Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TANET - Kế toán 1

2,131 views

Published on

Chuẩn mực kế toán

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

TANET - Kế toán 1

 1. 1. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Phần 1 TANET sưu tầm Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo
 2. 2. 1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN. Chuẩn mực kế toán được ban hành với mục đích quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được nhiều người chấp nhận. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam dự kiến ban hành 35 chuẩn mực và phân chia thành các nhóm: - Chuẩn mực chung; - Các chuẩn mực quy định về trình bày BCTC; - Các chuẩn mực đặc thù ngành; - Các chuẩn mực kế toán cụ thể; - Các chuẩn mực kế toán liên quan đến các hoạt động phát sinh trong kinh tế thị trường.
 3. 3. ĐẾN NAY, BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ BAN HÀNH 26 CHUẨN THEO CÁC QUYẾT ĐINH KHÁC NHAU, CỤ THỂ: - Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001. - Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002. - Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003. - Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005. - Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005.
 4. 4. QUYẾT ĐỊNH SỐ 149/2001/QĐ-BTC NGÀY 31/12/2001 Ban hành 4 chuẩn mực: - 02 ( Hàng tồn kho); - 03 ( Tài sản cố định hữu hình ); - 04 ( Tài sản có định vô hình ); - 14 ( Doanh thu và thu nhâp khác ).
 5. 5. QUYẾT ĐỊNH SỐ 165/2002/QĐ-BTC NGÀY 31/12/2002 Ban hành 6 quyết định: - 01 ( Chuẩn mực chung); - 06 ( Thuê tài sản); - 10 ( Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái); - 15 ( Hợp đồng xây dựng ); - 16 ( Chi phí đi vay); - 24 (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
 6. 6. QUYẾT ĐỊNH 234/2003/QĐ-BTC NGÀY 30/12/2003 Ban hành 6 chuẩn mực: - 05 (Bất động sản đầu tư); - 07 ( Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết); - 08 ( Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh); - 21 ( Trình bày Báo cáo tài chính); - 25 ( Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con); - 26 ( Thông tin về các bên liên quan).
 7. 7. QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2005/QĐ-BTC NGÀY 15/2/2005 Ban hành 6 chuẩn mực: - 17 ( Thuế thu nhập doanh nghiệp); - 22 ( Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự); - 23 (Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán); - 27 ( Báo cáo tài chính giữa niên độ); - 28 ( Báo cáo tài chính bộ phận); - 29 ( Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót).
 8. 8. QUYẾT ĐỊNH SỐ 100/2005/QĐ-BTC NGÀY 28/12/2005 Ban hành 4 chuẩn mực: - 11 ( Hợp nhất kinh doanh); - 18 ( Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng); - 19 ( Hợp đồng bảo hiểm); - 30 ( Lãi trên cổ phiếu).
 9. 9. BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ CÓ CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN. - Thông tư số 20/2006/TT- BTC ngày 20/3/2006 hướng dẫn thực hiện 6 chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng; - Thông tư số 21/2006/TT- BTC ngày 20/3/2006 hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC; - Thông tư số 161/2007/TT- BTC ngày 31/12/2007 hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán ban hành theo các Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC; 165/2002/QĐ-BTC; 234/2003/QĐ-BTC.
 10. 10. 2. CHUẨN MỰC SỐ 01 - CHUẨN MỰC CHUNG. - Mục đích của chuẩn mực chung là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của BCTC của doanh nghiệp. - Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và các yếu tố của BCTC quy định trong chuẩn mực chung được quy định cụ thể trong từng chuẩn mực kế toán, phải được áp dụng đối với mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước. Chuẩn mực chung không thay thế chuẩn mực cụ thể. Khi thực hiện công việc kế toán thì thực hiện theo chuẩn mực kế toán cụ thể. Những trường hợp chuẩn mực kế toán cụ thể chưa có quy định thì thực hiện theo chuẩn mực chung.
 11. 11. 2.1. CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN (7). CƠ SỞ DỒN TÍCH: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tính hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai
 12. 12. HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC: Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên một cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính.
 13. 13. GIÁ GỐC: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận.
 14. 14. PHÙ HỢP: Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.
 15. 15. NHẤT QUÁN: Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.
 16. 16. THẬN TRỌNG: Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi: - Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn; - Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập; - Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí; - Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.
 17. 17. TRỌNG YẾU: Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét trên cả phương diện định lượng và định tính.
 18. 18. SO VỚI LUẬT KẾ TOÁN, NGUYÊN TẮC CÓ KHÁC BIỆT • Giá gốc • Nhất quán • Khách quan, đầy đủ , đúng thực ế, đúng kỳ kế toán • Công khai • Thận trọng • Cơ sở dồn tích • Hoạt động liên tục • Giá gốc • Phù hợp • Nhất quan • Thận trọng • Trọng yếu
 19. 19. 2.2. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI KẾ TOÁN. *- Trung thực: Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo trên cơ sở các bằng chứng đầy đủ, khách quan và đúng với thực tế về hiện trạng, bản chất nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Khách quan: Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo đúng với thực tế, không bị xuyên tạc, không bị bóp méo. *- Đầy đủ: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải được ghi chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót. 3
 20. 20. *- Kịp thời: Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo kịp thời, đúng hoặc trước thời hạn quy định, không được chậm trễ. *- Dễ hiểu: Các thông tin và số liệu kế toán trình bày trong báo cáo tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu đối với người sử dụng. Thông tin về những vấn đề phức tạp trong báo cáo tài chính phải được giải trình trong phần thuyết minh. *- Có thể so sánh: Các thông tin và số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán trong một doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp chỉ có thể so sánh được khi tính toán và trình bày nhất quán.
 21. 21. SO VỚI LUẬT KẾ TOÁN, CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI KẾ TOÁN CÓ KHÁC BIỆT • Đầy đủ • Kịp thời • Rõ ràng, dễ hiểu, chính xác • Trung thực • Liên tục • Có thể so sánh được • Trung thực • Khách quan • Đầy đủ • Kịp thời • Dễ hiểu • Có thể so sánh được
 22. 22. 2.3. CÁC YẾU TỐ CỦA BCTC. - Tình hình tài chính: Các yếu tố có liên quan trực tiếp tới việc xác định và đánh giá tình hình tài chính là Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu. Trong đó: + Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; + Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình; + Vốn chủ sở hữu là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của doanh nghiệp trừ (-) Nợ phải trả.
 23. 23. - Tình hình kinh doanh: Các yếu tố liên quan trực tiếp đến đánh giá tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu, thu nhập khác, chi phí và kết quả kinh doanh. Trong đó: + Doanh thu và thu nhập khác là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu; + Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu.
 24. 24. 2.3.1. GHI NHẬN CÁC YẾU TỐ CỦA BCTC. BCTC phải ghi nhận các yếu tố về tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp; trong các yếu tố đó phải được ghi nhận theo từng khoản mục. Một khoản mục được ghi nhận trong BCTC khi thoả mãn cả hai tiêu chuẩn: - Chắc chắn thu được hoặc làm giảm lợi ích kinh tế trong tương lai; - Khoản mục đó có giá trị và xác định được giá trị một cách đáng tin cậy.
 25. 25. GHI NHẬN TÀI SẢN Tài sản được ghi nhận trong Bảng CĐKT khi doanh nghiệp có khả năng chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và giá trị của tài sản đó được xác định một cách đáng tin cậy. Tài sản không được ghi nhận trong Bảng CĐKT khi các chi phí bỏ ra không chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp thì các chi phí đó được ghi nhận ngay vào Báo cáo KQHĐKD khi phát sinh.
 26. 26. GHI NHẬN NỢ PHẢI TRẢ. Nợ phải trả được ghi nhận trong Bảng CĐKT khi có đủ điều kiện: - Chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà doanh nghiệp phải thanh toán, và - Khoản nợ phải trả đó phải xác định được một cách đáng tin cậy.
 27. 27. GHI NHẬN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC Doanh thu và thu nhập khác được ghi nhận trong Báo cáo KQHĐKD khi thu được lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan tới sự gia tăng về tài sản hoặc giảm bớt nợ phải trả và giá trị gia tăng đó phải xác định được một cách đáng tin cậy.
 28. 28. GHI NHẬN CHI PHÍ Chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí khác được ghi nhận trong Báo cáo KQHĐKD khi các khoản chi phí này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và chi phí này phải xác định được một cách đáng tin cậy. Các chi phí được ghi nhận trong Báo cáo KQHĐKD phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi lợi ích kinh tế dự kiến thu được trong nhiều kỳ kế toán có liên quan đến doanh thu và thu nhập khác được xác định một cách gián tiếp thì các chi phí liên quan được ghi nhận trong Báo cáo KQHĐKD trên cơ sở phân bổ theo hệ thống hoặc theo tỷ lệ. Một khoản chi phí được ghi nhận ngay vào Báo cáo KQHĐKD trong kỳ khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau.

×