Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dadlagiinjuram

379 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dadlagiinjuram

  1. 1. Захирлын 2013 оны ...... дүгээр сарын..... ны өдрийн.....тоот тушаалын....дүгээр хавсралт “……………………….” мэргэжлийн ангийн суралцагсдын дадлага хийх журам Нийтлэг үндэслэл Чадамжид суурилсан сургалтын үр дүнг сайжруулах зорилгоор “автомашины засварчин” мэргэжлийн ангийн суралцагсдын сургуулийн №1 автозасварын газар дадлага хийх үеийн суралцагсдын аюулгүй ажиллагаа, ерөнхий эрдмийн болон мэргэжлийн суурь хичээлийн тасралтгүй ажиллагааг хангах, дадлага хийх үеийн зохион байгуулалтыг сайжруулхад оршино. Нэг. Зохион байгуулалт 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Тус ангийн суралцагсад багаар ажиллах бөгөөд нэг баг 6 суралцагсадтай байна. Багийн хүүхэд тус бүр зохион байгуулалтын өөрийн үүрэгтэй байх ба багийн ахлагч дотоод зохион байгуулалтаа хариуцна. Тухайн багийн дадлагад гарах ээлжийн хуваарийг ангийн багш гаргаж сургалтын албаны дарга батална. Тухайн өдрийн дадлагын ээлжтэй таарсан үед орсон хичээлийг суралцагсад тухайн хичээл орсон багшаас бие даалт, даалгавар хэлбэрээр авч нөхөж үзүүлэн үнэлүүлэх байдлаар сургалтын агуулгыг алдуулахгүйгээр хийнэ. Автозасварын газар гарч байгаа суралцагсдын өдөр тутмын үйл ажиллагааг сургалтын техник хариуцсан туслах ажилтан Д. Азбилэг хариуцан ажиллуулна. Суралцагсад ажлын 8 цагаар ажиллана. Мэргэжлийн багш нар засвар үйлчилгээ хийх үед зөвлөх байдлаар ажиллана. Дадлагын ажлын өдөр бүрийн гүйцэтгэлийг Д. Азбилэг АУБагш Ц.Амарбаярт гаргаж өгнө. Ц.Амарбаяр нь сургалтын алба, сургуулийн захиргаанд сар бүр тайлагнана. Хоёр. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2.1. Дадлагаар гарч байгаа суралцагсад нь тухайн өдөр хариуцаж буй багш, инженер техникийн ажилчдаас хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авч гарын үсэг зурж ажил, үүрэг гүйцэтгэнэ. 2. 2. Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг бүрэн хэрэглэнэ. 2.2. Суралцагсад багшийн даалгаснаас өөр ажил, үүрэг дур мэдэн хийхийг хориглоно. 2.3. Дадлагын байрыг дур мэдэн орхин явах, гадны суралцагсадтай ажлын байран дээр уулзах зэрэг хариуцлагагүй байдал гаргахгүй байх. 2.4. Багаж, тоног төхөөрөмжийг зориулалтын дагуу ашиглах 2.5. Багшийн өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай гүйцэтгэх 2.6. Ажлын байрыг байнга цэвэр байлгах Гурав. Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, хариуцлага тооцох 3.1. Тухайн өдрийн гүйцэтгэсэн ажлыг багийн ахлагч бичиж хариуцаж буй багшаар хянуулан баталгаажуулах.
  2. 2. 3.2. Сар бүр суралцагсдын хийсэн ажил, төлөвшил хүмүүжил, зохион байгуулалтын талаар хариуцаж буй багш сургалтын алба, сургуулийн захиргаанд мэдэгдэж цаашид сайжруулах арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллана. 3.3. Суралцагсдын ажлын гүйцэтгэлийг хичээлийн жилийн төгсгөлд үнэлэх ба сайн ажилласан суралцагсдыг орлогийн 30 хүртэл хувиар урамшуулна. 3.4. Багаж, тоног төхөөрөмжийг алдах, зориулалтын бусаар ашигласанаас эвдсэн тохиолдолд тухайн суралцагч 2 дахин үнээр эргэн төлнө. 3.4. Ажлын ноцтой алдаа гаргасан суралцагсдад хариуцлага тооцно.
  3. 3. Үйлчилгээний үнэ, тариф № Ажил үйлчилгээ Хэмжих Нэг бүрийн нэгж үнэ 1 Дугуй засвар Ш 2000 2 Тэнхлэг тохиргоо Ш 10000 3 Моторын тос солих Ш 2000 4 Агрегат оношилгоо Ш 5000 ш Тайлбар 5000 хийх 5 Нум, амортизатор солих 6 Форсунк цэвэрлэх ш 2000 7 Агаар, түлшний ш Бензин 5000 систем цэвэрлэх 8 Форсунк тохируулах ш 5000 Дизель 9 Агергат засвар Ш 50000- Мотор, кроп 130000 10 Гагнуур хийх Ш 10000 11 Кропны тос солих Ш 5000 12 Сэв гаргах Ш 45000- Ажлын хэмжээнээс 100000 хамаарна 30000- Ажлын хэмжээнээс 350000 хамаарна 5000-45000 Ажлын хэмжээнээс 13 14 Машин будах Бусад засвар (пүрш, Ш Ш холхивч, втулк резин хамаарна солих гэх мэт) 15 Тоормоз, жолооны ш 5000-20000 механизм үйлчилгээ Хий авах, нягтруулах болон хамгаалах резин солих Жич: Сургуулийн багш нарын машиныг 50% хөнглөлттэй үнэ тарифаар засварлана. СУРГАЛТЫН АЛБА

×