ตารางเปรียบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
             กับ
 รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ .....
ตารางเปรียบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กับรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

      พร...
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                    รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) ...
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                       รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่...
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                    รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) ...
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                    รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) ...
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                     รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)...
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                      รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ...
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                       รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที...
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                        รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท...
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                    รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) ...
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                      รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ....
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                  รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ....
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                   รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ...
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                      รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ...
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41

2,036 views

Published on

Published in: Business, Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,036
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41

 1. 1. ตารางเปรียบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กับ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วันที่ 29 มกราคม 2551 สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๑ จาก ๒๑
 2. 2. ตารางเปรียบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กับรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแหงกฎหมาย ิ ................................................................................................................. .................................................. มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “นายจาง” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน “นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจาย ““นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ คาจางให และหมายความรวมถึง หมายความรวมถึง (๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง (๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง (๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมี (๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทน อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจ นิติบุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทน ํ กระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย ดวย” (๓) ... สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๒ จาก ๒๒
 3. 3. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง แรงงานพ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแทน ้ มาตรา ๙ ในกรณีที่นายจางไมคืนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ วรรค “มาตรา ๙ ในกรณีที่นายจางไมคืนหลักประกันทีเปนเงินตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ่ สอง หรือไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา หรือไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ภายในเวลา ในวันหยุด ภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๗๐ หรือคาชดเชยตามมาตรา ที่กําหนดตามมาตรา ๗๐ หรือคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษแทนการบอก ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ให กลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ให นายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป นายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป” ฯลฯ ฯลฯ มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคสอง หามมิใหนายจาง “มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคสอง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับ เรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการ หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไมวาจะเปนเงิน ทํางานจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตอง ทรัพยสินอื่น หรือการค้ําประกันดวยบุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิด ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิด ความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียก ความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับหลักประกัน หรือรับเงินประกันจากลูกจางได ตลอดจนจํานวนเงินและวิธีการเก็บรักษา จากลูกจาง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จํานวนมูลคาของหลักประกัน และวิธีการเก็บ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ี รักษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๓ จาก ๒๒
 4. 4. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกัน หรือทําสัญญาประกัน ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจาง เพื่อชดใช กับลูกจางเพื่อชดใชความเสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง ความเสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทําเมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญา หรือลูกจางลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืนเงินประกัน ประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลกจางภายในเจ็ดวัน ู พรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจาง นับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สญญาประกันสิ้นอายุ แลวแต ั หรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี กรณี มาตรา ๑๑ หนี้ที่เกิดจากการไมชําระคาจาง คาลวงเวลา คา มาตรา ๑๑ หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ตอง ทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงิน ชดใชกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครอง สะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครอง แรงงาน แลวแตกรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึงเปนลูกหนีในลําดับ ่ ้ แรงงาน แลวแตกรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปน เดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” ลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมาย แพงและพาณิชย มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง มาตรา ๕ แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (๓) ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง “มาตรา ๑๑/๑ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผู โดยมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและ จัดหาคนมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใด รับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึงก็ดี มอบหมายใหบุคคล ่ ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้น หนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหา จะเปนผูควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้น งานก็ดี โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ หรือไมก็ตาม ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ใหถือวาผู ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกัน ประกอบกิจการเปนนายจางของลูกจางดังกลาวดวย กับลูกจางตามสัญญาจางโดยตรงไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือก ปฏิบัติ” สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๔ จาก ๒๒
 5. 5. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ องคประกอบตามมาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๘๔ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ วรรคแรก การจางเหมาคาแรง ฯลฯ ๑. ผูประกอบกิจการตกลงจางเหมาใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดจัดหาคนมาทํางานอัน (๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและ  มิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน สตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีทผทํางานมีสทธิเลือกผูแทน ี่ ู ิ ของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผทํางานทีมคุณคาอยาง  ู ่ ี ๒. งานที่ทํานับเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของผูประกอบ เดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือก กิจการ ปฏิบติ ั ฯลฯ ๓. และโดยบุคคลนั้นจะเปนผูควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบในการจาย พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ คาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม มาตรา ๓๕ ในกรณีทผูประกอบกิจการไดวาจางโดยวิธีเหมาคาแรง ี่ ๔. ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว มอบใหแกบคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางาน และรับผิดชอบ ุ จายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึงก็ดี มอบหมายใหบคคลหนึงบุคคลใดเปนผู ่ ุ ่ วรรคสอง จัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานนัน ้ ๑. ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหผูจางรับเหมาคาแรง เปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจ ซึ่งกระทําในสถานประกอบ กิจการหรือสถานทีทํางานของผูประกอบกิจการ และเครื่องมือที่สําคัญสําหรับใช ่  ๒. ที่ทํางานลักษณะเดียวกันกับลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง ทํางานเทานัน ผูประกอบกิจการเปนผูจดหา กรณีเชนวานีผประกอบกิจการยอม ้  ั ้ ู อยูในฐานะนายจางซึ่งมีหนาทีตองปฏิบตตามพระราชบัญญัตนี้ ่ ั ิ ิ ๓. ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ ในกรณีทผรบเหมาคาแรงตามวรรคหนึ่ง เปนผูยื่นแบบรายการตอ ี่ ู ั  วรรคสองเปนบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม ความตอนทายวรรคสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ สํานักงานตามมาตรา ๓๔ ในฐานะนายจาง ใหผูรบเหมาคาแรงมีหนาทีปฏิบติ ั ่ ั แหงราชอาญาจักรไทย ๒๕๕๑ มาตรา ๘๔ (๗) ตามพระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับนายจางในกรณีเชนวานีใหผประกอบกิจการ ้ ู หลุดพนจากความรับผิดในหนี้เงินสมทบ และเงินเพิมเพียงเทาที่ผรบเหมา ่ ู ั สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๕ จาก ๒๒
 6. 6. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) คาแรงไดนําสงสํานักงาน มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๔/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ “มาตรา ๑๔/๑ สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางทีทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอํานาจสั่งให ่ สัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปน ธรรมและพอสมควรแกกรณี” มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แหง พระราชบัญญัตคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน ิ มาตรา ๑๖ หามมิใหนายจางหรือผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูควบคุม “มาตรา ๑๖ หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน กระทําการ งาน หรือผูตรวจงาน กระทําการลวงเกินทางเพศตอลูกจางซึ่งเปนหญิงหรือ ลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง เด็ก มาตรา ๑๗ สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตอง มาตรา ๑๗ สัญญาจางยอมสินสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลา บอกกลาวลวงหนา ้ ในสัญญาจางโดยมิตองบอกกลาวลวงหนา ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจาง ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจาง โดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอกฝายหนึงทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจาย ี ่ อาจบอกเลิกสัญญาจางโดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่ง คาจางคราวหนึ่งคราวใด เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไป ทราบ ในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให ขางหนาก็ได แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน ทั้งนี้ ใหถือวาสัญญาจางทดลอง เปนผลเลิกสัญญากันเมื่อ ถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได แต งานเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาดวย ไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่จะตอง ในกรณีที่นายจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจาง ถานายจางไมได จายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได ระบุเหตุผลไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง นายจางจะยกเหตุตามมาตรา สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๖ จาก ๒๒
 7. 7. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) ๑๑๙ ขึ้นอางในภายหลังไมได การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางให การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ แหง ตามจํานวนที่จะตองจายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและ พระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหลูกจางออกจากงานทันทีได และใหถือวาการจายคาจางใหแกลูกจางตาม วรรคนี้ เปน การจายสินจางใหแกลูกจางตามมาตรา ๕๘๒ แหงประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจาง ตามมาตรา ๑๑๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินกําหนดใหนายจางตอง ี้ มาตรา ๑๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดใหนายจางตองแจงการดําเนินการอยาง ํ แจงการดําเนินการอยางหนึงอยางใดตอพนักงานตรวจแรงงาน ใหนายจาง ่ หนึ่งอยางใดหรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน แจงดวยตนเอง แจงโดยทางไปรษณีย หรือแจงโดยทางโทรสาร แลวแต นายจางจะแจงหรือสงดวยตนเองทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อ กรณี ณ สถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ กําหนด” มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน มาตรา ๒๓ ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ “มาตรา ๒๓ ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลา โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจาง เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละ ไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตวนหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลา ั แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลว ทํางานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่ สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๗ จาก ๒๒
 8. 8. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอ เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอื่นก็ได แตตองไมเกินวันละเกาชั่วโมง และ  สุขภาพและความปลอดภัยของ ลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งตองไม เมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปน เกินเจ็ดชั่วโมง แตเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งไมเกินสี่สิบ อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองมีเวลา สองชั่วโมง ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตน ทํางานปกติวนหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสินแลวสัปดาหหนึ่งตองไม ั ้ และเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันไดเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของ เกินสี่สิบสองชั่วโมง งาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวันไมเกิน ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนาเวลาทํางานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลา ํ แปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบ ทํางานในวันทํางานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมงใหนายจางจาย แปดชั่วโมง คาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวน ชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางรายวันและลูกจางรายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของ อัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดในชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจาง ซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแต ละวันไดเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมง ทํางานแตละวันไมเกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน สี่สิบแปดชั่วโมง” มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน มาตรา ๓๘ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยาง “มาตรา ๓๘ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใด หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ดังตอไปนี้ สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๘ จาก ๒๒
 9. 9. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) (๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา (๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือปลอง ในอุโมงค หรือปลองในภูเขา เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอ ในภูเขา เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง สุขภาพหรือรางกายของลูกจางนั้น (๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป (๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป (๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทํางานไมเปน (๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ อันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง (๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางใหลกจางซึงเปนหญิงมีครรภทํางานใน ู ่ มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด ระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา ทํางานใน ดังตอไปนี้ วันหยุด หรือทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน (๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน (๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ (๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ (๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม (๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบ (๔) งานที่ทําในเรือ หากิโลกรัม (๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” (๔) งานที่ทําในเรือ (๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๙/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางใหลกจางซึงเปนหญิงมีครรภทํางานใน ู ่ “มาตรา ๓๙/๑ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา ระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด หรือทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งาน ฯลฯ ฯลฯ ธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชีนายจางอาจใหลูกจางนันทํางานลวงเวลาในวัน ้ สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๙ จาก ๒๒
 10. 10. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) ทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความ ยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป” มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน มาตรา ๕๐ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบ “มาตรา ๕๐ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานใน แปดปทํางานในสถานที่ ดังตอไปนี้ สถานที่ ดังตอไปนี้ (๑) โรงฆาสัตว (๑) โรงฆาสัตว (๒) สถานที่เลนการพนัน (๒) สถานที่เลนการพนัน (๓) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง (๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ (๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้าชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่น ํ (๔) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จําหนายและบริการ โดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลกคา หรือโดยมีที่ ู สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา (๕) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๕๑ หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็ก มาตรา ๕๑ หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใดๆ จากฝายลูกจางซึ่ง ใหแกบุคคลอื่น เปนเด็ก หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใด ๆ จากฝาย หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น ลูกจางซึ่งเปนเด็ก ในกรณีที่นายจางจายเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ ใหแกลกจางซึ่งเปนเด็ก บิดา ู ในกรณีที่นายจาง ลูกจางซึ่งเปนเด็ก บิดามารดาหรือผูปกครอง มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลอื่น เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจาง หรือกอนถึง ของลูกจางซึ่งเปนเด็กจายหรือรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ เปนการ งวดการจายคาจางในแตละคราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซึ่งเปน ลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจางหรือกอนถึงงวดการจายคาจางใหแก เด็กนั้น และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตอง ลูกจางซึ่งเปนเด็กในแตละคราวมิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับ จายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนดเวลา” ลูกจาง ซึ่งเปนเด็กนั้น และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทน สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๑๐ จาก ๒๒
 11. 11. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) ดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตองจายใหแกลกจางซึ่งเปนเด็กตาม ู กําหนดเวลา มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน มาตรา ๖๕ ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งนายจางใหทํางาน “มาตรา ๖๕ ลูกจางซึ่งมีอานาจหนาที่หรือซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใด ํ อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ ดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตลูกจางซึ่งนายจางใหทํางาน ๖๓ แตลูกจางซึ่งนายจางใหทํางานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิไดรับ ตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)หรือ (๘) มีสทธิไดรับคาตอบแทนเปน คาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา ิ เงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา (๑) ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ (๑) ลูกจางซึงมีอานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง หรือการเลิกจาง ่ ํ การใหบําเหน็จ การลดคาจาง หรือการเลิกจาง (๒) งานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคา (๒) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถ ใหแกลกจาง ู และงานอํานวยความสะดวกแกการเดินรถ (๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวยความ (๓) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา สะดวกแกการเดินรถ (๔) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา (๔) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา (๕) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ (๕) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา (๖) งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํางานนอกสถานที่ (๖) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได (๗) งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือ (๗) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การ สภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานทีแนนอนได ่ ทํางานตามปกติของลูกจาง (๘) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาทีการทํางานปกติของลูกจาง ่ สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๑๑ จาก ๒๒
 12. 12. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) (๘) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (๙) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือ ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง” คาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลกจาง ู มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยลูกจางมิไดมีความผิด “มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา ๑๑๙ ใหนายจางจาย ตามมาตรา ๑๑๙ ใหนายจางจายคาจางใหแกลกจางสําหรับวันหยุด ู คาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุด พักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่ พักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐ ลูกจางพึงมีสิทธิ และรวมทั้งวันหยุดพักผอนประจําปสะสมตามมาตรา ๓๐ ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญา หรือนายจางเลิกจางไมวาการเลิกจางนั้นเปน กรณีตามมาตรา 119 หรือไมกตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุด ็ พักผอนประจําปสะสมที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐” มาตรา ๑๔/๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการ “มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมี ทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว โดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใชเหตุสุดวิสัย ผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการได ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวัน ตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัยตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ให ทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจาง นายจางจายเงินใหแกลกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานที่ลูกจาง ู ไมไดใหลูกจางทํางาน ไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวัน ลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่ง เริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ” สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๑๒ จาก ๒๒
 13. 13. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน มาตรา ๙๓ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่ “มาตรา ๙๓ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ ดังตอไปนี้ (๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดานสวัสดิการ (๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายแนวทางและ แรงงาน มาตรการดานสวัสดิการแรงงาน (๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ (๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ หรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (๓) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตละ (๓) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถาน ประเภท ประกอบกิจการแตละประเภท (๔) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรี (๔) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตอ (๕) ออกคําสั่งใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอก รัฐมนตรี (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น กลาวลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐ บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่ (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจ รัฐมนตรีมอบหมาย หนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย มาตรา ๙๔ ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๙๔ ใหนามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึง ํ ่ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใชบังคับกับ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม แรงงานโดยอนุโลม” สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๑๓ จาก ๒๒
 14. 14. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) มาตรา ๑๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๕/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ “มาตรา ๑๑๕/๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตาม มาตรา ๑๓๙ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจาง และสภาพการทํางานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป ทั้งนี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานสงแบบตามที่อธิบดีกําหนดใหนายจางภายในเดือนธันวาคม ของทุกป ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพการทํางานที่ไดยื่นไวตามวรรคหนึ่ง เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนันเปนหนังสือตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี ้ มอบหมายภายในเดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว” มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึงเลิก ่ “มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ู จางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ ดังตอไปนี้ (๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก (๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง นายจาง (๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย (๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย (๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๑๔ จาก ๒๒
 15. 15. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมายเหตุ (ฉบับรอประกาศใช) (๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย (๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวย อยางรายแรง กฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง (๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่ง นายจางไมจําเปนตองตักเตือน ของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมและนายจางไดตักเตือน เปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจําเปนตองตักเตือน หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางได หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด กระทําผิด (๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม (๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมี โดยไมมีเหตุอันสมควร วันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร (๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก (๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน ในกรณี (๖) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปน โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ กรณีที่เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปน เหตุที่เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบใน ขณะที่เลิกจาง นายจางจะยกเหตุนั้นขึ้นอางในภายหลังไมได มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางจะยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืน ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจาง อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัวนายจางตองแจง หรือครอบครัว นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบ ใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถา วันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถาลูกจางไมประสงคจะไป ลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวย ใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวัน ทํางานดวย ใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดโดยลูกจางมีสิทธิไดรับ นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี คาชดเชยพิเศษ โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับ ไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตาม ตามมาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๘ ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจาย สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย หนา ๑๕ จาก ๒๒

×