๔ = มีพระมาสอนที่โรงเรียนทุกสัปดาห์ มีนักเรียน ได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ คะแนน รวม / เฉลี่ย องค์ประกอบด้าน อื่น ๆ (๘ ตัวชี้วัด) คะแนน รวม / เฉลี่ย ทั้งหมด ๕ ด้าน ๒๙ ตัว ชี้วัด - ๑๐ - สรุปผลการประเมินรายด้าน ด้านกายภาพ (๗ ตัวชี้วัด) คะแนนเต็ม ๒๘ คะแนน
 14. 14. ได้.........................คะแนน คะแนนเฉลี่ย.................. ด้านพฤติกรรมนักเรียน ครูและผู้บริหาร (๕ ตัวชี้วัด) คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้.......................คะแนน คะแนนเฉลี่ย........... ด้านการเรียนการสอน (๕ ตัวชี้วัด) คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้........................คะแนน คะแนนเฉลี่ย................. ด้านกิจกรรมประจำาวันพระ (๔ ตัวชี้วัด) คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน ได้........................คะแนน คะแนนเฉลี่ย.................. ด้านอื่น ๆ (๘ ตัวชี้วัด) คะแนนเต็ม ๓๒ คะแนน ได้.........................คะแนน คะแนนเฉลี่ย.................. สรุปผลการประเมินรวม ๕ ด้าน ๒๙ ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ๑๑๖ คะแนน ได้.................................คะแนน  ระดับควรปรับปรุง ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง ๐.๐๐ – ๑.๔๙  ระดับพอใช้ ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙  ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง ๒.๕๐ – ๓.๔๙  ระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง ๓.๕๐ – ๔.๐๐ โรงเรียน............................................................................................ ................................................. มีผลประเมินตนเองอยู่ใน ระดับ......................................................................................................... . คะแนน เฉลี่ย......................................................................................................... ............................. ลงชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ (........................................................) ตำาแหน่ง........................................................... ลงชื่อ..............................................................ผู้ บริหารโรงเรียน (........................................................) ตำาแหน่ง.........................................................

×