Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Канад модон барилгын давуу талууд

1,884 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Канад модон барилгын давуу талууд

 1. 1. Òàíèëöóóëãà Introduction Канадын орон сууц, барилгын төв Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîä áîë áàéãàëèéí íºõºí ñýðãýýãäýõ á¿òýýãäýõ¿¿í þì. á Wood – a natural, renewable resource. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 1
 2. 2. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîä íü ºíäºð à÷ õîëáîãäîëòîé, õýðýãëýý ºðãºíòýé, îëîí çîðèóëàëòààð àøèãëàõ é áîëîìæòîé áàðèëãûí ìàòåðèàë áºãººä îëîí çóóíû òóðø äýëõèé íèéòýýð àøèãëàñààð èðñýí. Wood – a valued and versatile source of building materials has been used throughout the world for centuries. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 2
 3. 3. ÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîäíû ñýòãýëä äóëààí, ¿çýìæòýé áàéäàëä õ¿ì¿¿ñèéí ñýòãýëèéã òàòäàã. é é Wood’s warmth and beauty attract us. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 3
 4. 4. ÒàíèëöóóëãàIntroduction Íîãîîí áàéøèíãèéí çàð÷èì íü áàðèëãûí äîòîðõè ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãàä ¿íäýñëýñí áàéäàã. Green building principles deal with the health of the indoor environment. Ìîä áîë áàéãàëèéí öýâýð ìàòåðèàë áºãººä ìîäîí áàðèëãà íü õýäýí çóóí æèëèéí òóðø àøèãëàëòûí ïðàêòèêààð áàòàëãààæñàí. Wood is a natural material and wood construction has hundreds of years of proven performance. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Îð÷èí ¿åèéí ìîäîí êàðêàñàí áàðèëãà íü õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä òóñòàéàìüäðàõ îð÷èíã á¿ðä¿¿ëæ áàéíà. Modern wood-frame co st uct o techniques ca provide a healthy indoor ode ood a e construction tec ques can p o de ea t y doo environment for the buildings occupants. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 4
 5. 5. ÒàíèëöóóëãàIntroduction Çóðàã òºñºë áîëîâñðóóëàã÷èä áîëîí àðõèòåêòîðóóä ìîäíû á áýõ, ýäýëãýý áàò á óäààíòàé, õºíãºí ÷àíàðò äóðòàé. Designers and architects love woods strong durable nature and light weight. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîäîí êàðêàñòàé áàðèëãà áàðèõàä õóãàöàà áàãà øààðäàãääàã, çàðäëûí õóâüä õÿìä á òºñºð, äýëõèéí àëü ÷ îðîíä áàðüæ àøèãëàõ áîëîìæòîé. Building with wood is fast, cost effective and provides limitless construction options world wide. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 5
 6. 6. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre© 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre© 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 6
 7. 7. ÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîäîí êàðêàñòàé áàðèëãûã áàðèõ òåõíîëîãèò ñóðàëöàõàä õÿëáàð, áàðèëãàä àøèãëàäàã ìàòåðèàëóóä íü áàò áýõ, õºíãºí, àøèãëàõàä õÿëáàð. Wood-frame construction is easily learned and the building materials are tough, light, and easy use. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 7
 8. 8. ÒàíèëöóóëãàIntroduction Òóðøëàãàòàé áàðèëãûí êîìïàíè íü äóíäàæ ð ö ð õýìæýýòýé íýã àéëûí áàéøèíã îéðîëöîîãîîð 12 äîëîî õîíîãèéí äîòîð áàðüäàã. An experienced company can complete an average size single-family home in approximately 12 weeks. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîäîí êàðêàñ áîëîí õýäýí ñàÿ óäàà ïðàêòèê õýðýãëýýíä àøèãëàãäñàí áàðèëãûí òåõíîëîãè þì. þì Õîéä Àìåðèêò ¿íäñýíäýý æèë á¿ð õýäýí ñàÿ ìîäîí êàðêàñòàé áàðèëãà áàðèãääàã. Wood-frame construction is a building technology that has been applied millions of times. In fact, well over a million new wood houses are built every year in North America. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 8
 9. 9. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîä íü õ¿éòýí òýñâýðëýõ ÷àäâàõ ºíäºðòýé, ýíý óòãààðàà ìîäîí êàðêàñòàé áàðèëãûã éá æèëèéí àëü ÷ óëèðàëä áàðèõ áîëîìæòîé. Wood is virtually unaffected by cold temperatures, thereby allowing builders to construct wood-frame structures throughout the year. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 9
 10. 10. ÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîä áîë áàéãàëü îð÷èíä áàãà íºëºº ¿ç¿¿ëäýã áºãººä íîãîîí áàðèëãûí ãîë ìàòåðèàë ááîëæ ÷àääàãààðàà ãàí á áîëîí áåòîíòîé õàðüöóóëàõàä áàéãàëü îð÷èíä áàãà áîõèðäîë ¿¿ñãýäýã. Wood leaves a light environmental footprint and is a key material for green building concepts as it generates less pollution than concrete or steel. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîäîí êàðêàñòàé áàðèëãûí íîðì ä¿ðýìä àøèãëàëòûí õóãàöàà íü áåòîí, ãàí õèéöòýé áàðèëãàòàé àäèë 50-æèëèéí íàñæèëòòàé áàéõààð çààñàí áàéäàã. Wood-frame building codes are based on a 50-year design code, the same as concrete and steel structures. West Coast of North America 1880’s © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 10
 11. 11. ÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîäîí êàðêàñàí áàðèëãûí óÿí õàòàí, áàò áºõ á ÷àäâàðûã ò¿¿íèé æèíòýé õàðüöóóëàõàä é é ºíäºð òóë ãàçàð õºäëºëò áîëîí õ¿÷òýé ñàëõèéã òýñâýðëýõ ÷àäâàð ñàéòàé áàéäàã. Wood-frame construction stands up to earthquakes and high winds due to its flexibility and strength to weight ratio. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîä ººðºº áàò áýõ, õºíãºí æèíòýé ìàòåðèàë áºãººä æèí õºíãºí áàéñíààð ãàçàð õºäëºëòèéí ¿åä áàðèëãàä èðýõ à÷ààëàë áàãà áàéäàã. Wood is strong and lightweight – less mass is an advantage because it means lower forces are exerted on a building in an earthquake. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîäîí êàðêàñàí áàðèëãûí îð÷èí ¿åèéí òåõíîëîãè ãàëûí àþóëûã ¿ëýìæ á áàãàñãàñàí. The dangers of fire are diminished by modern wood-frame building techniques. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 11
 12. 12. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîä íü äóó ÷èìýýã ñàéí òóñãààðëàäàã ó÷èð áàðèëãûí íàì ã¿ì áàéäëûã á¿ðä¿¿ëäýã. á á é á The soundproofing qualities of wood frame make buildings much quieter. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 12
 13. 13. ÒàíèëöóóëãàIntroduction Ñòàíäàðòûí äàãóó çºâ áàðèãäñàí ìîäîí êàðêàñàí á áàðèëãûí íàñæèëò óðò. Properly built, wood-frame structures can last for centuries. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîä áîë ãàí, áåòîí çýðãýýñ õîë äàâóó áàéãàëèéí äóðààí òóñãààðëàã÷ á á é é áîëäîã. Wood is a superior natural insulator with thermal performance far surpassing steel and concrete. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîä áîë ãàíãààñ 400 ä äàõèí äó äóëààí òóñãààðëàõ ÷àäâàðòàé Wood is a good insulator because of its cellular structure – 400 times better than steel. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 13
 14. 14. ÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîäîí êàðêàñòàé áàðèëãà áàðèëãûí íîðì á¿ðìèéí ýð÷èì õ¿÷íèé ÿìàð ÷ çààëòàä íèéöýõ áîëîìæòîé. ªºðººð õýëáýë ìîäîí êàðêàñòàé îðîí ñóóö, ñóóö îôèñ, ñóðãóóëü, ¿éëäâýðèéí áàðèëãóóäàä àøèãëàëòûí ¿åèéí ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë áàãà áàéäàã. Wood-frame construction can easily be adapted to any energy code requirement. This means wood- frame houses, offices, schools, and other commercial and industrial buildings can keep energy bills for heating and cooling low. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Êàíàäûí îé ìîä äýëõèéí õàìãèéí òîì ìîäîí á á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ òºâ áîëîõûã é á áàòàëæ áàéíà. Canada’s independently certified forests represents the world’s largest supply of wood products. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 14
 15. 15. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction ªíººäºð Êàíàäàä áàðèãäàæ áóé íýã àéëûí ñóóöíû äèéëýíõ íü ìîäîí êàðêàñòàé áàðèëãûí òåõíîëîãèîð áàðèãäàæ áàéíà. Today, the majority of all single family housing built in Canada uses wood-frame construction. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 15
 16. 16. ÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîäûã áàðèëãàä àøèãëàõ òàëààð Êàíàä óëñ ºíº ýðòíýýñ òóðøëàãà õóðèìòëóóëñàí îðîí þì. Canada has a long history of using wood for the construction of housing housing. Êàíàäàä àíõ 1637 îíä ìîäîí êàðêàñòàé áàðèëãûí áàðèëãà÷äûí õîëáîî Êàíàäûí Òºâ õýñýãò áàéãóóëàãäñàí òàëààð ò¿¿õýíä òýìäýãëýãäýí ¿ëäñýí áàéäàã. Canada’s first recorded wood-frame builder’s association was established in 1637 in Central Canada. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction 1941 îíîîñ Êàíàäûí Çàñãèéí ãàçàð ìîäîí êàðêàñòàé áàðèëãûí íîðì ä¿ðì áîëîâñðóóëàõ àæëûã ¯íäýñíèé á ¯ é ñóäàëãààíû õîðîîãîîðîî äàìæóóëàí äýìæèæ èðñýí. Since 1941, the government of Canada has supported the development and/or revision of wood-frame building codes through the National Research Council. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîäîí êàðêàñòàé áàðèëãûí õàíà, øàë, äýýâðèéã óãñðàõàä ñòàíäàðò õýìæýýñò ìîäîí õèéö¿¿ä, õèéö¿¿ä èíæåíåðèéí õèéöòýé ìîäîí á¿òýýö¿¿ä áîëîí ìîäîí õàâòàí ºíãºë㺺ã òóñ òóñ àøèãëàäàã. Wood-frame construction commonly combines dimension lumber, engineered wood products and structural wood panel sheathing to make wall, floor and roof assemblies. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 16
 17. 17. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Êàíàäûí á¿õ ìîäîí õèéö, á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä ìàãàäëàí èòãýìæëýãäñýí ¿íýëãýýíèé ñòàíäàðòàä íèéöñýí áàéäàã. All Canadian wood products for use in construction meet accredited evaluation standards. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Áàòàëãààæóóëæ Ñåðòèôèêàò îëãîäîã áàéãóóääàãóóä íü òóõàéí òîäîðõîé õèéö, á¿òýýãäýõ¿¿í õýâëýí íèéòëýãäñýí ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàæ áóé ýñýõèéã øàëãàæ áàòàëãààæóóëàõààð ìàãàäëàí èòãýìæëýãäñýí áàéãóóëëàãóóä áàéäàã. Certification organizations are accredited to confirm that specific products meet published standards. Áàòàëãààæóóëñàí òýìäãèéã òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿í äýýð õàðàõàä õÿëáàð ãàçàð äàðñàí áàéäàã. Certification marks will appear on products in an easily visible place. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 17
 18. 18. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Óã á¿òýýö íü á¿òöèéí õóâüä áàò áºõ ÷àíàðòàé, áàðèëãûí ä ð , ð äîòîîä áîëîí ãàäíàõ ä ä ãàäàðãóó íü õàìãààëàëòûí ò¿ðõýöòýé, ò¿¿í÷ëýí äóëààí òóñãààðëàëòòàé These structural elements provide rigidity, support for interior finish and exterior cladding, and a cavity for the installation of insulation. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 18
 19. 19. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre© 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre© 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 19
 20. 20. © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction CentreÒàíèëöóóëãàIntroduction Ìîä áîë áàéãàëü îð÷èíä õºíººë áàãàòàé áàðèëãàä àøèãëàãäàõ íºõºí ñýðãýýãääýã ýõ á ¿¿ñâýð þì. Wood - a renewable resource for creating the most liveable and environmentally friendly buildings © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre © 2007 BCIT Canadian Housing & Construction Centre 20

×