Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transportbranschens framtid stavas uppkoppling

1,354 views

Published on

Föredrag för konferensen Elektronik i fordon, 2011-04-08 i Göteborg.

För att möta framtida trender måste transportverksamheten digitaliseras och kopplas samman.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Transportbranschens framtid stavas uppkoppling

 1. 1. Transportbranschens  fram0d   stavas  uppkoppling   Image:  Trooper  with  iPod  by  bfishadow  on  Flickr.com   Per  Olof  Arnäs  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 2. 2. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 3. 3. Vad  utmärker  en   ”god  transport”  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  que?  by  M  i  x  y  on  Flickr.com  
 4. 4. Transportkvalitet?   Inga  förseningar   Låg  kostnad   Förväntat  resultat   Lönsamhet   Inga  stölder   Inga  trafikolyckor   Inga  godsskador   Låg  klimatpåverkan   Alla  intressenter  nöjda  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 5. 5. Intressenter   Transportköpare   Avsändaren   MoKagaren   TransporGöretaget   Åkeriet   Föraren   Samhället   Images:     shoppers-­‐mexico  by  Jungle  Jims  InternaMonal  Market  on  Flickr.com     bjs-­‐loading-­‐docks-­‐with-­‐human    by  dandeluca  on  Flickr.com   ups  truck  by  RenneP  Stowe  on  Flickr.com   Truck  Driver  by  jamesfischer  on  Flickr.com  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     city  of  lights  by  paul  (dex)  busy  @  work  on  Flickr.com  
 6. 6. Transportkvalitet   Transportsäkerhet   Trafiksäkerhet   Kostnad   Tillförlitlighet   Hållbarhet  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 7. 7. Transportkvalitet   Transportsäkerhet  +  Trafiksäkerhet  +  Tillförlitlighet  +  Hållbarhet     + + + Kostnad   Kostnad   Kostnad   Kostnad   Kostnad   BRA!!!! I NTECC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 8. 8. Transportkvalitet   Transportsäkerhet  +  Trafiksäkerhet  +  Tillförlitlighet  +  Hållbarhet     + + + Kostnad   Kostnad   Kostnad   Kostnad   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 9. 9. Transportsäkerhet   Skydd  mot  broK   Skadegörelse   Kapning   Rastplatser   Stöld  från  fordon   Larmsystem   Stöld  från  terminal   Övervakning   Image:  Hijacking  by  pasukaru76  on  Flickr.com   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 10. 10. Trafiksäkerhet   Skydd  mot  personskador   Bältesanvändning   ISO  39001   Lastsäkring   ISA-­‐system   Fordonsunderhåll   Alkolås   Nollvisionen   Image:  Day  96  by  pasukaru76  on  Flickr.com   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 11. 11. Tillförlitlighet   Leveransfönster   Regelbundenhet   Hantering  av  störningar   Redundans   Informa0onsdelning   Control  Tower   Avvikelserapportering   ISA-­‐system   Servicegrad   Image:  Trooper  with  iPod  by  bfishadow  on  Flickr.com   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 12. 12. Hållbarhet   Sparsam  körning   Val  av  underleverantör   ISA-­‐system   Emissioner   Bränsleval   CSR   Motorval   Trafikarbete   Fyllnadsgrad   Energiförbrukning   Image:  Lego  explorer  by  jonathanb1989  on  Flickr.com   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 13. 13. Fyra  strategier  för  aK  minska   miljöpåverkan  från  transporter     Använd  fordonen  effek0vare   Högre  beställarkompetens  hos  transportköpare   Framförhållning   IT-­‐system  för  planering,  uppföljning  och  prognos0sering   Använd  järnväg  och  sjöfart  vid  långa  avstånd   Förbruka  mindre  bränsle   Effek0vare  motorer   Utbildning  i  sparsam  körning   System  för  mätning  och  uppföljning  av  bränsleförbrukning   Använd  alterna0va  energikällor   Garan0er  från  motor0llverkare   Klara  myndighetsdirek0v   Säkerställ  regional  0llgång   Öka  framkomlighet   Prioritera  gods  på  samma  säK  som  passagerare   Brytpunktsdistribu0on  –  citylogis0k   ITS  –  intelligenta  transportsystem   Image:  Aspen  Petroleum  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 14. 14. Transportkvalitet   Transportkvalitet  är  eK  komplext  begrepp   EK  systemperspek0v  krävs  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image  Pears  &  Apples  by  dimnikolov  on  Flickr.com  
 15. 15. Transportkvalitet   Transportkvalitet  är  eK  komplext  begrepp   EK  systemperspek0v  krävs   Transportsäkerhet  x  Trafiksäkerhet  x  Tillförlitlighet  x  Hållbarhet     Kostnad  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  fruit  salad  by  fishbone1  on  Flickr.com  
 16. 16. Trender   Hållbarhet/CSR   Centralisering   Har  blivit  en  styrelsefråga   Lagerpunkter   Beslut   Elektronisk  transak0onshantering   Avvikelser  istället  för  transak0oner   Cabotage   Standardiserade   transporter  enkla  aK   konkurrera  med   Kundfokus   Demand  Chain  vs  Supply  Chain   ”Toyota-­‐84”   Konsolidering   LEAN  appliceras  i  allt  fler   Färre  och  större  aktörer   branscher,  0ll  exempel   inom  bygg  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  Crystal  Ball  by  deanfotos66  on  Flickr.com  
 17. 17. Trender   Hållbarhet/CSR   Centralisering   Har  blivit  en  styrelsefråga   Lagerpunkter   Beslut   Elektronisk  transak0onshantering   Avvikelser  istället  för  transak0oner   Cabotage   Standardiserade   transporter  enkla  aK   konkurrera  med   Kundfokus   Demand  Chain  vs  Supply  Chain   ”Toyota-­‐84”   Konsolidering   LEAN  appliceras  i  allt  fler   Färre  och  större  aktörer   branscher,  0ll  exempel   inom  bygg  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  Crystal  Ball  by  deanfotos66  on  Flickr.com  
 18. 18. CC-­‐BY  Per  Olof  Ar  the  red  pill  by  pinkangelbabe  on  flickr.com   Blue  pill  o rnäs,  Quintab    
 19. 19. CC-­‐BY  P-­‐  The  Matrix  -­‐  Seamless  Texture  by  Patrick  Hoesly  on  flickr.com   559   er  Olof  Arnäs,  Quintab    
 20. 20. Fordonet   Datakonsument   Dataproducent   Affärsdata   Affärsdata   Orderrelaterat   Orderrelaterat   Administra0v  data   Administra0v  data   Relaterat  0ll  drifen  av  fordonet   Relaterat  0ll  drifen  av  fordonet   Trafikdata   Relaterat  0ll  fordonets  framförande   Trafikdata  framförande   Relaterat  0ll  fordonets   Drifsdata  /av/på  fordonet   Data  som  produceras  i Har alltid funnits…! men… för att möta framtidens (dagens) krav ! måste all denna dataöverföring ske digitalt!!CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 21. 21. Godset   Horisontell  informa0on   Följer  med  godset   T.ex.  fraktdokument   Ver0kal  informa0on   Koordineringsinforma0on   För att möta framtidens (dagens) krav ! måste all denna information digitaliseras!!CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 22. 22. Verksamheten   Logis0kens  tre   ”hårdvalutor”:   Tid   Informa0on   Hantering   För att möta framtidens (dagens) krav ! måste all informationshantering ske digitalt!!CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 23. 23. Infrastrukturen   Enkelriktad  kommunika0on   Stora  datamängder   För att möta framtidens (dagens) krav ! måste dialogen mellan infrastrukturen och brukarna digitaliseras!!CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 24. 24. Det  är  dags  aK  koppla  ihop  olika  delar  och   verksamheter  med  varandra!  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  Connected.  362/365  by  AndYaDontStop  on  Flickr.com  
 25. 25. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  Connected.  362/365  by  AndYaDontStop  on  Flickr.com  
 26. 26. Connected|Vehicle   Sömlös  kommunika0on   Först  -­‐  Digitalisera:     WiFi,  3G/4G,  GPRS,  Satellit,  RFID  etc.   ErsäK  nuvarande  data   med  elektroniska   alterna0v   Sedan  -­‐  Vidareutveckla:     Skapa  nya  tjänster  och   funk0oner  som  använder  den   digitala  infrastrukturen   GIS-­‐tjänster   Fordonshantering   Infotainment   ”Run0me”  kostnad-­‐/intäktanalys   Prenumerera  på  fordonsfunk0onalitet  vid  behov,     t  ex.  extra  hästkrafer  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 27. 27. Mobildataleverantör   TSP  –  Telema0cs  Service  Provider   Jämför  med  ”internetleverantör”   En  ”landbaserad”  server   Trådlös  kommunika0on   Orderhantering   Förser  en  mobil   Navigering   Datainsamling   enhet  med   Meddelandefunk0oner   Stöd  för  sparsam  körning   funk0onalitet   ISA   Etc.  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 28. 28. Connected|Business   När  data  0llgängliggörs   blir  det  möjligt  aK  ta  fram   avancerade  analyser   Storskaliga  och  frekventa   Visualiseringar,  mash-­‐ups  och  andra  beslutsstöd   last-­‐  och  ruKop0meringar   Nya  kommunika0ons-­‐ kanaler   Bred  kontaktyta  mot  omvärlden,  direktkontakt  med   kunder  och  andra  intressenter  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 29. 29. Trafikledningssystem   TMS  –  Transport  Management  System   Trafikledning   Orderhantering   Kontorsbaserat   Fakturering   PrissäKning   Fordonshantering  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 30. 30. Från  order  0ll  faktura   (transporGöretag)   Basdata   Från/Till/Vad/När   Ägare:  Kunden   Resursallokering   Vilket  fordon?   Ägare:  Trafikledare   Las0nforma0on   Lastad  mängd   Ägare:  Leverantör/avsändare   Proof  of  Delivery   Tid/Datum/Signatur   Ägare:  Förare   PrissäKning   Ägare:  Ekonomiavdelning   Tillräckligt  med  informa0on  för  aK  kunna  skapa  faktura   Alla dessa steg kostar pengar!!CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 31. 31. Ökad  ordervolym  leder  0ll   ökade  kostnader   Administra0ons-­‐ kostnad  för  alla     t order   er oende koppla b och Må l: Fri ervolym d! n ord nskostna mella tratio is admin Antal  order  per  år  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 32. 32. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 33. 33. CC-­‐BY  Per    October  -­‐uintab     2009  -­‐ Olof  Arnäs,  Q  NodeXL  Facebook  Network  Marc  Smith  FR  Layout  by  Marc_Smith  on  flickr.com  
 34. 34. Ert  företag  CC-­‐BY  Per    October  -­‐uintab     2009  -­‐ Olof  Arnäs,  Q  NodeXL  Facebook  Network  Marc  Smith  FR  Layout  by  Marc_Smith  on  flickr.com  
 35. 35. Ert  företag   Er  kund  CC-­‐BY  Per    October  -­‐uintab     2009  -­‐ Olof  Arnäs,  Q  NodeXL  Facebook  Network  Marc  Smith  FR  Layout  by  Marc_Smith  on  flickr.com  
 36. 36. Er  konkurrent   Ert  företag   Er  kund  CC-­‐BY  Per    October  -­‐uintab     2009  -­‐ Olof  Arnäs,  Q  NodeXL  Facebook  Network  Marc  Smith  FR  Layout  by  Marc_Smith  on  flickr.com  
 37. 37. Connected|Goods   Godset  ”ärver”  och   Verkligt  distribuerat   använder  sig  av  0llståndet   beslutsfaKande   hos  sin  lastbärare   RFID-­‐teknologins   Godset  kan,  på  egen  hand,   nästa  steg   ändra  ruK  och  på  andra  säK   påverka  sin  förflyKning  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 38. 38. Man kanske l skulle byta til linje 6?!CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Korsvägen  by  hans.emtenas  on  flickr.com  
 39. 39. Connected|Infrastructure   Tillståndshantering   Dynamiska  vägavgifer   TrängselskaK   Störningsinforma0on   Leveransfönster     Beslutsstödsdata  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 40. 40. Exempel   Prenumerera  på  informa0on  relevant  för  just  dig   Traffic  control   ol     o  tra nce  data ontr Posi0on   ffic  c Speed   a Adpa c  disturb DIrec0on   ted  t Traffi Road construction work in your route! Speed limited to 30 km/h Traffic  disturbance     Traffic  disturbance  data   Alternative route exists (saves 5 data   Adpated  to  traffic  each  vehicle   minutes). Road     Transporta0on   YES   Choose alternative route? NO   administra0on   company   Web  Service  or  RSS/Atom   Service  produced  by  the   Fordonet Road  administra8on    CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     2011-­‐03-­‐30  :  40  
 41. 41. För  aK  digitaliseringen   skall  nå  full   poten0al   behövs   standardisering   ...and  100!  by  MarcelGermain  on  flickr.com  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 42. 42. MSI-­‐standardens  fokus   Server   Trafikledare   Mobildata-­‐   TransporGöretaget   Åkeri   leverantör   Transport-­‐   st   planerings-­‐   system   Dator   Trådlö Kommunika0ons-­‐   gränssniK   Förare   Server   Server   Fordon   Trafikledare    CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     2011-­‐03-­‐30  :  42  
 43. 43. MSI-­‐standarden   msigroup.se  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 44. 44. CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     Image:  Connected.  362/365  by  AndYaDontStop  on  Flickr.com  
 45. 45. And  finally…     The  Internet  became  accesible  for  Swedish   consumers  around  15  years  ago     +   =   A  (bad  and  expensive)  mix  between  Teletext   and  the  Yellow  Pages   Not  very  preKy   Only  nerds  owned  computers  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 46. 46. And  finally…   Today,  15  years  later,  we  have   sites  like  Google  Flu  Trends   Based  on  what  people  google  and   where  their  computer  is  located   Two  weeks  ahead  of  the   official  flu  tracker   www.google.org  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 47. 47. How  will  we  use  the  technology  in  15  years?   Thank  you!     Per  Olof  Arnäs   per-­‐olof.arnas@quintab.se   @Dr_PO  CC-­‐BY  Per  he  Girl  and  the  iPad    by  niclindh  on  Flickr.com  (CC-­‐BY,NC,SA)   Image:  T Olof  Arnäs,  Quintab  
 48. 48. Extra  slides  CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab    
 49. 49. Example:   The  connected  scale   GPS-­‐signal   TelemaMcs  system   Weight   PosiMon,     Vehicle  no.   Scale  supplier   Weight   Weight   PosiMon   Customer  no.   Weight   Transport  management   Other     system   Scale     suppliers    CC-­‐BY  Per  Olof  Arnäs,  Quintab     2011-­‐03-­‐30  :  49  

×