Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nghiệp vụ Mitraco Securities

Định hướng phát triển nghiệp vụ của Mitraco Securities

 • Login to see the comments

Nghiệp vụ Mitraco Securities

 1. 1. CHIẾN LƯỢC NGHIỆP VỤ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN MITRACO TS. Nguyễn Đình Thọ Phó khoa Tài chính Ngân hàng – Đại học Ngoại thương
 2. 2. TS. Nguyễn Đình Thọ
 3. 3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam TS. Nguyễn Đình Thọ
 4. 4. Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam TS. Nguyễn Đình Thọ   Cổ phiếu 107      Giá trị niêm yết 1,776,859,7680,000      Vốn hóa thị trường 230,747,457,715,200    Trái phiếu 367      Giá trị niêm yết 57,335,025,000,000    Chứng chỉ quỹ 02      Giá trị niêm yết 1,000,000,000,000      Vốn hóa thị trường 2,425,000,000,000 
 5. 5. Sơ đồ cơ cấu tổ chức TS. Nguyễn Đình Thọ
 6. 6. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN MITRACO TS. Nguyễn Đình Thọ MS Công ty Chứng Khoán Mitraco Sức mạnh của tập đoàn Mitraco Khả năng Công nghệ của AG Nghiệp vụ vượt trội của nhóm Tư vấn Tài chính Kinh nghiệm trên thương trường của các cổ đông sáng lập
 7. 7. Executive summary TS. Nguyễn Đình Thọ CDO Group Monitoring Structure Management Product Responsibility Jürgen Nott 6 Professionals Môi giới chứng khoán Tự doanh Tư vấn doanh nghiệp Bảo lãnh phát hành Dịch vụ Khách hàng Kết nối đặt lệnh trực tuyến Quản lý tài sản trực tuyến Trình độ Chuyên nghiệp Nhân viên chuyên nghiệp Thông tin cập nhật Giám sát chặt chẽ Nhân viên chuyên nghiệp Năng lực tài chính mạnh mẽ Quan hệ doanh nghiệp Nhân viên chuyên nghiệp Tiếp thị trực tiếp Chia sẻ giá trị Công nghệ Vượt trội Quan hệ Rộng khắp
 8. 8. Triết lý <ul><ul><li>Khai thác biến động của thị trường chứng khoán </li></ul></ul><ul><ul><li>Thông tin vượt trội, tiếp xúc trực tiếp doanh nghiệp </li></ul></ul><ul><ul><li>Sử dụng sức mạnh chuyên gia để khai thác các ngành công ty đầu tư </li></ul></ul><ul><ul><li>Bottom-up process, avoid distressed credits </li></ul></ul>TS. Nguyễn Đình Thọ
 9. 9. Chìa khóa để thành công <ul><ul><li>Xây dựng quy trình đầu tư linh hoạt nhưng có kỷ luật và được giám sát chặt chẽ </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy trình ra quyết định nhanh chóng </li></ul></ul><ul><ul><li>Sử dụng công cụ phân tích hiện đại </li></ul></ul><ul><ul><li>Bán có nguyên tắc </li></ul></ul><ul><ul><li>Tránh rủi ro và đầu tư an toàn </li></ul></ul>TS. Nguyễn Đình Thọ
 10. 10. Quy trình đầu tư TS. Nguyễn Đình Thọ Môi trường kinh tế Dự báo lợi suất Phân bổ tài sản Lựa chọn doanh nghiệp Lựa chọn ngành Phân tích lợi suất/rủi ro Phân tích chứng khoán Phân tích đầu tư Vĩ mô Vi mô
 11. 11. Phương pháp phân tích đầu tư TS. Nguyễn Đình Thọ Phân tích Định lượng Định tính Chứng khoán cụ thể Doanh nghiệp <ul><li>Quản trị doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Môi trường pháp lý </li></ul><ul><li>Rủi ro cá biệt doanh nghiệp và cá biệt ngành </li></ul>Kết quả Tĩnh: Giá trị hiện tại Động: Giá trị biến động <ul><li>Cáo bạch </li></ul><ul><li>Cơ cấu </li></ul><ul><li>Thanh khoản </li></ul><ul><li>Tổng kết tài sản </li></ul><ul><li>Kết toán lỗ lãi </li></ul><ul><li>Luồng tiền </li></ul><ul><li>Hệ số </li></ul>Cơ sở dữ liệu
 12. 12. Nghiên cứu doanh nghiệp <ul><ul><li>Doanh nghiệp tốt hay xấu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ngành công nghiệp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Công ty cụ thể </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quản lý vốn </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SWOT </li></ul></ul><ul><ul><li>Tình hình biến động doanh nghiệp? </li></ul></ul><ul><ul><li>Chủ sở hữu </li></ul></ul>TS. Nguyễn Đình Thọ
 13. 13. Quy trình đầu tư TS. Nguyễn Đình Thọ 1. Phân tích ngành 2. Đánh giá doanh nghiệp 3. Phân tích chứng khoán 4. Xác định giá trị so sánh 5. Xây dựng danh mục đầu tư 6. Giám sát kết quả 7. Bán có nguyên tắc I II + III IV I II + III I + II II + IV
 14. 14. Kết quả kinh doanh TS. Nguyễn Đình Thọ

×