Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Өвөрхангай аймгийн МСҮТ 2014 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл 
7/25/2013 
2013 оны 
2014 оны 
төсвийн 
төсөл 
2015 оны 
төс...
Программ хангамж 0.0 0.0 
Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë 8,842.0 8,842.0 13,128.9 13,128.9 958.2 
Óðñãàë çàñâàð 15,832.1 15,8...
¯éë÷ëýõ àæèëòàí 68.0 21.0 21.0 21.0 
Ñópàëöàãñàä 1,719.0 448.0 448.0 448.0 
Мэргэжлийн боловсрол 1,719.0 448.0 448.0 448.0...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

өвөрхангай аймгийн мсүт 2014 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл

276 views

Published on

Өвөрхангай МСҮТ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

өвөрхангай аймгийн мсүт 2014 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл

  1. 1. Өвөрхангай аймгийн МСҮТ 2014 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл 7/25/2013 2013 оны 2014 оны төсвийн төсөл 2015 оны төсвийн төсөөөлөл 2016 оны төсвийн төсөөлөл батлагдсан төсөв хүлээгдэж буй гүйцэтгэл ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÛÍ Ä¯Í 3,035,128.9 3,004,850.2 3,798,257.2 3,681,535.4 3,722,197.3 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄËÛÍ Ä¯Í 3,035,128.9 3,004,850.2 3,798,257.2 3,681,535.4 3,722,197.3 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë 2,381,911.8 2,351,633.1 2,966,829.0 2,863,236.4 2,896,344.9 Öàëèí, õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë 1,516,014.7 1,516,014.7 1,233,762.4 1,233,762.4 1,233,762.4 ¯íäñýí öàëèí 1,313,530.7 1,313,530.7 1,139,490.4 1,139,490.4 1,139,490.4 Гэрээт ажлын öàëèí 202,484.0 202,484.0 25,022.6 25,022.6 25,022.6 Õîîë óíààíû ìºí㺠7,992.0 7,992.0 7,992.0 ¯ð ä¿íãèéí óðàìøóóëàë 0.0 61,257.5 61,257.5 61,257.5 Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë 166,761.8 136,483.1 135,713.9 135,713.9 135,713.9 Òýòãýâýp, òýòãýìæèéí äààòãàëûí øèìòãýë 136,441.2 0.0 96,233.5 96,233.5 96,233.5 Òýòãýâðèéí äààòãàë 106,120.6 0.0 86,363.4 86,363.4 86,363.4 Òýòãýìæèéí äààòãàë 12,128.2 9,870.1 9,870.1 9,870.1 ¯ÎÌØ ºâ÷íèé äààòãàë 15,160.3 12,337.6 12,337.6 12,337.6 Àæèëã¿éäëèéí äààòãàë 3,032.1 2,467.5 2,467.5 2,467.5 Áàéãóóëëàãà òºëºõ ÝÌÄ-ëûí õópààìæ 30,320.6 0.0 24,675.2 24,675.2 24,675.2 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë 699,135.3 699,135.3 1,597,352.7 1,493,760.1 1,526,868.6 Ãýðýë öàõèëãààí 91,252.0 91,252.0 109,502.4 125,927.8 125,927.8 Ò¿ëø, õàëààëò 224,204.4 224,204.4 224,204.4 244,004.4 280,605.1 Öýâýð, áîõèð óñ 11,197.6 11,197.6 57,856.9 57,856.9 66,535.4 Áè÷èã õýðýã 6,283.8 6,283.8 7,764.5 7,957.5 7,957.5 Òýýâýð (øàòàõóóí) 18,195.5 18,195.5 46,223.4 59,842.4 59,842.4 Øóóäàí, õîëáîî 7,241.8 7,241.8 19,524.8 19,524.8 19,524.8 Õîîë 175,384.2 175,384.2 192,608.0 192,608.0 192,608.0 Ýì 0.0 0.0 503.0 503.0 503.0 Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò 13,195.6 13,195.6 17,477.5 17,477.5 17,477.5 Íîì, õýâëýë àâàõ 6,362.0 6,362.0 14,977.4 14,977.4 14,977.4 Õè÷ýýë, ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãà õèéõ 95,899.4 95,899.4 342,962.8 342,962.8 342,962.8 Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ 10,105.5 10,105.5 132,290.1 5,089.0 5,089.0 Багаж хэрэгсэл 2,800.0 2,800.0 964.0 964.0 964.0 Тавилга 7,305.5 7,305.5 131,326.1 131,326.1 4,125.0 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 0.0 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс 0.0
  2. 2. Программ хангамж 0.0 0.0 Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë 8,842.0 8,842.0 13,128.9 13,128.9 958.2 Óðñãàë çàñâàð 15,832.1 15,832.1 369,477.2 369,477.2 369,477.2 Òºëáºð õóðààìæ áîëîí áóñàä çàðäàë 4,886.7 4,886.7 6,997.0 6,997.0 6,997.0 Áèåèéí òàìèðûí óðàëäààí, òýìöýýí 5,042.6 5,042.6 10,557.5 10,557.5 10,557.5 Сургалт, хурал, зөвлөлгөөний зардал 4,784.1 4,784.1 28,200.0 1,771.0 1,771.0 давтан сургалтын 1,172.0 1,172.0 2,700.0 2,700.0 Сургалт, хурал, зөвлөлгөөний зардал мэргэжил дээшлүүлэх 3,612.1 3,612.1 25,500.0 25,500.0 25,500.0 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс,төлбөр хураамж 426.0 426.0 3,096.9 3,096.9 3,096.9 эд хөрөнгийн даатгал 216.0 216.0 0.0 0.0 0.0 тээврийн хэрэгсэлийн даатгал 210.0 210.0 0.0 0.0 0.0 харуул хамгаалалтын хөлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 аудит , зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс 0.0 0.0 3,096.9 3,096.9 3,096.9 Òàòààñ áà ópñãàë øèëæ¿¿ëýã 653,217.1 653,217.1 831,428.2 818,299.0 825,852.4 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 155,102.8 155,102.8 134,494.2 121,365.0 128,918.4 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 155,102.8 155,102.8 131,374.2 118,245.0 125,798.4 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 83,636.4 83,636.4 19,825.2 6,696.0 14,249.4 Хөдөө орон нутагт 5 жилийн тэтгэмж 36,809.4 36,809.4 76,892.0 76,892.0 76,892.0 Хуульд заасан үндэслэлээр олгох урамшуулал 34,657.0 34,657.0 34,657.0 34,657.0 34,657.0 Íýã óäààãèéí òýòãýìæ, óðàìøóóëàë, дэмжлэг 0.0 3,120.0 3,120.0 3,120.0 Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэмжлэг 496,920.0 496,920.0 697,950.0 697,950.0 697,950.0 Суралцагсадад олгох амьжиргааны тэтгэлэг 496,920.0 496,920.0 697,950.0 697,950.0 697,950.0 Үдийн цай 0.0 0.0 0.0 0.0 Төлбөр хураамж 1,194.3 1,194.3 2,104.0 2,104.0 2,104.0 Газрын төлбөр 883.6 883.6 1,904.6 1,904.6 1,904.6 Тээврийн хэрэгсэлийн äààòãàë 319.4 319.4 319.4 Тээврийн хэрэгсэлийн татвар 310.7 310.7 199.4 199.4 199.4 ÇÀPÄËÛà ÑÀÍÕ¯¯Æ¯¯ËÝÕ ÝÕ ¯¯ÑÂÝÐ : 3,035,128.9 2,858,846.2 3,798,257.2 3,681,535.4 3,722,197.3 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãîîñ ñàíõ¿¿æèõ 288,000.0 111,717.3 0.0 0.0 0.0 Òóñëàõ ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãîîñ ñàíõ¿¿æèõ 134,500.0 134,500.0 60,600.0 60,600.0 60,600.0 Òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèõ 2,612,628.9 2,612,628.9 3,737,657.2 3,620,935.4 3,661,597.3 ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ 1.0 0.0 0.0 0.0 ÀÆÈËËÀÃÑÀÄ Á¯ÃÄ 152.0 60.0 60.0 60.0 Óäèðäàõ àæèëòàí 3.0 1.0 1.0 1.0 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 81.0 38.0 38.0 38.0
  3. 3. ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 68.0 21.0 21.0 21.0 Ñópàëöàãñàä 1,719.0 448.0 448.0 448.0 Мэргэжлийн боловсрол 1,719.0 448.0 448.0 448.0 Техникийн боловсрол 0.0 0.0 0.0 0.0 Ерөнхий боловсрол 0.0 0.0 0.0 0.0

×