15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง

1,160 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,160
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
216
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง

 1. 1. (ตัวอย่าง) ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) กับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. เพื่อการประกันคุณภาพภายใน เริ่มใช้ พ.ศ.๒๕๕๔ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ มาตรฐาน สพฐ. ตัวบ่งชี้ สมศ. โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน แหล่ง จัดเก็บ ผู้รับ ผิด ชอบ ด้านคุณภาพ ผู้เรียน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุข ภาวะที่ดีและมี สุนทรียภาพ กลุ่มตัวบ่งชี้ พื้นฐาน ตบช. ๑ ผู้ เรียนมี สุขภาพกาย และสุขภาพ จิตที่ดี ๑.๑ ผู้เรียนมีนำ้า หนักส่วนสูงและ สมรรถภาพทาง กายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแล ตนเองให้มี ความปลอดภัย ๑.๒ ผู้เรียนมี สุนทรียภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน โครงการ เด็กไทยทำาได้ กิจกรรมการตรวจ สุขภาพ โครงการป้องกันไข้เลือด ออก และโรคติดต่อต่างๆ โครงการ To Be Number One โครงการกาย บริหารประกอบดนตรี โครงการระบบ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โครงการ อาหารกลางวัน กิจกรรมมรณรงค์ต่อ ต้านยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน โครงการส่งเสริม ดนตรีไทย โครงการส่งเสริมดนตรี สากล โครงการศิลปินน้อย ชุมนุม ชมรมกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ โครงการ รายงานประเมินโครงการ ข้อมูล สารสนเทศนำ้าหนักส่วนสูง สมรรถภาพทาง กาย การดูแลรู้จักตนเอง จำานวนผู้เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ข้อมูล สถิติของสถานศึกษา ได้แก่ สถิตการเจ็บ ป่วย สถิติการใช้ห้องพยาบาล และข้อมูล จากฝ่ายปกครอง ข้อมูลบันทึกสุขภาพ การ วัดส่วนสูง การชั่งนำ้าหนักและผลการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือ กรมพลศึกษา หรือ สำานักงานกองทน สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ข้อมูลผล การตรวจสอบหาสารเสพติดจากแหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้ ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียน ด้านนำ้าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์และการรู้จักดูแลตนเองให้ ปลอดภัย ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ที่ เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา โล่ รางวัล เกียรติบัตร ฯลฯ แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๑ มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึง ตบช. ๒ ผู้ เรียนมี คุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึง ประสงค์ ๒.๑ ผู้เรียนเป็น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ ค่ายพุทธบุตร โครงการเยี่ยมบ้านผู้ เรียน โครงการบำาเพ็ญประโยชน์ สาธารณะ จิตอาสา โครงการวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม วันสำาคัญทางศาสนา โครงการเครือ โครงการ รายงานการประเมินโครงการ ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ จำานวน การขาดเรียน จำานวนการทะเลาะวิวาท จำานวนการผิดระเบียบของสถานศึกษา สถิติ ของหายในสถานศึกษา ปัญหาการปกครอง จำานวนผู้เรียนตามเกณฑ์การพิจารณาจาก สมุดบันทึกของครู สมุดบันทึกความดี ผล แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๒
 2. 2. ประสงค์ ลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๒.๒ ผู้เรียนเป็น นักเรียนที่ดีของ โรงเรียน ๓๒ ๒.๓ ผู้เรียนมี ก า ร บำา เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ สังคม ข่ายผู้ปกครอง โครงการเยี่ยมบ้าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรม ของศาสนา การสอนโดยใช้บทบาท สมมุติ โครงการส่งเสริมความ ซื่อสัตย์ โครงการกีฬาภายใน โครงการพี่ช่วยน้อง/เพื่อนช่วยเพื่อน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม ช่วยเหลือชุมชน ฯลฯ งานของผู้เรียนทั้งในและนอกหลักสูตร . แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบ หมายงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเอกสาร หลัก ฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมทำากิจกรรม บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของผู้เรียน เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำาเพ็ญ ประโยชน์กิจกรรมชุมนุมชมรม เป็นต้น สถิติข้อมูลผู้เรียนมีความสุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิด เห็นของ 2 (พื้นฐาน) มาตรฐาน สพฐ. ตัวบ่งชี้ สมศ. โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน แหล่ง จัดเก็บ ผู้รับ ผิด ชอบ คนอื่น ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและ ส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรักความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถี ชีวิตและการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ฯลฯ มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมี ทักษะในการ แสวงหาความ รู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองอย่าง ตบช. ๓ ผู้ เรียนมีความ ใฝ่รู้และเรียน รู้ อย่างต่อเนื่อง ๓.๑ ผู้เรียน ค้นคว้าหาความ รู้จากการอ่าน โครงการรักการอ่าน โครงการวาง ทุกงานอ่านทุกคน โครงการส่งเสริม การค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทาง Internet โครงการศึกษาจากแหล่ง เรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา โครงการ เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง โครงการการประเมินโครงการ หลักฐาน การบันทึกการอ่าน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ การสืบค้นความรู้จาก Internet เอกสาร เกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบ บันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน แผนการ จัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมาย งานที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การเขียน การ ดูการฟัง และการพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัย แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๓
 3. 3. ต่อเนื่อง และใช้ เทคโนโลยี ๓.๒ ผู้เรียน เรียนผ่าน ประสบการณ์ ตรงร่วมกับผู้อื่น ทั้งในและนอก สถานศึกษา เรียนรู้ โครงการสำารวจและศึกษา แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรมส่ง เสริมการใช้ ห้องสมุด ประกวด คำาขวัญวันสำาคัญต่างๆ กิจกรรม แนะนำาหนังสือใหม่ โครงการส่ง เสริมการใช้เทคโนโลยีในการ จัดการเรียนการสอน โครงการส่ง เสริมการใช้เทคโนโลยีในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฯลฯ รักการอ่าน ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจาก การอ่าน การเขียน การฟังการดูและการ ค้นคว้าประกอบการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ข้อมูลการใช้ห้องสมุด ของผู้เรียน และข้อมูลการสืบค้นโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิทินกิจกรรมประ จาปีของสถานศึกษา ข้อมูลการดำาเนิน กิจกรรม เทศกาล ประเพณีวันสำาคัญต่างๆ การทัศนศึกษา รายงานสรุปผลการจัด กิจกรรมหรือผลการประเมินการจัด กิจกรรม ข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมการ เรียนรู้การทำางานร่วมกับผู้อื่น และแบบ บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผล งานของผู้เรียนที่เกิดจากการทำากิจกรรม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ฯลฯ มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี ความสามารถ ในการคิด อย่างเป็น ระบบ คิด สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ ปัญหา ได้ อย่างมีสติสม เหตุผล ตบช. ๔ ผู้ เรียนคิดเป็น ทำาเป็น ๔.๑ ผู้เรียนมี ความสามารถ ด้านความคิด โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครง งาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น กระบวนการคิด กิจกรรมวิเคราะห์ ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอนที่เน้นทักษะ กระบวนการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น ฐาน การจัดการเรียนรู้แบบ กระบวนการแก้ปัญหา โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ข้อมูลการบันทึกจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ กำาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ข้อมูลการ บันทึกจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ตามที่กำาหนดในหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฯลฯ แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๔ แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๖ 3 (พื้นฐาน) มาตรฐาน สพฐ. ตัวบ่งชี้ สมศ. โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน แหล่ง จัดเก็บ ผู้รับผิด ชอบ มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี ๔.๒ ผู้เรียนมี ความสามารถ อาชีพการสอนแบบโครงงานในกลุ่ม การงานพื้นฐานอาชีพ โครงการ
 4. 4. ทักษะในการ ทำางาน รักการ ทำางาน สามารถ ทำางานร่วมกับ ผู้อื่นได้ และมี เจตคติที่ดีต่อ อาชีพสุจริต ในการปรับตัว เข้า กับสังคม จัดหารายได้ระหว่างเรียน โครงการ นัดนี้เพื่อน้อง โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ โครงการ สหกรณ์โรงเรียน โครงการฝึกอาชีพ ระยะสั้น (งานช่าง งานไฟฟ้า ช่าง ยนต์ เสริมสวย ตัดผม ดนตรี นวด แผนไทย) โครงการมัคคุเทศก์น้อย ฯลฯ มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี ความรู้และ ทักษะที่จำาเป็น ตามหลักสูตร ตบช. ๕ ผล สัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของผู้เรียน ๕.๑ ผู้เรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทยใน ระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ๕.๒ ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน กลุ่มสาระการ เรียนรู้ คณิตศาสตร์ใน ระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ๕.๓ ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โครงการพัฒนาผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ โครงการสอน ซ่อมเสริม โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการนำาเสนอผลงานของผู้เรียน ในรูปแบบ ต่าง ๆ โครงการแข่งขันทักษะตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ โครงการวัดและประเมินผล โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตร ฯลฯ ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ปีการ ศึกษา ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๕
 5. 5. กลุ่มสาระการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ใน ระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ 4 (พื้นฐาน) มาตรฐาน สพฐ. ตัวบ่งชี้ สมศ. โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน แหล่ง จัดเก็บ ผู้รับ ผิด ชอบ ๕.๔ ผู้เรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมในระดับ ชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ๕.๕ ผู้เรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษาในระดับ ชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ๕.๖ ผู้เรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะใน ระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓
 6. 6. ๕.๗ ผู้เรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงาน อาชีพและ เทคโนโลยีในระดับ ชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ๕.๘ ผู้เรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ 5 (พื้นฐาน) มาตรฐาน สพฐ. ตัวบ่งชี้ สมศ. โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน แหล่ง จัดเก็บ ผู้รับ ผิด ชอบ ด้านการ จัดการ ศึกษา (มี ๕ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๗-๑๒) มาตรฐานที่ ๗ ตบช. ๖ ประสิทธิผล ของการ จัดการเรียน การสอนที่ เน้นผู้เรียน เป็นสำาคัญ ๖.๑ ประสิทธิผลการ ดำาเนินการของ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ เรียนการสอนของครู โครงการปรับ การเรียนเปลี่ยนการสอน โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการปรับปรุงบรรยากาศในชั้น เรียน โครงการวัดและประเมินผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โครงการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำาคัญ โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้อง หลักฐานข้อมูลที่สถานศึกษามีการให้ ความรู้และอบรมครูอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง หรือครูไปอบรมพัฒนาตนเองอย่าง น้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง มีการประเมินแผนการ จัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสมำ่าเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง มีการ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุก คนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง การ ประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นราย แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๗
 7. 7. ครูปฏิบัติงาน ตามบทบาท หน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผล สถานศึกษา ๖.๒ กระบวนการ จัดการเรียน การสอนของครู ถิ่น โครงการนิเทศภายใน งานวิจัย หรือรายงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน การสอนตรงตามวุฒิการศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระ อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจ มีโครงการ พัฒนาครูในรายวิชาที่สอนอย่าง สมำ่าเสมอ ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย ๑ เรื่อง/คน/ปี มีหลักฐาน การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีแผนที่สนองตอบต่อความแตก ต่างระหว่างบุคคล ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ จัดการเรียนการสอน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บ่งบอก ถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะการคิด ครูสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ครูมีหลักฐานการวัดและ ประเมินผู้เรียน ครูมีบันทึกหลังสอน ฯลฯ บุคคล แล้วนำาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน การจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ ของผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้และ จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อ นำาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย การจัดบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนให้เกิด การเรียน การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะ สมกับกิจกรรม นำาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัด การเรียนการสอน การประเมินความ ก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ พัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวาง เงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้า ของตนเองและนำามาใช้ปรับปรุงและพัฒนา ตนเองการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำา มาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำาคัญ แผนงาน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมที่ครูดำาเนินการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลจากการ นิเทศ กำากับ ติดตาม การดำาเนินงานของครู ฯลฯ 6 (พื้นฐาน) มาตรฐาน สพฐ. ตัวบ่งชี้ สมศ. โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน แหล่ง จัดเก็บ ผู้รับ ผิด ชอบ
 8. 8. ด้านการ จัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติ งานตามบทบาท หน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ สถานศึกษา และ ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ อย่างมี ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษา มีการจัด หลักสูตร กระบวนการ เรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้าน มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา มีการจัดสภาพ แวดล้อมและการ บริการที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนา ตบช. ๗ ประสิทธิภา พของการ บริหาร จัดการและ การพัฒนา สถาน ศึกษา - ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ ตามบทบาท หน้าที่ของผู้ บริหารสถาน ศึกษา - ประสิทธิภาพ ของคณะ กรรมการ สถานศึกษา - บรรยากาศ และสภาพ แวดล้อม โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการ พัฒนาครูและบุคลากร โครงการ พัฒนางานบริหารทั่วไป โครงการ บริหารงบประมาณและการเงิน โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิ ทัศน์ในสถานศึกษา โครงการพัฒนา สถานศึกษารอบด้าน โครงการ บริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษา เป็นฐาน โครงการประชาสัมพันธ์ผล งานสถานศึกษา โครงการศึกษา เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษา โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำาหรับผู้ บริหาร งานวิจัยหรือรายงานพัฒนา คุณภาพของสถานศึกษา การประชุม ปฏิบัติการแบบมีส่วนรวมในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา การมอบ หมายงานสอนตรงตามวุฒิการศึกษา การประชุมคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ การ กำาหนดการประชุมของคณะ กรรมการสถานศึกษา คำาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารวิชาการและ หลักสูตร คำาสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ ท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หลักสูตรกลุ่มสาระ รายงานวิจัย รายงานโครงการ รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมที่หลาก แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ที่ครอบคลุมการดำาเนินงานตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงาน ประจำาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ ศึกษาของแต่ละปี ปฏิทินปฏิบัติงานประจำาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาของแต่ละปี รายงานการประชุมที่ แสดงถึงการนำาผลจากการประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะ กรรมการบริหารอื่นๆ เช่น คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร เป็นต้น มาสื่อสารกับ บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนำาไปสู่การ ปฏิบัติ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ สอดคล้องกับที่ระบุไว้ตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของแต่ละปี สรุปแผนงาน โครงการกิจกรรม ที่สรุปให้เห็นถึงผลของ การจัดกิจกรรมว่าบรรลุตามเป้าหมายและตัว ชี้วัดความสำาเร็จ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน ของสถานศึกษา วารสารจุลสารหรือสื่ออื่นๆ ที่มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดำาเนิน งานของสถานศึกษาไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศของสถานศึกษาที่แสดงถึงข้อมูล ในภาพรวมของการบริหารรายงานการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน รายงานการสังเคราะห์มิตินโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผลการสำารวจความพึงพอใจ เกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของสถานศึกษา แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๘ แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๙ แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๑๐ แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๑๑ แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๑๓
 9. 9. เต็มศักยภาพ หลาย สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวน การ คิด กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน กิจกรรมการสอนที่เน้นกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรมการ สอนแบบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ 7 (พื้นฐาน) มาตรฐาน สพฐ. ตัวบ่งชี้ สมศ. โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน แหล่ง จัดเก็บ ผู้รับ ผิด ชอบ ด้านคุณภาพ การสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน) มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษา มีการสร้าง ส่ง เสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ ค้นพบ กิจกรรมการสอนที่เน้น กระบวนการทำางาน กิจกรรมวิเคราะห์ ข่าว สถานการณ์ต่าง ๆ กิจกรรมการ สอนที่เน้นทักษะกระบวนการ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน กิจกรรมการสอนโดยใช้ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ / ประสบการณ์จริง กิจกรรมการสอน โดยใช้กรณีศึกษา กิจกรรมการสอน โดยใช้ทักษะ กระบวนการ ๙ ขั้น กิจกรรมการสอนโดยเน้น กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่แบบสร้างองค์ ความรู้ กิจกรรมการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัย แผน ปฏิบัติการ/ โครงการที่ส่งเสริมให้ครู พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โครงการนิเทศการสอนและติดตาม ตรวจสอบการนำาผลไปปรับปรุงการ สอน
 10. 10. จัดทำาแผนนิเทศ ประชุมชี้แจงและ ดำาเนินการนิเทศ การปฏิบัติงานตาม แผนนิเทศ การจัดทำาเอกสารทบทวน ปรับปรุงการดำาเนินงาน การจัดทำา รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา โครงการซ่อมแซมอาคาร สถานที่ โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการความรู้เพื่อความปลอดภัย โครงการอาหารกลางวัน โครงการ เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ โครงการแข่งขัน กีฬา โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ติดต่อ โครงการห้องสมุด ๓ D โครงการให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง Internet โครงการศึกษาดูงานด้าน เทคโนโลยี โครงการซ่อมแซม ห้องเรียน และอาคารเรียน โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา การปรับปรุง พัฒนา ห้องปฏิบัติการ โครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการ 8 (พื้นฐาน) มาตรฐาน สพฐ. ตัวบ่งชี้ สมศ. โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน แหล่ง จัดเก็บ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน โครงการ/กิจกรรมที่ สนับสนุนยกย่องเชิดชูผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และผู้มีผลงานดีเด่น โครงการจัดตั้ง แหล่งเรียนรู้ของชุมชน โครงการ ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ โครงการจัด
 11. 11. ตั้งพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนและชุมชน โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นของ ชุมชน ฯลฯ ด้านการจัดการ ศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษา มีการประกัน คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ตามที่กำาหนดใน กฎกระทรวง ตบช. ๘ พัฒนาการ ประกัน คุณภาพ ภายในของ สถาน ศึกษาและ หน่วยงาน ต้นสังกัด โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพในสถานศึกษาที่ยั่งยืน คำา สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำา มาตรฐานสถานศึกษา มีบันทึกการ ประชุมของคณะกรรมการ คำาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำาแผน พัฒนาการจัดการศึกษา มีแผน พัฒนาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน สถานศึกษา คำาสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการพัฒนาระบบบริหารและ สารสนเทศ การจัดทำาข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา การ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โครงการใช้เทคโนโลยีในการจัด เก็บข้อมูล มีโครงสร้างระบบการ บริหาร คำาสั่งมอบหมายงาน/คำาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจ สอบคุณภาพการศึกษา การประชุม เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การ กำาหนดแนวการประเมินคุณภาพ ภายใน คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำารายงาน มีรายงานการพัฒนา คุณภาพการศึกษาประจำาปีและนำา เสนอรายงานต่อต้นสังกัดและชุมชน มีการนำาผลการประเมินคุณภาพ ภายในของต้นสังกัดมาปรับปรุงและ พัฒนา ฯลฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ที่ครอบคลุมการดำาเนินงานตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงาน ประจำาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ ศึกษาของแต่ละปี ปฏิทินปฏิบัติงานประจำาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาของแต่ละปี รายงานการประชุมที่ แสดงถึงการนำาผลจากการประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะ กรรมการบริหารอื่นๆ เช่น คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร เป็นต้น หลักฐานการสื่อสาร กับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนำาไปสู่การ ปฏิบัติ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ สอดคล้องกับที่ระบุไว้ตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของแต่ละปี สรุปแผนงาน โครงการกิจกรรมที่สรุปให้เห็นถึงผลของ การจัดกิจกรรมว่าบรรลุตามเป้าหมายและตัว ชี้วัดความสำาเร็จ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน ของสถานศึกษา วารสารจุลสารหรือสื่ออื่นๆ ที่มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดำาเนิน งานของสถานศึกษาไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศของสถานศึกษาที่แสดงถึงข้อมูล ในภาพรวมของการบริหารรายงานการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน รายงานการสังเคราะห์มิตินโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๑๒
 12. 12. 9 (พื้นฐาน) มาตรฐาน สพฐ. ตัวบ่งชี้ สมศ. โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน แหล่ง จัดเก็บ ผู้รับ ผิด ชอบ การตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผลการสำารวจความพึงพอใจ เกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของสถานศึกษา จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษาหลักฐาน การได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือ การได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างใน การปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติ บัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ ฯลฯ มาตรฐานด้าน อัตลักษณ์ของ สถานศึกษา (๑ มาตรฐาน) มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา สถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุด เน้นที่กำาหนดขึ้น กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ ตบช. ๙ ผล การพัฒนา ให้บรรลุ ตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ วัตถุประสง ค์ของ การจัดตั้ง สถาน ศึกษา ตบช. ๑๐ โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สถานศึกษา หลักฐานการใช้แหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง หลากหลาย โครงการระบบดูแลช่วย เหลือนักเรียน ระบบข้อมูล สารสนเทศ โครงการกิจกรรม แนะแนว โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม และตอบสนองความสามารถทาง วิชาการและความคิดสร้างสรรค์ โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและตอบ สนองความสามารถพิเศษ และความ ถนัดของผู้เรียน ชุมนุมตามความ สนใจ กิจกรรมเสริมอัจฉริยภาพ การ แข่งขันทักษะทางวิชาการของ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวม ทั้งแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน ประจำาปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้าน ต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติ งานประจำาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผล การดำาเนินงานและผลสำาเร็จของการดำาเนิน งานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ กิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาน ศึกษา หลักฐานการได้รับการยอมรับการได้ รับรางวัลหรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน อัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศ แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๑๔
 13. 13. ผลการ พัฒนาตาม จุดเน้นและ จุดเด่นที่ส่ง ผลสะท้อน เป็น เอกลักษณ์ ของสถาน ศึกษา นักเรียน การจัดการแข่งขันศิลปะ ดนตรี กีฬา โครงการนิเทศภายใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการท่อง เที่ยวเชิงอนุรักษ์ การศึกษาแหล่ง เรียนรู้ในชุมชน โครงการติดตาม และประเมินผล และพัฒนาการนำา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ การสำารวจ และสร้างแหล่งเรียนรู้ ความต้องการ ใช้สื่อ งานจัดทำางบประมาณการ พัฒนาสื่อ การส่งเสริมค่านิยมที่ดี งาม โครงการ/ เกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น ฯลฯ เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็น ถึงการกำาหนดเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่น ของสถานศึกษา แผนกลยุทธ์แผนการปฏิบัติ งานประจำาปีรวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของ สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติ งานประจำาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดง ให้เห็นถึงผล การดำาเนินงานและ 10 (พื้นฐาน) มาตรฐาน สพฐ. ตัวบ่งชี้ สมศ. โครงการ/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน แหล่ง จัดเก็บ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE โครงการ/กิจกรรมประกวด มารยาท ไทย กิจกรรมสำาคัญทางประเพณี การแต่งกายพื้นบ้าน การสอนเพศ ศึกษา กิจกรรมการวิเคราะห์ข่าว ประจำาวันที่เกี่ยวข้องกับความรักชาติ และค่านิยม โครงการ/กิจกรรมส่ง เสริมนักเรียนมีความสามารถด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ โครงการ/ โครงการประชาธิปไตยในสถาน ศึกษา โครงการเข้าค่าย โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ กิจกรรมเลือกตั้งประธาน/กรรมการ นักเรียน/หัวหน้าชั้น/หัวหน้าสี การ พัฒนาสถานที่สำาคัญในวันสำาคัญ ต่าง ๆ กิจกรรมแห่เทียน/ลอยกระทง ผลสำาเร็จของการดำาเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่กำาหนด หรือผลการดำาเนินงานและผลสำาเร็จของการ ดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์จุด เน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับ การ ยอมรับ เอกสารหลักฐานการได้รับการ ยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการ ยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติ บัตร หนังสือเชิดชูเกียรติโครงการหรือ กิจกรรมที่สถานศึกษาได้ดำาเนินงาน รวมทั้ง ความสำาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม รายงาน การประชุมของสถานศึกษาที่ เกี่ยวข้อง รายงานสรุปผลโครงการทุก โครงการพร้อมแบบประเมินผลโครงการ หลักฐานเอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติ
 14. 14. โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ ปกครอง โครงการจัดทำาวารสาร สื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ ปกครอง โครงการเยี่ยมบ้าน ฯลฯ หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิด ผลกระทบที่เกิดประโยชนเกิดแบบอย่างและ สร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา และ/หรือชุมชน รอบสถานศึกษา มาตรฐาน ด้าน มาตรการส่ง เสริม (๑ มาตรฐาน) มาตรฐานที่ ๑๕ การจัด กิจกรรมตาม นโยบาย จุด เน้น แนวทางการ ปฏิรูปการ ศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่ง เสริมสถาน ศึกษาให้ยก ระดับคุณภาพ สูงขึ้น กลุ่มตัวบ่งชี้ มาตรการส่ง เสริม (๒ ตัวบ่งชี้หลัก) ตบช. ๑๑ ผลการ ดำาเนินงาน โครงการเพื่อส่ง เสริมบทบาทของ สถานศึกษา ตบช. ๑๒ ผลการ ส่งเสริมพัฒนา สถานศึกษาเพื่อ ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศ เพื่อให้ สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูป การศึกษา โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สถานศึกษา เช่น โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง โครงการรณรงค์ต่อต้านยา เสพติด โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ ในทศวรรษที่ ๒ โครงการพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ฯลฯ โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ ดำาเนินงาน รวมทั้งความสำาเร็จของโครงการ หรือกิจกรรม รายงานการประชุมของสถาน ศึกษาที่เกี่ยวข้อง รายงานสรุปผลโครงการ ทุกโครงการ พร้อมแบบประเมินผลโครงการ หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติ หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการ ดำาเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) ผลที่เกิดประโยชน์เกิดแบบอย่าง และสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษาและ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา ผลที่เกิดการพัฒนา สถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน การยกระดับ มาตรฐานและรักษามาตรฐานของสถาน ศึกษา ฯลฯ แฟ้ม มาตรฐา นที่ ๑๕

×