Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Styrning av IT infrastrukturella förvaltningsobjekt - På AB

7,636 views

Published on

Styrning av IT infrastrukturella förvaltningsobjekt
- Att leda stabilitet i en föränderlig värld.

Mats Engström, affärsområdes chef IT management, På AB

Published in: Business
  • Login to see the comments

Styrning av IT infrastrukturella förvaltningsobjekt - På AB

  1. 1. Styrning av IT infrastrukturella förvaltningsobjekt – Att leda stabilitet i en föränderlig värld Att förvalta, styra och leda IT infrastruktur med tillhörande kringtjänster har alltid varit och är en komplex verksamhet. Ofta får IT mycket kritik då verksamheten tycker att man inte får ut tillräcklig verksamhetsnytta av alla de resurser och investeringar som läggs på IT. pm3 ger en ypperlig möjlighet att få till en effektiv förvaltningsstyrning av inte bara verk- samhetsobjekt utan även IT infrastrukturella objekt. Detta sker självklart tillsammans med verksamheten som IT skall supporta. Verksamhetsstyrd förvaltning! Vad ska förvaltas? Samverkan & styrning med hjälp av pm3 www.pm3.se info@pm3.se 08 - 544 961 70 ©På i Stockholm AB Applikationsförvaltning Förvaltningsverksamhet Drift & underhåll (övervakning) Support (Service Desk) Resurs & kompetens- försörjning Processtöd och arkitektur Ledning IT arbetsplats IT-interna processer & verktyg Teknisk Plattform © På i Stockholm AB - www.pm3.se Linjeverksamhet pm3:s koppling till övrig IT styrning
  2. 2. Lyckas med infrastrukturella objekt För att lyckas med sin etablering och förvaltning av infrastrukturella objekt behöver man gå grundligt tillväga. Inom IT finns det ett antal andra modeller och ramverk som man måste förhålla sig till. Typiskt är samverkan mellan pm3 och ITIL där pm3 beskriver och styr vad som skall för- valtas och ITIL tar hand om hur det operativa arbetet skall bedrivas. pm3 • Omfattar vidmakthållande, vidareutveckling • Förvaltningsobjektet som utgångspunkt • Styr leveransen av förvaltningsprodukter med hjälp av målstyrning • Beskriver förvaltningsverksamhet som betonar en gemensam affär mellan verksamhetsparter och IT-parter ITIL • Omfattar vidmakthållande, vidareutveckling och nyutveckling • IT-tjänsten som utgångspunkt • Styr tjänsteleveransen med hjälpkontrakt (SLA) och processer • Beskriver processer, funktioner och rutiner för att bedriva det dagliga arbetet, i första hand inom IT-organisationer Samverkan & styrning med hjälp av pm3 www.pm3.se info@pm3.se 08 - 544 961 70 ©På i Stockholm AB Styrning av IT infrastrukturella förvaltningsobjekt Mats Engström - På AB Kartläggning av nuläge inom organisation, roller och ansvar, proceccer, avtal och tjänster Skapa en fördjupad förståelse för samband mellan IT och verksamhet Definera och skapa en tydlig koppling till övergripande verksamhets- och IT-strategier Ta fram en väl förankrad målbild för förändringsprogrammet och skapa en kommunikationsplan Riktade åtgärder genomförs på utvalda områden med syftet att integrera befintliga processer, roller & ansvar och arbetssätt med förvaltningsverksamheten. Identifiera och dokumentera nya arbetssätt som krävs i den nya strukturen Definera/inventera IT tjänster i relation till förvaltningsprodukter Koppla livscykelhantering av tjänster/förvaltningsprodukter mot förvaltningsplaner En analys av företagets behov av ett ramverk för styrning och ledning av sourcing leverantörerna En process struktur baserad på vedertagna Best Practies (COBIT, ITIL och CMMI) och verksamhetens behov Nulägesbeskrivning Förändringsstrategi Ny struktur Förvaltningsprodukter VS IT-tjänster Leverantörsstyrning pm3:s koppling till övrig IT styrning
  3. 3. Relation till övriga förvaltningsobjekt Figuren nedan illustrerar en Förvaltningsobjektarkitektur (FOA). Här ser du hur de infrastrukturella förvaltningsobjekten relaterar till övriga förvaltningsobjekt. LabbKärnverksamhet Stödverksamhet IKT-verksamhet Ansökan och anmälan Ärende och dokumenthantering Intern och extern kommunikation Ledning och stöd IT arbetsplats IT-interna processer och verktyg Teknisk plattform Tillsyn Effektiv verksamhetsstyrd förvaltning För att skapa en effektiv verksamhetsstyrd förvaltning av IT infrastrukturella objekten behövs; • Enhetligt och strukturerat arbetssätt • Klargjorda roller och ansvar • Målstyrt förvaltningsarbete enligt överenskommelse • Gemensam styrning och prioritering av förvaltningsaktiviteterna både inom verksamhet och IT • Möjlighet att synliggöra verksamhetsnyttan av IT Vid pennan Mats Engström, På AB, affärsområdeschef - IT management, mats.engstrom@pm3.se Mats Engström har 30 års erfarenhet inom ledning och styrning, effektivisering av IT, processer och organisationer. Mats har även erfarenhet av att handleda andra konsult- er som kvalitetsansvarig och mentor. Mats har arbetat i roller som chef, processledare, rådgivare till IT-chefer samt som kvalitetsansvarig. Idag är Mats affärsområdesansvarig IT Management hos På AB. Samverkan & styrning med hjälp av pm3 www.pm3.se info@pm3.se 08 - 544 961 70 ©På i Stockholm AB Styrning av IT infrastrukturella förvaltningsobjekt Mats Engström - På ABpm3:s koppling till övrig IT styrning

×