Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació geografia definitiva

459 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació geografia definitiva

 1. 1. Amanda Martínez Marina Mora Andrea Zarcero2ºA BATX, Geografia d’Espanya
 2. 2. o Introducció.o La importància econòmica del sector.o Procés de terciarització de l’economia espanyola: Causes exògenes i endògenes.o El Comerç: Interior i exterior.o Conceptes importants.o Preguntes de la Pau.
 3. 3. INTRODUCCIÓ El sector terciari Activitats orientades agenera més riquesa i la satisfacció de llocs de traball. necessitats de persones i empreses Gran en les Turisme i comerç infraestrucutes de activitats més importants transports.
 4. 4. LA IMPORTÀNCIA ECONÒMICA DEL SECTOR EL sector terciari ha sigut l’últim en desenvolupar-se, però és elque actualment ha adquirit major importància Població ocupada per sectors econòmics. Als països rics
 5. 5. Al món Importància pel nombre de treballadors que ocupa. A EspanyaPoblació activa al sector terciari a Espanya. Població activa al sector terciari al món
 6. 6. Per la riquesa que genera. Participació del sectorterciari al PIB del 2007. (% sobre el total del PIB).
 7. 7. PROCÉS DE TERCIARITZACIÓ DE L’ECONOMIA ESPANYOLA Accelerat a l’últim S. XX terç de segle.Creixement delSector Terciari aEspanya AL 2007 al sector treballava el Progressiu 64% de la població activa.
 8. 8. PROCÉS DE TERCIARITZACIÓ DE L’ECONOMIA ESPANYOLA Població activa que ocupa el sector serveis i • Creixement global de l’economia. la resta. • Més poder adquisitiu. • És demanda de serveis. • Canvis als hàbits de consum Transports. Comunicacions.Causes exògenes • Increment Oci. Esports. Cultura. • Restauració dels sectors productius. Pèrdua Primari. d’importància dels sectors Secundari.
 9. 9. • Auge del turisme. • Diversificació de serveis oferits a les empreses. • Avanç de la societat del benestar (millora serveis públics.)Causes endògenes • Creixement del nombre de funcionaris. • Incorporació de les dones al treball remunerat. • Augment de preus.
 10. 10. COMERÇConsisteix en la compra venda de mercaderies amb el fi de satisfer les necessitats de la població. COMERÇ INTERIOR COMERÇ EXTERIOR 2ª Activitat econòmica més important
 11. 11.  És el que es dona dins d’un país. • Ven directament al consumidor xicotetes quantitats que compra Comerç al comerç majorista. Minorista • Baixa productivitat. • Treball familiarCOMERÇ INTERIOR • Franquícies • Efectuat pels majoristes. Comerç • Grans superfícies comercials. Majorista • Grans magatzems. • Hipermercats. • Centres comercials.
 12. 12. És el que realitza un país en un altre. Inclou totes les vendes de productes nacionals (EXPORTACIONS) com les compres de productes exteriors (IMPORTACIONS). • Registra la relació entre el valor deCOMERÇ EXTERIOR les importacions i el de les BALANÇA COMERCIAL exportacions. • Normalment deficitària. Importacions superen les exportacions.
 13. 13. CONCEPTES IMPORTANTS ECONOMIA SUMERGIDA:VARLOR AFEGIT BRUT (VAB): Conjunto dactivitats productives de bénsDiferència entre el valor de la i serveis no subjectes a la regulació de lesproducció i les despeses administracions públiques comprèn tantd’explotació distintes dels destinats activitats legals no declarades per aa la revenda, deduint els impostos escapar a la reglamentació laboral i fiscallligats a la producció i sumant les (tallers clandestins, treball negre...) comsubvencions a l’explotació. delictives (tràfic de drogues...)CAUSES EXOGÈNES: CAUSES ENDÓGENES:Que s’origina per causes externes. Que s’origina per causes interiors,Que es forma o naix a l’exterior. FRANQUÍCIA: Contracte pel qual una empresa concedeixCOMERÇ MINORISTA O AL DETALL: a empresaris independents el dret aVen directament al consumidor els utilitzar la seua raó social i la seua marcaproductes que compara al comerç per a vendre uns productes o serveis,majorista. prestant-los també ajuda tècnica.
 14. 14. BALAÇA COMERCIAL: EXPORTACIONS:Registra la relació entre el valor de És un bé o servei enviat a altra partles importacions i el de les del món, amb propòsits comercials.exportacions, i tradicionalment haestat deficitària.IMPORTACIONS:És el transport legítim de béns iserveis nacionals exportats per unpaís, per a l’ús o consum internd’altre país.
 15. 15. Amb les dades del document 1, realitzeu en el paper mil·limetrat ungràfic sobre l’evolució de l’ocupació espanyola en els distints sectorseconòmics.
 16. 16. Observant el gràfic resultant, descriviu l’evolució de l’ocupació per sectors a Espanya i assenyaleu les causes que expliquen l’evolució del sector terciari.Document 1. Observant el gràfic resultant, trobem que a partir de 1976 fins al 2008, el sector primari ha anat decreixent considerablement, ha passat dun 20% aproximadament a menys dun 5%. Pel que fa al sector secundari, també es mostra una disminució, encara que menys pronunciada, passa dun 37% a un 26%, aproximadament. En canvi, el sector terciari ha experimentat un notable creixement, doncs en 1976 hi havia un 41% de la població ocupada en serveis i en 2008 passà a ser el 70%.
 17. 17. Entre les causes endògenes del sector destaquen les següents: lauge delturisme; la diversificació dels serveis oferits a les empreses; lavanç de lasocietat del Benestar, amb la millora i ampliació dels serveis públics; elcreixement del nombre de funcionaris pel desenvolupament de lEstat deles autonomies; la incorporació de les dones al treball remunerat, quesha notat més en aquest sector, en el qual representen quasi la meitatdels treballadors; i la possibilitat de negoci davant lescassa competènciaexterior i el consegüent augment dels preus.Aquest augment de la població ocupada en el sector terciari es deu alevolució general de leconomia espanyola i els canvis experimentats pelsector.Entre les causes exògenes al sector, cal destacar: el creixement global deleconomia, amb el subsegüent increment de la capacitat adquisitiva dela població i la major demanda de serveis externs per les empreses; elscanvis en els hàbits de consum, que van ocasionar una disminuciórelativa en les despeses dalimentació, vestit i calçat, i un increment entransports i comunicacions, oci, esport i cultura; i la reestructuració delssectors productius, amb la pèrdua important de pes del sector primari i lareculada del secundari.
 18. 18. D’acord amb el mapa deldocument 2, expliqueu lescauses de les gransdesigualtats territorials enl’ocupació en el sectorprimari. Document 2. En el document 2 podem observar la població ocupada en el sector primari en lany 2007, per províncies. La mitjana espanyola docupació en aquest sector era dun 4%. Aleshores, les províncies inferiors a aquesta mitjana són: Màlaga, Madrid, Guadalajara, Saragossa, Girona, Barcelona, València, les Balears, Las Palmas de Gran Canaria i les províncies del País Basc.
 19. 19. Les províncies situades al voltant de la mitjana són: A Coruña, Ourense, Oviedo, Lleó,Santander, Valladolid, Logronyo, Pamplona, Toledo, Sevilla, Cadis; Alacant, Castelló,Tarragona i Santa Cruz de Tenerife. Les províncies que tenen entre 6 i 12% docupació enel sector primari, són: Pontevedra, Palència, Burgos, Soria, Osca, Salamanca, Àvila,Càceres, Badajoz, Huelva, Ciudad Real, Granada, Còrdova, Jaén, Albacete, Múrcia, Terol iLleida. I, finalment, les províncies que es situen per dalt del 12%, són: Lugo, Zamora,Segòvia, Almeria i Conca.Per tant, les causes de les grans desigualtats territorials en locupació del sector terciarisón, per una part el minifundisme i el latifundisme, doncs, el minifundisme està estes a lameitat nord dEspanya i també a la Comunitat Valenciana i a Canàries, mentre que, ellatifundisme sestén sobretot per Extremadura, Castella-La Manxa, Andalusia i algunesprovíncies de Castella i Lleó. En el latifundisme, hi ha una falta dinversions per a la seuamodernització i com a conseqüència, existeix un gran nombre de jornalers.Per altra part, altres causes daquesta desigualtat territorial serien, la disminució iconcentració dexplotacions agràries i també les ramaderes per culpa de la reducció de laquota làctia imposada per la PAC; la modernització de les explotacions agràries;laugment del regadiu i major eficiència en els seus sistemes, mitjançant els quals no esnecessita molta mà dobra; locupació a temps parcial, doncs lagricultura requereix màdobra en una època determinada de lany i abandonament de les explotacions; y el fetque el sector econòmic més desenvolupat és el terciari, en certes províncieseconòmiques, gràcies al procés de terciarització econòmica.

×