Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Entity Relationship Model
System Analysis and Design
2
Entity-Relationship Model (ER-
Model)
เป็นโมเดลการสร้างแผนภาพแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ซึ่งสามารถแสดง
โครงสร้างของข...
3
4
5
6
7
Entity-Relationship Modeling
• ตัวอย่างของ Entity
นักศึกษา อาจารย์ ชั้นเรียน
8
Entity-Relationship Modeling
• เอนทิตี้อ่อนแอ (weak entities)
ตัวอย่าง นโยบายการให้สวัสดิการเรื่องการรักษา
พยาบาลแก่พนัก...
9
Entity-Relationship Modeling
พนักงาน สมาชิกในครอบครัวมี
รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน
วันเดือนปีเกิด
รหัสพนักงาน ลำาดับที่
ชื่...
10
Entity-Relationship Modeling
รหัส
พนักงาน
ชื่อพนักงาน วันเดือน
ปีเกิด
1001 นายใจดี สมชาย 12/3/2
528
1002 นางสาวฟ้าใส วิ...
11
Entity-Relationship Modeling
• เอนทิตี้เรียกซำ้า (Recursive Entity)
- พนักงาน(ที่เป็นผู้บริหาร)หนึ่งคนอาจจะบริหาร
พนักง...
12
Entity-Relationship Modeling
• คอมโพสิตเอนทิตี้ (Composite entities)
สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแปลงความสัมพันธ์แบบ M:N มา
เ...
13
Entity-Relationship Modeling
ชั้นเรียน การลงทะเบียน นักศึกษา
รหัสชั้นเรียน รหัสนักศึกษา เกรด
รหัสชั้นเรียน รหัสนักศึกษา...
14
15
16
Entity-Relationship Modeling
• ตัวอย่าง Attribute :
attibuteของEntityนักศึกษา
นักศึกษา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู...
17
Entity-Relationship Modeling
• ตัวอย่างของattributeประเภทต่าง ๆ
นักศึกษา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
หมายเลขโทรศั...
18
Entity-Relationship Modeling
• ตัวอย่าง การแบ่งแอตทริบิวต์ที่มีหลายค่าไปเป็น
แอตทริบิวต์ใหม่หลายตัว
นักศึกษา
รหัสนักศึก...
19
Entity-Relationship Modeling
• ตัวอย่าง การสร้างเอนทิตี้ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้จัดเก็บ
แอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า
นักศึกษา โทรศ...
20
Entity-Relationship Modeling
• ตัวอย่าง derived attribute
นักศึกษา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อายุ
21
22
23
24
25
26
27
1) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
(One-to-One Relationship)
ความสัมพันธ์ที่ระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี
A มีความสัมพันธ์ก...
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
(One-to-One Relationship)
มีอาจารย์
รหัสอาจารย์
ที่อยู่
ชื่อ
ห้องพัก
รหัสห้องพัก อาคาร
1 1
2) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-
Many Relationship)
ความสัมพันธ์ที่ระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิ
ตี A มีความสัมพัน...
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-
to-Many Relationship)
มีแผนก
รหัสแผนก
ชื่อ
แผนก
พนักงาน
รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน
1 N
3) ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-
Many Relationship)
ความสัมพันธ์ทีแต่ละระเบียนในเอนติตี้ A จะมีความ
สัมพันธ์กับระ...
ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-
to-Many Relationship)
ลงทะเบียน
นักศึกษา
รหัส
นักศึกษา
ชื่อ
นักศึกษา
รายวิชา
รหัสวิชา ...
34
Entity Relationship
Modeling
1 1
1 M
N M
or
or
or
35
36
37
38
Entity Relationship Modeling
• เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้โดยมี
Cardinality เข้ามาเกี่ยวข้อง
Cardinalit
y
...
39
Entity Relationship Modeling
• เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้โดยมี
Cardinality เข้ามาเกี่ยวข้อง
Cardinalit
y
...
40
Entity Relationship Modeling
• Mandatory one : เป็นการเชื่อมโยงแบบ
บังคับเพียงหนึ่งรายการ
• Mandatory many : เป็นการเชื...
41
สรุปส่วนประกอบของ ER-Model และ ขั้น
ตอนการเขียน ER-Model
• ส่วนประกอบของ ER model
- เอ็นติตี้ (Entity)
- แอททริบิวท์ (A...
42
ตัวอย่าง ER-Model
43
ตัวอย่าง ER-Model
SUPPLIER
ITEM
PRODUCT
SHIPMENT
ORDER
CUSTOMER
Sends
Sends
Sends
Sends
Sends
Sends
OMER : ลูกค้า
UCT :...
44
ตัวอย่าง ER-Model
• จากรูป ER-Model ของบริษัทรุ่งเรืองจำากัด
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังต่อไปนี้
1. ตัวแทนจำาหน่ายสิ...
45
ตัวอย่าง ER-Model
3. ตัวแทนจำาหน่ายสินค้าสามารถจัดส่งสินค้าได้
หลายครั้ง ในขณะที่ในการจัดส่งสินค้าแต่ละ
ครั้งนั้น อย่าง...
46
ตัวอย่าง E-R Model
การศึกษารายละเอียดและลักษณะ
หน้าที่ของระบบ
• สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเปิดทำาการสอนโดย
แบ่งเป็น 3 คณะ ...
47
1. การกำาหนด Entity ที่ควรมีในระบบ
ฐานข้อมูล
– Entityคณะเป็นEntityที่แสดงรายละเอียด
ของแต่ละคณะ
– Entityภาควิชาเป็นEnti...
48
2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
Entity
– ความสัมพันธ์สังกัด เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ
กลุ่มระหว่างเอนทิตีคณะและเอนทิต...
49
2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
Entity (ต่อ)
– ความสัมพันธ์สังกัด เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ
กลุ่มระหว่างเอนทิตีภาควิช...
50
2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
Entity (ต่อ)
- ความสัมพันธ์หัวหน้าภาค เป็นความสัมพันธ์แบบ
Recursive เนื่องจากในหนึ่งภาค...
51
2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
Entity (ต่อ)
– ความสัมพันธ์สังกัด เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ
กลุ่มระหว่างเอนทิตีภาควิช...
52
2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
Entity (ต่อ)
– ความสัมพันธ์การสอน เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่ม
ต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีชุดวิช...
53
2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
Entity (ต่อ)
– เนื่องจากความสัมพันธ์การสอนความสัมพันธ์การสอน
เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่...
54
3. การกำาหนดคุณลักษณะของ Entity
– Entityคณะ ประกอบด้วย Attribute รหัสคณะ ชื่อ
คณะ
55
3. การกำาหนดคุณลักษณะของเอนทิตี
(ต่อ)
– Entity ภาควิชา ประกอบด้วย Attribute รหัส
ภาควิชา ชื่อภาควิชา ที่ทำาการ
56
3. การกำาหนดคุณลักษณะของเอนทิตี
(ต่อ)
– Entity อาจารย์ ประกอบด้วย Attribute รหัส
อาจารย์ ชื่ออาจารย์ วันที่เริ่มทำางาน ...
57
3. การกำาหนดคุณลักษณะของเอนทิตี
(ต่อ)
– Entity ชุดวิชา ประกอบด้วย Attribute รหัสชุด
วิชา ชื่อชุดวิชา จำานวนหน่วยกิต
ดัง...
58
4. การกำาหนดคีย์หลักของแต่ละ
Entity
–Entityคณะ มีรหัสคณะเป็นคีย์หลัก
–Entityภาควิชา มีรหัสภาควิชาเป็นคีย์
หลัก
–Entityอ...
59
5. การนำาสัญลักษณ์ที่ใช้ใน E-R
Model มาอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Entity relationship model

4,134 views

Published on

DBMS

Published in: Technology
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Entity relationship model

 1. 1. 1 Entity Relationship Model System Analysis and Design
 2. 2. 2 Entity-Relationship Model (ER- Model) เป็นโมเดลการสร้างแผนภาพแสดงความ สัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ซึ่งสามารถแสดง โครงสร้างของข้อมูลและการทำางานภายในระบบ ได้ชัดเจน โดยมีการนำาเสนอโครงสร้างของฐาน ข้อมูลในระดับความคิด ( Conceptual Level ) ออกมาในลักษณะของ แผนภาพ ( Diagram ) ซึ่งมี โครงสร้างที่ง่าย ต่อความเข้าใจ แผนภาพที่ใช้เป็นเครื่องมือ สำาหรับจำาลองข้อมูลประกอบไปด้วย Entity ใช้ แทนกลุ่มของข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือที่
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7 Entity-Relationship Modeling • ตัวอย่างของ Entity นักศึกษา อาจารย์ ชั้นเรียน
 8. 8. 8 Entity-Relationship Modeling • เอนทิตี้อ่อนแอ (weak entities) ตัวอย่าง นโยบายการให้สวัสดิการเรื่องการรักษา พยาบาลแก่พนักงานของ บริษัทแห่งหนึ่ง มีการให้สวัสดิการครอบคลุมถึงตัว พนักงานและสมาชิกใน ครอบครัว ทั้งนี้พนักงาน 1 คนอาจจะมีหรือไม่มี สมาชิกในครอบครัวก็ได้ แต่สมาชิกในครอบครัวของพนักงานจะมีได้ก็เมื่อมี ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพนักงาน
 9. 9. 9 Entity-Relationship Modeling พนักงาน สมาชิกในครอบครัวมี รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน วันเดือนปีเกิด รหัสพนักงาน ลำาดับที่ ชื่อสมาชิก 1 M (0,n) (1,1) พนักงาน (รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, ชื่อ สมาชิก) สมาชิกในครอบครัว (รหัสพนักงาน, ลำาดับที่, ชื่อสมาชิก)
 10. 10. 10 Entity-Relationship Modeling รหัส พนักงาน ชื่อพนักงาน วันเดือน ปีเกิด 1001 นายใจดี สมชาย 12/3/2 528 1002 นางสาวฟ้าใส วิมาน 23/11/ 2526 รหัส พนักงาน ลำาดับ ที่ ชื่อสมาชิก 1001 1 นางสมศรี สมชาย 1001 2 ดช.วิมน สมชาย 1001 3 ดญ.จันจิรา สมชาย 1003 1 นางมนัสนันท์ สมบูรณ์
 11. 11. 11 Entity-Relationship Modeling • เอนทิตี้เรียกซำ้า (Recursive Entity) - พนักงาน(ที่เป็นผู้บริหาร)หนึ่งคนอาจจะบริหาร พนักงานได้หลายคน(ผู้บริหารเป็นพนักงานเช่น เดียวกัน - พนักงานคนหนึ่งจะแต่งงานกับพนักงานได้ เพียง 1 คนเท่านั้น - แต่ละวิชาอาจจะต้องมีวิชาที่เรียนก่อนหลาย วิชา พนักงาน แต่งงาน 1 1 พนักงาน บริหาร 1 M วิชา เรียนมาก่อน N M
 12. 12. 12 Entity-Relationship Modeling • คอมโพสิตเอนทิตี้ (Composite entities) สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแปลงความสัมพันธ์แบบ M:N มา เป็นแบบ 1:M สร้างขึ้นโดยการ นำาเอาคีย์ของทั้งสองเอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์กันแบบ M:N มารวมกันกับแอตทริบิวต์ อื่น ๆ ที่สนใจ ชั้นเรียน การลงทะเบียน นักศึกษา (0,n) (1,n) M N แสดงความสัมพันธ์แบบ M:N ที่เป็นแบบเลือกได้ระหว่างเอนทิตี้ นักศึกษา กับ ชั้นเรียน
 13. 13. 13 Entity-Relationship Modeling ชั้นเรียน การลงทะเบียน นักศึกษา รหัสชั้นเรียน รหัสนักศึกษา เกรด รหัสชั้นเรียน รหัสนักศึกษา (0,n) (1,1) (1,1) (1,n) 1 M M 1 คอมโพสิตเอนทิตีและแอตทริบิวต์ของคีย์หลัก
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16 Entity-Relationship Modeling • ตัวอย่าง Attribute : attibuteของEntityนักศึกษา นักศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ บจำาลอง E-R สามารถเขียนโดยใช้โครงสร้างแบบตารางได้ดังนี้ ชื่อตาราง (attributeหลัก, attributeที่ 2, attributeที่3,…, attributeที่n) บจำาลองในรูป อาจแสดงในลักษณะของตารางได้ดังนี้ กศึกษา(รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่)
 17. 17. 17 Entity-Relationship Modeling • ตัวอย่างของattributeประเภทต่าง ๆ นักศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ คีย์หลัก แอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า คอมโพสิตแอตทริบิวต์ เลขที่ ถนน อำาเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ แอตทริบิวต์อย่างง่าย
 18. 18. 18 Entity-Relationship Modeling • ตัวอย่าง การแบ่งแอตทริบิวต์ที่มีหลายค่าไปเป็น แอตทริบิวต์ใหม่หลายตัว นักศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์#2 คีย์หลัก หมายเลขโทรศัพท์#1 หมายเลขโทรศัพท์#3
 19. 19. 19 Entity-Relationship Modeling • ตัวอย่าง การสร้างเอนทิตี้ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้จัดเก็บ แอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า นักศึกษา โทรศัพท์มี รหัสนักศึกษา เครื่องที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1 M รหัสนักศึกษา
 20. 20. 20 Entity-Relationship Modeling • ตัวอย่าง derived attribute นักศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 1) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationship) ความสัมพันธ์ที่ระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี A มีความสัมพันธ์กับระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิ ตี B และในทางกลับกันระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอ นทิตี B ก็จะมีความสัมพันธ์กับระเบียนเพียง 1 ระเบียน ในเอนทิตี A รหัส อาจาร ย์ ชื่อ ที่อยู่ 51001 สมบั ติ กรุงเท พฯ 51002 วิชัย ขอนแ อาจา รย์ รหัส ห้องพัก อา คา ร รหัส อาจาร ย์ B112- 1115 C 51003 C111- M 51001 ห้องพัก เอนทิตี A เอนทิตี B
 29. 29. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationship) มีอาจารย์ รหัสอาจารย์ ที่อยู่ ชื่อ ห้องพัก รหัสห้องพัก อาคาร 1 1
 30. 30. 2) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to- Many Relationship) ความสัมพันธ์ที่ระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิ ตี A มีความสัมพันธ์กับระเบียนหลายระเบียนในเอน ติตี้ B และในทางกลับกันระเบียนหลายระเบียนใน เอนติตี B ก็จะมีความสัมพันธ์กับระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนติตี้ Aรหัส แผนก ชื่อแผนก D 001 การตลาด D 002 ทรัพยากร มนุษย์ D 003 การเงินและ บัญชี เทคโนโลยี สารสนเทศ แผนก รหัส พนักง าน ชื่อ พนักงา น รหัส แผนก 4332 55 ธิดา รัตน์ D 001 4332 55 รุจิรา D 002 3223 22 สุวินัย D 003 พนักงานเอนทิตี A เอนทิตี B
 31. 31. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One- to-Many Relationship) มีแผนก รหัสแผนก ชื่อ แผนก พนักงาน รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน 1 N
 32. 32. 3) ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to- Many Relationship) ความสัมพันธ์ทีแต่ละระเบียนในเอนติตี้ A จะมีความ สัมพันธ์กับระเบียนหลายระเบียนในเอนติตี้ B และในทาง กลับกันระเบียนหลายระเบียนในเอนติตี B ก็จะมีความ สัมพันธ์กับระเบียนหลายระเบียนในเอนติตี้ A รหัส วิชา ชื่อวิชา 3201 00 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว กับคอมพิวเตอร์ 3201 11 การออกแบบฐาน ข้อมูล 3202 00 การใช้คอมพิวเตอร์ ทางธุรกิจ นักศึกษา รหัส นักศึกษ า ชื่อ นักศึกษา 501520 07 จิตติ อ่อน ดี 501520 21 นวพร แซ่ เอียบ 501520 44 วรรนิศา ศรีภักดี รายวิชา
 33. 33. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many- to-Many Relationship) ลงทะเบียน นักศึกษา รหัส นักศึกษา ชื่อ นักศึกษา รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา M N นักศึกษา รหัส นักศึกษา ชื่อ นักศึกษา รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา การลง ทะเบียน N 11 N
 34. 34. 34 Entity Relationship Modeling 1 1 1 M N M or or or
 35. 35. 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38 Entity Relationship Modeling • เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้โดยมี Cardinality เข้ามาเกี่ยวข้อง Cardinalit y Interpretat ion Minimum Maximum Graphic Notation Mandatod y one (one and only one) 1 1 Mandatod y Many 1 Many(>1)
 39. 39. 39 Entity Relationship Modeling • เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้โดยมี Cardinality เข้ามาเกี่ยวข้อง Cardinalit y Interpretat ion Minimum Maximum Graphic Notation Optional Many Zero, one or more 0 Many(>1) More than one >1 >1รูป Cardinality Notations
 40. 40. 40 Entity Relationship Modeling • Mandatory one : เป็นการเชื่อมโยงแบบ บังคับเพียงหนึ่งรายการ • Mandatory many : เป็นการเชื่อมโยงอย่าง น้อยต้องหนึ่งรายการหรือมากกว่า • Optimal one : เป็นการเชื่อมโยงได้เพียงหนึ่ง รายการหรืออาจไม่มีการเชื่อมโยงรายการใด ๆ ก็ได้ • Optimal many : เป็นการเชื่อมโยงได้หลาย รายการหรืออาจไม่มีการเชื่อมโยงรายการใด ๆ ก็ได้
 41. 41. 41 สรุปส่วนประกอบของ ER-Model และ ขั้น ตอนการเขียน ER-Model • ส่วนประกอบของ ER model - เอ็นติตี้ (Entity) - แอททริบิวท์ (Attribute) - ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้ (Relationship) - ดีกรีของความสัมพันธ์ (Degree of a relation) • ขั้นตอนการเขียน ER model 3.1 สร้าง entity ขึ้นมาจากความต้องการของผู้ ใช้ 3.2 สร้างความสัมพันธ์(Relation) ระหว่าง entity
 42. 42. 42 ตัวอย่าง ER-Model
 43. 43. 43 ตัวอย่าง ER-Model SUPPLIER ITEM PRODUCT SHIPMENT ORDER CUSTOMER Sends Sends Sends Sends Sends Sends OMER : ลูกค้า UCT : สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท R : รายการสินค้าต่าง ๆที่ลูกค้าสั่งซื้อ : วัตถุดิบหรือส่วนประกอบวัสดุต่าง ๆ IER : บริษัทตัวแทนจำาหน่าย MENT : การจัดส่งวัตถุดิบจาก Supplier มายังบริษัท รูป ER-Diagram ของบริษัทรุ่งเรืองเฟอร์นิเ
 44. 44. 44 ตัวอย่าง ER-Model • จากรูป ER-Model ของบริษัทรุ่งเรืองจำากัด สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังต่อไปนี้ 1. ตัวแทนจำาหน่ายสินค้าที่ทางบริษัทรุ่งเรือง เฟอร์นิเจอร์ติดต่อ อาจไม่มีการส่งวัตถุดิบมายัง บริษัทเลย หรืออาจมีการส่งวัตถุดิบมายังบริษัท หลาย ๆ รายการก็ได้ ในขณะที่วัตถุดิบอาจมีการ สั่งซื้อจากบริษัทตัวแทนเพียงหนึ่งตัวแทนหรือ จากหลาย ๆ บริษัทตัวแทนก็ได้ 2. แต่ละรายการของวัตถุดิบอย่างน้อยต้องมีหนึ่ง รายการที่นำามาใช้ในการผลิตสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ ในทำานองเดียวกัน สินค้าหรือ
 45. 45. 45 ตัวอย่าง ER-Model 3. ตัวแทนจำาหน่ายสินค้าสามารถจัดส่งสินค้าได้ หลายครั้ง ในขณะที่ในการจัดส่งสินค้าแต่ละ ครั้งนั้น อย่างน้อยต้องมาจากหนึ่งตัวแทน 4. ลูกค้าอาจมีการสั่งซื้อสินค้าหลาย ๆ รายการ หรืออาจไม่มีการสั่งซื้อใด ๆ เลยก็ได้ 5. รายการหนึ่ง ๆ ที่ลูกค้าสั่งจะอ้างถึงสินค้าได้ หนึ่งรายการหรือมากกว่า ในขณะที่สินค้าบาง อย่างอาจจะไม่มีการสั่งซื้อในรายการเลยก็ได้
 46. 46. 46 ตัวอย่าง E-R Model การศึกษารายละเอียดและลักษณะ หน้าที่ของระบบ • สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเปิดทำาการสอนโดย แบ่งเป็น 3 คณะ คือ คณะเกษตร คณะ วิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ในแต่ละ คณะประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ และในแต่ละ ภาควิชาประกอบด้วยอาจารย์ได้หลายคน โดย อาจารย์แต่ละคนจะสังกัดภาควิชาใดภาควิชา หนึ่งเท่านั้น และมีอาจารย์เพียงคนเดียวเท่านั้น ที่อยู่ในตำาแหน่งหัวหน้า ภาควิชาทำาหน้าที่ บริหารงานภาควิชา โดยในแต่ละภาควิชาจะ เปิดทำาการสอนได้หลายชุดวิชา ซึ่งอาจารย์
 47. 47. 47 1. การกำาหนด Entity ที่ควรมีในระบบ ฐานข้อมูล – Entityคณะเป็นEntityที่แสดงรายละเอียด ของแต่ละคณะ – Entityภาควิชาเป็นEntityที่แสดงรายละเอียด ของแต่ละภาควิชา – Entityอาจารย์เป็นEntityที่แสดงรายละเอียด ของอาจารย์แต่ละคน – Entityชุดวิชาเป็นEntityที่แสดงรายละเอียด ของแต่ละชุดวิชา
 48. 48. 48 2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity – ความสัมพันธ์สังกัด เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ กลุ่มระหว่างเอนทิตีคณะและเอนทิตีภาควิชา เนื่องจากในแต่ละคณะสามารถมีได้หลายภาควิชา และข้อมูลในเอนทิตีภาควิชาจะมีความสัมพันธ์กับเอ นทิตีคณะแบบ Total Participation เนื่องจาก แต่ละภาควิชาจะต้องสังกัดคณะใดคณะหนึ่ง
 49. 49. 49 2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity (ต่อ) – ความสัมพันธ์สังกัด เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ กลุ่มระหว่างเอนทิตีภาควิชาและเอนทิตีอาจารย์ เนื่องจากในแต่ละภาควิชาสามารถมีอาจารย์ได้หลาย คน และข้อมูลในเอนทิตีอาจารย์จะมี ความสัมพันธ์ กับเอนทิตีภาควิชาแบบ Total Participation เนื่องจากอาจารย์แต่ละคนจะต้องสังกัดภาควิชาใด ภาควิชาหนึ่ง
 50. 50. 50 2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity (ต่อ) - ความสัมพันธ์หัวหน้าภาค เป็นความสัมพันธ์แบบ Recursive เนื่องจากในหนึ่งภาควิชามีอาจารย์ได้ หลายคน แต่มีอาจารย์เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ทำาหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา
 51. 51. 51 2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity (ต่อ) – ความสัมพันธ์สังกัด เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ กลุ่มระหว่างเอนทิตีภาควิชาและเอนทิตี ชุดวิชา เนื่องจากในแต่ละภาควิชาสามารถเปิดสอนได้หลาย ชุดวิชา และข้อมูลของเอนทิตีชุดวิชามี ความสัมพันธ์ กับเอนทิตีภาควิชาแบบ Total Participation เนื่องจากแต่ละชุดวิชาจะต้องสังกัดภาควิชาใด ภาค วิชาหนึ่ง
 52. 52. 52 2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity (ต่อ) – ความสัมพันธ์การสอน เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่ม ต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีชุดวิชาและเอนทิตีอาจารย์ โดยข้อมูลของเอนทิตีอาจารย์มีความสัมพันธ์กับเอนทิ ตีชุดวิชาแบบ Total Participation เนื่องจากใน แต่ละชุดวิชาสามารถมีอาจารย์ผู้สอนได้หลายคน และอาจารย์แต่ละคนจะต้องสอนอย่างน้อย 2 ชุดวิชา
 53. 53. 53 2. การกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity (ต่อ) – เนื่องจากความสัมพันธ์การสอนความสัมพันธ์การสอน เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีชุด วิชาและเอนทิตีอาจารย์ ดังนั้น จึงแปลงความสัมพันธ์ ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแบบหนึ่งต่อ กลุ่มด้วยการสร้าง Composite Entity การสอน
 54. 54. 54 3. การกำาหนดคุณลักษณะของ Entity – Entityคณะ ประกอบด้วย Attribute รหัสคณะ ชื่อ คณะ
 55. 55. 55 3. การกำาหนดคุณลักษณะของเอนทิตี (ต่อ) – Entity ภาควิชา ประกอบด้วย Attribute รหัส ภาควิชา ชื่อภาควิชา ที่ทำาการ
 56. 56. 56 3. การกำาหนดคุณลักษณะของเอนทิตี (ต่อ) – Entity อาจารย์ ประกอบด้วย Attribute รหัส อาจารย์ ชื่ออาจารย์ วันที่เริ่มทำางาน เงินเดือน
 57. 57. 57 3. การกำาหนดคุณลักษณะของเอนทิตี (ต่อ) – Entity ชุดวิชา ประกอบด้วย Attribute รหัสชุด วิชา ชื่อชุดวิชา จำานวนหน่วยกิต ดังนั้น Composite Entity การสอน จะประกอบ ด้วย Attribute รหัสชุดวิชา รหัสอาจารย์
 58. 58. 58 4. การกำาหนดคีย์หลักของแต่ละ Entity –Entityคณะ มีรหัสคณะเป็นคีย์หลัก –Entityภาควิชา มีรหัสภาควิชาเป็นคีย์ หลัก –Entityอาจารย์ มีรหัสอาจารย์เป็นคีย์ หลัก –Entityชุดวิชา มีรหัสชุดเป็นคีย์หลัก –ทั้งนี้ Composite Entity การสอน จะมี รหัสชุดวิชาและรหัสอาจารย์เป็นคีย์หลัก
 59. 59. 59 5. การนำาสัญลักษณ์ที่ใช้ใน E-R Model มาอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล

×