Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

David's Mighty Men

446 views

Published on

By: Ptr. Edgar David

http://clhcc2009.blogspot.com/

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

David's Mighty Men

 1. 1. No matter how anointed and gifted a leader, without the right people around him he will struggle and will hardly make it.
 2. 2. In the life of David, there are people whom God connected on him that made him great.
 3. 3. 8. Ito ang mga pangalan ng mga magigiting na kawal ni David: ang una'y si Yosev-basevet na tagaTaquemon. Siya ang pinuno ng pangkat na kung tawagi'y “Ang Tatlo.” Sa isang labanan, nakapatay siya ng 800 kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat.
 4. 4. 9. Ang pangalawa'y si Eleazar na anak ni Dodo, mula sa lahi ni Ahohi. Siya ang kasama ni David sa Pas-dammim nang sila'y lusubin ng mga Filisteo. Natalo ang mga Israelita, at nagsiatras,
 5. 5. 10. liban kay Eleazar. Hinarap niyang mag-isa ang mga Filisteo hanggang sa manigas ang kanyang kamay sa paghawak sa espada. Ngunit pinagtagumpay siya ni Yahweh nang araw na iyon. Pagkatapos ng labanan, saka pa lamang bumalik ang kanyang mga kasamang kawal para samsaman ang mga kaaway na napatay niya.
 6. 6. 11. Ang pangatlo ay si Samma na anak ni Age, isang tagaArar. Sa Lehi ay may isang bukid na may tanim na gisantes. Dumating ang mga Filisteo at doon nagtipon. Natakot ang mga tagaroon at sila'y tumakas.
 7. 7. 12. Ngunit dumating si Samma, at tumayo sa gitna ng bukid upang ipagtanggol ito. Napatay niya ang mga Filisteo sa tulong ni Yahweh. 13. Pagsisimula ng anihan, tatlo sa “Magigiting na Tatlumpu” ang nagpunta kay David sa yungib ng Adullam. Nagkakampo noon ang isang pangkat ng mga Filisteo sa Libis ng Refaim.
 8. 8. 14. Nang panahong iyon, si David ay nagkukubli sa isang kuta samantalang nagkakampo sa Bethlehem ang mga kawal na Filisteo. 15. Dala ng matinding pananabik, nabigkas ni David ang ganito, “Sana'y makainom ako ng tubig buhat sa balon sa may pintuang-bayan ng Bethlehem!”
 9. 9. 16. Nang marinig nila iyon, nangahas silang lumusot sa mga bantay na Filisteo, at kumuha ng tubig sa balong nabanggit. Dinala nila ito kay David, ngunit hindi niya ito ininom. Sa halip, ang tubig ay ibinuhos niya sa lupa bilang handog kay Yahweh
 10. 10. 17. Sinabi niya, “Hindi ko ito kayang inumin, Yahweh! Para ko na ring iinumin ang dugo ng mga nagtaya ng kanilang buhay upang makuha ito.” Minsan pang nakilala ang tapang ng tatlong magigiting na kawal na ito sa ginawa nilang iyon.
 11. 11. These mighty men of David were all promoted and have shared his success.
 12. 12. • 1. Your promotion and success is connected to those leader God has placed in your life. • 2. Many don't experience promotion in life simply because they've failed to honor those leaders God has placed over their lives. • 3. God promised to bless those people who blesses His servants. (Gen.12 – Abraham)
 13. 13. How to show honor to our leaders? 1. Show them loyalty. 2Sa 15:21 Ngunit sinabi ni Itai, “Kamahalan, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, sasama kami sa inyo saan man kayo pumaroon kahit ito’y aming ikamatay.”
 14. 14. 2. Discerned their needs. (Maging close tayo sa ating mga leader) 15. Dala ng matinding pananabik, nabigkas ni David ang ganito, “Sana'y makainom ako ng tubig buhat sa balon sa may pintuang-bayan ng Bethlehem!” 16. Nang marinig nila iyon, nangahas silang lumusot sa mga bantay na Filisteo, at kumuha ng tubig sa balong nabanggit. Dinala nila ito kay David, ngunit hindi niya ito ininom. Sa halip, ang tubig ay ibinuhos niya sa lupa bilang handog kay Yahweh
 15. 15. 3. Make yourself available to them. 4. Submit to them (Heb.13:17) Hebreo 13:17 Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila'y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo.
 16. 16. 5. Cover them. Be an armor bearer to your pastor. • 2Sa 21:15 Dumating ang araw na nagdigmaan uli ang mga Filisteo at mga Israelita. Sa labanang ito, pinangunahan ni David ang kanyang mga kawal, ngunit siya’y nanghina. • 2Sa 21:16 Gayak siyang papatayin ni Esbibenob, isang higanteng mula sa labi ng mga Rafaim. Ang ulo ng kanyang sibat ay may tatlo’t kalahating kilo ang bigat, at may dala pa siyang isang bagong espada. • 2Sa 21:17 Ngunit tinulungan ni Abisai na anak ni Sarvia, si David, at pinatay ang higanteng Filisteo. Mula noon, pinasumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa pakikipagbaka sa pangamba nilang maglaho ang tanglaw ng Israel.
 17. 17. 6. Bless them & Give them a double honor Gen 12:3 I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse; and all peoples on earth will be blessed through you."
 18. 18. 1Ti 5:17 The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching.(NIV) 1Ti 5:17 Give a bonus to leaders who do a good job, especially the ones who work hard at preaching and teaching. (MSG)
 19. 19. Conclusion: • God anointed you not for yourself but for His kingdom! • Challenge: will you use your anointing to support your leader?
 20. 20. Mateo 10:42 Tandaan ninyo: sinumang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala."

×