Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Presentación

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Tema 7 busqueda de emprego
Tema 7 busqueda de emprego
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 92 Ad

More Related Content

Similar to Presentación (20)

Advertisement

Presentación

 1. 1. Ciclo Formativo de Grao Medio Xestión Administrativa
 2. 2. 1. Situación actual do mercado laboral. 2. O proxecto profesional. 3. A procura de emprego. 4. O proceso de selección. 5. Instrumentos relacionados coa busca de emprego. 6. As probas de selección. 7. O traballo en Europa.
 3. 3.  Circunstancias complicadas  Moitas persoas en situación de desemprego  Dificultades:  Externas:  O emprego é escaso  Demanda superior á oferta  Empresas esixen cada día máis  Probas de selección cada vez máis complicadas  A sorte
 4. 4.  Internas:  Inseguridade fronte ó problema de atopar traballo nun mercado descoñecido  Estado emocional baixo (intranquilidade económica, pasividade…)  Preocupación por a realización das probas de selección  Reducción das relacións persoais  Necesidade de adecuación da formación ós teus intereses e aptitudes, tendo unha viabilidade laboral  Experiencia necesaria para o posto de traballo desexado  Actitude no proceso de selección
 5. 5.  Factores persoais/profesionais  Planificar o proceso de busca de emprego  Desenvolver unha estratexia  Selección de obxectivos a alcanzar
 6. 6.  Ter unha actitude activa:  Métodos activos de busca de emprego:  Estar en contacto cunha oficina pública de emprego co fin de atopar traballo  Estar en contacto cunha oficina privada (ETT…)  Enviar unha candidatura directamente aos empleadores  Indagar a través de relacións persoais, por mediación de sindicatos…  Anunciarse ou responder a anuncios de periódicos  Estudar as ofertas de emprego
 7. 7.  Distintos camiños e ferramentas para acadar o logro dos obxectivos laborais desexados.  Na súa elaboración débese:  Ser realista  Centrarnos en postos de traballo concretos  Revisalo periodicamente
 8. 8.  Definición do obxectivo  Autocoñecemento  Contexto formativo  Contexto laboral  Itinerarios formativo e profesional
 9. 9. Proxecto Itinerarios Obxectivo profesional Contexto Contexto Autocoñecemento laboral formativo - Capacidades - Formación - Mercado de profesional traballo - Actitudes - Formación para o - Sector produtivo - Intereses emprego - Medio profesional - Situación persoal - Outros estudos - Perfil profesional
 10. 10.  Capacidades ou aptitudes  Habilidades que nos fan especialmente aptos para realizar certas tarefas  Actitudes  O que eu creo, sinto e como me comporto ante unha circunstancia concreta
 11. 11.  Intereses e expectativas  Prioridades que orientan as eleccións do individuo  Situación persoal e familiar  Circunstancias persoais que condicionan a preferencia ou elección dun determinado posto de traballo
 12. 12. As empresas buscan… As empresas non queren… Actitudes - Iniciativa. -Pasividade. -Traballo en equipo. - Individualismo. -Seguridade. - Inseguridade. -Trato agradable. - Agresividade. - Flexibilidade. - Rixidez. - Disciplina. - Indisciplina. - Motivación. - Motivación exclusivamente - Imaxe correcta e aseada. económica. - Imaxe desamañada ou excesivamente rechamante. Aptitudes -Nivel de estudos axeitado. -Excesivo ou insuficiente nivel de -Capacidade organizativa. estudos. - Carácter desordenado
 13. 13. Como son? Que aptitudes teño? Cales son as miñas motivacións? Autoanálise para a busca de emprego Que formación teño? Que experiencia posúo? En que tipo de empresa me gustaría traballar? Pensar en obxectivos a longo, medio e curto prazo En que condicións? Qué nivel de responsabilidade desexo?
 14. 14.  Pasos:  Pensa nos traballos que che interesan.  Observa a tendencia do mercado laboral.  Analiza as características necesarias para ese tipo de traballo, observa si ti as posúes ou se debes adquirilas.
 15. 15.  Pensa na formación necesaria para exercer eses traballos, compáraa coa que ti tes.  Analiza cal é a experiencia necesaria para poder exercer eses traballos, compáraa coa que ti tes.  Decide que empregos aceptarías neste momento.
 16. 16.  ¿Crear o noso propio negocio ou traballar por conta allea?  Traballar por conta allea:  Administración pública.  Empresa privada.
 17. 17.  Vantaxes:  Seguridade no emprego.  Inconvenientes:  Dureza e dificultade das probas.  Elevada competencia en relación co número de prazas.  Moito tempo para prepararse.
 18. 18.  Persoal funcionario:  De carreira:  Traballo permanente, tras superar as oposicións.  Eventuais:  Nomeados para realizar un traballo específico ou para desempeñar un posto de confianza durante un tempo determinado. Seleccionados e cesados libremente por as autoridades correspondentes.  Interinos:  Ocupan unha praza , ata que esta sexa ocupada por un funcionario de carreira. Acceden mediante bolsas de traballo (listas de persoas ordeadas en función do currículo e dos traballos realizados en institucións públicas)
 19. 19.  Persoal laboral:  Empregados dalgunhas entidades públicas contratados de acordo coa lexislación laboral, igual ca un traballador da empresa privada.
 20. 20.  Publicación no Boletín Oficial correspondente da OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO.  Onde buscar as convocatorias das prazas?  Para os organismos da Comunidade Europea, no “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (D.O.C.E)  Para a Administración do Estado, no “Boletín Oficial do Estado” (B.O.E)
 21. 21.  Para a Administración Autonómica, no Diario Oficial da Comunidade Autónoma (Galicia- D.OG.)  Para as Deputacións Provinciais e Administracións Locais (Concellos, no “Boletín Oficial de la Provincia” (B.O.P)
 22. 22.  Oposición:  Realización dunha serie de probas escritas e/ou orais sobre o temario que estableza a convocatoria.  Concurso de méritos:  Cualificación de méritos achegados polos aspirantes segundo os criterios e baremos (puntuación) establecidos na convocatoria.  Concurso oposición.  Sistema mixto que combina os sistemas anteriores.
 23. 23.  1. Buscar as ofertas de emprego  Convocatoria:  Nº de prazas ofertadas.  Requisitos e condicións.  Os temarios.  Composición do tribunal.  Instrumentos e criterios de cualificación.  O calendario de realización das probas.
 24. 24.  2. Comprobar se se cumpren os requisitos de acceso á convocatoria.  Obrigatorios:  Nacionalidade: Española, ou en determinados sectores da función pública, de calquera país da U.E.  Idade mínima: 18 anos.  Titulación: A mínima esixida na convocatoria.  Condicións físicas: Non ter impedimentos para exercer ese tipo de traballo.  Dereitos Administrativos: Non haber sido separado por expediente disciplinario de ningunha Administración Pública.
 25. 25.  3. Cumprimentar unha instancia:  No prazo establecido (normalmente 20 días despois da publicación da convocatoria)  4. Confirmar a admisión da solicitude:  A Administración Pública, publicará unha lista de admitidos.  5. Preparar as oposicións:  Seleccionar o material adecuado e distribuír o tempo de estudo.  6. Verificar a superación:  Publicarase oficialmente a relación das persoas que aprobaron e súa cualificación.
 26. 26. A1: Título universitario de grao, ou outro que a lei esixa Grupo A A2: Título universitario de grao, ou outro que a lei esixa. Grupo B Título de técnico Superior. C1: Título de bacharelato ou técnico. Grupo C C2: Título de graduado en educación secundaria.
 27. 27. • O boletín oficial anuncia os postos vacantes na administración pública para Oferta emprego cada grupo e administración. público • Informa dos requisitos que teñen que cumprir os candidatos, prazos, criterios de valoración de méritos, contidos dos temarios, que probas haberá que Convocatoria realizar e calquera outra formalidade importante. • Transcorrido o prazo sinalado na convocatoria, publicarase a listaxe de Publicación de admitidos ao procedemento de selección. listas provisionais
 28. 28. • 4º. Son designados os tribunais que xulgarán o procedemento Anuncio e realización selectivo, así como a data, o lugar e a hora de celebración das probas. das probas • 5º. Pode ser: Oposición, Concurso e Concurso-Oposicón. Proceso de selección • 6º. Os que superen o proceso selectivo serán nomeados funcionarios en prácticas ata que superen o período de proba que Período de prácticas establece a convocatoria. • 7º. Superado o período de prácticas tomará posesión como Nomeamento funcionario de carreira.
 29. 29.  Conseguir información sobre o maior número de postos de traballo.  Podemos atopar un posto de traballo:  Respondendo a ofertas de emprego xa existentes.  Comunicarlle as empresas o noso desexo de traballar con elas.  O mercado de traballo:  Mercado aberto: as ofertas de emprego saen publicadas.  Mercado oculto: as ofertas non saen publicadas.
 30. 30.  Para a busca de ofertas de emprego usaremos as seguintes fontes de información:  Públicos:  Oficinas de emprego.  Axencias de colocación local.  Centros xuvenís.  Privados:  Empresas de traballo temporal.  Consultoras de RRHH.  Outras institucións.  Axencias privadas de colocación.
 31. 31.  Outros:  Internet.  Prensa.  Boletíns oficiais.  Contactos persoais.  Centros educativos.  …
 32. 32.  Servizo Público de Emprego Estatal (INEM), máis os das comunidades autónomas que teñen transferidas as políticas activas de emprego (excepto País Vasco, e Ceuta e Melilla)  Funcións:  Mediar entre ofertantes e demandantes de emprego.  Informar e asesorar sobre as posibilidades de emprego.  Formar os traballadores mediante cursos de formación profesional para o emprego (formación non oficial).  Pagar as prestacións por desemprego, se é o caso.  Servizos de orientación profesional.
 33. 33.  Requisitos para inscribirse como demandante de emprego:  Ser español ou estranxeiro con permiso de traballo.  Ter 16 anos ou máis.  DNI, tarxeta de identidade ou pasaporte en vigor para españois ou nacionais da UE.  Cartilla da Seguridade Social se traballaches con anterioridade.  Titulacións académicas que posúas. TARXETA DE DEMANDANTE  Certificado de discapacidade se é o caso. DE EMPREGO
 34. 34.  Obrigacións:  Renovar a tarxeta de demandante de emprego.  Comunicar calquera variacións nos datos.  Acudir ás entrevistas de traballo.
 35. 35.  Son empresas que poñen á disposición doutra, chamada “empresa usuaria”, con carácter temporal, traballadores/as seleccionados e contratados por elas.  Responsabilízanse da formación e cualificación dos traballadores/as.  Correspóndelles o pago dos salarios e das cotas da seguridade social do persoal que cedan.
 36. 36.  Ilegal que os traballadores paguen calquera cantidade por ser seleccionados, contratados ou por recibir información.  Contan con bases de datos entre os cales fan a selección para cubrir as ofertas que reciben.  Para formar parte da base de datos debes:  Enviar ou entregar o teu currículo.  Cubrir un formulario de solicitude.
 37. 37.  Importante vía de acceso ao mercado laboral cando non se conta con experiencia previa.  Unha oportunidade para establecer contactos útiles cara ó futuro.  Posibilidade de enlazar contratos temporais ou de optar a un posto de traballo fixo a través dun temporal.
 38. 38. Funcións Axencias Son empresas privadas que, sen ánimo de lucro, colaboran cos Privadas de servizos públicos de emprego nas políticas de colocación. Tanto o colocación empresario como o traballador deben pagar polos gastos ocasionados. Consultoras de Empresas privadas que levan a cabo o proceso completo de selección de selección de traballadores para a empresa que solicita os seus persoal servizos. Ao igual que as oficinas públicas de emprego, contan cunha base de datos propia de empresas e traballadores á cal pode enviarse o currículo. Outras Sindicatos, asociacións empresariais e profesionais, Cámaras de institucións Comercio, centros de estudantes e outras institucións xestionan bolsas de emprego que convén ter en conta.
 39. 39.  Rede de amigos/as, coñecidos/as e contactos persoais:  Técnica máis efectiva para entrar no mercado laboral.  As empresas evitan o proceso de pór en marcha todo o sistema de selección.  Bolsas de emprego:  Nelas recóllense os expedientes académicos das persoas que realizaron estudos nos colexios, institucións, academias, etc., poñéndoos a disposición das empresas para seren consultados co fin de cubrir en calquera momento unha vacante.  Prensa e revistas especializadas.  Prácticas en empresas.
 40. 40.  Uso dos portais web especializados na publicación de ofertas e demandas de emprego.  Gran cantidade de información.  Acceso a servizos adicionais como asesoramento ou bolsas.  Cada vez máis empresas utilizan os servizos dos portais de emprego para publicar as súas ofertas de traballo.
 41. 41.  Vantaxes:  Acceso a un maior número de ofertas.  Comunicación inmediata e rápida.  Axuste instantáneo do perfil.  Rápido acceso aos servizos adicionais.  Aloxamento de datos.  Dispoñibilidade desde calquera ordenador con acceso a Internet.
 42. 42.  Tomar a iniciativa e crear a oferta de traballo en vez de responder a unha xa existente.  O candidato presenta o seu currículo, xunto cunha carta de presentación, nas empresas que lle interesan.  Vantaxes:  Menos aspirantes ao posto.  As empresas poden ofrecer información de primeira man sobre o sector profesional.  Incorporación dos datos dos candidatos nos ficheiros da empresa.
 43. 43.  Medios para presentala:  Redes sociais: a través de amigos, coñecidos e familiares.  Carta de autocandidatura: personalizada, breve e directa; exprésase o desexo de entrar a formar parte dos procesos de selección de persoal.  Visita persoal: Demostra iniciativa, pero pode ser difícil contactar co responsable de persoal.
 44. 44.  Proceso que, trala análise detallada dun posto determinado elixe de entre un grupo de candidatos/as, á persoa máis capacitada para o emprego.  O anuncio na prensa constitúe un dos medios de recrutamento máis frecuentes.
 45. 45.  Elementos das ofertas de emprego na prensa:  Empresa ou entidade que ofrece o emprego.  Profesión, ocupación ou posto que se ofrece.  Esixencias da empresa con respecto ó traballador/a (nivel de estudos, formación necesaria, experiencia…) “Requírese”/ “Precísase”.  Características do posto de traballo (condicións de traballo, contorno laboral…) “Ofrécese”.  Aspectos que se valoran a maiores. “Valórase”.
 46. 46.  1. Preselección:  Faise unha primeira “escolla” co fin de quedarse con aqueles que máis lle interesen a empresa.  Currículo Vitae e Carta de Presentación.  Pode realizarse, tamén, unha pequena entrevista.  A continuación seguirá o proceso convocando ós candidatos/as preseleccionados.
 47. 47.  2. Selección:  Obtención da máxima información do candidato/a.  Probas que lle permitan a empresa avaliar as aptitudes e capacidades dunha persoa, as características da personalidade, os intereses …  Entrevista persoal.  Posibilita que a empresa encontre as persoas axeitadas para desempeñar os distintos postos de traballo.
 48. 48.  Currículo Vitae e Carta de Presentación.  O fin último é acceder á entrevista de selección.  Importante adaptalos ás características dos postos de traballo desexados, así como actualizalos incluíndo a experiencia e a formación que se vaian adquirindo.
 49. 49.  Obxectivo:  proxectar unha impresión favorable do candidato.  Espertar o interese de quen vai recibir o CV  Aumentar as posibilidades de ser chamados para unha entrevista.  Debe acompañar sempre ao currículo vitae.  Tipos básicos de carta:  Carta de autocandidatura  Carta de resposta a unha oferta de emprego
 50. 50.  Partes:  Introdución: Especifica o motivo polo que se envía o currículo.  Venda do candidato/a: reflectir que o candidato/a reúne todos os requisitos para ocupa-lo posto de traballo nesa empresa. Non hai que repetir os datos que están no currículo.  Conclusión: solicitude dunha entrevista e despedida.
 51. 51. Emisor ……………………………………………… Lugar e data …………………………. Destinatario …………………………………….. Referencia ou asunto ……………… Saúdo ………………………………….. Introdución ……………………….. Exposición ………………………. Conclusión ……………………….. Despedida ……………………….. Sinatura
 52. 52.  Expresións frecuentes:  Encabezamentos:  “Tal e como acordamos por teléfono”, “Atendendo a súa solicitude …, adxunto remítolle …”, “Diríxome a vostede co fin de …”.  Despedidas:  “Desexando que a información facilitada sexa do seu interese, aproveito a ocasión para enviarlle un cordial saúdo”; “Atentamente”; “Reciba un cordial saúdo”; “Sen outro particular, lémbrolle que quedo a súa disposición para ampliar toda a información que considere oportuna”, etc …
 53. 53.  Algunhas recomendacións:  Personaliza as cartas, dirixidas a unha persoa con poder de decisión ou no seu caso ó Departamento de RRHH ou Selección de Persoal.  Escribe en primeira persoa e en positivo.  Deixa amplas marxes e separa os parágrafos.  A ordenador (excepto que a soliciten manuscrita).  Coida a ortografía, a redacción, a claridade de ideas.
 54. 54.  Texto claro, breve e conciso.  Non é recomendable engadir posdatas.  Evita siglas e abreviaturas.  Non grampes a carta ao currículum.  Envía o orixinal da carta firmado e conserva unha copia.  Escribe cartas diferentes segundo o tipo de empresa da que se trate. Adapta a carta a cada posto de traballo.
 55. 55.  Principal ferramenta para buscar traballo.  Documento que resume de forma clara os datos persoais, académicos e profesionais dun traballador/a.  Obxectivos:  Presentar e dar información sobre o candidato.  Captar a atención e interese do empregador para ser citado a unha entrevista posterior.  Pódeche permitir continuar no proceso de selección ou pecharche as portas.
 56. 56. Tipo Características e recomendacións de uso É o modo máis usual. Sinala e relaciona os estudios e experiencias Cronolóxico profesionais empezando pola máis antiga e rematando pola máis actual. Recomendable cando non hai grandes períodos de inactividade formativa e/ou laboral. Ó contrario que o cronolóxico, secuencia os datos do máis recente ó Inverso máis antigo. Recomendable en caso de períodos de inactividade ou cando desexamos resaltar as últimas experiencias formativas e/ou académicas. Destaca as actividades e funcións desenvolvidas por bloques Funcional independentes. Recomendable cando se trata de abranguer a maior variedade posible de empresas e postos de traballo.
 57. 57.  Datos persoais:  Nome e apelidos, data e lugar de nacemento, D.N.I, enderezo, teléfono/s, correo electrónico.  Formación académica:  Estudios e titulación, especificar o nivel máis alto acadado, centro de estudios, data de finalización e localidade.
 58. 58.  Formación complementaria:  Cursos, conferencias, seminarios, … de especialización relacionados co traballo ó que se opta ou coa titulación que se aporta.  Non se farán constar aspectos como manualidades, piano, pintura, … (excepto relación co posto de traballo).  Especificar institución organizadora, lugar, data de realización e as horas.
 59. 59.  Experiencia profesional:  Nome e actividade económica da empresa, datas e duración do contrato, posto ocupado, resumen breve das tarefas realizadas, persoas ó seu cargo, proxectos.  Se non tes experiencia: PRÁCTICAS en empresas realizadas durante os teus estudios.  Idiomas:  Grado de coñecemento (alto, medio ou básico).  Títulos e estancias no estranxeiro.
 60. 60.  Informática:  Dominio de sistemas operativos (usuario, avanzado ou experto)  Programas informáticos coñecidos.  Outros datos:  Datos interesantes para o posto de traballo.  Por exemplo: Publicacións, premios, dispoñibilidade horaria e xeográfica, etc.  Opcional fotografía tamaño carné.
 61. 61.  Pódense ordenar os contidos de distintas formas.  Por exemplo: Opcións para ordenar os contidos do currículum Opción 1 Opción 2 Opción 3 -Datos persoais -Datos persoais -Datos persoais - Historial académico -Datos profesionais - Experiencia profesional -Datos profesionais - Historial académico - Formación - Idiomas - Outros datos (idiomas, complementaria - Informática informática, etc.) - Historial académico
 62. 62.  Sobre o contido:  Breve. Non debe exceder de dúas páxinas.  Linguaxe clara e directa. Non expresar opinións nin xuízos.  Nunca escribas datos falsos.  Expresa con precisión datos e fechas.  Non mencionar termos económicos.  Facelo a medida da oferta á que se acude.
 63. 63.  Sobre a presentación:  Escrito a ordenador, salvo si se especifica o contrario.  Pódense usar negriñas, subliñados,… sempre que non se usen formatos demasiado orixinais.  Non cometer faltas de ortografía, acentos e signos de puntuación. Coidar a limpeza e a redacción.  Enviar orixinais, nunca fotocopias.
 64. 64.  Non debe estar asinado, aínda que se debe expresar o lugar e a data.  Non incluír copias de documentos como: diplomas, cartas de referencias …  Gardar sempre unha copia do currículum enviado coa carta de presentación e arquivalas.  Papel con formato DIN A4 por unha soa cara.  Respecta as marxes: 3 cm. marxes superior e esquerdo, e 1,5 dereito e inferior.
 65. 65.  Sobre a selección de información:  Se non tes experiencia laboral demostrable, relaciona prácticas non laborais, voluntariados, etc.  Se non cumpres algún requisito da oferta de traballo, destaca os requisitos que si cumpras e omite os que non cumpras.  Se prevés que algunha información pode xerar prexuízos, non ha escribas no currículum.
 66. 66.  Organización eficaz.  Permitiranos recordar:  Solicitudes de emprego realizadas.  Empresas as que nos diriximos.  Características dos postos de traballo e os perfiles persoais correspondentes.  Cada persoa confecciona a súa propia axenda de busca de emprego.
 67. 67.  Recomendacións:  Elixir o lugar desde onde se realizará a chamada. Nunca un sitio ruidoso.  Nunca chamar a un domicilio particular.  Realizar un esquema dos asuntos a tratar antes de chamar, facelo con documentos diante, papel e bolígrafo.  Pronunciar claramente, non falar moi rápido.  Orden da presentación: presentación, motivo da chamada, conclusión, agradecemento e despedida.
 68. 68.  Entrevista e test psicotécnicos.  Primeira oportunidade de tomar contacto persoal cos que te seleccionaron.  Obxectivo:  Determinar a idoneidade dos candidatos.
 69. 69.  Probas profesionais:  Avalían a capacidade profesional do candidato (ata que punto unha persoa coñece un determinado traballo).  Comproban a formación, coñecementos, dominio do posto, etc.  Úsanse cando as tarefas do posto son específicas ou técnicas.  Teóricas ou prácticas.  Probas psicotécnicas:  Probas estandarizadas que miden a conduta do candidato a partir da comparación coa poboación á que ese individuo pertence.
 70. 70.  Test de intelixencia ou aptitude:  Pretende medir distintas capacidades que se consideran importantes para desempeñar o posto.  Pretenden analizar o que o candidato/a pode aprender.  Por exemplo: test de intelixencia abstracta, de capacidade administrativa…
 71. 71.  Por exemplo: Proba Qué mide? Habilidade numérica Axilidade para realizar cálculos, capacidade para comprender relacións numéricas. Razoamento verbal Comprensión de conceptos expresados a través de palabras, capacidade de abstracción ca linguaxe. Capacidade verbal Habilidade para expresarse oralmente e por escrito, habilidade para persuadir aos demais. Percepción Axilidade perceptiva, capacidade para captar obxectos no espazo. Habilidade espacial Capacidade para manexar e distribuír obxectos no espazo. Memoria e atención Capacidade para concentrarse e recordar datos.
 72. 72.  Probas de personalidade:  Intentan detectar rascos como a responsabilidade, introversión, extraversión, autocontrol,…  Probas de intereses:  Tratan de medir as preferencias ou intereses dunha persoa. Unha persoa que teña intereses nunha tarefa determinada terá máis éxito.  Test de cultura xeral:  Avaliar os coñecementos dos candidatos/as.  Habituais nos postos de traballo que requiren trato co público.  Leer periódicos , revistas, libros …
 73. 73.  Probas de grupo:  Obsérvase a conduta do individuo nunha situación non predeterminada e con outras persoas que non coñece.  Pódese estudar: cooperación-competitividade, liderazgo, capacidade de iniciativa, etc.  Probas proxectivas:  Buscan o coñecemento dos rascos máis ocultos da personalidade.  Son totalmente distintas das outras probas.
 74. 74.  Acude a proba descansado e relaxado.  Escoita atentamente as instrucións e le con atención. Pregunta en caso de dúbida.  Aproveita o máximo o tempo, soen ter un tempo limitado.  Non te precipites o responder, pero tampouco te pares demasiado.  Non mintas, son frecuentes as “escalas de sinceridade”.  Si te paralizas nalgún ítem, pasa ó seguinte.
 75. 75.  No caso de que non te elixan non penses que os resultados foron malos. Estes son relativos a un posto de traballo e a un conxunto de persoas.  O resultado depende das túas facultades e das características do posto de traballo ó que es candidato/a.  Podes ser máis axeitado para un posto que para outro.
 76. 76.  Fase decisiva do proceso de selección.  Obxectivo:  Contrastar e ampliar a información do currículo.  Avaliar a personalidade e as motivacións do candidato/a.  Determinar a idoneidade do candidato/a.  Informar o candidato/a sobre as condicións do posto de traballo.
 77. 77.  Partes:  Preparación:  Entrevistador/a: repasa o currículo, as puntuacións nas probas…  Candidato/a: debe buscar información da empresa, características do posto de traballo, e preguntas que pode realizar.  Desenrolo:  Entrevista.  Avaliación:  Entrevistador/a formula as conclusións sobre o candidato/a.  Entrevistado/a debe avaliar a entrevista.
 78. 78. Tipo de Características entrevista Directiva O entrevistador segue un formulario que deixa pouco espazo á espontaneidade. Adoitan ser moitas preguntas con respostas curtas. Libre Aínda que o entrevistador dirixe a conversación non hai un guión prefixado. A utilización de preguntas xerais e respostas amplas permite deducir as características persoais do entrevistado. Mixta É a modalidade máis utilizada. Combina a directiva (por exemplo, para comprobar os aspectos profesionais) e a libre (para avaliar a personalidade) De tensión Caracterizase porque se realizan preguntas agresivas e provócanse situacións embarazosas. Soen estar dirixidas a postos de responsabilidade. De grupo Varios entrevistadores fan preguntas o candidadato.
 79. 79.  Preparación:  Informarse sobre a empresa (sector, posto de traballo…)  Repasar o CV. Non te esquezas de levar unha copia.  Preparar respostas informadas e convincentes sobre temas habituais nunha entrevista de selección.
 80. 80. Temas Posibles respostas Salario Se se trata do primeiro traballo débese insistir en que traballar e demostrar valía é a prioridade. O que marque o convenio. Cualificacións Se as notas non son boas pódese atribuír á falta de inmadurez ou que non o representan a un. Preguntas A contestación debe ser cordial e sen agresividade. Se son persoais demasiado persoais pódese argumentar falta de relevancia. Non saber que Realizar unha pausa, pensar a resposta e responder sen contestar precipitarse. Demasiado novo Ausencia de responsabilidades para poder centrarse na empresa e unha grande ilusión por o traballo. Razóns para a Poñer en relación as características do posto co perfil contratación profesional. Falta de A experiencia súplese con potencial, ilusión e ganas de traballar. experiencia Preguntas sobre Non fales mal de nada nin de ninguén. Non ten credibilidade anteriores quen traizoa a confianza de antigos xefes ou empresas. traballos
 81. 81.  O desenvolvemento da entrevista:  Deseñado para que o candidato/a revele os aspectos máis importantes do seu carácter.  Importante mostrar madureza, sociabilidade, entusiasmo por o traballo e unha ambición profesional moderada.
 82. 82.  Ten en conta os seguintes consellos:  Sé puntual, sen chegar tarde nin demasiado pronto.  Escoita atentamente e mira a forma de reaccionar do entrevistador.  Se hai parénteses no teu currículo argumenta sempre aspectos positivos.  Séntate correctamente e mantén unha postura axeitada.  Non invadas o espazo persoal do entrevistador.  Pensa as respostas antes de falar, pero non en exceso.  Se non entendes unha pregunta, solicita que a aclaren.
 83. 83.  Non empregues palabras malsoantes, modismos, …  Debes ser diplomático, non emitas xuízos de valor.  Sé persuasivo, fala dos beneficios da empresa en caso de que te contraten.  O entusiasmo, o interese,… valóranse positivamente.  Permanece tranquilo e intenta manter o contacto ocular co entrevistador.  Fai preguntas relevantes. Tes que dar a entender que te informaches da empresa.
 84. 84.  Non debes:  Xogar con chisqueiros, botóns, bolígrafos …  Non acudas acompañado dun amigo, parella, pais …  Non fales demasiado.  Non contestes con monosílabos.  Non te enfades.  Ao porque?, nunca contestar “porque si”. Aclara as respostas.  Non preguntar “por que queres saber iso?”
 85. 85.  Non critiques ao teu xefe/a anterior nin aos compañeiros.  Non sexas irónico.  Non digas que non tes defectos. Explica os máis inocuos e suavízaos.  Non te vendas esaxeradamente.  Non contestes a pregunta “por que lle interesa o posto ofertado?” con un “porque non teño traballo”.  Non saques o tema do salario, agarda a que o entrevistador fale diso. Se non menciónao o remate da entrevista.  Non fales da túa vida persoal.
 86. 86.  Técnica usada para a selección de persoal.  Situación na que a un grupo de candidatos se lles propón un caso para que o resolvan de común acordo, nun tempo límite.  Pódese observar as características persoais dos candidatos: timidez, liderazgo, agresividade, aptitudes comerciais, etc.
 87. 87.  Recomendacións:  Participa activamente. Non te limites a apoiar as opinións dos demais.  Escoita todo o que din os teus compañeiros.  Argumenta as túas opinións.  Coida o aspecto persoal.  Respecta o turno e as opinións de todas as persoas.  Non sexas cabezota.  O máis importante non é o acordo final, se non o modo en que se traballa e se toman decisións.
 88. 88.  A integración de España na UE:  A liberdade de circulación para desprazarse, residir e traballar en calquera dos países membros da UE.  A igualdade de dereitos con respecto aos traballadores.  Para facilitar a mobilidade dos traballadores dentro do espazo europeo:  A REDE EURES  EUROPASS
 89. 89.  Comisión Europea e os servizos públicos de emprego dos países do Espazo Económico Europeo (EEE).  Obxectivo:  Axudar para que a libre circulación de traballadores sexa unha realidade.  Funciona como un servizo público de emprego de nivel europeo.  Conta cun portal de Internet desde o cal se pode buscar emprego en 31 países europeos.
 90. 90.  Conxunto de documentos que comunican de forma clara e simple as aptitudes, titulacións e certificacións dun traballador.  Os documentos que o integran teñen o mesmo formato e presentación en calquera dos países do EEE.  Calquera empresario pode coñecer a experiencia laboral dun traballador e as súas aptitudes.
 91. 91.  Documentos que o integran:  Curriculum vitae Europass.  Pasaporte de linguas Europass.  Documento de mobilidade Europass.  Suplemento Europass ao título de técnico ou ao certificado de profesionalidade.  Suplemento Europass ao título superior.

×