โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

6,072 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 1. 1. ณัฐญาภรณ์ มีลาภ ม.4/8 เลขที่ 7
 2. 2. “ การจะเป็นเสือนั้นไม่สาคัญ สาคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชู้ตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง ” ณัฐญาภรณ์ มีลาภ ม.4/8 เลขที่ 7
 3. 3. ขุดสระกักเก็บน้้า จ้านวน 30% ของพื้นที่ ส่วนที่สอง ปลูกข้าว จ้านวน 30%ของพื้นที่ ส่วนทีสาม ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น และส่วนที่สี่ เป็น พื้นที่ที่ใช้สร้างสิ่งปลูกสร้าง ่เช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฉาง จ้านวน 10% ของพื้นที่ จ้านวนสัดส่วนของพื้นที่นี้ทั้งหมดสามารถปรับเพิ่มหรือลด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง ่เช่นครอบครัวหนึงมีสมาชิกจ้านวน 4 คน พื้นที่มีแหล่งน้้าใช้ได้ตลอดทั้งปี แต่ดินมีความ ่อุดมสมบูรณ์การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการท้าการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร โดยการแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่หนึงต่้าก็ควรปรับลดพื้นที่ขุดสระ และเพิ่ม ่พื้นที่นาข้าวเพื่อให้มีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี ณัฐญาภรณ์ มีลาภ ม.4/8 เลขที่ 7
 4. 4. พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง จานวน 3.6 ไร่ (30%)ขุดสระกักเก็บน้้าจ้านวน 2 สระ สามารถกักเก็บน้้า ได้รวม 10,455 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอ ต่อการน้าน้้ามาใช้ ในการท้าการเกษตรได้ทั้งปีแต่การผันน้้ามาใช้นั้น ยังคงต้องใช้เครื่องจักรกลในการสูบน้้ามาใช้ ท้าให้สูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงจ้านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ถ้าสามารถลดการใช้พลังงานลงได้หรือ หาพลังงาน เชื้อเพลิงอื่นทดแทน หรือมีการวางแผนการใช้น้า เช่น หากพื้นที่มีระดับที่ต่างกันมาก สามารถวางท่อน้าน้้าออกมาใช้โดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้้าและน้้ามัน เป็นการจัดการท้าให้ต้นทุนการเกษตรลดลงได้ในระยะยาว ณัฐญาภรณ์ มีลาภ ม.4/8 เลขที่ 7
 5. 5. พื้นที่ส่วนที่สอง 3.6 ไร่ (30%) ใช้ปลูกข้าว ด้าเนินการในปี 2547 เตรียมดิน หว่านกล้าและปักด้าโดยใช้ข้าวจ้าวหอมมะลิ 105 จ้านวน 40 กิโลกรัมท้าการก้าจัดวัชพืชในนาข้าว โดยการถอน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 20 – 0จ้านวน 30 กิโลกรัมและปุ๋ยเคมีสูตร 40 – 0 – 0 จ้านวน 30 กิโลกรัม ณัฐญาภรณ์ มีลาภ ม.4/8 เลขที่ 7
 6. 6. พื้นที่ส่วนที่สอง 3.6 ไร่ (30%) ใช้ปลูกข้าว ด้าเนินการในปี 2547 เตรียมดินหว่านกล้าและปักด้าโดยใช้ข้าวจ้าวหอมมะลิ 105 จ้านวน 40 กิโลกรัม ท้าการก้าจัดวัชพืชในนาข้าว โดยการถอน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 20 – 0 จ้านวน30 กิโลกรัมและปุ๋ยเคมีสูตร 40 – 0 – 0 จ้านวน 30 กิโลกรัม ณัฐญาภรณ์ มีลาภ ม.4/8 เลขที่ 7
 7. 7. พื้นทีส่วนที่สอง 3.6 ไร่ (30%) ใช้ปลูกข้าว ดาเนินการในปี 2547 ่เตรียมดิน หว่านกล้าและปักดาโดยใช้ข้าวจ้าวหอมมะลิ 105 จานวน 40กิโลกรัม ทาการกาจัดวัชพืชในนาข้าว โดยการถอน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16 –20 – 0 จานวน 30 กิโลกรัมและปุ๋ยเคมีสูตร 40 – 0 – 0 จานวน 30กิโลกรัม ณัฐญาภรณ์ มีลาภ ม.4/8 เลขที่ 7
 8. 8. พื้นที่ส่วนที่สาม 3.6 ไร่ (30%) ปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยแบ่งพื้นที่ปลูกดังนี้ 1. พื้นที่จ้านวน 2 ไร่ ปลูกมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ จ้านวน 50 ต้น 2. พื้นที่จ้านวน 0.5 ไร่ ปลูกกล้วยน้้าหว้า จ้านวน 60 ต้น 3. พื้นที่จ้านวน 0.5 ไร่ ปลูกพืชผัก จ้านวน 20 แปลง 4. พื้นที่จ้านวน 0.6 ไร่ ปลูกไม้ใช้สอย อาทิเช่น - ต้นสัก จ้านวน 30 ต้น - ต้นยูคาลิปตัส จ้านวน 80 ต้น - ต้นไผ่รวก จ้านวน 10 ต้น - ต้นไผ่ตง จ้านวน 5 ต้น - ต้นหวาย จ้านวน 30 ต้น ณัฐญาภรณ์ มีลาภ ม.4/8 เลขที่ 7
 9. 9. สร้างที่อยู่อาศัยและคอกสัตว์ 1. สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ จ้านวน 1 หลังขนาด 3*4 เมตร เลี้ยงไก่แล้ว3รุ่น จ้านวน 200 ตัว คัดไว้เป็นพ่อพันธุ์ จ้านวน 2 ตัวและแม่พันธุ์ จ้านวน 10 ตัว 2. สร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ดจ้านวน 1 หลัง ขนาด 3*4 เมตร ใช้เลี้ยงเป็ด 3 รุ่นจ้านวน 129 ตัว คัดไว้เป็นพ่อพันธุ์ จ้านวน 2 ตัวและแม่พันธุ์ จ้านวน 10ตัว 3. สร้างโรงเรือนสุกร จ้านวน 1 หลัง ขนาด 3.5*19.5 เมตรด้าเนินการเลี้ยงสุกรจ้านวน 20 ตัว 4. สร้างศาลาถ่ายทอดเทคโนโลยี จ้านวน 1 หลัง ขนาด3.5*10.5 เมตร ใช้เป็นพื้นที่แสดงและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ณัฐญาภรณ์ มีลาภ ม.4/8 เลขที่ 7
 10. 10. "ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้้า เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด้ารินี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากล้าบาก ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้้าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากล้าบากนัก การด้าเนินงานตามทฤษฎีใหม่มี 3 ขั้นตอน คือ1 ) การผลิต ให้พึ่งตนเองด้วยวิธีง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามก้าลัง ให้พอมีพอกิน2 ) การรวมพลังกันในรูปแบบ หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในด้านการผลิตการตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา3 ) การด้าเนินธุรกิจโดยติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงิน ณัฐญาภรณ์ มีลาภ ม.4/8 เลขที่ 7

×