Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Сургалтын үйл 
ажиллагаанд хийсэн 
мониторинг 
ЧҮ-ний ажилтан О.Болорсайхан
Сургалтын албаны үйл 
ажиллагаанд хийсэн мониторинг 
 
2013-2014 оны хичээлийн жилд 4 
удирдамжийн хүрээнд хяналт хийж 11...
Зөвлөмжийн хэрэгжилт 
2013-2014 оны 
хичээлийн жилийн 
улирал 
Зөвлөмжийн 
тоо 
Зөвлөмжийн 
хэрэгжилт 
/хувиар/ 
I улиралд...
Багш нарын нээлттэй хичээлд 
хийсэн мониторинг 
№ Тэнхимийн нэрс 
Хамрагдсан 
багшийн тоо 
Үнэлгээ 
/хувиар/ 
1. 
Суурь мэ...
Багш нарын нээлттэй хичээлд 
хийсэн үнэлэлт дүгнэлт 
89.8% 83.1% 
СМУЧЭСТ ММУЧЭСТ 
Үнэлгээ
Хөндлөнгийн шалгалтад 
өгсөн үнэлэлт дүгнэлт 
МСҮТ-ийн I ангийн суралцагчдаас дараах хичээлээр 
шалгалт авч багш бүрийн хи...
Хөндлөнгийн шалгалтад 
өгсөн үнэлэлт дүгнэлт 
№ 
Тэнхимийн 
нэр 
Хамрагдсан 
багш 
Анги 
Стан.Х.Х 
АВ-ийн Э.Х 
Гүйц.Х 
1. ...
Хөндлөнгийн шалгалтад 
өгсөн үнэлэлт дүгнэлт 
2013-2014 оны хичээлийн жилийн Нийгмийн ухааны 
болон байгалийн ухааны 8 хич...
Нийгмийн болон байгалийн ухааны 
хичээлийн үнэлгээний харьцуулалт 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
2012-2013 он 2013-2014 он 
С...
Суралцагчдын сэтгэл 
ханамжийн судалгаа 
Суралцагчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг 
дараах чиглэлээр явуулсан. Үүнд: 
Багши...
Багшийн сургалтын үйл ажиллагаа тухай сэтгэл 
ханамжийн судалгаа 
Судалгааны зорилго нь Өвархангай аймаг дахь МСҮТ-ийн 
ба...
Багшийн сургалтын үйл ажиллагаа 
тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа 
92.5 
92 
91.5 
91 
90.5 
90 
89.5 
89 
88.5 
1-р 
асуул...
Багшийн сургалтын үйл ажиллагаа 
тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа 
№ Тэнхимийн нэрс 
Хамарсан 
багшийн 
тоо 
Саналын 
тоо 
...
Багшийн сургалтын үйл ажиллагаа 
тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа 
Судалгааны дүнг өмнөх хичээлийн жилтэй 
харьцуулбал: 
№ ...
Багшийн сургалтын үйл ажиллагаа 
тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа 
Дүгнэлт: 
 Wireless-ийн цар хүрээг өргөтгөх 
 Багш нар...
Анги удирдсан багшийн 
тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа 
№ Тэнхимийн 
нэрс 
Хамрагдсан 
багш 
Саналын 
тоо 
Үнэлгээ 
Оноо Х...
Анги удирдсан багшийн 
тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа 
Судалгааны дүнг өмнөх хичээлийн жилтэй 
харьцуулбал: 
№ Хичээлийн ...
Анги удирдсан багшийн 
тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа 
Дүгнэлт: 
Анги удирдсан багшийн хувьд дараах ажлуудыг хийх 
шаардл...
Номын сангийн үйлчилгээний 
тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа 
Тус судалгааны зорилго нь сургалтын хэвийн үйл 
ажиллагааг ха...
Номын сангийн үйлчилгээний 
тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа 
Дүгнэлт: 
Номын сангийн үйл ажиллагааг сайжруулахад дараах 
а...
Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
№ Төсөл, хөтөлбөрийн нэрс 
Хэрэгжилт 
/хувиар/ 
Дуусах 
хугацаа 
1. “Суралцагч хөгжил” төсөл ...
ЗАХИРЛЫН ТУШААЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ 
№ Тушаалын агуулга 
Тушаалы 
н тоо 
Хэрэгжилт 
/хувиар/ 
1 Зөвлөл байгуулах тухай 10 66.0% 
2...
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

сургалтын чиглэлээр хий сэн ажлын тайлан 2014.09.

1,592 views

Published on

ӨВМСҮТ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

сургалтын чиглэлээр хий сэн ажлын тайлан 2014.09.

 1. 1. Сургалтын үйл ажиллагаанд хийсэн мониторинг ЧҮ-ний ажилтан О.Болорсайхан
 2. 2. Сургалтын албаны үйл ажиллагаанд хийсэн мониторинг  2013-2014 оны хичээлийн жилд 4 удирдамжийн хүрээнд хяналт хийж 11 хяналт үнэлгээний тайлан боловсруулж, улмаар 20 зөвлөмж хүргүүлснээс сургалтын албанд 11 зөвлөмж хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан болно.
 3. 3. Зөвлөмжийн хэрэгжилт 2013-2014 оны хичээлийн жилийн улирал Зөвлөмжийн тоо Зөвлөмжийн хэрэгжилт /хувиар/ I улиралд 5 85.0% II улиралд 6 88.0% Нийт 11 86.5%
 4. 4. Багш нарын нээлттэй хичээлд хийсэн мониторинг № Тэнхимийн нэрс Хамрагдсан багшийн тоо Үнэлгээ /хувиар/ 1. Суурь мэдлэг,чадвар эзэмшүүлэх сургалтын тэнхим 22 89.8% 2. Мэргэжлийн мэдлэг,чадвар эзэмшүүлэх сургалтын тэнхим 25 83.1% Нийт дундаж үнэлгээ 47 86.4%
 5. 5. Багш нарын нээлттэй хичээлд хийсэн үнэлэлт дүгнэлт 89.8% 83.1% СМУЧЭСТ ММУЧЭСТ Үнэлгээ
 6. 6. Хөндлөнгийн шалгалтад өгсөн үнэлэлт дүгнэлт МСҮТ-ийн I ангийн суралцагчдаас дараах хичээлээр шалгалт авч багш бүрийн хичээл заасан ангийн суралцагчдын мэдлэгийг үнэлсэн. Үүнд:  Нийгмийн ухааны 4 хичээлээр  Байгалийн ухааны 4 хичээлээр  ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах  Бизнес аж ахуй эрхлэлт  Харилцааны ур чадвар эзэмших  Мэргэжлийн хичээлүүд
 7. 7. Хөндлөнгийн шалгалтад өгсөн үнэлэлт дүгнэлт № Тэнхимийн нэр Хамрагдсан багш Анги Стан.Х.Х АВ-ийн Э.Х Гүйц.Х 1. СМУЧЭСТ 21 181 47.7% 17.0% 57.9% 2. ММУЧЭСТ 20 20 53.9% 20.8% 58.1% Нийт дундаж үнэлгээ 41 201 48.3% 17.8% 58.0%
 8. 8. Хөндлөнгийн шалгалтад өгсөн үнэлэлт дүгнэлт 2013-2014 оны хичээлийн жилийн Нийгмийн ухааны болон байгалийн ухааны 8 хичээлийн үнэлгээг болон 2012-2013 оны хичээлийн жилийн үнэлгээтэй харьцуулахад:  Стандарт хэрэгжилтийн хувь 12.9%-аар  АВ-ийн эзлэх хувь 1.9%-аар  Гүйцэтгэлийн хувь 10.5%-аар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.
 9. 9. Нийгмийн болон байгалийн ухааны хичээлийн үнэлгээний харьцуулалт 60 50 40 30 20 10 0 2012-2013 он 2013-2014 он Стан.Х.Х 37.3 50.7 АВ-н Э.Х 15 16.9 Гүйц.Х 45.1 10.5
 10. 10. Суралцагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа Суралцагчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг дараах чиглэлээр явуулсан. Үүнд: Багшийн сургалтын үйл ажиллагаа Анги удирдсан багшийн тухай Номын сангийн үйлчилгээ зэрэг болно. Судалгаанд I II ангийн 32 бүлгийн 638 суралцагч хамрагдсан.
 11. 11. Багшийн сургалтын үйл ажиллагаа тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа Судалгааны зорилго нь Өвархангай аймаг дахь МСҮТ-ийн багш нарын сургалтын үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх улмаар сургалтын чанарыг дээшлүүлэхэд оршино. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн.Үүнд:  Багшийн хичээл заах ур чадварыг тодорхойлох  Багшийн үзүүлэн, тараах материал, проекторын ашиглалт,эрэлт хэрэгцээг илрүүлэх  Багш суралцагчийн мэдлэг,чадварыг үнэн зөв,бодитой үнэлдэг эсэхийг тодруулах  Багш хичээлийн цагийг хэр зэрэг баримталдаг эсэхийг тогтоох  Багш нарын ёс зүй, харилцааны соёлд үнэлэлт өгөх
 12. 12. Багшийн сургалтын үйл ажиллагаа тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа 92.5 92 91.5 91 90.5 90 89.5 89 88.5 1-р асуулт 2-р асуулт 3-р асуулт 4-р асуулт 5-р асуулт Үнэлгээ 92.4 90.1 91.6 91.5 91.0
 13. 13. Багшийн сургалтын үйл ажиллагаа тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа № Тэнхимийн нэрс Хамарсан багшийн тоо Саналын тоо Үнэлгээ Оноо Хувь 1. СМУЧЭСТ 26 5345 4.50 89.9% 2. ММУЧЭСТ 27 1194 4.63 92.7% Нийт дундаж үнэлгээ 53 6539 4.56 91.3%
 14. 14. Багшийн сургалтын үйл ажиллагаа тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа Судалгааны дүнг өмнөх хичээлийн жилтэй харьцуулбал: № Хичээлийн жил Судалгааны дүн 1 2012-2013 он 88.9% 2 2013-2014 он 91.3% Зөрүү +2.4%
 15. 15. Багшийн сургалтын үйл ажиллагаа тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа Дүгнэлт:  Wireless-ийн цар хүрээг өргөтгөх  Багш нарын цаг ашиглалтанд МСҮТ-ийн сургалтын алба цаашид анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна.  Багш нарын сурган заах арга зүйн мэдлэгийг сайжруулах  Бие биенээсээ суралцах боломжийг олгохын тулд нээлттэй хичээл улирал бүр зохион байгуулах  МСҮТ-ийн багш нарын ёс зүй харилцааны соёлыг дээшлүүлэх  Багш нар хичээлдээ техник, тоног төхөөрөмж, үзүүлэн, тараах материалыг өргөнөөр ашиглах  Сургалтын тоног төхөөрөмжийн ашиглалт , хүрэлцээг сайжруулах
 16. 16. Анги удирдсан багшийн тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа № Тэнхимийн нэрс Хамрагдсан багш Саналын тоо Үнэлгээ Оноо Хувь 1 СМУЧЭСТ 23 454 4.4 88.0% 2 ММУЧЭСТ 15 319 4.56 91.1% Нийт дүн 38 773 4.48 89.6%
 17. 17. Анги удирдсан багшийн тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа Судалгааны дүнг өмнөх хичээлийн жилтэй харьцуулбал: № Хичээлийн жил Судалгааны дүн 1 2012-2013 он 80.3% 2 2013-2014 он 89.6% Зөрүү +9.3%
 18. 18. Анги удирдсан багшийн тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа Дүгнэлт: Анги удирдсан багшийн хувьд дараах ажлуудыг хийх шаардлагатай байна.Үүнд:  Дотуур байрны суралцагчдад анхаарал халамж тавих  Суралцагчдын эцэг эх асран хамгаалагчтай хамтран ажиллах  Ангийн ажлын төлөвлөгөөг батлуулж мөрдөх  Ангийн хуралыг тогтмол хийж байх  Ангийн суралцагчтайгаа хамтран ажиллах
 19. 19. Номын сангийн үйлчилгээний тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа Тус судалгааны зорилго нь сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад номын сангийн үйлчилгээ хэрхэн уялдаж байгаа эсэхийг тодруулахад оршино. Энэ судалгаанд МСҮТ-ийн 33 бүлгийн 592 суралцагч судалгаанд хамрагдсан. Номын сангийн үйлчилгээг 84.1% гэж үнэлжээ.Энэ үзүүлэлтийг 2012-2013 оны хичээлийн жилийн сэтгэл ханамжийн үзүүлэлттэй харьцуулахад 8.1%-аар өссөн байна.
 20. 20. Номын сангийн үйлчилгээний тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа Дүгнэлт: Номын сангийн үйл ажиллагааг сайжруулахад дараах асуудлыг шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.Үүнд:  Мэргэжлийн холбогдох ном сурах бичиг, гарын авлагын хэрэгцээ шаардлагыг мэргэжил тус бүрээр нарийвчлан тодорхойлох  Шаардлагатай ном сурах бичгийн хангамжийг нэмэгдүүлэх  Kомпьютертэй болох /CD, е хичээл, ном/  Номын санд суух суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх  Номын сангийн зүгээс суралцагчдад чиглэсэн үйл ажиллагааг тэдний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан илүү үр өгөөжтэй, сонирхолтой ажлуудыг зохион байгуулах
 21. 21. Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт № Төсөл, хөтөлбөрийн нэрс Хэрэгжилт /хувиар/ Дуусах хугацаа 1. “Суралцагч хөгжил” төсөл 58.8% 2014.12 2. “Суралцагч хөгжлийн дэд хөтөлбөр” /дотуур байрны суралцагчдад зориулсан/ 61.5% 2014.12 3. “Суралцагч хөгжлийн дэд хөтөлбөр” /ҮМАБХ-ийн суралцагчдад зориулсан/ 66.7% 2014.08 4. “Бүтээлч багш” хөтөлбөр 71.4% 2016 он 5. “5минутын ёс зүйн хичээл” хөтөлбөр 44.1% 2014.06 6. “Багш хөгжил”-ийн хөтөлбөр 78.9% 2014.12 Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт 63.6%
 22. 22. ЗАХИРЛЫН ТУШААЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ № Тушаалын агуулга Тушаалы н тоо Хэрэгжилт /хувиар/ 1 Зөвлөл байгуулах тухай 10 66.0% 2 Комисс томилох тухай 16 70.0% 3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 7 54.3% Нийт дүн 33 63.4%
 23. 23. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

×