Tudientoanhoc

436 views

Published on

abc

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tudientoanhoc

 1. 1. Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt Kho¶ng 17 000 tõ Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT In lÇn thø 2 - 1976 TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp, Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn C¶nh Toµn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoµng TuþNh÷ng ký hiÖu viÕt t¾tc¬. c¬ häctk. thèng kª®s. ®¹i sètop. t«p« häcgt. gi¶i tÝchtrch. lý thuyÕt trß ch¬ihh. h×nh häctr®. tr¾c ®Þakt. to¸n kinh tÕtv. thiªn v¨nkü. kü thuËtvl. vËt lýlog. to¸n logicxib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häcmt. m¸y tÝnhxs. x¸c suÊt 1
 2. 2. Aabac, abacus bµn tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnhabbreviate viÕt gän, viÕt t¾tabbreviation sù viÕt gän, sù viÕt t¾taberration vl. quang saiability kh¶ n¨ngabnormal bÊt th−êng; tk. kh«ng chuÈnabout ®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víi a.five per cent chõng tr¨m phÇn tr¨mabove ë trªn, cao h¬nabridge rót gän, lµm t¾tabscissa, abscissae hoµnh ®éabsolute tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èiabsolutely mét c¸ch tuyÖt ®èiabsorb hÊp thu, hót thuabsorption sù hÊp thu, sù thu hótabstraction sù trõu t−îng ho¸, sù trõu t−îngabsurd v« nghÜa, v« lý, phi lýabsurdity [sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi lýabundant thõaabut kÒ s¸t; chung biªnaccelerate t¨ng tèc, gia tèc, lµm nhanhacceleration sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lµm nhanh a. by powering sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõa a. of convergence sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tô a. of Corriolis sù t¨ng tèc Coriolit a. of gravity gia tèc träng tr−êng a. of falliing body sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬i a. of translation gia tèc tÞnh tiÕn angular a. gia tèc gãc average a. gia tèc trung b×nh centripetal a. gia tèc h−íng t©m 2
 3. 3. acceleration complementary a. sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolit instantaneous a. gia tèc tøc thêi local a. gia tèc ®Þa ph−¬ng normal a. gia tèc ph¸p tuyÕn relative a. gia tèc t−¬ng ®èi Standar gravitationnal a. gia tèc träng tr−êng tiªu chuÈn supplemental a. gia tèc tiÕp tuyÕn total a. gia tèc toµn phÇn uniform a.gia tèc ®Òuaccent dÊu phÈyaccept nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c báacceptable nhËn ®−îc, chÊp nhËn ®−îc, thõa nhËn ®−îcacceptance sù nhËn, sù thu nhËnaccepted ®−îc c«ng nhËn, ®−îc thõa nhËnaccess sù cho vµo; mt. lèi vµo nhËn tin random a. thø tù chän ngÉu nhiªnaccessible tíi ®−îc, ®¹t ®−îcaccesory phô thªm; phô tïngaccident sù ngÉu nhiªn, tr−êng hîp kh«ng mayaccidental ngÉu nhiªnaccount kÓ ®Õn, tÝnh ®Õnaccumulate tÝch luü, tôaccumulation sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tôaccumulator mt. bé tÝch luü, bé ®Õm; bé céng tÝch luü adder a. bé céng tÝch luü double precision a. bé céng kÐp floating a. bé céng víi dÊy phÈy di ®éng imaginary a. phÇn ¶o cña bé céng tÝch luü real a. phÇn thùc cña bé céng tÝch luü round - off a. bé tÝch luü ®é sai quy trßn singleprecision a. bé céng ®¬n sum a. bé tÝch luü tæng 3
 4. 4. accuracy [sù; ®é] chÝnh x¸c a. of a solution ®é chÝnh x¸c cña nghiÖm adequate a. ®é chÝnh x¸c [cÇn thiÕt, ®ßi hái, thÝch hîp] attainable a. ®é chÝnh x¸c trong, th«ng tin Fis¬accurate chÝnh x¸c a. to five decimalplaces chÝnh x¸c dÕn n¨m sè thËp ph©nace trch. ®iÓm mét, mÆt nhÊt (sóc s¾c), qu©n ¸t (bµi)acentral kh«ng trung t©macnode hh. ®iÓm c« lËp (cña ®−êng cong)acoustical (thuéc) ©m thanhacoustics vl. ©m häcacross ngang, quaact t¸c ®éngaction t¸c dông, t¸c ®éng brake a. t¸c dông h·m control a. t¸c ®éng ®iÒu chØnh, t¸c ®éng ®iÒu khiÓn delayed a. t¸c dông lµm chËm edge a. t¸c dông biªn instantaneous a. t¸c dông tøc thêi integral a. t¸c dông tÝch ph©n on-off a. mt t¸c dông lo¹i “®ãng - më”actual thùc, thùc t¹iactuarial (thuéc) tÝnh to¸n b¶o hiÓmactuary kt. chuyªn viªn tÝnh to¸n b¶o hiÓmactuate khëi ®éngacute nhänacyclic kh«ng tuÇn hoµnacyclicity tÝnh kh«ng tuÇn hoµn, tÝnh xilicad absurdum ®Õn chç v« lý reduction a. a. sù ®−a ®Õn chç v« lýadaptation sù thÝch nghiadd céng vµo, thªm vµo, bæ sung a. together, a. up céng l¹i lÊy tæng 4
 5. 5. addend sè h¹ng (cña tæng)adder bé céng algebraic a. bé céng ®¹i sè amplitude a. bé céng biªn ®é counter-type a. bé céng b»ng nót bÊmadder digital a. bé céng b»ng ch÷ sè full a. bé céng ®Çy ®ñ half a. bé nöa céng left-hand a. bé céng bªn tr¸i (bé céng hµng cao) one-column a. bé céng mét cét parallel a. bé céng ®ång thêi right-hand a. bé céng bªn ph¸i (bé céng hµng thÊp) serial a. bé céng lÇn l−ît single-digit a. bé céng mét hµng ternary a. bé céng tam ph©nadder-subtractor bé céng vµ trõaddition phÐp céng a. of complex numbers phÐp céng c¸c sè phøc, tæng c¸c sè phøc a. of decimals phÐp céng c¸c sè thËp ph©n a. of similar terms in algebra phÐp céng c¸c sè h¹ng giång nhau trong biÓu thøc ®¹i sè algebraic a. phÐp céng ®¹i sè arithmetic a. phÐp céng sè häcadditive céng tÝnh completely a. hoµn toµn céng tÝnhadditivity (tÝnh chÊt) céng tÝnhaddress ®Þa chØ current a. ®Þa chØ hiÖn ®¹i fast a. ®Þa chØ cè ®Þnh floating a. ®Þa chØ di ®éng start a. ®Þa chØ [ban ®Çu, xuÊt ph¸t] zero a. ®Þa chØ kh«ng, ®Þa chØ zer« 5
 6. 6. adequacy sù phï hîp, sù thÝch hîpadequate phï hîp, thÝch hîpadherence top tËp hîp c¸c ®iÓm dÝnh a. of a set (c¸i) bao ®ãng cña mét tËp hîpadic a®icadinfinitum v« cïngadjacent kÒadjoin kÒ, nèi; chung biªnadjoint liªn hîp, phï hîp a. of a differeential euation ph−¬ng tr×nh vi ph©n liªn hîp a. of a kernel liªn hîp cña mét h¹t nh©n a. of a matrix ma tr¹n liªn hîp, ma trËn Hecmitadjgate liªn hîp, phï hîp // bæ sung, thªm vµoadjunct phÇn phô, sù bæ sung algebraica a. phÇn phô ®¹i sèadjunction sù phô thªm; sù më réng a. of root ®s. sù phô thªm mét nghiÖm algebraic(al) a. sù më réng ®¹i sèadjust mt. ®iÒu chØnh; thiÕt lËpadjustable mt. ®iÒu chØnh ®−îcadjustment sù ®iÒu chØnh a. of rates mt ®Æc tr−ng cña c¸c tû sè thèng kªadmissibility tk. tÝnh chÊp nhËn ®−îcadmissible chÊp nhËn ®−îcadvection sù b×nh l−uadvantege tréi h¬n −u thÕaerodynamic khÝ ®éng lùcaerodynamics khÝ ®éng lùc häcaerostatics khÝ tÜnh häcaffine afinaffinity phÐp biÕn ®æi afinaffinor afin¬, to¸n tö biÕn ®èi tuyÕn tÝnhaffirm kh¼ng ®Þnh 6
 7. 7. affirmation sù kh¼ng ®Þnh, ®iÒu kh¼ng ®Þnhaffirmative kh¼ng ®Þnhaffixe to¹ via fortiori l¹i cµngafter effect hËu qu¶aggregeta tËp hîp; bé bounded a.tËp hîp bÞ chÆn closed a. tËp hîp ®ãng comparable a. t¹p hîp so s¸nh ®−îc countable a. tËp hîp ®Õm ®−îc denumrable a. tËp hîp ®Õm ®−îc equivatent a. tËp hîp t−¬ng ®−¬ngaggregate finite a. tËp hîp h÷u h¹n incomparable a. tËp hîp kh«ng thÓ so s¸nh ®−îc infinite a. tËp hîp v« h¹n non - denumerable a. tËp hîp kh«ng ®Õm ®−îc ordered a. tËp hîp s¾p ®−îc product a. tËp hîp tÝch similar ordered a.s. c¸c tËp hîp ®−îc s¾p gièng nhauaggregation sù gép; ghÐp gép; kt. sù tæng hîp linear a. sù gép tuyÕn tÝnhaggreement tho¶ thuËn, quy −íc, ®ång ýaid thªm vµo, phô vµo // sù thªm vµo, s− phô vµo training a. s¸ch gi¸o khoa visual a. ®å dïng gi¶ng d¹yaim môc ®Ýchalbedo suÊt ph¶n chiÕu, anbe®«aleatory ngÉu nhiªnaleph, alef alepaleph-null, aleph-zero alep kh«ngalgebra ®¹i sè häc, ®¹i sè a. of classes®¹i sè c¸c líp 7
 8. 8. a. of finite order ®¹i sè cã cÊp h÷u h¹na. of logic ®¹i sè l«gicabstract a. ®¹i sè trõu t−îngalgebraic a. ®¹i sè ®¹i sèassociative a. ®¹i sè kÕt hîpBoolean a. ®¹i sè Buncardinal a. ®¹i sè b¶n sècentral a. ®¹i sè trung t©mclosure a. ®¹i sè ®ãngcomplete Boolean a. ®¹i sè Bun ®Çu ®ñcomplete matrix a. ®¹i sè toµn bé ma trËnconvolution a. ®¹i sè nh©n chËpderived a. ®¹i sè dÉn xuÊtdiagonal a. ®¹i sè chÐodifferential a. ®¹i sè vi ph©ndivision a. ®¹i sè (cã phÐp) chiaelementary a. ®¹i sè s¬ cÊpenveloping a. ®¹i sè baoexterior a. ®¹i sè ngoµiformal a. ®¹i sè h×nh thøcfree a. ®¹i sè tù dograded a. ®¹i sè ph©n bËcgraphic (al) a. ®¹i sè ®å thÞgroup a. ®¹i sè nhãmhomological a. ®¹i sè ®ång ®Òuinvolutory a. ®¹i sè ®èi hîplinear a. ®¹i sè tuyÕn tÝnhlinearly comphact a. ®¹i sè comp¨c tuyÕn tÝnhlinearly topological a. top, ®¹o sè t«p« tuyÕn tÝnhlogical a. ®¹i sè l«gÝcmatrix a. ®¹i sè ma trËnmodern a. ®¹i sè hiÖn ®¹inon-commutative a. ®¹i sè kh«ng giao ho¸n 8
 9. 9. polynomial a. ®¹i sè ®a thøc power-associative a. ®¹i sè cã luü thõa kÕt hîp propositional a. ®¹i sè mÖnh ®Ò quaternion a. ®¹i sè c¸c quatenion quotient a. ®¹i sè th−¬ng rational division a. ®¹i sè (cã phÐp) chia h÷u tû relation a. ®¹i sèc¸c quan hÖ right alternative a. ®¹i sèthay phiªn ph¶i separable a. ®¹i sè t¸ch ®−îc simple a. ®¹i sè ®¬n supplemented a. ®¹i sè phô symmetric(al) a. ®¹i sè ®èi xøng tensor a. ®¹i sè tenx¬ universal a. ®¹i sè phæ dông vector a. ®¹i sè vÐct¬ zero a. ®¹i sè kh«ngalgebraic(al) (thuéc) ®¹i sèalgebraically mét c¸ch ®¹i sèalgebroid phßng ®¹i sèalgobrithm thuËt to¸n, ang«rit division a. thuËt to¸n Euclid’s a. thuËt to¸n ¥clÝtalgorithmical (thuéc) thuËt to¸n, ang«ritalign s¾p hµng, lµm cho b»ng nhaualigned ®−îc s¾p hµngalignment sù s¾p hµngalined ®−îc s¾p hµngaliquot −íc sèall toµn bé, tÊt c¶allocate s¾p xÕp, ph©n bèallocation sù s¾p xÕp, sù ph©n bè optimum a. tk sù ph©n bè tèi −u (c¸c ®èi t−îng trong mÉu)allokurtic tk. cã ®é nhän kh¸c nhau 9
 10. 10. allot tk. ph©n bè, ph©n phèiallowable thõa nhËn ®−îcallowance mt. cho vay tiÕp; kt. tiÒn trî cÊp; tiÒn hoa hångalmacantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨nalmost hÇu nh−, gÇn nh−almost-metric gi¶ mªtricalmucantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨nalpha anpha (α); tv. sao anpha (trong mét chßm sao)alphabet b»ng ch÷ c¸i, b»ng ch÷anphabetic(al) (thuéc) ch÷ c¸ialphabetically theo thø tùalphanumerical ch÷ - ch÷ sèalternate so le; lu©n phiªn; ®an dÊualternation sù so le; sù lu©n phiªn; sù ®an dÊualternative (kh¶ n¨ng) lo¹i trõ nhau (gi¶ thiÕt)alternion anteni«naltitude chiÒu cao, ®é cao a. of a cone chiÒu cao h×nh nãn a. of a triangle chiÒu cao cña tam gi¸camalgam sù hçn hîp, hçn hèngamalgamated hçn hèngambient hh. kh«ng gian xung quanhambiguity [sù; tÝnh] nhËp nh»ngambiguousness tÝnh nhËp nh»ngamong trong sèamong-means trong sè c¸c trung b×nhamortization kü. sù t¾t dÇn; sù gi¶m chÊn (®éng); kt. sù thanh to¸n a. of a debt kt. sù thanh to¸n nîamortize t¾t dÇn, gi¶m chÊn ®éng; kt. thanh to¸namount sè l−îng, l−îng a. of infomation tk l−îng th«ng tin, l−îng tin a. of inspection kt sè l−îng kiÓm tra, khèi l−îng ®iÒu traample ®ñ ®¸p øng, phong phó 10
 11. 11. amplification sù khuÕch ®¹i, sù më réng a. of regulation sù khuÕch ®¹i ®iÒu hoµ, sù khuÕch ®¹i ®iÒu chØnh linear a. sù khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnhamplifier vl. m¸y khuÕch ®¹i cascade a. m¸y khuÕch ®¹i [nhiÒu tÇng, nèi cÊp] crystal a.m¸y khuÕch ®¹i [tinh thÓ, b¸n dÉn] electronic a. m¸y khuÕch ®¹i ®iÖn tö feedback a. m¸y khuÕch ®¹i nghÞch ®¶o linear a. m¸y khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnhamplifier pulse a. m¸y khuÕch ®¹i xung servo a. m¸y khuÕch ®¹i secvo, m¸y khuÕch ®¹i cña hÖ tuú ®éngamplify khuÕch ®¹iamplitude biªn ®é, gãc cùc; agumen; tv. ®é ph−¬ng vÞ a. of complex nember agument cña sè phøc a. of current biªn ®é dßng ®iÖn a. of oscillation biªn ®é cña dao ®éng a. of point gãc cùc cña mét ®iÓm a. of simple harmonic motion biªn ®é chuyÓn ®éng ®iÒu hoµ ®¬n gi¶n a. of vibration biªn ®é cña chÊn ®éng complex a. biªn ®é nguyªn s¬ delta a. biªn ®é delta primary a. biªn ®é nguyªn s¬ scattering a. biªn ®é t¸n x¹ unit a. biªn ®é ®¬n vÞ velocity a. biªn ®é vËn tècanalog t−¬ng tùanalogus t−¬ng tùanalogue sù t−¬ng tù, hÖ m« h×nh ho¸ electromechanic(al) a. mt. m« h×nh ®iÖn c¬ hydraulic a. m« h×nh thuû lùc physical a. mt. m« h×nh vËt lý pneumatic a. m« h×nh khÝ lùc 11
 12. 12. analogy sù t−¬ng tù by., on the a. b»ng t−¬ng tù, lµm t−¬ng tù membrane a. t−¬ng tù mµnganalysable khai triÓn ®−îc, ph©n tÝch ®−îcanalyser mt. m¸y ph©n tÝch circuit a. m¸y ph©n tÝch m¹ch curve a. m¸y ph©n tÝch ®−êng cong differential a. m¸y tÝnh vi ph©n digital differential a. m¸y tÝnh vi ph©n (b»ng) sè direct-reading a. m¸y ph©n tÝch ®äc trùc tiÕp electronic a. m¸y ph©n tÝch ®iÖn tö fourier a. m¸y ph©n tÝch Furiª, m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoµ frequency response a. m¸y ph©n tÝch tÇn sè harmonic a. m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoµ motion a. m¸y ph©n tÝch l−íi network a. m¸y ph©n tÝch l−íi servo a. m¸y ph©n tÝch secvo transient a. m¸y ph©n tÝch chuyÓn tiÕp, m¸y ph©n tÝch c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕpanalysis gi¶i tÝch; sù ph©n tÝch a. of causes ph©n tÝch nguyªn nh©n a. of convariance ph©n tÝch hiÖp ph−¬ng sai a. of regression ph©n tÝch håi quy a. of variance ph©n tÝch ph−¬ng sai activity a. of production and allocation kt. ph©n tÝch ho¹t ®éng trong s¶n xuÊt vµ ph©n phèi algebraic a. gi¶i tÝch ®¹i sè bunch map a. tk. ph©n tÝch biÓu ®å chïm combinatory a. gi¶i tÝch tæ hîp component a. tk. ph©n tÝch nh©n tè confluence a. ph©n tÝch hîp l−u correlation a. ph©n tÝch t−¬ng quan demand a. kt. ph©n tÝch nhu cÇu dimensional a. ph©n tÝch thø nguyªn 12
 13. 13. discriminatory a. tk. ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i; ph©n tÝch ph©n biÖt economic a. kt. ph©n tÝch kinh tÕ factor a. ph©n tÝch nh©n tè functional a. gi¶i tÝch hµm harmonic a. ph©n tÝch ®iÒu hoµ, gi¶i tÝch ®iÒu hoµ indeterminate a. gi¶i tÝch v« ®Þnh infinitesimal a.gi¶i tÝch v« cïng bÐ linear a. gi¶i tÝch tuyÕn tÝnh mathematical a. gi¶i tÝch to¸n häc multivariate a. tk. ph©n tÝch nhiÌu chiÒu nodal a. gi¶i tÝch c¸c nót numerical a. gi¶i tÝch sè, ph−¬ng ph¸p tÝnh operation a. v©n trï häc periodogram a. tk. phÐp ph©n tÝch biÓu ®å chu kú probit a. ph©n tÝch ®¬n vÞ x¸c suÊt rational a. ph©n tÝch hîp lý sequential a. tk ph©n tÝch thêi kú kÕ tiÕp, ph©n tÝch qu¸ tr×nh d·y kÕ tiÕp statistic(al) a. ph©n tÝch thèng kª strain a. ph©n tÝch biÕn d¹ng stress a. ph©n tÝch øng suÊt successive a. ph©n tÝch liªn tiÕp tensorr a. hh. gi¶i tÝch tenx¬ unitary a. tk. ph©n tÝch ph−¬ng sai variance a. gi¶i tÝch vect¬analysis-situs t«p«anamorphosis tiÖm biÕnancestral di truyÒnancillary bæ sung, phô thuécangle gãc a. of attack gãc ®ông a. of contingence gãc tiÕp liªn a. of friction gãc mµ sat, gãc cä s¸t a. of incidence gãc tíi 13
 14. 14. a. of inclination gãc nghiªng, gãc lÖcha. of intersection gãc t−¬ng giaoa. of osculation gãc mËt tiÕpa. of reflection gãc ph¶n x¹a. of rotation gãc quaya. of twist gãc xo¾nacute a. gãc nhänadjacent a. gãc kÒalternate a. gãc so lealternate exterior a.s c¸c gãc so le ngoµiapex a., apical a. gãc ë ®Ønhbase a. gãc ®¸ycentral a. gãc ë t©mcomplementary a. gãc phô (cho b»ng 900)concave a. gãc lâmcänugate a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 3600)convex a. gãc låicoordinnate a. gãc to¹ ®écorresponding a. gãc ®ång vÞconterminal a.s c¸c gãc kh¸c nhau 3600dihedral a. gãc nhÞ diÖndirection a. gãc ®Þnh h−íng, gãc chØ ph−¬ngexcentric a. of an ellipse gãc t©m sai cña elipexplementary a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 3600)exterior-interior a.gãc ®ång vÞEulerian a. gãc ¥leflat a. gãc bÑt (1800)hour a. gãc giêobtuse a. gãc tïopposite a. gãc ®æi ®Ønhphase a. gãc phapolar a. gãc cùcpolarizing a. gãc ph©n cùc 14
 15. 15. polyhedrala a. gãc ®a diÖn precession a. gãc tuÕ sai quadrantal a. gãc béi cña 900 rectilinear a. gãc ph¼ng re-entrant a. gãc vµo reflex a. gãc lín h¬n 1800 vµ nhá h¬n 3600 right a. gãc vu«ng (900) round a. gãc ®Çy (3600) salient a. gãc låi scattering a. gãc ph¶n x¹ sight a. gãc nh×n solid a. gãc khèi spherical a. gãc cÇu supplemental a.s c¸c gãc bï nhau (cho b»ng 1800) straight a. hh. gãc gi÷a tiÕp tuyÕn vµ d©y cung t¹i tiÕp ®iÓm tetrahedral a. gãc tø diÖn trihedral a. gãc tam diÖn vectorial a. gãc cùc ( trong hÖ to¹ ®é cùc) vertex a. gãc ë ®Ønh vertical a.s c¸c gãc ®èi ®Ønhangular (thuéc) gãcanharmonic phi ®iÒu hoµ, kÐpanholonomic kh«ng h«l«n«manisotropic kh«ng ®¼ng h−íngannihilation sù linh ho¸, sù lµm kh«ngannihilation ®s. linh ho¸ tö, c¸i lµm kh«nganuual h»ng n¨mannuity kt. niªn kho¶nannul lµm triÖt tiªuannular cã h×nh khuyªnannulet ®s. linh ho¸ tö, c¸i lµm kh«ngannulus h×nh khuyªnanode an«t, d−¬ng cùc 15
 16. 16. anomalistic dÞ th−êng, phi lýanomalous dÞ th−êng, bÊt th−ênganomal [sù; ®iÒu] dÞ th−êngantapex ®èi ®Ønhante trch. më (bµi); tiÒn ®Æt (trong v¨n b¶n)antecedence log. tiÒn kiÖnantenna anten umbrella a. kü. anten ®oantiacoustic ph¶n tô quanganti-automorphism ph¶n tù ®¼ng cÊu involutorial a. ph¶n tù ®¼ng cÊu ®èi hîpantichain ®s. d©y chuyÒn ng−îc, ph¶n xÝchanticipate thÊy tr−íc vÊn ®Ò, ®o¸n tr−ícanticlockwise ng−îc chiÒu kim ®ång håanticollineation phÐp ph¶n céng tuyÕnanticommutative ph¶n giao ho¸nanticommutator ph¸n ho¸n töanticorelation phÐp ph¶n t−¬ng hçanticosine accosinanticyclone ®èi xiclonantiderivative nguyªn hµm, tÝch ph©n kh«ng ®Þnh h¹ngantiform ph¶n d¹ngantigenus ®èi gièngantiharmonic phi ®iÒu hoµantihomomorphism ph¶n ®ång cÊuantihunting chèng dao ®éng, lµm æn ®Þnhanti-isomorphism ph¶n ®¼ng cÊuantilogarithm ®èi l«gaantimode xs. antim«t (®iÓm cùc tiÓu cña mËt ®é ph©n phèi)antinode bôngantinomy nghÞch lýantiparallelogram h×nh thang c©nantipodal ®s. xuyªn t©m ®èi, ®èi xøng qua t©m 16
 17. 17. antipodal ®s. sù xuyªn t©m ®èi xøng, ®èi xøng qua t©mantiprojectivity phÐp ph¶n x¹ ¶nhantiradical ®s. ®èi c¨nantirepresentation phÐp ph¶n biÓu diÔnantiesonance ph¶n céng h−ëngantieries tk. chuçi ng−îcantisine acsinantisymmetric ph¶n xøngantisymmetrization ph¶n xøng ho¸antitagent actangantithesis m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Òantithetic(al) m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Òantitone ®s ph¶n tùany bÊt kúaperiodic kh«ng tuÇn hoµnaperture khÈu ®é, lç hængapex ®Ønh, chãpaphetion tv. ®iÓm viÔn nhËtapical (thuéc) ®Ønhapogee tv. viÔn ®iÓm, viÔn ®Þa; tuyÖt ®Ýcha-point gt. a- ®iÓmapolar liªn hîpa posteriori hËu nghiÖmapothem trung ®o¹napparatus m¸y mãc, c«ng côapparent bÒ ngoµiapplicable tr¶i ®−îc, ¸p dông ®−îc; thÝch dôngapplication phÐp tr¶i, sù øng dôngapplied ®−îc øng dôngapply øng dôngapproach sù gÇn ®óng, phÐp xÊp xØ, c¸ch tiÕp cËn radial a. gl. ghÐp xÊp xØ theo tiaapproximability tÝnh xÊp xØ ®−îc 17
 18. 18. approximate gÇn ®óng, xÊp xØapproximately mét c¸ch xÊp xØapproximation [sù; phÐp] xÊp xØ, tiÖm cËn a. in the mean xÊp xØ trungb×nh best a. phÐp xÊp xØ [tèi −u, tèt nhÊt] cellular a. xÊp xØ khèi closest rational a. ph©n sè s¸t nhÊt, phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøc s¸t nhÊt diagonal a. xÊp xØ chÐo fist a. phÐp xÊp xr b−íc ®Çu mean a. xÊp xØ trung b×nh numerical a. [l−îng xÊp xØ, phÐp xÊp xØ] b»ng sè one-sided a. gt. phÐp xÊp xØ mét phÝa polynomial a. gt. phÐp xÊp xØ b»ng ®a thøc rational a. phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøc second a. phÐp xÊp xØ b−íc hai successive a. phÐp xÊp xØ liªn tiÕp weighted a. gt. phÐp xÊp xØ cã träng sèa priori tiªn nghiÖmapse(apsis) ®iÓm xa nhÊt trªn ®−êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. ®iÓm cËn nhËt vµ viÔn nhËtapsidal (thuéc) ®iÓm xa nhÊt trªn ®−êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. (thuéc) cËn nhËt vµ viÔn nhËtarbitrarily mét c¸ch tuú ýarbitrary tuú ýare cung a. of cyloid cung xicloit analytic a. cung gi¶i tÝch circular a. cung trßn diurnal a. tv. nhËt cung forward a. cung thuËn free a. gt. cung tù do major a. cung lín minor a. cung nhá 18
 19. 19. pseudo-periodic a. cung gi¶ tuÇn hoµn regular a. cung chÝnh quy short a. of cirele cung ng¾n (cña ®−êng trßn) simple a. cung ®¬narch vßm; nhÞp cuèn ë cÇu circularr a. nhÞp trßn hingeless a. nhÞp kh«ng tiÕt hîp hydrostatic a. nhÞp thuû tÜnh parabolic a. nhÞp parabolicArchimedes Acsimetarea diÖn tÝch effective a. diÖn tÝch h÷u hiÖu intrinsic a.hh. diÖn tÝch trong lateral a. diÖn tÝch xung quanh phase a. diÖn tÝch pha sectional a. diÖn tÝch cña thiÕt diÖn ngang sector a. diÖn tÝch qu¹t, diÖn tÝch sect¬ surface a. diÖn tÝch mÆt tail a. ®u«i ph©n phèi, x¸c suÊt c¸c ®é lÖch línarea-preserving b¶o toµn diÖn tÝchareal (thuéc) diÖn tÝchareolar (thuéc) diÖn tÝchargue th¶o luËn, bµn luËn, lý luËn; ph¸n ®o¸n a. from the sample dùa vµo mÉu ®Ó ph¸n ®o¸n a. in a cirele r¬i vµo vßng luÈn quÈn a. in favour of ... lý luËn nghiªng vÒ ...argument agumen, ®èi sè; gãc cùc; lý luËn, chøng minh a. of a complex nhumber agumen cña sè phøc sound a. lý luËn cã c¬ sëarithmetic sè häc additive a. ®s sè häc céng tÝnh mental a. tÝnh nhÈm recursive a. log. sè häc ®Ö quy 19
 20. 20. arithmetic(al) (thuéc) sè häcarithmetically theo sè häc vÒ mÆt sè häcarithmometer m¸y tÝnh ®Æt bµn, m¸y tÝnh s¸ch tayarithmograph s¬ ®å sè häc, ®å h×nh sè häcarm c¹nh; c¸nh tay; c¸nh tay ®ßn a.of an angle c¹nh cña mét gãc a. of a couple c¸nh tay ®ßn cña ngÉu lùc a. of a lever c¸nh tay ®ßnarrange s¾p xÕparrangement sù s¾p xÕp, chØnh hîparray b¶ng, d·y s¾p xÕp; mt. m¶ng frequency a. d·y tÇn sè rectanggular a. b¶ng ch÷ nhËt square a. b¶ng vu«ng two-way a. b¶ng hai lèi vµoarrow mòi tªn (trªn s¬ ®å)artificial nh©n t¹o; gi¶ t¹oascend t¨ng, tiÕn, ®i lªn, trÌo lªnascendant t¨ng lªnascension sù t¨ng, sù tiÕn right a. ®é xÝch kinhascertain thiÕt lËp; lµm s¸ng táaspect d¹ng; phÝa; khÝa c¹nhasphericity tÝnh phi cÇuassay tk. sù thÝ nghiÖm, sù thö six- point a. tk. ph−¬ng ph¸p s¸u ®iÓmassemblage tËp hîp, sù l¾p r¸passembly sù tËp hîp, kÕt cÊu (nhiÒu linh kiÖn) control a. mt. bµn ®iÒu khiÓn plug-in a. kÕt cÊu nhiÒu khèiassert kh¼ng ®Þnh; gi÷ v÷ng; b¶o vÖassertion sù kh¼ng ®Þnh, ®iÒu quyÕt ®o¸nassess ®¸nh gi¸ 20
 21. 21. assets kt. tµi s¶n; tiÒn cã fixed a. tµi s¶n cè ®Þnh personal a. ®éng s¶n real a.bÊt ®éng s¶nassignable kh«ng ngÉu nhiªnassignment sù ph©n bæ, sù ph©n c«ng; phÐp g¸n state a. xib. phÐp g¸n m· tr¹ng th¸iassist gióp ®ì, t−¬ng trîassociate liªn kÕt, kÕt hîp, liªn ®íi, liªn hîpassociated liªn kÕtassociation sù liªn kÕt, sù kÕt hîpassociative kÕt hîpassociativity tÝnh kÕt hîpassociator ®s. c¸i liªn hîpassume gi¶ thiÕt; thõa nhËnassumed gi¶ ®Þnhassumption sù gi¶ ®Þnh, ®iÒu gi¶ ®Þnh, gi¶ thiÕtassurance sù b¶o hiÓm life a. tk b¶o hiÓm sinh m¹ngasterisk dÊu sao (★)asteroid h×nh saoastroid ®−êng h×nh sao oblique a. ®−êng h×nh sao xiªn projective a. ®−êng h×nh sao x¹ ¶nh regular a. ®−êng h×nh sao ®Òuastrology thuËt chiem tinhastronautic(al) (thuéc) du hµnh vò trôastronomic(al) (thuéc) thiªn v¨nastronomy thiªn v¨n häc mathematical a. thiªn v¨n to¸n häcastrophysical (thuéc) vËt lý thiªn thÓasymmetric(al) kh«ng ®èi xøngasymmetrically mét c¸ch kh«ng ®èi xøng 21
 22. 22. asymmetry tÝnh kh«ng ®èi xøngasymptote ®−êng tiÖm cËn curvilinear a. tiÖm cËn cong inflexional a. tiÖm cËn uèn reetilinear a. tiÖm cËn th¼ngasymptotic(al) tiÖm cËn, gÇn ®óngasymptotically mét c¸ch tiÖm cËnasynchoronous kh«ng ®ång béat ë, vµo lóc at fist tõ ®Çu; at least Ýt nhÊt; at most nhiÒu nhÊt; at oncengay tøc kh¾c, lËp tøc; at times ®«i khiatmosphere atm«tphe, khÝ quyÓn standard a. vl®c. khÝ quyÓn tiªu chuÈnatmospheric(al) (thuéc) atm«tphe, (thuéc) khÝ quyÓnatmospherics vl. nhiÔu lo¹n cña khÝ quyÓnatom nguyªn tö tagged a. vl. nguyªn tö ®¸nh dÊuatomic(al) (thuéc) nguyªn töatomicity tÝnh nguyªn töattach buéc chÆt, cét chÆtattached ®−îc buéc chÆtattain ®¹t ®−îc, hoµn thµnhattainable cã thÓ ®¹t ®−îcattenuation sù gi¶m nhÑattenuator m¸y gi¶m nhÑattraction [sù, lùc] hÊp dÉn capillary a. søc hót, mao dÉnattractor gt. ®iÓm hÊp dÉnattribute thuéc tÝnhatypical kh«ng ®iÓn h×nhaudio (thuéc) ©maudit thö, kiÓm nghiÖmaugend mt. sè h¹ng thø haiaugment t¨ng thªm, bæ sung 22
 23. 23. augmentation sù t¨ngaugmented ®−îc t¨ngauthenticity tÝnh x¸c thùcautocorrelation tù t−¬ng quanautocorrlator m¸y ph©n tÝch sù t−¬ng quanautocorrelogram biÓu ®å sù t−¬ng quanautocovariance tù hiÖp, ph−¬ng saiautoduality tÝnh tù ®èi ngÉuautomatic(al) tù ®éngautomaticlly mét c¸ch tù ®éngautomatics tù ®éng häcautomation sù tù ®éng; tù ®éng häc; kü thuËt tù ®éngautomatism tÝnh tù ®éngautomatization sù tù ®éng ho¸automaton m¸y tù ®éng «t«mat deterministic a. «t«mat ®¬n ®Þnh finite a. may tù ®éng h÷u h¹n, «t«mat h÷u h¹n linear bounded a. «t«mat ®Èy xuèng non-deterministic a. «t«mat kh«ng ®¬n ®Þnh probabilistic a. «t«mat x¸c suÊtautomorphic tù ®¼ng cÊuautomorphism [tÝnh, phÐp, sù] tù ®¼ng cÊu, phÐp nguyªn h×nh central a. tù ®¼ng cÊu trung t©m interior a. ®s. phÐp tù ®¼ng cÊu trong outer a. phÐp tù ®¼ng cÊu ngoµi singular a. phÐp tù ®¼ng cÊu kü dÞautonomous tù trÞ, tù qu¶n, tù ®iÒu khiÓn; «t«m«nauto-oscillation sù tù dao ®éngautoprojectivity phÐp tù x¹ ¶nhautoregression sù tù håi quyautoregressive tù håi quyauxiliary bæ trî, phôaverage trung b×nh at the a. ë møc trung b×nh; 23
 24. 24. above a. trªn trung b×nh arithmetic a. trung b×nh céng geometric (al) a. trung b×nh nh©n ( ab )  2ab  harmonic a. trung b×nh ®iÒu hoµ   a+b process a. gi¸ trÞ trung b×nh cña qu¸ tr×nh progressive a. tk. d·y c¸c trung b×nh mÉu weighted a. tk. (gi¸ trÞ) trung b×nh cã träng sèaveraging sù lÊy trung b×nh group a. lÊy trung b×nh nhãmavoirdupois hÖ thèng c©n dïng “pao” lµm ®¬n vÞaxial (thuéc) trôcaxiom tiªn ®Ò a. of choise tiªn ®Ò chän a. of completeness tiªn ®Ò ®Çy ®ñ a. of congruence tiªn ®Ò t−¬ng ®¼ng a. of connection tiªn ®Ò liªn th«ng a. of continuity tiªn ®Ò liªn tôc a. of infinity tiªn ®Ò v« tËn a. of order tiªn ®Ò thø tù a. of parallels tiªn ®Ò ®−êng song song a. of reducibility tiªn ®Ò kh¶ quy a. of scheme log. s¬ ®å tiªn ®Ò categorical a. tiªn ®Ò ph¹m trï distance a. tiªn ®Ò kho¶ng c¸ch exactness a. tiªn ®Ò khíp exchange a. tiªn ®Ò thay thÕ excision a. ®s tiªn ®Ò khoÐt fist countability a. tiªn ®Ò ®Õm ®−îc thø nhÊt general a. tiªn ®Ò tæng qu¸t geometric a. tiªn ®Ò h×nh häc norm a.s gt c¸c tiªn ®Ò chuÈn 24
 25. 25. plane a. tiªn ®Ò mÆt ph¼ng second a. of countabitity tiªn ®Ò ®Õm ®−îc thø hai separation a.s c¸c tiªn ®Ò t¸ch space a. tiªn ®Ò kh«ng gian triangle a. top. tiªn ®Ò tam gi¸caxiomatic(al) (thuéc) tiªn ®Òaxiomatics tiªn ®Ò häc, hÖ tiªn ®Ò formal a. hÖ tiªn ®Ò h×nh thøc informal a. hÖ tiªn ®Ò kh«ng h×nh thøcaxiomatizability tÝnh tiªn ®Ò ho¸ finite a. tÝnh tiªn ®Ò ho¸ h÷u h¹naxiomatizable tiªn ®Ò ho¸ ®−îcaxiomatization tiªn ®Ò ho¸axis trôc a. of abscissas trôc hoµnh a. of a cone trôc cña mÆt nãn a. of a conic trôc cña c«nic a. of convergence trôc héi tô a. of coordinate trôc to¹ ®é a. of a curvanture trôc chÝnh khóc a. of cylinder trôc cña h×nh trô a. of homology trôc thÊu x¹ a. of linear complex trôc cña mí tuyÕn tÝnh a. of ordinate trôc tung a. of a pencil of plane trôc cña mét chïm mÆt ph¼ng a. of perspectivity trôc phèi c¶nh a. of projection trôc chiÕu a. of a quadric trôc cña mét qua®ric a. of revolution trôc trßn xoay a. of symmetry trôc ®èi xøng binary a. trôc nhÞ nguyªn circular a. ®−êng trßn trôc conjugate a. of a hyperbola trôc ¶o cña hipebon 25
 26. 26. coordinate a. tr−cô to¹ ®é crystallograpphic a. trôc tinh thÓ electric a. trôc ®iÖn focal a. trôc tiªu homothetic a. trôc vÞ tù imaginary a. trôc ¶o longitudinal a. trôc däc majorr a. of an ellipse [trôc lín, trôc chÝnh] cña elip monor a. of an ellipse trôc nhá cña elip moving a. trôc ®éng neutral a. trôc trung hoµ number a. trôc sè optic a. quang trôc polar a. trôc cùc principal a. trôc chÝnh principal a. of inertia trôc qu¸n tÝnh chÝnh radical a. trôc ®¼ng ph−¬ng real a. trôc thùc semi-transverse a. trôc nöa xuyªn transverse a. trôc thùc, trôc ngang, trôc xuyªn (cña hipebon) vertical a. trôc th¼ng ®øngaxle trôc instantaneous a. trôc tøc thêiaxonometry trôc l−îng häcazimith gãc cùc; tv. ®é ph−¬ng vÞazimuthal (thuéc) gãc cùc; ®é ph−¬ng vÞ 26
 27. 27. Bback l−ng; c¸i nÒn // ë ®»ng sau; theo h−íng ng−îc l¹i calling b. tk.trë vÒ, tr¶ l¹iback-action ph¶n t¸c dông, t¸c dông ng−îcback ward ë phÝa sau // theo h−íng ng−îc l¹ibalance c¸i c©n; sù c©n b»ng; qu¶ l¾c ®ång hå; ®èi träng: kt.c¸n c©n thanh to¸n dynamic b. c©n ®éng lùc spring b. c©n lß xo static b. c©n tÜnh häc torsion b vl. c©n xo¾nbalanced ®−îc c©n b»ngbalayage sù quyÕtball qu¶ bãng, qu¶ cÇu, h×nh cÇuball and socket kü. b¶n lÒ h×nh cÇuball-bearing æ biballistic x¹ kÝchballistics khoa x¹ kÝch exterior b. khoa x¹ kÝch ngoµi interior b. khoa x¹ kÝch trongband d¶i b¨ng bã b. of semigroup bã nöa nhãmbase c¬ së, nÒn, ®¸y, c¬ sè b. of point c¬ së t¹i mét ®iÓm b. of cone ®¸y cña h×nh nãn b. of logarithm c¬ sè cña loga b. of triangle ®¸y tam gi¸c countable b. c¬ së ®Õm ®−îc difference b. c¬ së sai ph©n equivalent b. c¬ së t−¬ng ®−¬ng neighbourhood b. gt. c¬ së l©n cËn proper b. gt. c¬ së riªngbasic c¬ së, cèt yÕu 27
 28. 28. basis c¬ së b. of intergers c¬ së cña hÖ ®Õm absolute b. gt. c¬ së tuyÖt ®èi intergity a. c¬ së nguyªn orthogonal b. c¬ së thùc giao transcendental b. ®s. c¬ së siªu viÖt unitary b. c¬ së [unita ®¬n nguyªn]batch mét nhãm, mét to¸n, mét mÎbatching ®×nh liÒu l−îngbattery bé, bé pin, bé ¾c quybeam dÇm; tia (s¸ng) chïm (s¸ng) b. on elastic foundation dÇn trªn nÒn ®µn håi b. on elastic support dÇn trªn gèi ®µn håi compuond b. dÇm ghÐp conjugate b. dÇm liªn hîp continuos b. dÇm nhiÒu nhÞp, dÇmliªn tôc electron b. tia ®iÖn tö, chïm electron fixed b. dÇm cè ®Þnh floor b. dÇm ngang hinged b. dÇm tiÕt hîp lattice b. dÇm m¹ng, dÇm thµnh phÇn narrow b. mt. chïm hÑp scanning b. tia quÐtbearing chç tùa, ®iÓm tùa; gãc ph−¬ng vÞ compass b. gãc ph−¬ng vÞ ®Þa bµn radial b. æ trôc h−íng t©mbeat ph¸chbecome trë nªnbigin b¾t ®Çubiginning sù b¾t ®Çubehaviour d¸ng ®iÖu; c¸ch xö lý, chÕ ®é asymptoic(al) b.gt. d¸ng ®iÖu tiÖm cËn boundary b. d¸ng ®iÖu ë biªn 28
 29. 29. expectation b. xs. d¸ng ®iÖu trung b×nh goal-seeking b.xib. d¸ng ®iÖu h−íng ®Ých linear b. d¸ng ®iÖu tuyÕn tÝnh transient b. chÕ ®é chuyÓn tiÕpbehavioural (thuéc) d¸ng ®iÖubell-shaped h×nh qu¶ chu«ngbeft ®íi ®ai confidence b. ®íi tin cËybelong thuéc vÒbelow d−íibend uèn congbending sù uèn pure b. sù uèn thuÇn tuý (cña dÇm)benifit quyÒn lîi, lîi Ých; kt. l·i insurance b. kt (tiÒn) trî cÊp b¶o hiÓmbest tèt nhÊt, tèi −ubet trch. ®¸nh cuécbeta bªta (β); sao bªta cña mét chßm saobetting sù ®¸nh cuécbetween gi÷abevel nghiªng; gãc nghiªngbi-additive song céng tÝnhbiaffine song afinbias tk. ®é chªnh lÖch, sai sè hÖ thèng rêi, dÞch chuyÓn downwarrd b. tk. chÖch xuèng d−íi, chÖch thÊp ®i grid b. sù dÞch chuyÓn l−íibias inherent b. tk ®é chÖch kh«ng khö ®−îc interviewer b. tk. ®é chÖch phñ quan (®é chÖch cña kÕt qu¶ ®iÒu tra do chñ quan ng−êi ®iÒu tra g©y ra) upward b. tk chÖch lªn trªn, chÖch lªn cao weight b. ®é chÖch träng l−îng (®é chÖch do gi¶m träng l−îng sai g©y ra)biased tk. chÖch; kh«ng ®èi xøng 29
 30. 30. biaxial l−ìng trôc, song trôcbicategory song ph¹m trïbicharacteristic song ®Æc tr−ngbicompact song comp¨cbicompactification song comp¨c ho¸bicompactum song comp¨cbicomplex song phøcbiconvex hai phÝa lçibicylinder song trôbidirectional hai chiÒu, thuËn nghÞchbidual song ®èi ngÉubiennial hai n¨m métbieqiuvalence song t−¬ng ®−¬ngbifactorial hai nh©n tèbifecnode song flecn«tbifunctor song hµm tö, hai tö hai ng«ibifurcate t¸ch ®«i chia nh¸nhbifurcation sù t¸ch ®«i, sù chia nh¸nhbigenus gièng kÐpbigrade song cÊpbiharmonic song ®iÒu hoµbiholomorphic song chØnh h×nhbijection song ¸nhbilateral hai bªn, hai phÝabilinear song tuyÕn tÝnhbill kt. ng©n phiÕu; ho¸ ®¬n b. of exchange ng©n phiÕu trao ®æibillion mét ngh×n tØ (1012) (ë Anh), (109) (ë mü)bimodal hai mètbimodule song m«®unbinariants song biÕn thøcbinary nhÞ nguyªn, hai ng«ibind buéc, liªn kÕt 30
 31. 31. binodal (thuéc) nót kÐpbinode nót kÐp b. of surface nót kÐp cña mét mÆtbinomial nhÞ thøcbinormal phã ph¸p tuyÕnbiomathematics to¸n sinh vËt häcbiometric tk. sinh tr¾cbiometric tk. sinh tr¾c häcbiorthogonal song trùc giaobiorthogonalization sù song trùc giao ho¸biostatistÝe thèng kª sinh vËt häcbipart hai tÇngbipartite hai phÇn, hai nh¸nhbipolar l−ìng cùcbiquadratic trïng ph−¬ngbiquaternion song qua - tenionbØational song h÷u tûbirectangular cã hai gãc vu«ngbiregular song chÝnh quybisecant song c¸t tuyÕnbisect chia ®«ibisection sù chia ®«ibisector ph©n gi¸c b. of an angleph©n gi¸c (cña mét gãc) external b. ph©n gi¸c ngoµi internal b. ph©n gi¸c trong perpendicular b. ®−êng trung trùcbisectrix ph©n gi¸cbiserial hai chuçibistable song æn ®Þnhbisymmetric song ®èi xøngbit bit (®¬n vÞ th«ng tin) sè nhÞ ph©nbitangent l−ìng tiÕp (tiÕp xóc t¹i hai ®iÓm) 31
 32. 32. biunique mét ®èi métbivariate tk. hai chiÒubivector song vect¬black ®enblackbroad b¶ng ®enblank chç trèngblink vl. mµng ch¾nblock khèi, ®èng, kÕt cÊu buiding b. c¬; khèi x©y dùng; mt. khèi tiªu chuÈn incomplete b. tk. khèi khuyÕt linked b.s c¸c khèi giao nhau ramdomized b. khèi ngÉu nhiªnblocking c¶nboad mt. b¶ng, bµn calculating b. mt. bµn tÝnh computer b. bµn tÝnh control b. b¶ng kiÓm tra distributing b. b¶ng ph©n phèi instrument b. b¶ng dông cô key b. bµn phÝm, b¶ng ®iÒu khiÓn panel b. b¶ng (danh s¸ch) dông cô plotting b. bµn can (thiÕt kÕ)body thÓ, vËt, vËt thÓ, khèi convex b. vËt låi, thÓ låi heavenly b. thiªn thÓ multiply connected b. thÓ ®a liªn rigid b vl. vËt r¾n (tuyÖt ®èi) star b. thÓ h×nh saobolide tv. sao b¨ngbond mèi liªn kÕt, mèi quan hÖbook s¸chbook-keeping c«ng viÖc kÕ to¸nboom tk. sù bu«n b¸n ph¸t ®¹t 32
 33. 33. boost t¨ng ®iÖn thÕbooster m¸y t¨ng ®iÖn thÕborder biªn, bêbore lç hængbottle chai Klein’s b. chai Kleinbottle-neck cæ chaibound biªn giíi, ranh giíi cËn b. of the error cËn cña sai sè, giíi h¹n sai sè essential upper b. cËn trªn cèt yÕu greatest lower b. cËn d−íi lín nhÊt least upper b. cËn trªn bÐ nhÊt lower b.cËn d−íi upper b. cËn trªnboundary biªn, biªn giíi, giíi h¹n b. of a chain biªn giíi cña mét d©y chuyÓn acceptance b. giíi h¹n thu nhËn glued b. ies top. biªn bÞ d¸n homotopy b. biªn ®ång lu©n ideal b. gt. biªn lý t−ëng lower b. biªn d−íi natural b. of afuntion cËn tù nhiªn cña mét hµmbounded bÞ chÆn almost b. hÇu bÞ chÆn essentially b. gt. bÞ chÆn thùc sù, bÞ chÆn cèt yÕu, bÞ chÆn hÇu kh¾p n¬i totally b. hoµn toµn bÞ chÆn uniformyli b. bÞ chÆn ®Òuboundedly bÞ chÆnboundedness sù bÞ chÆn, tÝnh bÞ chÆn b. of solution tÝnh bÞ chÆn cña lêi gi¶iboundless kh«ng bÞ chÆnbox hépbrachistochrone ®−êng ®o¶n thêi 33
 34. 34. bracket dÊu ngoÆc curly b. dÊu ngoÆc {} round b. dÊu ngoÆc ( ) square b. dÊu ngoÆc [ ]braid top. bÖn, tÕtbrain bé ãc; trÝ tuÖ; trÝ lùc artificial b. ãc nh©n t¹o electronic b. ãc ®iÖn töbranch nh¸nh, cµnh b. of a curve nh¸nh cña mét ®−êng cong b. es of knownledge c¸c ngµnh tri thøc, c¸c ngµnh khoa häc analytic b. nh¸nh gi¶i tÝch linear b. nh¸nh tuyÕn tÝnh positive b. nh¸nh d−¬ng principal b. nh¸nh chÝnhbranched ®−îc chia nh¸nhbreadth chiÒu réngbreak lµm vì, ®øt, dêi ra b. off ng¾tbreakkable [vì, ®øt, rêi] ra ®−îcbreaking sù vì, sù ®øt, sù rêi ra b. of waves sùvì sãngbreed sinh, sinh ra, sinh s«ibrevity tÝnh ng¾n gänbroad réngbroken bÞ [vâ, g·y, gÊp]bridge kü. cÇu suspension b. kü. cÇu treobridging in addittion phÐp nhí trong phÐp céngbrightness vl. sù s¸ng chãibuckle uèn cong l¹ibudget kt. ng©n s¸chbuffer mt. bé phËn nhí trung gian 34
 35. 35. build x©y dùng, thiÕt kÕbuild-in mt. ®· l¾p r¸pbulk mí, khèi; phÇn chÝnh ®¹i bé phËnbunch chïm, nhãm, bãbundle chïm, mí, bã; top. kh«ng gian ph©n thí b. of cireles chïm ®−êng trßn b. of coefficients chïm hÖ sè b. of conis chïm c«nic b. of lines (rays) chïm ®−êng th¼ng b. of planes chïm mÆt ph¼ng b. of quadrics chïm qua®ric b. of spheres chïm mÆt cÇu fibre b. kh«ng gian ph©n thí chÝnh principal fibre b. top. kh«ng gian ph©n thí chÝnh simple b. chïm ®¬n, ph©n thí ®¬n sphere b. chïm mÆt cÇu tangent b. chïm tiÕp tuyÕn tensorr b. chïm tenx¬burner bé phËn ch¸ybus xe common b. mt. vµnh xe chung number transfer b. mt. xe truyÒn sè; b¸nh truyÒn sè pulse b. mt. xe xung l−îng storage-in b. mt. xe vµo cña bé nhíbisiness c«ng viÖc; kinh doanh th−¬ng m¹ibutton nót bÊm, c¸i khuy push b. nót bÊm ®Èy reset b. nót bËt l¹i start b. mt. nót bÊm khëi ®éng stop b. mt. nót dõngbuy kt. muabuyer kt. ng−êi mua 35
 36. 36. by b»ng, bëi b. formula b»ng c«ng thøc. b. nomeans kh«ng cã c¸ch nµo,kh«ng khi nµo, b. virtue of v×, do, theobypass ®i vßng quanh 36
 37. 37. Ccable c¬, d©y c¸p suspension c. d©y c¸p treocactoid top. cactoitcalculability tÝnh, chÊt tÝnh ®−îc effective c. log. tÝnh chÊt, tÝnh ®−îc hiÖu qu¶calculagraph m¸y ®Õm thêi giancalculate tÝnh to¸ncalculation sù tÝnh to¸n, phÐp tÝnh automatic c. tÝnh to¸n tù ®éng fixed point c. tÝnh to¸n víi dÊu phÈy cè ®Þnh floating point c. tÝnh to¸n víi dÊy phÈy di ®éng graphic (al) c. phÐp tÝnh ®å thÞ non-numerical c.s tÝnh to¸n kh«ng b»ng sè numerical c.s tÝnh to¸n b»ng sècalculator dông cô tÝnh to¸n. m¸y tÝnh analogue c. m¸y tÝnh t−¬ng tù, m¸y tÝnh m« h×nh card programmed electronic c. m¸y tÝnh ®iÖn tö dïng b×a ®ôc lç desk c. m¸y tÝnh ®Ó b¶n digital c. m¸y tÝnh ch÷ sè direct reading c. m¸y tÝnh ®äc trùc tiÕp disk c. bé phËn tÝnh h×nh ®Üa function c. bé phËn tÝnh hµm sè hand c. m¸y tÝnh x¸ch tay high-speed c. m¸y tÝnh nhanh logarithmic c. m¸y tÝnh l«garit printing c. m¸y tÝnh in table c. m¸y tÝnh d¹ng b¶ng vest-pocket c. m¸y tÝnh bá tóicalculus phÐp tÝnh, tÝnh to¸n c. of variations tÝnh biÕn ph©n differential c. tÝnh vi ph©n 37
 38. 38. differenttial and integral c. phÐp tÝnh vi tÝch ph©n functional c. phÐp tÝnh vÞ tõ high predicate c. phÐp tÝnh vÞ tõ cÊp cao infinitesimal c. phÐp tÝnh c¸c v« cïng bÐ integral c. phÐp tÝnh tÝch ph©n logical c. phÐp tÝnh l«gic numerical c. tÝnh b»ng sè operational c. phÐp tÝnh to¸n tö predicate c. phÐp tÝnh vÞ tõ propositional c. phÐp tÝnh mÖnh ®Ò restricted predicate c. phÐp tÝnh hÑp c¸c vÞ tõ sentential c. phÐp tÝnh mÖnh ®Ò, phÐp tÝnh ph¸n ®o¸ncalendar lÞchcalibrate ®Þnh sè, x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè; chia ®é lÊy mÉucalibration sù ®Þnh cì; sù lÊy mÉu; sù chia ®écalk sao, cancall gäi, gäi lµ // sù gäi incoming c. tk. tiÕng gäi vµocaloric (thuéc) nhiÖt; chÊt nãngcalorie calocam c¬. cam, ®Üa lÖch trôccam-follower c¬. bé phËn theo dâi camcam-shaft c¬. trôc cam; trôc ph©n phèicanal èngcancel gi¶n −íc (ph©n phèi), g¹ch bá c. out triÖt tiªu l·n nhau, gi¶n −íccancellable gi¶n −íc ®−îccancellation sù gi¶n −íc; sù triÖt tiªu nhaucandle-power lùc ¸nh s¸ngcanonical chÝnh t¾ccantilever c¬. dÇm ch×a, c«ngxon, gi¸ ®ìcap mò; ngßi thuèc næ speracal c. hh. cÇu ph©ncap-product tÝch Witny 38
 39. 39. capacitanci ®iÖn dungcapacitor c¸i tô (®iÖn); b×nh ng−ng h¬icapacity dung l−îng, dung tÝch, n¨ng lùc, c«ng suÊt, kh¶ n¨ng, kh¶ n¨ngth«ng qua bearing c. t¶i dung channel c. kh¶ n¨ng th«ng qua cña kªnh digit c. mt. dung l−îng ch÷ sè firm c. kt. lùc l−îng cña mét h·ng flow c. kh¶ n¨ng th«ng qua heat c. nhiÖt dung information c. dung l−îng th«ng tin logarithmic c. gt. dung l−îng l«garit memory c. dung l−îng bé nhí production c. kh¶ n¨ng s¶n xuÊt regulator c. c«ng suÊt cña c¸i ®iÒu hµnh thermal c. vl. nhiÖt dung traffic c. kh¶ n¨ng vËn chuyÓncapital kt. vèn, t− b¶n // chÝnh, quan träng circulating c. kt. vèn lu©n chuyÓn, t− b¶n l−u th«ng fixed c. kt. vèn c¬ b¶n, vèn cè ®inh floating c. kt. vèn lu©n chuyÓn, vèn t− b¶n l−u th«ng working c. kt. vèn lu©n chuyÓncapture sù b¾tcard mt. tÊm b×a, phiÕu tÝnh cã lç; b¶ng; trch. qu©n bµi correetion c. b¶ng söa ch÷a plain c. trch. qu©n bµi c«ng khai punched c. b×a ®ôc lç test c. phiÕu kiÓm tra trump c. quana bµi th¾ngcardinal c¬ b¶n, chÝnhcardinality b¶n sè; lùc l−îngcardioid ®−êng hÝnh tim (®å thÞ r=a (1-cos))carriage mt. bµn tr−ît (cña m¸y tÝnh trªn bµn); xe (löa, ngùa) 39
 40. 40. accumulator c. mt. xe tÝch lòy [bµn, con] tr−ît tÝch luü movable c. mt. [bµn tr−ît, xe tr−ît] ®éngcarier gi¸ (mang)carry mt. sè mang sang hµng tiÕp theo, sù chuyÓn sang // mang sang accumulative c. sè mang sang ®−îc tÝch luü delayed c. sù mang sang trÔ double c. sù mang sang kÐp end around c. ho¸n vÞ vßng quanh negative c. sù mang sang ©m previous c. sù mang sang tr−íc (tõ hµng tr−íc) simultaneous c. mt. sù mang sang ®ång thêi single c. mt. sù mang sang ®¬n lÎ successive c. ies mt. sù mang sang liªn tiÕp undesirable c. mt. sù mang sang kh«ng mong muèncartessian (thuéc) §Ò c¸ccartography m«n b¶n ®åcascade tÇng, cÊpcase tr−êng hîp in c. trong tr−êng hîp degenerate c. tr−êng hîp suy biÕn general c. tr−êng hîp tæng qu¸t, tr−êng hîp chung limiting c. tr−êng hîp giíi h¹n limit-point c. gt. tr−êng hîp ®iÓm giíi h¹n ordinary c. tr−êng hîp th«ng th−êng particularr c. tr−êng hîp [riªng, ®Æc biÖt] special c. tr−êng hîp ®Æc biÖtcash kt. tiÒn mÆtcast nÐm, qu¨ngcasting out ph−¬ng ph¸p thö tÝnh (nh©n hay céng)catalogue môc lôc library c. th−c môccategorical (thuéc) ph¹m trïcategory ph¹m trï, h¹ng môc c. of sets ph¹m trï tËp hîp 40
 41. 41. Abelian c. ph¹m trô Aben abstract c. ph¹m trï trõu t−îng additive c. ph¹m trï céng tÝnh cocomplete c. ph¹m trï ®èi ®Çy ®ñ colocally c. ph¹m trï ®Þa ph−¬ng complete c. ph¹m trï ®Çy ®ñ conormal c. ph¹m trï ®èi chuÈn t¾c dual c. ph¹m trï ®èi ngÉu exact c. ph¹m trï khíp marginal c.tk. tÇn suÊt kh«ng ®iÒu kiÖn (cña mét dÊu hiÖu nµo ®ã) normal c. ph¹m trï chuÈn t¾c opposite c. ph¹m trï ®èicatenary d©y xÝch, d©y chuyÒn, ®−êng d©y chuyÒn hydrrostatic c. ®−êng d©y xÝch thuû tÜnh hyperbolic c. ®−êng d©y xÝch hipebolic parabolic c. ®−¬ng d©y xÝch parabolic spherical c. ®−êng d©y xÝch cÇu two-based c. ®−¬ng d©y xÝch hai ®¸ycatenoid mÆt catinoitcathode vl. cat«t, ©m cùc coated c. cat«t phñ, ©m cùc phñ hot c. ©m cùc nãng (trogn ®Ìn)causal (thuéc) nguyªn nh©n; nh©n qu¶causality vl. tÝnh nh©n qu¶cause nguyªn nh©n, lý do vl. nh©n qu¶ assibnable sc. tk. nguyªn nh©n kh«ng ngÉu nhiªn chance c. nguyªn nh©n ngÉu nhiªncauseless kh«ng cã nguyªn nh©ncavitation sù sinh lç hængcavity c¸i hèc, lç hæng toroidal a. lç hæng h×nh xuyÕncelestial (thuéc) vò trô, trêicell tÕ bµo; «, ng¨n (m¸y tÝnh); khèi 41
 42. 42. binary c. « nhÞ ph©n degenerate c. ng¨n suy biÕn storage c. ng¨n nhí, ng¨n l−u tr÷cellular (thuéc) tÕ bµocellule m¾t, «, tÕ bµo (nhá)censor tk. lµm thiÕu; nh©n viªn kiÓm duyÖtcensorred tk. bÞ thiÕu; ®· kiÓm duyÖtcent mét tr¨m per c. phÇn tr¨m (%)center (centre) trung t©m // ®Æt vµo t©m c. of a bundle t©m cña mét chïm c. of buyoancy t©m næi c. of s cirele t©m vßng trßn c. of compresssion t©m nÐn c. of a conic t©m cña mét c«nic c. of curvature t©m cong c. of figure t©m mét h×nh c. of flexure t©m uèn c. of gravity träng t©m c. of a group t©m cña mét nhãm c. of homology t©m thÊu x¹ c. of inversion t©m nghÞch ®¶o c. of isologue t©m ®èi väng c. of mass t©m khèi c. of mean distance t©m kho¶ng c¸ch trung b×nh c. of moment t©m m«men c. of oscillation t©m dao ®éng c. of a pencil t©m mét bã c. of percussion t©m kÝch ®éng c. of perspectivity t©m phèi c¶nh c. of projection t©m chiÕu c. of a quadratic complex t©m mét mí bËc hai c. of a quadric t©m mét quadric c. of a range t©m cña mét miÒn biÕn thiªn 42
 43. 43. c. of similarity t©m ®ång d¹ng c. of sphere t©m h×nh cÇu c. of surface t©m cña mÆt c. of suspension t©m treo c. of twist t©m xo¾n aerodynamic c. t©m ¸p computation c. trung t©m tÝnh to¸n elastic c. t©m dµn håi harmonic c. t©m ®iÒu hoµ instantaneous c. t©m tøc thêi median c. tk t©m [trung vÞ; me®ian] radical c. t©m ®¼ng ph−¬ng ray c. t©m vÞ tù shear c. t©m tr−ît, t©m c¾tcentesimal b¸ch ph©ncentile tk. b¸ch ph©n vÞcentral (thuéc) trung t©mcentralizer ®s. nhãm con trung t©mcentric(al) trung t©m chÝnhcentred cã t©mcentrifugarl ly t©mcentring ®−a t©m vÒ // sù ®Þnh t©mcentripetal h−íng t©mcentrode ®−êng t©m quay tøc thêicentroid träng t©m (cña mét h×nh hay mét vËt); pháng t©m c. of a triangle trung tuyÕn cña mét tam gi¸c curvature c. träng t©m cong (träng t©m cña ®−êng cong cã mËt ®é khèi tû lÖ víi ®é cong)cemtrum t©m c. of a group tama cña nhãmcentuple gÊp phÇn tr¨m, nh©n víi mét tr¨mcertain ch¾c ch¾n, ®· biÕt for a c. ch¾c ch¾n; to a c. tÊt nhiªnchain d©y xÝch, d©y chuyÒn chuçi 43
 44. 44. c. of syzygies ®s. xÝch [héi xung, xiziji] atternating c. d©y xÝch ®an, d©y chuyÒn ®an finite c. xs. xÝch h÷u h¹n Marcop xs. xÝch Maccèp normal c. d©y chuyÒn chuÈn t¾c reducible c. ®s. d©y chuyÒn kh¶ quy smallest c. top. d©y chuyÒn nhá nhÊtchance tr−êng hîp ngÉu nhiªn, kh¶ n¨ng cã thÓ; c¬ héi by c. ngÉu nhiªn c. of acceptance x¸c suÊt thu nhËnchange sù thay ®æi, sù biÕn ®æi // thay ®æi, biÕn ®èi the signs changesthay ®æi dÊu c. of base (basis) ®æi c¬ së; ®æi c¬ sè secular c. sù thay ®æi tr−êng kúchannel èng kªnh binary c. kªnh nhÞ nguyªn, kªnh nhÞ ph©n communication c. kªnh th«ng tin correction c. kªnh hiÖu ®Ýnh, kªnh söa sai frequency c. kªnh tÇn sè noiseless c. èng kh«ng cã nhiÔu ©m, kªnh kh«ng ån open c. kªnh nhí recording c. èng ghi gi÷ signal c. èng tÝn hiÖu transmission c. kªnh truyÒn tin undellayed c. kªnh kh«ng trÔ wrong c. xib. kªnh saichapter ch−¬ng (s¸ch) // chia thµnh ch−¬ngcharacter ®s. ®Æc tr−ng, ®Æc tÝnh; ®Æc sè; mt. dÊu ch÷ conjugate c. ®s. ®Æc tr−ng liªn hîp group c. ®Æc tr−ng nhãm irreducible c. tÝnh chÊt kh«ng kh¶ quy non-principal c. tÝnh kh«ng chÝnh perforator c. sè vµ dÊu hiÖu trªn phÝm m¸y ®ôc lç 44
 45. 45. principal c. ®Æc tr−ng chÝnhcharacteristic ®Æc tÝnh, ®Æc tr−ng; ®Æc tuyÕn c. of a complex ®Æc tuyÕn cña mét mí (®−êng th¼ng) c. of correspondence ®Æc tr−ng cña mét phÐp t−¬ng øng c. of a developable ®Æc tuyÕn cña mét mÆt tr¶i ®−îc c. of a family of surfaces ®Æc tuyÕn cña mét hä mÆt c. of a field ®Æc sè cña mét tr−êng c. of logarithm phÇn ®Æc tÝnh cña l«ga complementary c. ®Æc tÝnh bï control c. ®Æc tr−ng ®iÒu chØnh, ®Æc tr−ng ®iÒu khiÓn decibellog frequency c. ®Æc tr−ng biªn tÇn l«ga delay c. ®Æc tr−ng trÔ drive c. ®Æc tr−ng biÕn ®iÖu dynamic(al) c. ®Æc tr−ng ®éng Euler c. ®Æc tr−ng ¥le exterrnal c. xib. ®Æc tr−ng ngoµi feed back c. ®Æc tr−ng liªn hÖ ng−îc hysteresis c. ®Æc tr−ng hiÖn t−îng trÔ idealized c. xib ®Æc tr−ng ®−îc lý t−ëng ho¸ impedance c. ®Æc tr−ng tæng trë lumped c. ®Æc tr−ng chung noise c. ®Æc tr−ng tiÕng ån no-load c. xib. ®Æc tr−ng kh«ng t¶i operating c. xib ®Æc tr−ng sö dông; tk. ®−êng ®Æc tr−ng overload c. ®Æc tr−ng qu¸ t¶i performance c. ®Æc tr−ng sö dông phase c. ®Æc tr−ng pha recovery c. ®Æc tr−ng qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕ, ®−êng håi phôc resonance c. ®−êng céng h−ëng response c. xib. ®Æc tr−ng tÇn sè rising c. xib ®Æc tr−ng t¨ng (thªm) saturation c. ®Æc tr−ng b·o hoµ selectivuty c. ®Æc tr−ng tuyÓn lùa 45
 46. 46. square-law c. xib. ®Æc tr−ng b×nh ph−¬ng static(al) c. xib. ®Æc tr−ng tÜnh steady-state c. xib. ®Æc tr−ng cña chÕ ®é æn ®Þnh steep-sided c. ®Æc tr−ng cã nh¸t c¾t dùng ®øng surge c. xib. ®Æc tr−ng chuyÓn tiÕp target c. ®Æc tr−ng môc ®Ých through c. ®Æc tr−ng xuyªn qua total c. xib. ®Æc tr−ng chung transmission c. ®Æc tr−ng truyÒn ®¹tcharacteristically mét c¸ch ®Æc tr−ngcharge sù n¹p ®iÖn; gi¸ c¶; sù chi tiªu; träng tµi maintainance c.s kt. chi phÝ sö dôngchart biÓu (®å) arithmetics c. biÓu ®å nh÷ng thay ®æi sè l−îng circular c. biÓu ®å vu«ng control c. phiÕu kiÓm tra dot c. biÓu ®ß ®iÓm double logarithmic c. b¶n ®å cã tû lÖ xÝch l«ga ë hai trôc efficiency c. biÓu ®å hiÖu suÊt, hiÖu suÊt biÓu ®å impedance c. ®å thÞ tæng trë logarithmic c. tk. biÓu ®å l«ga percentile c. tk. ®−êng ph©n phèi recorder c. b¶ng ghi, biÓu ®å ghichase theo dâichasing sù theo dâi diagram c. sù theo dâi trªn biÓu ®åcheek kiÓm tra c. on accuracy kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cyele c. kiÓm tra chu tr×nh digit c. kiÓm tra ch÷ sè even-parity c. kiÓm tra tÝnh ch½n odd-even c. mt. kiÓm tra tÝnh ch½n - lÎ parity c. kiÓm tra tÝnh ch½n lÎchecker thiÕt bÞ thö; ng−êi kiÓm tra 46
 47. 47. cheeking sù kiÓm tra c. by resubstitution kiÓm tra b»ng c¸ch thÕ (vµo ph−¬ng tr×nh lóc ®Çu)chequers trch. trß ch¬i cê (t©y)chess trch cêchief chÝnh, c¬ b¶nchoise sù chänchoose lùa chänchord d©y cung, d©y tr−¬ng c. of contact d·y tiÕp xóc bifocal c. of a quadric d©y song tiªu cña mét quadric focal c. d©y tiªu upplemental c.s d©y cung bïchromatic s¾c saichromation tÝnh s¾c saicinq(ue) trch. qu©n bµi n¨mcipher sè kh«ng; ký hiÖu ch÷ sè, mµ // lËp m·, tÝnh b»ng ch÷ sècirele vßng trßn, ®−êng trßn, h×nh trßn c. at infinity vßng ë v« tËn,imaginary c. at infinity vßng ¶o ë v« tËn c. of convergence h×nh trßn héi tô c. of curvature ®−êng trong chÝnh khóc c. of declination vßng lÖch c. of influence vßng ¶nh h−ëng c. of inversion vßng trßn nghÞch ®¶o c. of permutation chu tr×nh ho¸n vÞ asymptotic c. ®−êng trßn tiÑm cËn circumscribed c. vßng trßn ngo¹i tiÕp coaxial c.s vßng trßn ®ång trôc concentric c.s vßng trßn ®ång t©m critical c. vßng trßn tíi h¹n director c. ®−êng trßn chi ph−¬ng eccentric c.s of an ellipse vßng t©m sai cña elip escribed c. (of a triangle) vßng trßn bµng tiÕp (cña mét tam gi¸c) externally tangent c.s c¸c vßng trßn tiÕp xóc ngoµi 47
 48. 48. focal c. vßng trßn tiªu generating c. ®−êng trßn sinh great c. vßng trßn lín (cña h×nh cÇu) horizontal c. vßng ch©n trêi imaginary c. vßng ¶o impedance c. vßng tæng trë inscribed c. (of a triangle) vßng trßn néi tiÕp (mét tam gi¸c) limit c. ®−êng giíi h¹n (trong h×nh häc L«batrepxki) nine-point c. vßng trßn chÝn ®iÓm (cña mét tam gi¸c) non-degenerate c. vßng trßn kh«ng suy biÕn null c. vßng ®iÓm oriented c. vßng trßn ®Þnh h−íng orthogonal c.s vßng trßn trùc giao osculating c. vßng trßn mËt tiÕp parallel c. hh. ®−êng trßn vÜ tuyÕn proper c. vßng trßn [th«ng th−êng, thËt sù] radical c. vßng trßn ®¼ng ph−¬ng small c. vßng trßn bÐ (cña h×nh cÇu) simple c. vßng trßn ®¬n tangent c.s c¸c vßng trßn tiÕp xóc transit c. tv. vßng kinh tuyÕn vertical c. hh. vßng kinh tuyÕn virtual c. chu tr×nh ¶o, vßng trßn ¶ocircuit mt. m¹ch, chu tuyÕn, s¬ ®å, chu tr×nh add c. m¹ch lÊy tæng, m¹ch céng “and” c. m¹ch “vµ” analogous c. m¹ch t−¬ng tù anticoincidence c. m¹ch rÏ antihunt (ing) c. s¬ ®å chèng dao ®éng, so ®å lµm æn ®Þnh arithmetical c. m¹ch sè häc astable c. m¹ch tù dao ®éng averaging c. m¹ch lÊy trung b×nh basic c. m¹ch s¬ së 48
 49. 49. brocken c. m¹ch g·ycommutation c. m¹ch chuyÓn, m¹ch ®æicompound c.s m¹ch ®a hîpdecoding c. s¬ ®å gi¶i m·delay c. m¹ch lµm trÔdifferentiating c. chu tuyÕn lÊy vi ph©ndiode logical c. s¬ ®å l«gic ®i«tdiscriminator c. s¬ ®å m¸y ph©n biÖtdisplay c. s¬ ®å b¸o hiÖudivide-by-two c. s¬ ®å chia ®«i (1:2)doubling c. m¹ch t¨ng ®«idrive c. s¬ ®å ®ång bé ho¸dual c. s¬ ®å ®èi ngÉuefficient c. s¬ ®å hiÖu dôngelectric c. m¹ch ®iÖnenergizing c. m¹ch kÝch thÝchequivalent c. m¹ch t−¬ng ®−¬ngerror correction c. m¹ch söa saierror indicating c. m¹ch ph¸t hiÖn sai, m¹ch chØ ®é saiexciting c. m¹ch kÝch thÝchfeedback c. s¬ ®å liªn hÖforward c. s¬ ®å t¸c dông th¼nggrid c.m¹ch l−íiguard c. s¬ ®å b¶o vÖhalving c. s¬ ®å chia ®«ihigh-frequency c. m¹ch cao tÇnhold c. m¹ch cè ®Þnh, m¹ch chÆnimpulse c. m¹ch xungincomplete c. m¹ch kh«ng ®ãnginverter c. m¹ch nghÞch ®¶olinearity c. m¹ch tuyÕn tÝnh ho¸logical c. m¹ch l«giclow-order add c. m¹ch céng hµng thÊp 49
 50. 50. made c. m¹ch ®ãngmarking c. m¹ch ®¸nh dÊumeasuring c. m¹ch ®omemory c. m¹ch nhímetering c. m¹ch ®omixing c. m¹ch hçn hîpmodulator c. m¹ch ®iÒu phøcmonitoring c. m¹ch æn ®Þnh ®¬n (cã nh÷ng tr¹ng th¸i æn ®Þnh vµ tùa æn®Þnh)multiple c. m¹ch héimultiple output c. m¹ch nhiÒu lèi ramulti-stage c. m¹ch nhiÒu b−ícnetwork c. l−íi m¹ch phøc t¹p, m¹ch rÏ nh¸nh“not” c. m¹ch “kh«ng”open c. m¹ch mëoscillating c. m¹ch dao ®éng output c. m¹ch raparasitic c. m¹ch nhiÔu lo¹npassive c. xib. m¹ch bÞ ®éngphantom c. m¹ch mapower c.m¹ch lùcprimary c. m¹ch s¬ cÊpprinted c. s¬ ®å inprotection c. s¬ ®å b¶o vÖ, m¹ch b¶o vÖpulse discrimination c. m¹ch ph©n biÖt xungpulse memory c. m¹ch nhí xungreducible c.s m¹ch kh¶ quyredundant c. m¹ch d−, m¹ch kÐpreset c. m¹ch phôc håirewriting c. m¹ch ghi l¹isampling c. s¬ ®å t¸c dông ®øt ®o¹nscaling c. m¹ch ®Õm gépsecondary c. m¹ch thø cÊp 50
 51. 51. sequenti al c. s¬ ®å tr×nh tù c¸c phÐp tÝnh shift c. s¬ ®å tr−ît smoothing c. m¹ch läc tr¬n, m¹ch san b»ng squaring c. s¬ ®å h×nh thµnh c¸c xung vu«ng gãc stabilizing c. chu tuyÕn æn ®Þnh stamped c. s¬ ®å dËp subtraction c. m¹ch trõ sweep c. khèi quÐt, m¹ch quÐt switching c. [s¬ ®å ng¾t, s¬ ®å ®¶o] m¹ch symbolic(al) c. m¹ch ký hiÖu symmetric(al) c. s¬ ®å ®èi xøng synchronizing c. m¹ch ®ång bé ho¸ test c. m¹ch kiÓm tra times c. s¬ ®å ®Þnh thêi gian typical c. s¬ ®å ®iÓn h×nhcircuital (thuéc) m¹ch, chu tuyÕn, s¬ ®åcirculant (thuéc) ®−êng trßn, vßng trßn, vßng quanhcirculary trßn, cã h×nh trßncirculate tuÇn hoµn, ®i vßng quanh chu tr×nhcirculation gt. l−u sè, l−u th«ng; sù tuÇn hoµn, sù l−u truyÒn goods c.kt. sù l−u chuyÓn hµng ho¸circum chung quanh, vßng quanhcircumcentre t©m vßng trßn ngo¹i tiÕpcircumcirele vßng trßn ngo¹i tiÕpcircumference ®−êng trßn, chu vi vßng trßn c. of a sphere ®−êng trßn lín (cña h×nh cÇu)circumflex dÊu mòcircumsphere mÆt cÇu ngo¹i tiÕpcissoid xix«it (®å thÞ cña y2(2x-x)=x3)clamp mãc s¾t, bµn kÑp, c¸i kÑp, c¸i gi÷clamping sù gi÷ cè ®Þnhclan clan (nöa nhãm compac (vµ) liªn th«ng Hauxdop)class líp 51
 52. 52. c. of a congruence líp cña mét ®oµn c. of conjugate elements líp c¸c phÇn tö liªn hîp c. of a nilpotent group líp cña mét nhãm luü linh additive c.s líp diviz¬ canonical c. líp chÝnh t¾c complete c. tk. líp ®Çy ®ñ conjugate c.s ®s. c¸c líp liªn hîp density c. líp mËt ®é, líp trï mËt differential c. líp vi ph©n divior c. líp c¸c sè chia líp diviz¬ empty c. líp trèng equivalence c.s c¸c líp t−¬ng ®−¬ng hereditary c. líp di truyÒn homology c. líp ®ång ®Òu lower c. líp d−íi negaitive sense c. líp cã h−íng t©m non-null c. líp kh¸c kh«ng null c. líp kh«ng selected c. líp truyÒn, líp chän läc split c. ®s. líp t¸ch unit c. líp ®¬n vÞ void c. líp trèngclassic cæ ®iÓnclassical (thuéc) cæ ®iÓnclassification tk. sù ph©n lo¹i, sù ph©n líp, sù ph©n h¹ng attributive c. sù ph©n theo thuéc tÝnh automatic c. sù ph©n lo¹i tù ®éng manifold c. sù ph©n theo nhiÒu dÊu hiÖu marginal c. sù ph©n lo¹i biªn duyªn one-way c. sù ph©n lo¹i theo mét dÊu hiÖu two-way c. sù ph©n lo¹i theo hai dÊu hiÖuclassify ph©n lo¹i, ph©n líp, ph©n h¹ngclear lµm s¹ch, xo¸ bá (ë m¸y tÝnh) 52
 53. 53. clearance sù lµm s¹ch, sù xo¸ bá (ë m¸y tÝnh)cleavable t¸ch ®−îc, chia ra ®−îccleave t¸c ra, chia raclock ®ång hå; s¬ ®å ®ång bé ho¸ master c. mt. s¬ ®å ®ång bé ho¸ chÝnhclockwise theo chiÒu kim ®ång håclosed ®ãng, kÝn absolutely c. ®ãng tuyÖt ®èi algebraically c. ®ãng ®¹i sè mutiplicatively c. ®ãng ®èi víi phÐp nh©ncloseness tÝnh chÝnh x¸c, sù gÇnclosure c¸i bao ®ãng integral c. bao ®ãng nguyªn ordered c. bao ®ãng ®−îc s¾pclothe phñ, mÆcclothing sù phñ c. of surface sù phñ bÒ mÆtclothoid clotoit, ®−êng xo¾n èc Coãcnucluster tÝch luü; tËp hîp thµnh nhãm, nhãm theo tæ // nhãm, chïm star c. chïm sao ultimate c. tk. chïm cuèi cïngclutch sù n¾m; kü. r¨ng vÈucnoidal(way) sãng knoitcoalition sù liªn minh, sù hîp t¸ccoalitional liªn minh, hîp t¸ccoarse th«coarseness tÝnh th« c. of grouping tÝnh th« khi nhãmcoat phñ, bäc // líp ngoµicoated ®−îc phñcoaxial ®ång trôccoboundary ®èi biªn, ®èi bêcocategory ®èi ph¹m trï 53
 54. 54. cochain top ®«i xÝchcoconnected ®èi liªn quancocycle ®èi chu tr×nhcode mt; xib. m·, ch÷ sè; tÝn hiÖu // lËp m· address c. m· ®Þa chØ amplitude c. m· biªn ®é aythemtication c. m· ®o¸n nhËn binary c. m· nhÞ ph©n brevity c. m· ng¾n gän comma-free c. m· kh«ng cã dÊu phÈy error-correcting c. m· ph¸t hiÖn sai excess-six c. m· d− s¸u five-unit c. m· n¨m hµng, m· n¨m gi¸ trÞ four-address c. m· bèn ®Þa chØ frequency c. m· tÇn sè ideal c. m· lý t−ëng identification c. m· ®ång nhÊt ho¸ instruction c. m· lÖnh letter c. m· b»ng ch÷ minimun redundance c. m· cã ®é d«i Ýt nhÊt multiaddress c. m· nhiÒu ®Þa chØ non-systematic c. m· kh«ng cã hÖ thèng number address c. m· cã ®Þa chØ sè numerical c. m· b»ng sè order c. m· lÖnh permutation c. m· ho¸n vÞ position c. m· vÞ trÝ pulse c. m· xung reflected c. m· ph¶n x¹ safety c. m· an toµn self-correcting c. m· tù ch÷a, m· tù söa signal c. m· tÝn hiÖu single-address c. m· mét ®Þa chØ 54
 55. 55. syllable c. m· cã hÖ thèng teleprinter c. m· tªlªtip, m· ®iÖn b¸o tin timing c. m· t¹m thêicodeclination tr®. kho¶ng c¸ch cùccoded m· ho¸coder thiÕt bÞ ghi m·; ng−êi ®¸nh m·coding sù lËp m·, sù m· ho¸ alphabietic c. sù lËp m· theo vÇn ch÷ c¸i automatic(al) c. sù m· ho¸ tù ®éngcodify ®¸nh m·condimension top. sè ®èi chiÒu, sè ®èi thø nguyªncoefficient hÖ sè tk. thèng kª kh«ng thø nguyªn c. of alienation tk. k = 1 − r 2 (r lµ hÖ sè t−¬ng quan hçn t¹p) c. of association hÖ sè liªn ®íi c. of compressibility hÖ sè nÐn c. of determination tk. hÖ sè x¸c ®Þnh (b×nh ph−¬ng cña hÖ sè t−¬ng quan hçn t¹p) c. of diffusion hÖ sè khuyÕch t¸n c. of divergence hÖ sè ph©n kú c. of efficiency hÖ sè t¸c dông cãÝch, hÖ sè hiÖu dông, hiÖu suÊt c. of excess tk. hÖ sè nhän c. of lift hÖ sè n©ng c. of multiple correlation tk. hÖ sè t−¬ng quan béi c. of partial corretation t. hÖ sè t−¬ng quan riªng c. of recombination hÖ sè t¸i hîp c. of regression tk. hÖ sè håi quy c. of restitution hÖ sè phôc håi c. of rotation hh. hÖ sè quay c. of varation tk. hÖ sè biÕn sai, hÖ sè biÕn ®éng absorption c. hÖ sè hót thu autocorrelation c. hÖ sè tù t−¬ng quan binomial c. hÖ sè nhÞ thøc canonical correlation c. hÖ sè t−¬ng quan chÝnh t¾c 55
 56. 56. confidence c. tk. hÖ sè tin cËydamping c. hÖ sè t¾t dÇndifferentival c. gt. hÖ sè vi ph©ndirection c. hÖ sè chØ ph−¬ngelastic c. hÖ sè ®µn håiforce hÖ sè lùcincidence c. top. hÖ sè giao hçindeterminate c. hÖ sè v« ®Þnhinertia c. hÖ sè qu¸n tÝnhintersection c. chØ sè t−¬ng giaokinematic c. of viscosity hÖ sè nhít ®éng häcleading c. of polynomial hÖ sè cña sè h¹ng cao nhÊtliteral c. hÖ sè ch÷local c.s hÖ sè ®Þa ph−¬ngmixed c. hÖ sè hçn t¹pmoment c. tk. m«mennon-dimÐnional c. hÖ sè kh«ng thø nguyªnpartial differentical c. hÖ sè vi ph©n riªngpressure c hÖ sè ¸p lùcpropulsive hÖ sè ®Èyreflection c hÖ sè ph¶n x¹regression c. hÖ sè håi quyreliability c. tk. hÖ sè tin cËyresistance c. hÖ sè c¶nserial correlation c. tk. hÖ sè t−¬ng quan [chuçi, hµng lo¹t]strain-optical c. hÖ sè biÕn d¹ng quangstress-optical c. hÖ sè øng suÊt quangsuccessive differential c. hÖ sè vi ph©n liªn tiÕptorsion c top. hÖ sè xo¾ntotal diferential c. hÖ sè vi ph©n toµn phÇntransmission c. hÖ sè truyÒn ®¹ttriple correlation c hÖ sè t−¬ng quan béi baundetermined c hÖ sè bÊt ®Þnh 56
 57. 57. vector correlation c. hÖ sè vect¬ t−¬ng quan (®èi víi hai ®¹i l−îng ngÉu nhiªn nhiÌu chiÒu)coerce kh¸ng; Ðp buéc; c−ìng bøccoercive vl. kh¸ng tõ; cìng bøccoerciveness tÝnh kh¸ng tõcoexistence sù cïng tån t¹icofactor phµn phô ®¹i sè normalized c. phÇn phô ®¹i sè chuÈn ho¸cofibration top. sù ®èi ph©n thícofibre ®èi ph©n thícofinal top. cïng gèc, cïng ®u«icofunction ®èi hµmcogency sù hiÓn nhiªncognet tk. hiÓn nhiªncohnate log. gièng nhau, t−¬ng tùcogradiency ®s tÝnh hiÖp bécograduation ®s hiÖp bécogradiently vÒ mÆt hiÖp bécograduation tk. sù chia ®é cïng nhaucohere kÕt hîp, dÝnh vµo; ¨n khíp víicoherent m¹ch l¹ccohesion vl. sù kÕt hîp, sù liªn kÕt; lùc cè kÕtcohomology top. ®èi ®ång ®iÒu cubic c. ®èi ®ång ®iÒu lËp ph−¬ng vector c ®èi ®ång ®iÒu vect¬cohomotopy ®èi ®ång lu©ncoideal ®èi i®ªancoil mt. cuén (d©y) induction c. cuén c¶m øngcoimage ®s ®èi ¶nhcoin tiÒn b»ng kim lo¹i, ®ång tiÒn biased c. ®ång tiÒn kh«ng ®èi xøngcoincide trïng nhau 57
 58. 58. coincidence sù trïngcoincident trïng nhaucoinitial top. cïng ®Çucoition sù hîpcokernel ®s. ®èi h¹chcolatitude tv. phÇn phô vÜ ®écolimit ®èi giíi h¹n, giíi h¹n ph¶icollapse sù sôp ®æ // co, rótcollapsible top. co ®−îc, rót ®−îccollator mt. m¸y so (cho b×a cã lç), thiÕt bÞ so s¸nhcollect thu thËp, cãp nhÆtcollection sù thu hót, sù tËp hîp, tËp hîp Abelian c. [hÖ, tËp hîp] Abencollective tËp thÓ, tËp hîpcollectively mét c¸ch tËp thÓcollide va ch¹m; ®èi lËpcolligate tk. liªn quan, liªn hÖcolligation tk. møc ®é liªn hÑ gi÷a c¸c dÊu hiÖucollinear céng tuyÕncollinearity tÝnh céng tuyÕncollineation phÐp céng tuyÕn opposite c. in space phÐp céng tuyÕn ph¶n h−íng trong kh«ng gian affine c. phÐp céng tuyÕn afin elliptic c. phÐp céng tuyÕn eliptic hyperbolic c. phÐp céng tuyÕn hipebolic non-singular c. phÐp céng tuyÕn kh«ng kú dÞ periodic c. phÐp céng tuyÕn tuÇn hoµn singular c. phÐp céng tuyÕn kú dÞcollision sù va ch¹m double c. va ch¹m kÐpcollocate s¾p xÕpcollocation sù s¾p xÕpcologarithm c«l«ga 58
 59. 59. color, colour mµu, sù t« mµucolourable top. t« mµu ®−îccolumn cét cheek c. cét kiÓm tra table c. cét cña b¶ng terminal c. cét cuèi cïngcolumn-vecto vect¬ cétcomaximal ®s. ®ång cùc ®¹icombination sù tæ hîp, sù phèi hîp c. of observation tk. tæ hîp ®o ng¾n c. of n things r at a time tk. tæ hîp chËp r trong n phÇn tö code c. mt. tæ hîp m· control c. tæ hîp ®iÒu khiÓn linear c. tæ hîp tuyÕn tÝnh switch c. tæ hîp ng¾tcombinatorial (thuéc) tæ hîpcombinatorics to¸n häc tæ hîpcombinatory tæ hîpcombine tæ hîp l¹i, kÕt hîpcombined ®−îc tæ hîp, hçn hîp, hîp phÇncombustion sù ch¸y, sù ®èt ch¸ycomet tv. sao chæicomitant hh. comitancomma dÊy phÈy inverted c. dÊu ngoÆc kÐp (“ ”)command xib. lÖnh // lÖnh, ®iÒu khiÓn control c. lÖnh ®iÒu khiÓn stereotyped c. lÖnh tiªu chuÈn transfer c. lÖnh truyÒn unnumbered c. lÖnh kh«ng ®¸nh sècommensurability tÝnh th«ng −íc critical c. tÝnh th«ng −íc tíi h¹ncommensurable th«ng −íc 59
 60. 60. commerce kt. th−¬ng m¹icommercial kt. (thuéc) th−¬ng m¹icommission kt. tiÒn hoa hångcommodity kt. hµng ho¸common chung, th−êngcommunality tk. ph−¬ng sai t−¬ng ®èi cña c¸c yÕu tè ®¬n gi¶ncommunicate b¸o tin truyÒn tincommunication xib. th«ng tin, ph−¬ng tiÖn liªn l¹c, th«ng b¸o digital c. th«ng tin b»ng ch÷ sè oneway c. th«ng tin mét chiÒu radio c. th«ng tin v« tuyÕn two-way c. th«ng tin hai chiÒu voice c. th«ng tin b»ng tiÕng nãi wire c. th«ng tin ®−êng d©y wireless c. th«ng tin v« tuyÕncommutability tÝnh giao ho¸n , tÝnh kh¶ to¸ncommutant ®s. ho¸n tËp mutual c.®s. ho¸n tËp t−¬ng hçcommutative giao ho¸ncommutation ®s. sù giao ho¸n; mt. [sù ®æi, sù chuyÓn] m¹ch regular c. ®s giao ho¸n ®Òucommutator ®s. ho¸n tö , mt. c¸i chuyÓn b¸nh extended c. ho¸n tö suy réng higher c. ho¸n tö cao cÊpcommute giao ho¸n chuyÓn m¹chcompact top. compac absolutely c. compac tuyÖt ®èi countably c. compac ®Õm ®−îc finitely c. hh. compac h÷u h¹n linearly c. ®s. compac tuyÕn tÝnh locally c. compac ®Þa ph−¬ng rim c. top. compac ngo¹i vi sequentially c. compac d·y 60
 61. 61. compactification top. sù compac ho¸, sù më réng compac onepoint c. compac ho¸ b»ng mét ®iÓm (theo Alexan®rop)compactifi compac ho¸compactness top. tÝnh compac weak c. tÝnh compac yÕucompactum top. compac (kh«ng gian Haux®rop compac)company kt. h·ng, c«ng ty insurance c. c«ng ty b¶o hiÓm stock c. c«ng ty cæ phÇncomparability tÝnh so s¸nh ®−îccomparable so s¸nh ®−îc purely c. ®s hoµn toµn so s¸nh ®−îccomparative so s¸nhcomparator bé so s¸nh amplitude c. bé so s¸nh biªn ®é data c. bé so s¸nh d÷ kiÖn tape c. bé so s¸nh trªn b¨ngcompare so s¸nhcomparer bé so s¸nhcompararison sù so s¸nh group c. so s¸nh nhãm paired c. so s¸nh theo cÆpcompass compa; ®Þa bµn; vßng trßn, ®−êng trßn azimuth c. ®Þa bµn ph−¬ng vÞ bearing c. ®é tõ thiªn ; trd ®Þa bµn ph−¬ng h−íng bow c. es (caliber c. es) compa ®o, compa cµng cßng, compa vÏ ®−êng trßn nhá (5-8 mm) celescial c. ®Þa bµn thiªn v¨ncompatibility tÝnh t−¬ng thÝchcompatible t−¬ng thÝchcompensate bï, båi th−êng, bæ chÝnhcompensation sù bï, sù båi th−êng, sù bæ chÝnhcompete kt. ch¹y ®ua, c¹nh tranh, thi ®ua 61
 62. 62. compiler biªn so¹ncomplanar ®ång ph¼ngcomplanarity tÝnh ®ång ph¼ngcomplanation phÐp cÇu ph−¬ng (c¸c mÆt)complement phÇn bï // bæ sung, dïng lµm phÇn bï c. with respect to 10 bï cho ®ñ 10 o. of an angle gãc bï, phÇn bï cña mét gãc c. of an are cung bï, phÇn bï cña mét cung c. ofan event phÇn bï cña mét biÕn cè; biÕn ®èi lËp c. of a set phÇn bï cña mét tËp hîp algebraic c. phÇn bï ®¹i sè orthogonal c. phÇn bï trùc giaocomplementary bïcomplemented ®−îc bïcomplete ®Çy ®ñ // lµm cho ®Çy ®ñ, bæ sung c. of the square bæ sung cho thµnh h×nh vu«ng conditionally c. ®Çy ®ñ cã ®iÒu kiÖncompleted ®−îc bæ sungcompletely mét c¸ch ®Çy ®ñ [®Çy ®ñ, hoµn toµn]completeness log. tÝnh ®Çy ®ñ c. of axiom system tÝnh ®Çy ®ñ cña mét hÖ tiªn ®Ò c. of the system of real number tÝnh ®Çy ®ñ cña mét hÖ sè thùc functional c. tÝnh ®Çy ®ñ hµm simple c. tÝnh ®Çy ®ñ ®¬n gi¶ncompletion sù bæ sung, sù lµm cho ®Çy ®ñ; sù më réng c. of space sù bæ sung mét kh«ng gian analytic c. sù më réng gi¶i tÝchcomplex hh. mí; ®s; top. phøc; phøc hîp c. in involution mí ®èi hîp c. of circles mí vßng trßn c. of curves mí ®−êng cong c. of spheres mí c¸c h×nh cÇu acyclic c. hh. mí phi xiclic; ®s. phøc phi chu tr×nh 62
 63. 63. algebraic c. phøc ®¹i sèaugmented c. phøc ®· bæ sungbitangent linear c. mí tuyÕn tÝnh l−ìng tiÕpcell c. phøc khèichian c. phøc xÝchcolsed c. phøc ®ãngcovering c. phøc phñderived c. phøc dÉn suÊtdouble c. phøc kÐpdual c. phøc ®èi ngÉugeometric c. phøc h×nh hächarmonic c. mí ®iÒu hoµinfinite c. mí v« h¹n; ®s. phøc v« h¹nisomorphic c.es phøc ®¼ng cÊulinear c. mí tuyÕn tÝnhlinear line c. mí ®−êng tuyÕn tÝnhlocally finite c.es phøc h·u h¹n ®Þa ph−¬ngminimal c. phøc cùc tiÓunormalized standard c. phøc tiªu chuÈn chuÈn ho¸n-tuple c. n- phøcopen c. phøc mëordered chain c. phøc xÝch ®−îc s¾posculating linear c. mí tuyÕn tÝnh mËt tiÕpquadratic c. mí bËc haiquadraitic line c. mí ®−êng bËc haireducel chain c. phøc d©y truyÒn rót gänsimplicial c. phøc ®¬n h×nhsingular c. phøc kú dÞspecial linear c. mí tuyÕn tÝnh ®Æc biÖtstandart c. phøc tiªu chuÈnstar-finite c. phøc h×nh sao h÷u h¹ntangent c. mí tiÕp xóctetrahedral c. mí tø diÖn 63
 64. 64. topological c. phøc t«p« truncated c. phøc bÞ c¾t côtcomplexification ®s. sù phøc ho¸ c. of Lie algebra phøc ho¸ cña ®¹i sè Licomplexity [®é, tÝnh] phøc t¹p computational c. ®é phøc t¹p tÝnh to¸ncompliance thuËn, hoµ hîp, sù dÔ d·i coustic c. ©m thuËnconponemt thµnh phÇn bé phËn cÊu thµnh c. of force thµnh phÇn cña lùc c. of the edentity thµnh phÇn cña ®¬n vÞ c. of momnet thµnh phÇn cña m«nen c. of rotation thµnh phÇn cña phÐp quay c. of a space thµnh phÇn liªn th«ng cña mét kh«ng gian c. of variance tk. thµnh phÇn ph−¬ng sai boundary c. thµnh phÇn biªn control c. thµnh phÇn (cña hÖ thèng) ®iÒu khiÓn covariant c. thµnh phÇn hiÖp biÕn data handling c. bé xö lý d÷ liÖu delay c. thµnh phÇn trÔ dØection c. thµnh phÇn chØ ph−¬ng exetitive c. phÇn tö chÊp hµnh floating c. xib. m¾t phiÕm ®Þnh harmonic c. thµnh phÇn ®iÒu hoµ imaginary c. of complex function thµnh phÇn ¶o cña hµm phøc isolated c. thµnh phÇn cæ lËp logical c. mt. thµnh phÇn l«gic logical “and” c. mt. thµnh phÇn l«gic “vµ” logical “or” c. mt. thµnh phÇn l«gic [“hoÆc”, “hay lµ”] major c.s mt. c¸c bé phËn c¬ b¶n miniature c.s. mt. c¸c chi tiÕt rÊt bÐ normal c. of force thµnh phÇn ph¸p tuyÕn cña lùc primary c. thµnh phÇn nguyªn s¬ 64
 65. 65. principal c.stk. c¸c thµnh phÇn chÝnh real c. thµnh phÇn thùc restoring c. bé phôc håi stable c. xib. m¾t tÜnh, m¾t æn ®Þnh transition c. xs. thµnh phÇn b−íc nh¶y (trong ph−¬ng tr×nh cña qu¸ tr×nh) unstable c. xib. m¾t kh«ng æn ®Þnh variance c.s thµnh phÇn ph−¬ng saicomponemtwise theo tõng thµnh phÇncomposant bé phËn hîp thµnh, thµnh phÇncomposite hîp phÇn, ®a hîp, phøc hîpcomposites hîp tö c. of fields ®s. hîp tö cña tr−êngcomposition sù hîp thµnh, sù hîp; tÝch; tæng a c c. and division in a proportionbiÕn ®æi tû lÖ thøc = thµnh b d a+b c+d = ; a −b c −d a c a+b c+d c. in a proportion biÕn ®æi tû lÖ thøc = thµnh = ; b d b d c. by volume sù hîp (b»ng) thÓ tÝch; c. by weight sù hîp (b»ng) träng l−îng c. of insomorphism sù hîp thµnh c¸c ®¼ng cÊu c. of mapping sù hîp thµnh c¸c ¸nh x¹ c. of relation sù hîp thµnh c¸c quan hÖ c. of tensors tÝch c¸c tenx¬ c. of vect¬ sù hîp vect¬ cycle c. ®s. sù hîp vßng program c. mt. lËp ch−¬ng tr×nh ternarry c. ®s. phÐp to¸n ba ng«icompound phøc, ®a hîpcompress nÐn, Ðp chÆt l¹icompressed bÞ nÐncompressibility tÝnh nÐn ®−îccompressible nÐn ®−îc 65
 66. 66. compression vl. sù nÐn; top. sù co adiabatic c. sù nÐn ®o¹n nhiÖt one-dimensional c. sù nÐn mét chiÒu, biÕn d¹ng mét chiÒucomptometer m¸y kÕ to¸ncomputable tÝnh ®−îccomputation sù tÝnh to¸n, tÝnh analogue c. sù tÝnh to¸n trªn c¸c m¸y t−¬ng tù, sù m« h×nh ho¸ area c. tÝnh diÖn tÝch digital c. tÝnh b»ng ch÷ sè hand c. tÝnh tay industrial c.s tÝnh to¸n c«ng nghiÖp step-by-step c. tÝnh tõng b−íccomputational (thuéc) tÝnh to¸ncompute tÝnh to¸ncomputed ®−îc tÝnhcomputer m¸y tÝnh, ng−êi tÝnh airborne c. m¸y tÝnh trªn m¸y bay all transistore c. m¸y tÝnh toµn b¸n dÉn analogue c. m¸y tÝnh t−¬ng tù ballistc c. m¸y tÝnh ®−êng ®¹n binary automatuic c. m¸y tÝnh tù ®éng nhÞ ph©n Boolean c. m¸y tÝnh Bun business c. m¸y tÝnh kinh doanh continuosly c. m¸y tÝnh ho¹t ®éng lªn tôc cut-off c. m¸y tÝnh h·m thêi ®iÓm cryotron c. m¸y tÝnh crri«tron deviation c. m¸y tÝnh ®é lÖch dialing set c. m¸y tÝnh cã bé ®Üa digital c. m¸y tÝnh ch÷ sè drift c. m¸y tÝnh chuyÓn rêi drum c. m¸y tÝnh cã trèng tõ (tÝnh) electronic analogue c. m¸y tÝnh ®iÖn tö t−¬ng tù file c. m¸y th«ng tin thèng kª 66
 67. 67. fire control c. m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ph¸p fixed-point c. m¸y tÝnh cã dÊu phÈy cè ®Þnh flight path c. m¸y tÝnh hµng kh«ng floating-point c. m¸y tÝnh cã dÊy phÈy di ®éng general-purpose c. m¸y tÝnh v¹n n¨ng high-speed c. m¸y tÝnh nhanh large-scale c. m¸y tÝnh lín logical c. m¸y tÝnh l«gic machinability c. m¸y tÝnh x¸c ®Þnh c«ng suÊt (m¸y c¸i) mechnical c. m¸y tÝnh c¬ khÝ polynomial c. m¸y tÝnh ®a thøc program-controlled c. m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh punch-card c. m¸y tÝnh dïng b×a ®ôc lç relay c. m¸y tÝnh cã r¬le scientific c. m¸y tÝnh khoa häc self-programming c. m¸y tÝnh tù lËp ch−¬ng tr×nh sequence-controlled c. m¸y tÝnh cã ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn small c. m¸y tÝnh con special purpose c. m¸y tÝnh chuyªn dông square-root c. m¸y tÝnh c¨n bËc hai statistic(al) c. m¸y tÝnh thèng kª steering c. m¸y tÝnh l¸i switching c. m¸y tÝnh ®¶o m¹ch transistor c. m¸y tÝnh b¸n dÉn universal digital c. m¸y tÝnh ch÷ sè v¹n n¨ng weather c. m¸y dù b¸o thêi tiÕtcomputing sù tÝnh to¸n correction c. tÝnh c¸c l−îng söacomputor m¸y tÝnhcomputron computron (mét ®Ìn trong m¸y tÝnh)concatenation [sù, phÐp] ghÐpconcave lâm c. down-warrd lâm xuèng 67
 68. 68. c. to ward lâm vÒ ph¶i c. up-ward lâm lªnconcavo-concave vl. hai mÆt lâmconcavo-convex vl. tËp trung; c« ®Æcconcentration sù tËp trung, sù c« ®Æc stress c. sù tËp trung øng lùcconcentre cã cïng t©m h−íng (vÒ) t©mconcentric ®ång t©mconcentricity tÝnh ®ång t©m, sù cïng t©mconcept kh¸i niÖm, quan niÖm absolute c. kh¸i niÖm tuyÖt ®èiconception kh¸i niÖm, quan niÖmconceptional (thuéc) kh¸i niÖm, h×nh dung ®−îc, cã trong ý nghÜconcern liªn quan, quan hÖconceptual log. cã kh¶i niÖmconchoid controit (®å thÞ cña (x-a)2(x2+y2) = b2x2)concirlular hh. ®ång viªnconclude log. kÕt luËn, kÕt thócconclusion log. kÕt luËn, sù kÕt thóc c. of a theorem hÖ qu¶ cña mét ®Þnh lýconcomitance sù kÌm theo, sù ®ång hµnh, sù trïng nhauconcomitant kÌm theo, ®ång hµnh, trïng nhauconcordance sù phï hîpconcordant phï hîpconcordantly mét c¸ch phï hîpconcrete bª t«ng // cô thÓ in the c. mét c¸ch sù thÓconcurrent sù ®ång quycondensation sù ng−ng, sù c« ®äng c. of singularities sù ng−ng tô c¸c ®iÓm kú dÞcondense lµm ng−ng, lµm c« ®ängcondenser c¸i tô (®iÖn); b×ng ng−ng (h¬i); m¸y −íp l¹nhcondition ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh, ®Þa vÞ c. of equivalence ®iÒu kiÖn t−¬ng ®−¬ng 68
 69. 69. c. of integrability ®iÒu kiÖn kh¶ tÝchadjunction c. ®iÒu kiÖn phï hîpambient e.s ®iÒu kiÖn xung quanhannihilator ®iÒu kiÖn lµm kh«ngascending c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒn t¨ngauxiliarry c. ®iÒu kiÖn phôboundary c. ®iÒu kiÖn biªn, biªn kiÖnchain c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒncompetibility c. ®iÒu kiÖn t−¬ng thÝchcorner c. gt ®iÒu kiÖn t¹i ®iÓm gãccountable chain c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒn ®Õm ®−îcdeformation c. ®iÒu kiÖn biÕn d¹ngdesscending chain c. ®iÒu kiÖnd©y chuyÒn gi¶mdiscontinuity c.s ®iÒu kiÖn gi¸n ®o¹nend c.s ®iÒu kiÖnë ®iÓm cuèiequilirium c. ®iÒu kiÖn c©n b»ngexternal c. ®iÒu kiÖn ngoµihomogeneous boundary c ®iÒu kiÖn biªn thuÇn nhÊtinitial c.s ®iÒu kiÖn ban ®Çuinstep c.s xib. ®iÒu kiÖn trïng phaintegrability c. ®iÒu kiÖn kh¶ tÝchlimiting c. ®iÒu kiÖn giíi h¹nload c.s mt. ®iÒu kiÖn t¶imaximal c. ®iÒu kiÖn cùc ®¹imechanical shock c. ®iÒu kiÖn cã kÝchminimal c. (minimum c.) ®iÒu kiÖn cùc tiÓunecessary c ®iÒu kiÖn [cÇn, ¾t cã]necessary and sufficient c. ®iÒu kiÖn [¾t cã vµ ®ñ, cµn vµ ®ñ]non-homogeneousboundarry c. ®iÒu kiÖn biªn kh«ng thuÇn nhÊtnon-tangency c. ®iÒu kiÖn kh«ng tiÕp xócnormality c. ®iÒu kiÖn chuÈn t¾cnormalizing c ®iÒu kiÖn chuÈn ho¸no-slip c ®iÒu kiÖn dÝnh 69
 70. 70. onepoint boundary c. ®iÒu kiÖn biªn mét ®iÓm operating c.s ®iÒu kiÖnlµm viÖc order c.s gt. cÊp t¨ng permanence c. ®iÒu kiÖn th−êng trùc pulse c. chÕ ®é xung regularity c. top ®iÒu kiÖn chÝnh quy servicwe c.s mt. ®iÒu kiÖn sö dông shock c. ®iÒu kiÖn kÝch ®éng side c. gt. ®iÒu kiÖn bæ sung stability c ®iÒu kiÖn æn ®Þnh start-oscillation c. xib. ®iÒu kiÖn sinh dao ®éng starting c.s mt. ®iÒu kiÖn ban ®Çu steady-state c.s chÕ ®é [dõng, æn ®Þnh] sufficient c. ®iÒu kiÖn ®ñ surface c. ®iÒu kiÖn mÆtconditional cã ®iÒu kiÖnconditionally mét c¸ch cã ®iÒu kiÖnconduct dÉn, mang, dïng lµm vËt dÉn; ®iÒu khiÓn, chØ ®¹oconductivity ®é dÉnconductance vl. tÝnh dÉn ®iÖnconduction sù truyÒn, sù dÉn c. of heat vt. ®é dÉn nhiÖtconductor vl. vËt dÉn; ®s. c¸i dÉn, i®ªan dÉn lightning c. thu l«icone h×nh nãn, mÆt nãn c. of class nh×nh nãn líp n c. of constant phase nãn pha kh«ng ®æi c. of friction nãn ma x¸t c. of order nnãn bËc n c. of revolution nãn trßn xoay algebraic c. mÆt nãn ®¹i sè blunted c. h×nh nãn côt circular c. h×nh nãn trßn 70
 71. 71. circumscribed c. mÆt nãn ngo¹i tiÕp confocal c.s nãn ®ång tiªu dØector c. mÆt nãn chØ ph−¬ng elemntary c. nãn s¬ cÊp equilateral c. mÆt nãn ®Òu imaginary c. mÆt nãn ¶o inscribed c. mÆt nãn néi tiÕp isotrophic c. mÆt nãn ®¼ng ph−¬ng mapping c. mÆt nãn ¸nh x¹ null c. nãn kh«ng, nãn ®¼ng ph−¬ng oblique c. h×nh nãn xiªn orthogonal c. nãn trùc giao projecting c. nãn chiÕu ¶nh quadric c. mÆt nãn bËc hai reciprocal c. mÆt nãn ®èi cùc reduced c. nãn rót gän right circular c. nãn trßn ph¼ng spherical c. qu¹t cÇu truncated c. h×nh nãn côtcone-shaped cã h×nh nãnconet top. ®èi l−íiconfide tin cËyconfidence sù tin cËy, lßng tin t−ëngconfiguration hh. cÊu h×nh; log. h×nh tr¹ng c. of a samplecÊu h×nh cña mÉu c. of a Turing h×nh tr¹ng cña m¸y algebraic c. cÊu h×nh ®¹i sè core c. cÊu h×nh cña lâi tõ harmonic c. cÊu h×nh ®iÒu hoµ planne c. cÊu h×nh ph¼ng space c. cÊu h×nh kh«ng gianconfigurrational (thuéc) cÊu h×nhconfluence sù hîp l−u (cña c¸c ®iÓm kú dÞ); tk. tÝnh hîp l−u 71
 72. 72. confluent hîp l−u; suy biÕnconfocal ®ång tiªuconform thÝch hîp, phï hîp, t−¬ng øng; ®ång d¹ngconforrmable t−¬ng øng ®−îcconformal b¶o gi¸cconformally mét c¸ch b¶o gi¸cconformity tk. tÝnh b¶o gi¸c; sù phï hîp, sù t−¬ng quanconfound tk. trïng hîp (c¸c yÕu tè, c¸c gi¶ thiÕt)confounded tk. ®· trïng hîpconfounding tk sù trïng hîp balanced c. sù trïng hîp c©n b»ng partial c. sù trïng hîp bé phËncongest tk. chÊt qu¸ t¶icongestion sù qu¸ t¶icongregation top. sù tËp hîp, sù thu thËpcongruance ®s. ®ång d−, t−¬ng ®¼ng; hh. doµn; sù so s¸nh, ®ång d− thøc c. of circles ®oµn vßng trßn c. of curves ®oµn ®−êng cong c. of first degree ®ång d− thø bËc nhÊt c. of lines ®oµn ®−êng th¼ng c. of matrices ®s. sù t−¬ng ®¼ng cña c¸c ma trËn c. of spheres ®oµn mÆt cÇn algebraic c. ®oµn ®¹i sè canonical c. ®oµn chØnh t¾c confocal c.s ®oµn ®ång tiªu elliptic c. ®oµn eliptic hyperbolic c. ®oµn hipebolic isotropic c. ®oµn ®¼ng h−íng linear c. ®oµn tuyÕn tÝnh linear line c. ®oµn ®−êng th¼ng normal c. ®oµn ph¸p tuyÕn quadraitic c. ®oµn bËc hai rectilinear c. ®oµn ®−êng th¼ng 72
 73. 73. sextic c. ®ång d− thøc bËc s¸u special c. ®oµn ®Æc biÖt tetrahedral c. ®oµn tø diÖncongruent ®ång d−congruous ®ång d−conic c«nic, ®−êng bËc hai absolute c. c«nic tuyÖt ®èi affine c. c«nic afin bitangent c.s c«nic song tuyÕn central c. c«nic cã t©m concentric c.s c«nic ®ång t©m confocal c.s c«nic ®ång tiªu conjugate c.s c«nic liªn hîp degenerate c. c«nic suy biÕn focal c. (of a quadric) c«nic tiªu homothetic c.s c«nic vÞ tù line c c«nic tuyÕn nine-line c. c«nic chÝn ®−êng non-singular c. kh«ng kú dÞ osculating c. c«nic mËt tiÕp point c. c«nic ®iÓm proper c. c«nic thËt sù self-conjugate c. c«nic tù liªn hîp singhlar c. c«nic kú dÞ similar c.s c«nic ®ång d¹ngconical (thuéc) c«nicconicograp compa c«nicconicoid c«nicoit (mÆt bËc hai kh«ng suy biÕn)conjecture sù gi¶ ®Þnh, sù pháng ®o¸nconjugecy tÝnh liªn hîpconjugate liªn hîp c. of a function liªn hîp cña mét hµm harmonic c. liªn hîp ®iÒu hoµ 73
 74. 74. conjunction sù liªn hîp; log. phÐp héi, héiconjunctive héiconnect nèi l¹i, lµm cho liªn th«ngconnectted liªn th«ng arcwise c. liªn th«ng ®−êng cyclic lly c. liªn th«ng xilic finitely c. liªn th«ng h÷u h¹n irreducibly c. liªn th«ng kh«ng kh¶ quy locally c. liªn th«ng ®Þa ph−¬ng locally simple c. ®¬n liªn ®Þa ph−¬ng simple c. ®¬n liªn strongly c. liªn th«ng m¹chconnection sù nèi, sù liªn hÖ; s¬ ®å; tÝnh liªn th«ng affine c. liªn th«ng afin bridge c. nèi b¾c cÇu delta c. kü. ®Êu kiÓu tam gi¸c nonlinear c. hh. liªn th«ng kh«ng tuyÕn tÝnh non-symmetric(al) c. liªn th«ng kh«ng ®èi xøng parallel c. kü. [ghÐp, m¾c] song song projective c. hh. liªn th«ng x¹ ¶nh semi-metric c. liªn th«ng nöa mªtric semi-symmetric c. liªn th«ng nöa ®èi xøng series c. kü. [ghÐp, m¾c] nèi tiÕp symmetric(al) c. liªn th«ng ®èi xøng tendem c. kü. nèi däcconnective c¸i nèi, bé phËn nèiconnectivity tÝnh liªn th«ng transposse c. liªn th«ng chuyÓn vÞconnexion sù nèi, sù liªn hÖ; s¬ ®å; tÝnh liªn th«ng conformal c. liªn th«ngb¶o gi¸cconoid h×nh nªm conoit right c. conoit th¼ng 74
 75. 75. consecutive liªn tiÕpconsequence log. hÖ qu¶, hËu qu¶consequent hËu thøcconservation vl. b¶o toµn c. of energy b¶o toµn c. of momentum b¶o toµn ®éng l−îngconservative b¶o toµnconsider xÐt, chó ý ®Õn cho r»ngconsideration sù xÐt ®Õn, sù chó ý in c. of chó ý ®Õnconsign kt. göi ®i (hµng ho¸)consignment hµng ho¸consignor ng−êi göi hµngconsist (of) gåm, bao gåmconsistence tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh phi m©u thuÉnconsistency tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh phi m©u thuÉn;tk. tÝnh v÷ng c. of an estimator tÝnh v÷ng cña mét −íc l−îng c. of axioms tÝnh phi m©u thuÉn cña c¸c tiªn ®Ò c. of systems of equations tÝnh phi m©u thuÉn cña hÖ c¸c ph−¬ng tr×nh simple c. tÝnh phi m©u thuÉn ®¬n gi¶nconsistnet tÝnh nhÊt qu¸n, phi m©u thuÉn; v÷ngconsole kü. dÉm ch×a. bµn ®iÒu khiÓnconstancy tÝnh kh«ng ®æi c. of curvature hh. tÝnh kh«ng ®æi cña ®é congconstant b»ng sè, h»ng l−îng, sè kh«ng ®æi c. of integration h»ng sè tÝch ph©n c. of proportionality hÖ sè tû lÖ absolute c. h»ng sè tuyÖt ®èi arbitrary c. h»ng sè tuú ý beam c. h»ng sè dÇm characteristic c. h»ng sè ®Æc tr−ng 75
 76. 76. coupling c. h»ng sè ngÉu hîp damping c. h»ng sè lµm t¾t dÇn dielectric c vl. h»ng sè ®iÖn m«i elastic c h»ng sè ®µn håi gravitation c. h»ng sè hÊp dÉn logical c. log. h»ng l−îng l«gic multiplication c.s of an algebra h»ng sè l−îng nhËn cña mét ®¹i sè nummerical h»ng sè oscillation c h»ng sè dao ®éng plase c. h»ng sè pha separation c h»ng sè t¸ch structural c. h»ng sè kÕt cÊu time c h»ng sè thêi gian transferr c. h»ng sè di chuyÓnconstellation tv. chßm sao zodiacal c. chßm sao hoµng ®íiconstituent cÊu thµnh c. of unity cÊu thµnh cña ®¬n vÞ c. of zero cÊu thµnh kh«ngconstrain rµng buéc, kiÒm chÕconstraint sù rµng buéc, sù h¹n chÕ artificial c. liªn hÖ gi¶ t¹o, rµng buéc gi¶ t¹o dual c.s rµng buéc ®èi ngÉu feasible c.s trch. rµng buéc chÊp nhËn ®−îc geometric c. rµng buéc h×nh häc ideal c. rµng buéc lý t−ëng nonintegrable c. rµng buéc kh«ng kh¶ tÝch rheonomous c. c¬. liªn kÕt kh«ng ngõng row c. rµng buéc vÒ hµng scleronomous c. c¬. liªn kÕt dõng 76

×