Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mo hinh doanh nghiep

Mô hình phát triển doanh nghiệp

  • Be the first to comment

Mo hinh doanh nghiep

  1. 1. Phươngpháppháttriểndoanhnghiệp<br />PhạmNgọcQuang<br />
  2. 2. Cácbướcpháttriển<br />
  3. 3. Management By Process<br />
  4. 4. Management By Process<br />
  5. 5. Môhìnhkếtnối<br />
  6. 6. Môhìnhtraođổi<br />
  7. 7. Kếtluận<br />Môhìnhcôngtymới: Hiệuquả, Bềnvững<br />Đãvàđangứngdụng<br />Khảnăngmởrộng, liênkếtcácchuyêngia<br />Pháttriểndoanhnghiệpmộtcáchchuyênnghiệp<br />

×