Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

71 2014 төлөвлөгөө

394 views

Published on

Төлөвлөгөө /2014/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

71 2014 төлөвлөгөө

 1. 1. 2013 оны 09 дүгээр сарын 18 өдрийн хамт олны хурлаар хэлэлцэн батлав. 2014 оны үйл ажиллагааны ажлын төлөвлөгөө Зорилго: Зөв монгол хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийн төлөө хамтдаа Зорилтууд:  Зөв монгол хүүхэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  Багшийн хөгжлийг дэмжиж ажиллах  Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхдээ ахиц гаргах тал дээр хяналттай ажиллах  Сайн туршлагын сантай болох  Эцэг эх, асран хамгаалагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх  Төрийн бус байгууллагуудтай үйл ажиллагаагаа холбон ажиллах  Байгууллагын ил тод нээлттэй байдлыг зохих хэмжээнд хүргэх  Хүүхдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэхэд бүх шатны байгууллага, эцэг эх, олон нийттэй хамтран ажиллах д/д Үйл ажиллагааны ажлын агуулга Хугацаа Хариуцах эзэн Хүрэх үр дүн 1. “Багшийн хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд 1.1 Боловсролын стандарт, шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, ээлжит хичээл бүрийн үр дүнг сайжруулахад чиглэсэн олон хувилбартай арга зүй технологийг дэмжих, түгээх, нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах. Жилдээ Арга зүйч Шинэчилсэн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 1.2 Багш бүр өөрийн үнэлгээний даалгаврын санг бүрдүүлэх 1 сард Багш нар Багш өөрийгөө үнэлэх аргазүйд суралцах нээлттэй байдлыг
 2. 2. буй болгоно. 1.3 Багш нарын бие даасан бүтээлч үйл ажиллагаа, нээлттэй, ил тод байдлыг өрнүүлэн, арга технологийн санг бий болгоход дэмжиж, түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах. Хэсгийн хэмжээнд Жилдээ Аргазүйч Багш нар Технологийн сангийн тухай ойлголттой болно. 1.4 Багш, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалтын тоног төхөөрөмж, материал, хэрэглэгдэхүүний хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах. Жилдээ Захиргаа Хүрэлцээ хангамж хүртээмж сайжирна. 1.5 Багшийн хөгжлийг хангахын тулд солонгос багшийн үйл ажиллагаа харилцан туршлага судлах аргыг бүхий л талаар дэмжих Өдөр бүр Аргазүйч Хөгжүүлэх сургалтын үр нөлөөг нэмэгдүүлэн сайн туршлага хуримтлуулна. 1.6 Багшийн хөгжлийг дэмжих ажлын хүрээнд “Сайн туршлагын сан”-г бүрдүүлэх ажлыг эхлүүлэн түгээн дэлгэрүүлж нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах Багш нарын дунд заах арга, бүтээлч багшийг шалгаруулан туршлага солилцуулах. Жилдээ Аргазүйч, Багш нар Багш бүхэн сайн туршлагын сантай болно. Үлгэрлэл буй болно. 1.7 Багш нарын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж, багшийн ажлыг бодитой үнэлэх, урамшуулах Улиралд Ажлын комисс Бүтээлч идэвх санаачилга өрнөж, хөдөлмөрийн үнэлэмж
 3. 3. дээшлэнэ. 1.8 Багш ажиллагсдын хууль эрхзүй,хүүхэдтэй эерэг аргаар ажиллах арга,эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг улирал бүрээр төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх Улирал бүр графикийн дагуу Зохих комисс Хууль эрхзүй болон мэдлэг боловсролыг дээшлүүлнэ. Ажлын байранд 1.9 Багш нарын хуваарьт сургалтуудыг цаг тухай бүрд нь явуулах Улирал бүр ЗАН Мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэхэд чухал үүрэг хүлээнэ. . 2. “Авьяас” хөтөлбөрийн хүрээнд 2.1 Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжсэн үйл ажиллагааг эцэг эх, олон нийтийн байгууллагын хамтын ажиллагаанд суурилан зохион байгуулж дугуйлангийн үйл ажиллагааг дэмжих Жилдээ ЗАН Багш нар Дугуйлангийн үйл ажиллагаа нь хүүхдийн хөгжилд оюуны чухал хөрөнгө оруулалт болно. 2.2 Хүүхдийн хөгжлийн гарааны судалгааг эхлүүлж, авьяасыг бүх талаар нээх, хөгжүүлэх, амжилтад хүргэх арга зүйг боловсруулж, түгээх ажлыг хэрэгжүүлэх Улиралд Хөгжмийн багш Аргазүйч Багш нар Хүүхдийг багаас нь зөв оношлох,нээн илрүүлэх үйл явцыг буй болгоно. 2.3 Хүүхдийн оюун ухааныг хөгжүүлэх,сэтгэхүйг нь хөгжүүлэхэд “Шатрын дугуйлан” хичээллүүлэх 7 хоногт 2 цаг Урамтай шатар холбоотой хамтрах Хүүхдийн сэтгэхүйг
 4. 4. Багш нар хөгжүүлнэ. 2.4 “Бие биелгээ” дугуйланд анги бүрээс хүүхдүүдийг хамруулан заах 7 хоногт 2 цаг Алтаннавч Хүүхдийн хөдөлгөөний эвслийг нэмэгдүүлнэ. 2.5 Цэнгээнт бүжгийн хамтлаг бүлэг бүрт 1 хамтлагтай болох 7-хоногт 2 цаг Ухаанбилэг Хүүхдийн гоозүйн мэдрэмжийг хөгжүүлнэ 2.6 Уламжлалт уралдаан тэмцээнүүдэд урьдчилан бэлтгэх Багш нар хөгжмийн багш Спорт урлагийн хамтлагийн баг Бэлтгэл урьдчилан хангагдснаар цаг хугацаа ажлын ачаалал багасна. 2.7 Багш нар дугуйлан ажиллуулах график гарган хэрэгжүүлэх 7 хоногт 2 цаг Багш нар Туслах багш нар Цэгцтэй чанартай, хяналттай үйл ажиллагаа болно. 2.8 Тайваны гэр бүлийг дэмжих сангийн тайлан тоглолтод бэлтгэх 5, сард Үржнээ,Эрдэнэцэцэ г, Цэцэгмаа,Ухаанбил эг Хамын үйл ажиллагаа хүүхэд эцэг эрийн оролцоог нэмэгдүүлнэ 3.“Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд 3.1 Хүүхэд бүр ном сонирхох, гамтай хэрэглэх, үлгэрлэн дуурайх арга зүйд сургах, хөгжүүлэхэд гэр бүл, эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах Улирал бүр Багш нар Ном унших, бүтээх аргазүйд хамтран суралцана
 5. 5. 3.2 Ангийн номын санг баяжуулах ажлыг бүх талаар дэмжиж Цэцэрлэгийн номын сан, “Багш хөгжил” төвийг хэрэгцээт номоор хангах “Номын аян” ажлын хүрээг өргөжүүлэх Жилийн туршид Японы “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төслийн хамт олонтой хамтран Номын фондыг арвижуулан, хэрэглээг нэмэгдүүлнэ 3.3 Бүлгийн номын сантай болох 1, 2 улиралд Эцэг эх олон нийт Хүүхдийн ном сонирхох, бахархан дуурайх, гамтай хэрэглэх хэрэглээг дэмжинэ. 3.4 “Цэцэрлэгийн гарын авлага” номыг шинэчлэн бүлэг тус бүрээр гаргах Эхний улиралд Цэцэрлэгийн захиргаа багш нар Цэцэрлэгийн үе үеийн номтой болно. 3.5 “Монгол үндэсний наадам тоглоомоор наадахуй” номыг бүтээлчээр хэрэглэх хэвлүүлэх ажлыг өрнүүлэх- 3 дугаар улиралд Цэцэрлэгийн захиргаа Бүтээлч туршлагын сан бүрдүүлэхэд дэмжлэг болно. 4. Сургалтын чанарыг дээшлүүлэх талаар 4.1 2014-2015 оны хичээлийн жилийн сургалтын хуваарь,цагийн харьцаа,сэдэвчилсэн төлөвлөгөө,хичээлийн нэгжүүдийг батлуулах 9/10 сар ЗАН Стандартын хэрэгжилтийг хангана. 4.2 Хүүхэд бүр дээр гарааны үнэлгээ судалгаа авч үр дүнг тооцож ажиллах / хүүхэд дээр гарсан үнэлгээг ахицаар нь дүгнэх/ Улиралд Багш нар Аргазүйч Ахицаар нь алхам алхамаар нь үнэн зөв үнэлэх аргазүй бүрдэнэ. 4.3 “Эерэг харилцаа “ сарын аяныг бүлгүүдийн нэрэмжит ажил 10-5 сар Багш Эцэг эх Хүүхдэд нөлөөлөх аргазүйд өөрчлөлт
 6. 6. болгон зохион байгуулах Хүүхэд орно. 4.4 “Шагайн наадам,Хөлөгт наадамаар” хүүхэд бүрийг тоглуулах, эцэг эхийн сургалт зохион явуулах Аман наадмаар үзүүлэх ажил зохион байгуулах /бүлгүүд/ Бүлэг бүр сард 1 удаа Бүлгийн багш нар Монгол наадмаар тоглох хүүхдийн мэдлэг нэмэгдэж, хүмүүжлийн чухал нөлөөлөл үзүүлнэ. 4.5 “Багш нар эерэг аргаар харилцах арга зүй” сургалт явуулах 11 сар Эрхлэгч Хүүхдийн эрхийн хамгаалал, багшийн ёсзүйн асуудлыг хангахад, шинэлэг аргазүйн тухай мэдлэгийг нэмэгдүүлнэ. 4.6 Цээжлэх шүлэг, зүйр цэцэн үг, оньсого,таавар, ертөнцийн гурав бүлэг тус бүрээр нарийвчлан гаргаж, хичээлийн жилийн эхнээс эцэг эхэд танилцуулан хамтарч ажиллах, хяналт үнэлгээ хийх 9 сараас жилийн туршид Багш нар ЗАН Монгол ардын аман зохиолоос цээжилснээр хүүхдийн ой тогтоолтыг нэмэгдүүлэн хэл ярианы хөгжлийг нэмэгдүүлнэ. 4.7 Эцэг эхийн хурлыг зохион байгуулах Улиралд Эцэг эхийн зөвлөл Тогтмолжиж үүрэг хариуцлагаа ухамсарлана. 4.8 Эцэг эхийн дунд сургалт зохион байгуулах./ Багш нар сэдвээ сонгох/ 9-5 сар Бүлгийн багш нар Эцэг эхэд мэргэжлийн зөвлөгөө тусламж болж чадна.
 7. 7. 4.9 Сэтгэл ханамжийн судалгааг 2 үе шаттай зохион явуулах 9,12 сар ЗАН Үнэлгээг зөв дүгнэхэд нөлөөлнө. 4.10 Хүүхдийн хөгжлийг ахицаар үнэлэх Тухайн цагт нь Бүлгийн багш ЗАН Ахицыг зөв үнэлснээр чанарт нөлөөлнө. 4.11 Солонгос багштай хамтран ном гарын авлага,CD бэлтгэн гаргах “Хөгжүүлэх үйл ажиллагаа” үзүүлэх ажил зохион байгуулах 9-5 сард Захиргаа ЗАН Гарын авлага материал бүрдэнэ. 4.12 Багш хөгжлийн төвд мэдээллийн самбартай болох 2-р улиралд Аргазүйч Мэдээллийг шуурхай хүргэхэд дэмжлэг болно. 4.13 Заах аргын нэгдлийн кабинетийн эрх авах шалгаруулалтад орох Жилдээ аргазүйч ЗАК болоход орчин нөхцөл бүрдүүлэхэд нөлөөлнө. 4.14 Эцэг эхтэй харилцах дэвтрийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэх жилдээ Багш нар Гурвын холбоог бэхжүүлж цаг хэмнэнэ. 4.Цаг үеийн ажил багш ажиллагсдын нийгмийн асуудлын талаар 4.1 Цэвэрлэгээ ариутгал халдваргүйтгэлийг зохих хугацаанд хийх Цаг тухай бүр Эмч, нярав Эрүүл орчин бүрдэнэ. 4.2 Багш нарын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж, багшийн ажлыг бодитой үнэлэх, урамшуулах Өөрийн үнэлгээ хийх , хяналтын багийн үнэлгээг хослуулах жилдээ ҮЭ-ийн бүлэг захиргаа Үнэлгээ багшийн үнэлэмжид нөлөөлнө. Өөртөө итгэх итгэлийг буй
 8. 8. болгоно. 4.3 Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн гэр орноор эргэх, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд туслалцаа үзүүлэх Жилдээ Цэцэрлэгийн захиргаа Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хөшүүргэ болно. 4.4 Амралтын өрөөг тохижуулах жилдээ ҮЭ-ийн бүлэг Ая тухтай орчин бүрдэнэ. 4.5 Ахмад настныг хүлээн авах Жилдээ 1 удаа ҮЭ захиргаа Хүндэтгэл үзүүлнэ. 4.6 Багш ажиллагсдыг шагнаж урамшуулах Жилдээ Захиргаа ҮЭ хамтран Урамшуулал урмыг бадраана. 4.7 Эзэмшүүлэх газрын кадастрыг баталгаажуулах 1-р улиралд Захиргаа Газартай болсноор аж ахуй эрхлэх гарц нээгдэнэ. 4.8 Амралт чөлөө цаг, аялал зохион байгуулах 1,4-р улиралд захиргаа Алжаалыг тайлж,хөдөлгөөни йг нэмэгдүүлнэ. 4.9 Байгууллагын дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт тусган оруулах мөрдөх 1-р улиралд хурлаар Хууль эрхийн хэрэгжилтийг хангана. 4.10 Дотоодын хяналтыг эрчимжүүлэх, төлөвлөгөөтэй ажиллах Улирал бүр Дотоодын хяналтын ажилтан Хяналтын системийг хэрэгжүүлнэ 4.11 Архивын бүрдлийг хийх,архивын ажилтны үүрэг хариуцлагыг жилдээ Архивын орон Архивын бүрдэл
 9. 9. нэмэгдүүлэх /2002-2012 оны тушаал/ цахимд хөрвүүлэх тооны бус ажилтан үүснэ. 4.12 Цагдаагийн 2 хэсэгтэй хамтран, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” талаар сургалт явуулах 10.11 сард Хариуцсан цагдаа н.Бурмаа Бэлтгэл бүлгийн багш нар Хүүхэд өөрийгөө хамгаалах, сэргийлэх аргад суралцах 4.13 Орчны эрүүл аюулгүйн зураглал гаргах, хороо эмнэлэгтэй хамтран ажиллах 9-11 сар Цэцэрлэгийн захиргаа Танилцуулснаар хүүхэд орчноо сайн мэдэх, өөрийгөө болзошгүй аюулаас хамгаалах 5. Байгууллагын эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх хөрөнгө оруулалтын талаар 5.1 Их засварын хөрөнгө оруулалтыг чанарын шаардлагыг хангахуйц түвшинд гүйцэтгэхэд гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтран ажиллах хяналтыг сайн хийх жилдээ Ажлын комисс Таатай дулаан орчин бүрдэнэ. 5.2 Эцэг эхийн зөвлөл, гишүүд бүлэг бүрийн эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд хамтран санаачлагатай ажиллах дэмжлэг туслалцаагаа түгээн дэлгэрүүлэх, тайлагнах 1,3 улиралд Ажлын комисс бүлэг бүрийн эцэг эхийн зөвлөл Мэдээлэл ил тод эцэг эх олон нийтэд хүрнэ. 5.3 Гадна тохижилт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх 3 улиралд Захиргаа Орчны ногоон байгууламж нэмэгдэнэ.
 10. 10. “Соёолж” төвтэй хамтран ажиллах 5.4 ОО өрөөг шинэчлэх засварлах 3 улиралд захиргаа Эрүүл аюулгүй орчны индекс нэмэгдэнэ. 5.5 Хүүхдийн хувцасны шүүгээтэй болох 1 Улиралд Бүлгийн эцэг эхийн дэмжлэг Эрүүл аюулгүй орчны индекс нэмэгдэнэ 5.6 Зөөлөн эдлэлийн судалгаа гаргах, шинэчлэх, хуучныг актлах жилдээ Бүлгийн багш, туслахууд, нярав, нягтлан Эрүүл аюулгүй орчны индекс нэмэгдэнэ 5.7 Эд хөрөнгийн тооллогыг жилд 2 удаа хэсэгчилсэн тооллогыг жилд 4 удаа зохион байгуулах жилдээ Эд хөрөнгийн комисс дотоодын хяналтын ажилтан Хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтад явцын болон гүйцэтгэлийн хяналт тавина. 5,8 Гадна камержуулалт хийгдэх жилдээ Дүүргийн V хороотой хамтрах Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх боломж бүрдэнэ.
 11. 11. 6.Хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалан ажиллах талаар 6.1 Амны хөндийн эрүүл мэндийн хамгаалах шүдийг эрүүлжүүлэх Судалгаа явуулах Жилд 2 удаа Эмч 13 дугаар төв хамтран Хүүдийн амны хөндийн эрүүл байдлыг урьдчилан сэргийлэх эцэг эхийн үүргийг нэмэгдүүлнэ. 6.2 Багш ажиллагсдыг нэгдсэн шинжилгээнд хамруулах урьдчилан сэргийлэх Жилдээ 2 удаа 8,2 сар Эмч Ц.Ундармаа Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, шаардлага хангана. 6.3 Биеийн өсөлтийн судалгааг жилд 2 удаа гарган харьцуулалт хийх Жингийн илүүдэл дутагдалтай хүүхэдтэй ажиллах жилд Багш нар, эмч, тогооч Хүүхдийн бие бялдрын судалгааг нарийвчлан гаргана.Өсөлтөд хяналт тавина. 6.4 Багш ажиллагсдыг хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх ажил зохион байгуулна.1 удаа явган аялал Улиралд Ажлын комисс Таргалалтаас сэргийлэх зөв хооллолтыг дэмжинэ.
 12. 12. 6.5 “Нурууны дасгал хөдөлгөөнийг сайжруулах нь” хөдөлгөөнийг хийж хэвших 10 сараас эмч Үе мөчний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 6.6 Хүүхдийн хоолны менюг хүүхдийн болон эцэг эхийн санал авч өөрчлөх, хоолны нэр төрлийг чанаржуулах улиралд Тогооч нар нярав Эрүүл хоол хүнсийг хэрэглэх,хоолны амч чанар,хүрэлцээ хангамжид хяналт тавина. 6.7 Эмчийн өрөөтэй болох жилдээ Эмч нярав Эрүүл ахуй орчны шаардлага хангахад нөлөөлнө. ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН : ЭРХЛЭГЧ С.ЭРДЭНЭЧИМЭГ [Судалгаанд оролцогчийн мэдээлэл] Улс Байгууллага Албан тушаал Ажилласан жил ( ) жил
 13. 13. КОЙКА-тай хамтран ажилласан туршлага Байгаа ( ) - ( ) жил Байхгүй( ) Хүйс Эрэгтэй ( ) Эмэгтэй ( ) Сайн дурын үйл ажиллагааны хэлбэр WFK Койка-н сайн дурынхан ( ) WFK Солонгосын ахмад шинжээчид (KSE) ( ) WFK залуучуудын сайн дур ынх ан ( ) WFK Солонгосын интернетийн Сайн дурынхан /мэдээлэл Технологийн/ (KIT) ( ) WFK NGO сайн дурынхан ( ) WFK ахмад мэргэжилтэнгүүд ( ) WFK залуучуудын сайн дурынхан /PAS/ ( ) WFK Солонгосын техно энх тайвны корпус ( ) [ Байгууллагын мэдээлэл] Ангилал (Давхар тэмдэглэж болно.) Олон нийтийн байгууллага ( ) Боловсролын байгууллага ( ) Эрүүл мэндийн байгууллага ( ) Судалгааны байгууллага ( ) Бусад ( )
 14. 14. [Судалгааны арга] ■ Судалгааны файлыг бөглөж манай Төлөөлөгчийн газрын и-мэйл эсвэл факсаар явуулах (EMAIL : buki7705@koica.go.kr FAX: 7011-0560) ■ Дараах асуултанд 2013 онд илгээгдсэн сайн дурын гишүүний хүрээнд хариулна уу. (Залуучуудын сайн дурын хөтөлбөр 13 оны өвөл, 14 оны зун, мэдээлэл технологийн хөтөлбөр 14 он) ■ Хэрэв та 2 хувь судалгааны анкет хүлээн авсан бол хоёр өөр төрлийн судалгаа байгаа тул бүх анкетыг бөглөж өгнө үү. ■ Энэхүү судалгааг бөглөхөд 15 минут орчим шаардлагатай болно. 4. Сайн дурын гишүүний үйл ажиллагаа явуулах цаг ,хугацаа тохиромжтой боломжийн байсан. ① ② ③ ④ ⑤ Салбар (Давхар тэмдэглэж болно.) Боловсрол ( ) Эрүүл мэнд ( ) Төр захиргааны ( ) Хөдөө аж ахуй, ой ( ) Аж үйлдвэр, эрчим хүч ( ) Бусад ( )
 15. 15. 5. Дэмжлэг үзүүлэгч байгууллага нь сайн дурын үйл ажиллагааны явцад дүн шинжилгээ, дүгнэлт хийж байсан. ① ② ③ ④ ⑤ 6. Дэмжлэг үзүүлэгч байгууллага нь сайн дурын үйл ажиллагааны явцад хийсэн дүн шинжилгээ болон дүгнэлтээ ажилдаа тусган эргэх холбоо үүсгэн ажилласан. ① ② ③ ④ ⑤ 7. Төслийн хэрэгжилтэнд ерөнхийдээ сэтгэл хангалуун байна. ① ② ③ ④ ⑤ Q1-1. Сайн дурын гишүүний хөтөлбөрийг бэлдэх явцад хамгийн чухал элмент нь ( ) юм. Q1-2. Сайн дурын хөтөлбөр дундаас ( )-д хамгийн их сэтгэлэн хангалуун байна. ※ Дараах асуултууд нь үйл ажиллагаанд ‘хамгийн чухал’ гэж бодсон зүйл болон бодитоор ‘хамгийн сэтгэл хангалуун’ байсан зүйлийн тухай юм. ※ Нэг ※асуулт 2 хэсгээс бүрдсэн байгаа ба жишээ бүрээс нэгийг сонгож асуултандаа хариулна уу. ① Төслийн судалгаа ② Хүсэлтэд тохирсон үйл ажиллагаа ③ ажлын талбар дахь үйл ажиллагаа ④ Төслийн дараах үйлчилгээ ① Төслийн судалгаа ② Хүсэл зорилгод нийцсэн үйл ажиллагаа ③ ажлын талбар дахь үйл ажиллагаа ④ Төслийн дараах үйлчилгээ
 16. 16. Q2. Хамтын ажиллагааны төслийн агуулгын тухай дараах асуултанд санал нийлж байгаа эсэхээ ①-ээс ⑤ хүртэлх сонголтыг бөглөж үнэлгээ өгнө үү. Асуулт Маш бага Үгүй Энгийн Тийм Маш их 1. Сайн дурын гишүүн нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу үр дүнтэй хийгээд системтэйгээр ажил үүргээ гүйцэтгэсэн. ① ② ③ ④ ⑤ Асуулт Маш бага Үгүй Энгийн Тийм Маш их 1.Тус байгууллага нь сайн дурын хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх хүсэлтэй. ① ② ③ ④ ⑤ 2. Цаашид сайн дурын гишүүн хүлээн авах гарц үүд нээгдсэн. ① ② ③ ④ ⑤ 3. Сайн дурын үйл ажиллагаа ньбайгууллагын цаашдын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулан гаргахад тус нэмэр болсон. ① ② ③ ④ ⑤ <Агуулга>
 17. 17. 4. Сайн дурын үйл ажиллгаа нь манай байгууллага хийгээд бүс нутгийн нийгмийн хөгжилд тогтвортой нөлөө үзүүлнэ гэж бодож байна. ① ② ③ ④ ⑤ 5. Сайн дурын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тогтвортой байдалд ерөнхийдөө сэтгэл хангалуун байна. ① ② ③ ④ ⑤ Q4-1. Сайн дурын үйл ажиллагааг тогтвортой байлгахад хамгийн чухал зүйл бол ( ) юм. Q5. Сайн дурын гишүүний хөтөлбөр тус байгууллагын чадавхид ямар нөлөө үзүүлсэн тухай дараах асуултанд санал нийлж байгаа эсэхээ ①-ээс ⑤ хүртэлх сонголтыг бөглөж үнэлгээ өгнө үү Асуулт Маш бага Үгүй Энгийн Тийм Маш их 1. Сайн дурын үйл ажиллагаагаар дамжуулан үр шимийг хүртэж буй нутгийн иргэдийн тоо нэмэгдсэн. ① ② ⑤ ① Сайн дурын гишүүнийг тасралтгүй илгээх ② Хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх чадварыг бий болгох сургалт зохион байгуулах ② Дунд, урт хугацааны төлөвлөгөө, судалгаа хийх ④ Байгууллагын хүсэл эрмэлзэл <Байгууллагын чадавхыг сайжруулах>
 18. 18. 2. Сайн дурын үйл ажиллагаагаар дамжуулан тус байгууллагын иргэдэд хүртээх өгөөж , үйлчилгээний хүрээ нэмэгдсэн. ① ② ⑤ Асуулт Маш бага Үгүй Энгийн Тийм Маш их 1.Тус байгууллага нь сайн дурын хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх хүсэлтэй. ① ② ③ ④ ⑤ 2. Цаашид сайн дурын гишүүн хүлээн авах гарц үүд нээгдсэн. ① ② ③ ④ ⑤ 3. Сайн дурын үйл ажиллагаа ньбайгууллагын цаашдын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулан гаргахад тус нэмэр болсон. ① ② ③ ④ ⑤ 4. Сайн дурын үйл ажиллгаа нь манай байгууллага хийгээд бүс нутгийн нийгмийн хөгжилд тогтвортой нөлөө үзүүлнэ гэж бодож байна. ① ② ③ ④ ⑤ 5. Сайн дурын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тогтвортой байдалд ерөнхийдөө сэтгэл хангалуун байна. ① ② ③ ④ ⑤ Q4-1. Сайн дурын үйл ажиллагааг тогтвортой байлгахад хамгийн чухал зүйл бол ( ) юм. ① Сайн дурын гишүүнийг тасралтгүй илгээх ② Хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх чадварыг бий болгох сургалт зохион байгуулах ② Дунд, урт хугацааны төлөвлөгөө, судалгаа хийх ④ Байгууллагын хүсэл эрмэлзэл
 19. 19. Q5. Сайн дурын гишүүний хөтөлбөр тус байгууллагын чадавхид ямар нөлөө үзүүлсэн тухай дараах асуултанд санал нийлж байгаа эсэхээ ①-ээс ⑤ хүртэлх сонголтыг бөглөж үнэлгээ өгнө үү Асуулт Маш бага Үгүй Энгийн Тийм Маш их 1. Сайн дурын үйл ажиллагаагаар дамжуулан үр шимийг хүртэж буй нутгийн иргэдийн тоо нэмэгдсэн. ① ② ⑤ 2. Сайн дурын үйл ажиллагаагаар дамжуулан тус байгууллагын иргэдэд хүртээх өгөөж , үйлчилгээний хүрээ нэмэгдсэн. ① ② ⑤ <Байгууллагын чадавхыг сайжруулах>

×