Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Happy Work Place

9,239 views

Published on

Happy workplace

 • ดาวโหลดได้ไหมครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • คุงค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Happy Work Place

 1. 1. คูมือ “ คนทํางานมีความสุข ที่ทํางานนาอยู ชุมชนสมานฉันท ” โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี
 2. 2. คํานํา โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี หรือ Happy Workplace ดําเนินการเพื่อ พัฒนาคนทํางานในจังหวัดชลบุรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทํางานดวย ี ความสุขอยางแทจริง โดยมีองคประกอบ คือ ความสุขทั้งแปด หรือ Happy 8 1. Happy Body ( สุขภาพดี ) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 2. Happy Heart ( น้ําใจ งาม ) มีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน 3. Happy Society ( สังคมดี ) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี 4. Happy Relax ( ผอนคลาย ) รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆในการดําเนินชีวิต 5. Happy Brain ( หาความรู ) การศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหลงตางๆ นําไปสูการ เปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน 6. Happy Soul ( ทางสงบ ) มี ความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 7. Happy Money ( ปลอดหนี้ ) มีเงินรูจักเก็บรูจักใชไมเปนหนี้ 8. Happy Family ( ครอบครัวดี ) มีครอบครัวที่อบอุน และมั่นคง สิ่งเหลานี้จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเริ่มไดจากตัวเราเพื่อสังคมที่ดี ตอไปในอนาคตดั่งคําขวัญที่วา “ คนทํางานมีความสุข ที่ทํางานนาอยู ชุมชนสมานฉันท ” จังหวัดชลบุรีไดรวมกับ สํานักงานประกันสังคม และสํานักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ ( สสส. ) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานในจังหวัด ชลบุรี ดวยเห็นความสําคัญของคนทํางานในจังหวัดชลบุรีที่มมากกวาหาแสนคน เปนประชากร ี กลุมที่สําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชลบุรี เมื่อประชากรวัย แรงงานในจังหวัดชลบุรมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะนําสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมอยาง ี ยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี คณะทํางานโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี
 3. 3. สารบัญ 1. ความเปนมา 2. เปาหมาย 3. Happy 8 • Happy Body ( สุขภาพดี ) • Happy Heart ( น้ําใจงาม ) • Happy Society ( สังคมดี ) • Happy Relax ( ผอนคลาย ) • Happy Brain ( หาความรู ) • Happy Soul ( ทางสงบ ) • Happy Money ( ปลอดหนี้ ) • Happy Family ( ครอบครัวดี ) 4. ประโยชนการสรางความสุขในที่ทํางาน 5. แนวทางการดําเนินงาน
 4. 4. ความเปนมา
 5. 5. ความเปนมา จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดขนาดใหญในภาคตะวันออก มีประชากรมากกวาหนึ่งลานคน และประชากรวัยแรงงานมากกวาหาแสนคน เปนแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในชวงสามทศวรรษที่ผานมา ตั้งแตการ เกิดนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในป พ.ศ.2525 นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญหลายแหงมีสถาน ประกอบการจํานวนมากและมีจํานวนแรงงานมากกวาสี่แสนคน เปลี่ยนแปลงจังหวัดชลบุรีจาก จังหวัดที่มีเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมและการประมง ไปสูแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญของ ประเทศไทย การอพยพของแรงงานตางถิ่น ทําใหสังคมจังหวัดชลบุรีทกวันนี้มีความหลากหลาย ุ ของผูคนจากที่ตางๆ วิถีชวิตและโครงสรางทางสังคมของจังหวัดชลบุรีเปลียนแปลงอยางรวดเร็วจน ี ่ เกิดปญหาดานสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ผลของการพัฒนาที่ขาดการวางแผนและการมองปญหาในอนาคต นําไปสูปญหาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คดีอาชญากรรมมีสถิติมากขึ้นและรุนแรงขึ้น คดีขมขืน ปญหา เด็กวัยรุน ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ปญหาการทําแทง ปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหา หนี้สิน เปนตน ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียว ไมสามารถนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนา ประเทศ ตราบใดที่ความรุงเรืองในระบบเศรษฐกิจตองแลกมาดวยปญหาตางๆ ทางสังคมและ ประชากรที่ไรคุณภาพ การที่จะอางถึงความสําเร็จที่แทจริงของการพัฒนา เราตองมีความรุงเรืองทั้ง ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เขมแข็ง ประชากรที่มีคุณภาพคือคําตอบที่นําไปสูความเจริญกาวหนา ในทุกดานของประเทศชาติอยางแทจริงและยั่งยืน ในป พ.ศ. 2548 จังหวัดชลบุรี ไดดําเนินงานโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิต คนทํางานจังหวัดชลบุรีขนโดยมีงบประมาณสนับสนุนเริ่มตนจํานวน 3,000,000 บาท ในการ ึ้ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานในจังหวัดชลบุรใหดขึ้น โดยใชยุทธศาสตรจังหวัดชลบุรีเปนหลัก ีี ในการดําเนินงาน วิสัยทัศนจังหวัดชลบุรี “ เปนเมืองทาการสงออกชั้นนําของโลก ศูนยกลางการทองเที่ยวนานาชาติครบวงจร ผูนํา การลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมกาวหนา พัฒนาเปนเมืองนาอยู ”
 6. 6. เปาประสงคจังหวัดชลบุรี 1. สงเสริมเปนเมืองทาของการสงออกสินคาในระดับโลก 2. สงเสริมเปนศูนยกลางการลงทุนดานอุตสาหกรรม และพลังงาน 3. เปนศูนยกลางการทองเที่ยวนานาชาติ ครบวงจร 4. การผลิตสินคาเกษตรไดมาตรฐาน 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี อิงยุทธศาสตรตามแผนการ บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ขอ ค. การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ ขอ ง. การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ 2 ขอ คือ 1) ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณในทุกมิติและไดรับบริการทางการแพทยและ สาธารณสุขที่มีคุณภาพ 2) สังคมไทยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี สงบสุข ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด มีกลยุทธหลักที่สําคัญ คือ 1) เสริมสรางคนทํางานใหมีสุขภาพแข็งแรง ให ลด ละ เลิกพฤติกรรมทีสุมเสี่ยงตอ ่ สุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกาย และดูแลสุขภาพตนเอง 2) เพิ่มคุณภาพของระบบประกันสุขภาพ และปฏิรูปการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน โรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายจิตใจ
 7. 7. วิธีการดําเนินงาน แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 - 2551 แผนดําเนินงาน 4 ป การบูรณาการแผน แผนดําเนินงานรายป การทํางานโดยมีเจาภาพ “ แบบบูรณาการ ” เพื่อเกิดการ ประสานงานและจัดสรรทรัพยากรที่ เหมาะสม วัตถุประสงค 1. การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทํางาน 2. คนทํางานมีการปรับเปลียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตอตนเองและสังคม ่ 3. มีการดําเนินกิจกรรมสรางเสริมคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 4. มีเครือขายสรางเสริมคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 5. เครือขายมีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการดําเนินงาน ตลอดจนมี การบริหารจัดการโดยอาศัยขอมูลขาวสาร 6. มีขอมูลขาวสาร เพื่อการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ 7. มีการพัฒนาความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับชุมชน กลุมเปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน กลุมเปาหมายหลัก คือ คนทํางานใน จังหวัดชลบุรี กลุมเปาหมายรอง คือ สถานประกอบการและเครือขายที่เกี่ยวของไดแกเครือขายแกนนํา  (ประกอบดวย ภาครัฐ (กระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ) ภาคเอกชน (สถานประกอบการ แรงงาน สหภาพแรงงาน) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน) เครือขายสรางเสริม
 8. 8. คุณภาพชีวิตคนทํางานของสถานประกอบการ และชุมชนที่พักอาศัยของคนทํางานที่อยู โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการขนาดใหญ คณะกรรมการโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี คณะทํางานโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี ทีมบูรณาการ ชุมชน คณะทํางานสรางเสริมคุณภาพชีวิตใน สถานประกอบการ คุณภาพชีวิตคนทํางาน
 9. 9. โครงสรางการดําเนินงาน ชุมชน คุณภาพชีวิต คนทํางาน สถานประกอบการ ทีมบูรณาการ กรอบแนวคิดการทํางาน การดําเนินงานของคณะทํางานโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัด ชลบุรี เนนการมีสวนรวมแบบบูรณาการ การสรางเครือขาย การรับรูและการดําเนินไปพรอม กันในทุกภาคสวน เปนการทํางานรวมกันของภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานพัฒนา คุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี เปนเวทีในการแลกเปลียนความคิดเห็น ่ ในชวงป พ.ศ.2549 -2552 ของการดําเนินงานโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิต คนทํางานจังหวัดชลบุรี เปนการดําเนินงานที่เนนการวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํา งานเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินงานตอไปในอนาคต เนื่องจากงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตองใชเวลา พอสมควรเพื่อเห็นผล ดังนั้นการมีสวนรวมในการรับรูของทุกสวนที่เกี่ยวของจึงเปนงานที่สําคัญ และเปนการสรางพันธมิตรที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพรอมของทุกสวนใหมีความเขาใจในงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางแทจริง
 10. 10. เปาหมาย
 11. 11. เปาหมาย เปาประสงค คนทํางานในสถานประกอบการจังหวัดชลบุรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทั้งดานกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีความสุขและความมั่นคงในการดําเนินชีวิตเปนประชากรที่มี คุณภาพของสังคมและประเทศไทย ตัวชี้วัดของเปาประสงค “ คนทํางานมีความสุข ที่ทํางานนาอยู ชุมชนสมานฉันท ” คนทํางานมีความสุข • มีความสุขในการทํางาน • มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี • มีความมั่นคงในชีวิตทั้งดานการงาน เศรษฐกิจ และสังคม • เปนบุคลากรที่สําคัญขององคกรและ ประเทศชาติ • มีความเปนมืออาชีพในงานของตน • มีวิถีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น • มีครอบครัวที่อบอุน • มีศีลธรรมอันดีงามและเอื้ออาทรตอ ตนเองและสังคม ที่ทํางานนาอยู • มีความสุขในที่ทํางาน • มีสภาพแวดลอมในที่ทํางานที่ดี • มีความสะอาดตาสะอาดใจในที่ทํางาน • ปญหาความขัดแยงในที่ทํางานลดลง
 12. 12. • มีความรักและสามัคคีในองคกร ชุมชนสมานฉันท • มีความสมานฉันทในสถานประกอบการ • มีความรวมมือซึ่งกันและกันระหวางชุมชนกับ สถานประกอบการ • ลดขอขัดแยงระหวางชุมชนกับสถานประกอบการ • มีความเอื้ออาทรตอสังคมรอบขาง
 13. 13. Happy 8
 14. 14. Happy 8 : ความสุขคือสิ่งที่ปรารถนาของมนุษยทุกคน แตปจจุบันดวยสภาพการ ดําเนินชีวิตที่แขงขันตลอดเวลา สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหมนุษยทุกวันนี้ขาดหลัก ยึดในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง คนสวนใหญเชื่อวาการมีความสุขคือการมีเงินทองมากๆเพื่อจะ ไดสิ่งตางๆที่ปรารถนา หลายคนเชื่อวาเงินซื้อไดทุกอยาง โลกวัตถุนิยมที่เนนแตวัตถุทําให คนทํางานทุกวันนี้ทํางานหนักมากขึ้น ขาดการดูแลสุขภาพตนเอง ขาดการเอื้ออาทรตอคน และสังคมรอบขาง ขาดการใชชีวิตที่พอเพียง มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ขาดการนําหลักศาสนา หลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต ขาดการแสวงหาความรูความกาวหนาแกตนเอง ซึ่งนําไปสู ปญหาครอบครัวและปญหาสังคม สิ่งเหลานี้เกิดจากการขาดคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการขาด ความสุขในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง องคการอนามัยโลกกําหนดคุณภาพชีวิตของมนุษย หรือสุขภาวะที่ดี มี 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อใหเหมาะกับสภาพปญหาของสังคมไทยและเขาใจงาย จึง เกิดองคประกอบแหงความสุขของคนทํางานขึ้นมา เรียกวา Happy 8 หรือ ความสุขทั้งแปด นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย 1. Happy Body ( สุขภาพดี ) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 2. Happy Heart ( น้ําใจงาม ) มีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน 3. Happy Society ( สังคมดี ) มีความรักสามัคคีเอือเฟอตอชุมชนที่ตนทํางาน ้ และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี 4. Happy Relax ( ผอนคลาย ) รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆในการดําเนินชีวิต 5. Happy Brain ( หาความรู ) การศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลา จากแหลงตางๆ นําไปสูการเปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการ ทํางาน 6. Happy Soul ( ทางสงบ ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการ ดําเนินชีวต ิ
 15. 15. 7. Happy Money ( ปลอดหนี้ ) มีเงินรูจักเก็บรูจักใชไมเปนหนี้  8. Happy Family ( ครอบครัวดี ) มีครอบครัวทีอบอุนและมั่นคง ่ Happy Body ( สุขภาพดี ) : มีสุขภาพแข็งแรงทังกายและจิตใจ ้ การมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณยอมนําความสุขมาใหแกคนทํางาน การจะมี สุขภาพที่ดีนั้นไมสามารถซื้อหามาไดตองเปนการกระทําดวยตนเอง กิจกรรมตางๆที่ดําเนินการ เกี่ยวกับสุขภาพในสถานประกอบการนั้น มีหลายกิจกรรมที่นําไปสูความมีสุขภาพดี เชน กิจกรรมการออกกําลังกายกอนทํางานหรือหลังเลิกงาน การแขงขันกีฬาตางๆ เปนตน ในความ เปนจริงมิติการดําเนินงานดานสรางสุขภาพในสถานประกอบการนั้น หาใชแตเพียงการสราง ความแข็งแรงของรางกายเพียงอยางเดียวดวยการออกกําลังกาย การแขงขันกีฬา ความยั่งยืนใน การดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพดีในสถานประกอบการนั้นมีองคประกอบ ทีสําคัญซึ่งกระทรวง ่ สาธารณสุขไดดําเนินการสรางสุขภาพคนไทยหรือที่รูจักในชือ โครงการเมืองไทยแข็งแรง มี ่ เปาหมาย “ คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง ” โดยมีการสรางสุขภาพที่ดีของคนไทย ดวย 6 อ คือ 1. อาหาร การกินอาหารครบหลักหาหมู และถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 2. ออกกําลังกาย ทําใหรางกายสมบูรณแข็งแรง 3. อารมณ มีอารมณที่ดีปราศจากความเครียด ความทุกข มีสมพันธที่ดีในสังคม ั 4. อนามัยสิ่งแวดลอม อยูในชุมชนที่ปลอดภัยถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี 5. อโรคยา ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพ อบายมุข งดบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การพนัน และการสําสอนทางเพศ 6. จากหลัก 6 อ ใน การดําเนินการเมืองไทยแข็งแรง สถานประกอบการสามารถนํามา ประยุกตใชโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการทํางานของสถานประกอบการแตละแหง เชนกิจกรรมดานกีฬาตางๆ การเตนแอโรบิค หรือโครงการอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ การ รณรงคเลิกเหลาเลิกบุหรี่ โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุโดยการสวมใสอุปกรณปองกันทั้งในเวลา งานและการขับขี่มอเตอรไซต อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เปนตน
 16. 16. Happy Heart ( น้ําใจงาม ) : มีน้ําใจเอืออาทรตอกันและกัน ้ ความมีน้ําใจตอกันเปนจุดเดนของสังคมไทยในอดีต คําพูดที่วาคนไทยมีน้ําใจ นั้นผานการพิสูจนมาหลายเหตุการณในชวงเวลาที่ผานมาแมเหตุการณลาสุด คือการเกิดภัย ธรรมชาติในภาคใต แตสังคมปจจุบันการใหความสําคัญกับวัตถุและเงินตรา สภาพการ ดําเนินชีวิตที่แขงขันและเรงรีบทําใหความใสใจตอคนรอบขางลดนอยลง บางครั้งดูเปน ความเห็นแกตัวของคนในสังคม การจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความมีน้ําใจและรักกันในองคกร เปนสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อใหเกิดการอยูรวมกันอยางสันติ การมีน้ําใจระหวางกันของคนใน องคกรชวยลดความขัดแยงในการทํางานมีความสามัคคี และกอใหเกิดการทํางานเปนทีม การแสดงความหวงใยของผูบริหารสถานประกอบการตอพนักงานโดยการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อ แสดงความเขาใจตอปญหาของพนักงาน ยอมทําใหเกิดการยอมรับและความรักในองคกร มากขึ้นมีความหวงใยและชวยกันดูแลองคกร นําไปสูความยั่งยืนในการรวมกันสรางความ เจริญใหเกิดแกองคกร ดังนั้นกิจกรรมตางๆที่กระตุนใหทุกฝายในสถานประกอบการ มีความรักและ น้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน เชน การจัดแขงกีฬาที่เนนความรักสามัคคีความมีน้ําใจมากกวา ผลการแขงขัน การบริจาคโลหิตใหญาติพี่นองหรือเพื่อนรวมงานที่เจ็บปวย การเยี่ยมเยียน แสดงความหวงใยในทุกขของเพื่อนรวมงานที่เจ็บปวย การรวมงานแตงงาน งานบรรพชา งานขึ้นบานใหม หรืองานศพ การชวยกันดูแลความปลอดภัยในการทํางานของเพื่อนรวมงาน และสถานประกอบการเปนตน
 17. 17. Happy Society ( สังคมดี ) : มีความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางานและพักอาศัย มีสังคมและ  สภาพแวดลอมที่ดี สังคมดีคือสังคมที่มีความสงบสุขและเอื้อเฟอตอกัน เปนสิ่งที่พึงปรารถนาใน ทุกสังคม การเกิดสังคมดีได คนในสังคมตองมีความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางาน และพักอาศัย มีสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อเปนที่ทํางานที่นาอยูและสังคมสมานฉันท ชุมชนหรือ องคกรใดที่พัฒนาสูการเปนสังคมดีนั้นทุกคนในสังคมตองมีความรักสามัคคีตอกัน มีความ ปรารถนาดีตอผูอื่น มีความหวงใยตอปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัว ทั้งนี้เพื่อชวยกัน สรางสังคมที่ดีใหเกิดขึ้น แนวทางการดําเนินงานในสถานประกอบการ เพื่อใหเกิดสังคมที่ดีนั้นเปนสิ่งที่ทุก ฝายตองรวมมือกันเพื่อสรางความรักความสามัคคีและลดความขัดแยงในที่ทํางาน การชวยกัน ดูแลแกไขสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อใหเกิดความสุขและ ความพรอมในการทํางาน เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมทําความสะอาดสถานประกอบการ กิจกรรมที่ ทํารวมกับชุมชนนอกสถานประกอบการในวันสําคัญตางๆ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน รอบขางหรือชุมชนนอกสถานประกอบการ เปนตน
 18. 18. Happy Relax ( ผอนคลาย ) : รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆในการดําเนินชีวิต การทํางานที่เรงรีบและแขงขัน การทํางานหนักขาดการพักผอน ปญหาตางๆในชีวิต หากคนทํางานไมรูจักผอนคลายตอการแกปญหาในการดําเนินชีวิต จะนําไปสูความเครียดทั้ง ทางรางกายและจิตใจที่มากขึ้นปราศจากความสุขในการดําเนินชีวิตและการทํางาน สิงเหลานี้ ่ สรางปญหาใหกับสถานประกอบการ เพราะความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานของ คนทํางานลดลง ผลผลิตที่ไดลดลง เพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมาย ทางสถานประกอบการ จึงตองพยายามนําเอามาตรการและวิธีการตางๆมาใชในการผลิต ในทายสุดเมื่อคนทํางานไม สามารถรับสภาพการทํางานได ทําใหมีการลาออกเปลี่ยนงานกอใหเกิดความสูญเสียมากมาย ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณการผลิตเชน คาใชจายในการหาคนทํางานทดแทนและฝกอบรม กอนทํางาน โอกาสในการผลิตที่ควรจะได หากสถานประกอบการมีมาตรการประเมินความเครียด และมาตรการผอนคลาย ตางๆเชน กิจกรรมบันเทิงหรือพักผอนเวลาพัก จะชวยลดความเหนื่อยลาและความเครียดใน การทํางาน เปนตน
 19. 19. Happy Brain ( หาความรู ) : การศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหลงตางๆ นําไปสูการ เปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน การแสวงหาความรูเปนสิ่งสําคัญของคนทํางานในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ของตนเอง ความกาวหนาในการทํางานและความมั่นคงในอาชีพ การเปนมืออาชีพ ในการ ทํางานนั้นตองมีการศึกษาหาความรูตลอดเวลา เพื่อสามารถถายทอดความรูแกคนอื่นได ความ รูที่ไดนั้นนอกจากใชในการทํางานแลว ยังมีความรูที่สามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิตเพื่อ ประโยชนของตนเองและสังคม ทุกวันนี้สังคมแหงการเรียนรูเปดกวางไมจํากัดแคในหองเรียน เทานั้น คนทํางานสามารถศึกษาหาความรูไดจากแหลงตางๆไมวา หองสมุด สถานศึกษา อินเตอรเน็ท สื่อตางๆ เปนตน สถานประกอบการที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานนั้นนอกจากการฝกอบรมความรูในการทํางานแลวการมีชองทางอื่นเชน หองสมุด สื่อตางๆในการแสวงหาความรูจะชวยพัฒนาคนทํางานใหมีความคิดกวางไกล สรางสรรค เพื่อ การทํางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งการเปดโอกาสใหคนทํางานมีโอกาสในการศึกษา และกระตุนใหเกิดการพัฒนาตนเอง เชน การเปดโรงเรียนในสถานประกอบการเพื่อปรับวุฒิ การศึกษาของคนทํางานใหสูงขึ้น จะเปนการพัฒนาคนที่ยั่งยืนและเปนกําลังสําคัญในการสราง ความเจริญขององคกร เกิดความรักและภักดีตอองคกร เปนตน
 20. 20. Happy Soul ( ทางสงบ ) : มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต ชีวิตที่เรงรีบและการแขงขันกันของคนทํางานทุกวันนี้ โดยเฉพาะสภาพการทํางาน ในสถานประกอบการที่มีระบบงานกะ หยุดวันอาทิตย ทําใหโอกาสปฏิบัติกิจทางศาสนาตางๆ มีโอกาสนอยเพราะปญหาเรื่องเวลาและขาดชองทางการเขาถึงคําสอนทางศาสนา เมื่อคนทํางาน ขาดการนําหลักศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตเปรียบดั่งเรือที่ขาดหางเสือ เพราะหลักคําสอน ของทุกศาสนาลวนสอนใหเปนคนดี มีเมตตา มีคุณธรรม มีความเอื้อเฟอเผื่อแผไมเอาเปรียบ ผูอื่น มีความละอายและเกรงกลัวในการทําชั่ว เปนทางออกเมื่อมีทุกข เปนที่พึ่งยามมีปญหา ชีวิต ปญหาตางๆในสังคมทุกวันนี้ลวนเกิดจากการขาดการนําหลักศาสนามาใชในการดําเนิน ชีวิต การทํารายตนเองและผูอื่น การฆาตัวตาย ความขัดแยงในที่ทํางาน การขาดสมาธิและ ความมุงมั่นในการทํางาน ความไมซื่อสัตยตอตนเองและองคกร เปนตน สถานประกอบการที่สงเสริมใหคนทํางานใชหลักธรรมหลักศาสนา ในการดําเนิน ชีวิต จะลดความขัดแยงในการทํางาน คนทํางานมีสติ มีสมาธิในการทํางาน รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แกผูอื่น ใชทางสายกลางในการทํางานและดําเนินชีวิต มีความซื่อสัตยตอองคกร ในสถานประกอบการตางๆควรมีสถานที่หรือกิจกรรมในการปฏิบัติกิจทางศาสนา อยางสม่ําเสมอการสวดมนตรวมกันกอนเขางานเปนวิธีการหนึ่งในการสรางสมาธิสรางสติกอน ทํางานเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมเผยแพรธรรมะ หลักคําสอนของ ศาสนา การนิมนตพระสงฆมาเทศนาเพื่อใหมีแนวทางที่ดีในการดําเนินชีวิต เปนตน
 21. 21. Happy Money ( ปลอดหนี้ ) : มีเงินรูจกเก็บรูจักใชไมเปนหนี้ ั ปญหาหนี้สินเปนปญหาที่สําคัญของคนทํางานและเปนจุดเริ่มตนของการมีคุณภาพ ชีวิตที่ไมดี การมีหนี้สนสวนใหญเกิดจากการดําเนินชีวิตที่ขาดความพอเพียง การแสวงหา ิ ความสุขจากวัตถุหรือกิจกรรมตางๆ สิ่งเหลานี้ตองใชเงินในการหาความสุข แตความสามารถ ในการหารายไดไมเพียงพอจึงนําไปสูการเปนหนี้ ปจจุบันโอกาสในการสรางหนี้ของคนทํางาน สูงขึ้นทั้งหนี้ในระบบเชน ธนาคาร บัตรเครดิตตางๆ หรือหนี้นอกระบบ เมื่อมีหนี้สินมี ความตองการเงินมากขึ้น คนทํางานจึงตองทํางานหนักขึ้น ขาดการพักผอนรางกายทรุดโทรมลง สภาพจิตใจแยลง ขาดการผอนคลาย ความมีน้ําใจลดลงเพราะตองทําเพื่อตัวเองมากขึ้น สังคมมีแตการแกงแยงเอารัดเอาเปรียบกัน ครอบครัวขาดความอบอุนและแตกแยก ทุกคนมุง แตทํางานหนักเพื่อนําเงินมาใชหนี้ที่เกิดจากความตองการ แสวงหาสิ่งที่เชื่อวาเปนการให ความสุขแกตนเองได ในสถานประกอบการที่คนทํางานมีปญหาหนี้สินมาก ยอมประสพปญหาในการ บริหารจัดการดานกําลังคน เพราะคนทํางานในสถานประกอบการนั้นมีประสิทธิภาพในการ ทํางานลดลงขาดความตั้งใจและสมาธิในการทํางาน เกิดความเครียด เจ็บปวยและลางานบอยขึ้น ขาดความสามัคคี มีความขัดแยงมากขึ้น โอกาสเกิดอุบัติเหตุในการทํางานสูงขึ้น ความสามาถ ในการผลิตของสถานประกอบการลดลง ตองสูญเสียคนทํางานที่ดีไปเพราะการมีหนี้สินเกินตัว ปจจุบันสถานประกอบการหลายแหง มีการเสริมสรางความรูในการดําเนินชีวิตและ วิธีการใชจายที่เหมาะสมไมเปนหนี้มีเงินออม โดยเฉพาะคนทํางานที่มาจากสังคมชนบทที่ตอง ใชเวลาในการเรียนรูปรับตัวสูวิถีชีวิตสังคมเมืองที่ทุกอยางลวนตองใชเงินซื้อหา คนกลุมนี้จะมี  ปญหาการกอหนี้มาก เนื่องจากขาดการบริหารจัดการรายรับรายจายที่ดีและการมาทํางานตางถิ่น นําไปสูความประมาทในการใชชีวิต ขาดความรูในการทําบัญชีคาใชจาย ขาดความใสใจใน การเก็บออมเงิน การใชจายที่ไมเหมาะสมและเกินความจําเปน เชน การติดสุราสิ่งเสพติด การใชจายที่ฟุมเฟอย การใชโทรศัพทมือถือราคาแพง เปนตน
 22. 22. สถานประกอบการควรมีโครงการในการสรางความรูความเขาใจในการใชจายที่ เหมาะสมและรณรงคการออมเงิน เชน โครงการใชสามสวน ออมหนึ่งสวน หรือ การทําบัญชี ครัวเรือน โครงการรณรงคเลิกเหลาเลิกบุหรี่ สิ่งเสพติดตางๆ เปนตน สิ่งเหลานี้นําไปสูการ แกปญหาหนี้ไดอยางยั่งยืนเมื่อคนทํางานมีสติและรูวิธีใชจายที่เหมาะสม จะลดความเครียดและ กอใหเกิดความสุขในการทํางาน ประสิทธิภาพคนทํางานจะเพิ่มขึ้นนําไปสูความสามารถใน การผลิตที่มากขึ้น รวมทั้งชวยลดขอเรียกรองเรื่องคาแรงซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการใชจายที่ไม เหมาะสมของคนทํางานเอง
 23. 23. Happy Family ( ครอบครัวดี ) : มีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง  คนทํางานที่มีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคงยอมมีความสุขในการดําเนินชีวิต นําไปสู การทํางานที่มีความสุข และมีประสิทธิภาพ การจะมีครอบครัวที่อบอุนมั่นคงตองประกอบดวย สมาชิกในครอบครัวที่มีความรักความสามัคคี ไมมีปญหาในครอบครัว มีความมั่นคงทางการ เงิน การใชชีวิตที่พอเพียง มีความเขาใจซึ่งกันและกัน มีหลักธรรมการครองเรือน ดังนั้นคน ในครอบครัวตองมี ความสุขในทุกมิติ มีสุขภาพดี มีน้ําใจใหแกกัน มีความเอื้อเฟอแกกัน มี การทํากิจกรรมตางๆรวมกัน เปนตน การมีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคงยอมนําไปสูการทํางานที่มุงมั่นและมีความสุข มี ความตั้งใจในการทํางาน มีสมาธิ มีสติในการทํางาน สถานประกอบการหลายแหง จัดกิจกรรมรวมกับครอบครัวคนทํางานเพื่อสราง ความเปนกันเองและความรูสึกที่ดีตอกันระหวางคนทํางานและครอบครัวกับสถานประกอบการ กิจกรรมตางๆ ทีนําไปสูความใกลชิดกันมากขึ้นของสถานประกอบการกับครอบครัวคนทํางาน ่ เชน การเยี่ยมชมสถานประกอบการของครอบครัวคนทํางาน หรือการมีสถานเลี้ยงดูเด็กเล็ก ในสถานประกอบการเปนการเพิ่มความสุขในการทํางานของคนทํางานมากขึ้น เปนตน
 24. 24. ประโยชนการสรางความสุขในที่ทํางาน
 25. 25. ประโยชนการสรางความสุขในที่ทํางาน ประโยชนตอพนักงาน - มีความสุขในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม - มีผลงานที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ - ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดี - เกิดความรูสึกวาตนเองเปนทรัพยากรที่มี คุณคาและมีความสําคัญตอองคกรมากขึ้น - มีความสัมพันธระหวางพนักงานแล เจาของสถานประกอบการที่ดีขึ้น - มีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น - มีความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นําไปเผยแพรตอบุคคลในครอบครัว และชุมชน เปน ประชากรที่มีคุณคา ประโยชนตอเจาของสถานประกอบการ - ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพของสินคาและบริการดีขึ้น - ลดการขาดงาน การเขางานชา การลาปวยลากิจของพนักงาน - มีชุมชนที่เขมแข็งในสถานประกอบการ - สภาพแวดลอมในการทํางานดีขึ้น - ลดอัตราการเลิกจางงาน ทําใหประหยัดคาใชจาย ในการสรรหาและฝกอบรมพนักงานใหม - สงเสริมภาพลักษณของสถานประกอบการ - ลดความไมพอใจในการทํางานของผูใชแรงงานทําใหความสัมพันธระหวางเจาของสถาน ประกอบการกับพนักงานดีขึ้น และทําใหพนักงานมีความรักในองคกรมากขึ้น ประโยชนตอจังหวัดชลบุรีและประเทศไทย - มีประชากรวัยแรงงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ - มีชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน - เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาและบริการระหวางประเทศ - เพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ - ลดภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาลและ การฟนฟูอาชีพ - ลดปญหาสังคมดานตางๆ - สรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหแกจังหวัดชลบุรีและประเทศไทยในทุกดาน
 26. 26. - เปนผูนําและแบบอยางการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานในระดับนานาชาติ แนวทางการดําเนินงาน
 27. 27. แนวทางการดําเนินงาน “ นโยบายคุณภาพชีวิตเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร” หลักการสรางความสุขในที่ทํางานเพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น เกิดจากการ รวมมือกันของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งในและนอกสถานประกอบการ โดยเฉพาะคนทํางาน เปนบุคคลที่สําคัญที่สุดที่ตองมีความคิดในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตตนเอง โดยมีเจาของ ผูบริหารสถานประกอบการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในองคประกอบความสุขทั้งแปดนั้น ลวนมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ดังนั้นกิจกรรมตางๆ ที่ทางสถานประกอบการดําเนินงานนั้น หนึ่งกิจกรรมอาจนําไปสูความสุขมากวาหนึ่งอยาง เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬานั้นเปนการ สรางความสุข ทั้ง สุขภาพดี มีน้ําใจ สังคมดี ทางผอนคลาย โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี ไมใชงานใหมที่เพิ่มขึ้นของ สถานประกอบการ แตเปนการสรางเปาหมายในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางาน ใหชัดเจนขึ้น เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรของตน ซึ่งประกอบดวยเปาหมายแหง ความสุขทั้งแปด กิจกรรมตางๆในความสุขทั้งแปด ทางสถานประกอบการไดดําเนินการมา ตลอด เพียงแตที่ผานมาหลายกิจกรรมที่ดําเนินการ ไมสามารถชี้ใหเห็นความเกี่ยวเนื่องกัน ไดอยางชัดเจน เชน โรงงานสีขาว กีฬาสี การจัดประเพณีตามวันสําคัญตางๆ โครงการดาน สุขภาพ การบริจาคโลหิต การจัดกิจกรรมบันเทิงดนตรีคาราโอเกะ การทําหองสมุด การ มีสหกรณออมทรัพย การสนับสนุนการศึกษาบุตรคนทํางาน การจัดสวัสดิการดานตางๆให พนักงาน การฝกอบรม เปนตน แนวทางการดําเนินงานของโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางาน เพื่อให คนทํางานมีความสุข ที่ทํางานนาอยู ชุมชนสมานฉันท คือ การสรางนโยบายและวัฒนธรรม องคกรดานคุณภาพชีวิต โดยนําเอากิจกรรมตางๆที่ทางสถานประกอบการไดดําเนินการอยูแลว มาจัดใหเขาหมวดหมู เพื่อเปนการประเมินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานเบื้องตนวา มีกิจกรรมดานใดในความสุขทั้งแปด ที่ทางสถานประกอบการมีอยูแลวและที่ยังไมมี จัดลําดับ ความสําคัญใหเหมาะสมกับองคกรของตนเอง นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานอยาง ยั่งยืน
 28. 28. คณะทํางานในสถานประกอบการ - รวบรวมกิจกรรมตางๆที่ดําเนินการ - จัดหมวดหมูกิจกรรมใน Happy 8 - ประเมิน Happy 8 เบื้องตน - ผลักดันเปนนโยบายและวัฒนธรรม ขององคกร จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานยอย แบงตามความสุขตางๆ ใน Happy 8 และพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสม เพิ่มการมีสวนรวมของคนทํางานทุกคน ในกิจกรรม Happy 8 “ นโยบายคุณภาพชีวตเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร ” ิ การดําเนินงาน Happy Workplace ในสถานประกอบการ
 29. 29. ทีมบูรณาการในการดําเนินโครงการ 1. กระทรวงมหาดไทย ( สํานักงานจังหวัดชลบุรี ) 2. กระทรวงแรงงาน ( แรงงานจังหวัด สํานักงานประกันสังคม สํานักงาน สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ศูนยความปลอดภัยในการทํางานพื้นที่ 3 ) 3. กระทรวงสาธารณสุข ( สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานควบคุม ปองกันโรคที่ 3 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯ ) 4. กระทรวงศึกษาธิการ ( ม.บูรพา วิทยาลัยเทคนิค ฯลฯ ) 5. กระทรวงกลาโหม กองทัพบก ( มทบ. 14) กองทัพเรือ ( รพ .อาภากรฯ รพ. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ) 6. กระทรวงอุตสาหกรรม ( สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ) 7. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย ( สํานักงานพัฒนาสังคม จังหวัดชลบุรี ) 8. องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 9. องคการบริหารสวนทองถิ่น 10. สถานประกอบการ 11. ชมรมผูบริหารงานบุคคลจังหวัดชลบุรี 12. ชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยชลบุรี 13. สหภาพแรงงานภาคตะวันออก 14. สภากาชาดไทย ( รพ. สมเด็จฯ ศรีราชา ) 15. โรงพยาบาลเอกชน 16. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 17. องคกรเอกชนตางๆ 18. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ( สสส. )
 30. 30. Happy 8 Happy Body ( สุขภาพดี ) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ Happy Heart ( น้ําใจงาม ) มีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน Happy society ( สังคมดี ) มีความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางาน และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี Happy Relax ( ผอนคลาย ) รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆในการดําเนินชีวิต Happy Brain ( หาความรู ) การศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลา จากแหลงตางๆ นําไปสูการเปนมืออาชีพและความมันคงกาวหนาในการทํางาน ่ Happy Soul ( ทางสงบ ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต Happy Money ( ปลอดหนี้ ) มีเงินรูจักเก็บรูจักใชไมเปนหนี้ Happy Family ( ครอบครัวดี ) มีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง  โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ชั้น 4 101/10 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท 03828-- 2244 , 03878 – 4420 – 4 โทรสาร 03826 - 1332

×