Edmodo thai

1,965 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,965
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Edmodo thai

 1. 1. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 1บอกเล่าก่อนเข้าเรื่องพบกันอีกแล้วครับกับเครื่องมือใหม่ๆ สำหรับครูผู้สอนยุคเทคโนโลยีอย่ำงเรำ หลังจำกที่ปีงบประมำณ 2554 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ได้จัดกำรอบรมหลักสูตร กำรใช้ระบบเครือข่ำยสังคมออนไลน์สำหรับกำรเรียนกำรสอน (Social Network for Education) ซึ่งมีทั้งFacebook และ blogger ในปีงบประมำณ 2555 นี้ โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) อีกจำนวน 70,000 บำทโดยได้รับจัดสรรในศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) จำนวน 35,000 บำท และได้รับจัดสรรในศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ จำนวน 35,000 บำทในปีงบประมำณ 2555 นี้ โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ในนำมของศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติชุมชนออนไลน์สร้ำงสรรค์กับกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โดยขอนำเสนอเครื่องมือเครื่องมือกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่ชื่อว่ำ Edmodo ที่ทำงหน่วยงำนกำรศึกษำหลำยแห่งเริ่มนำมำขยำยผลสู่โรงเรียนกันบ้ำงแล้ว ครูหลำยท่ำนได้เข้ำรับกำรอบรม หลำยท่ำนก็ลองใช้ไปบ้ำงแล้ว และหลำยๆ ท่ำนก็คงจะสงสัยว่ำ Edmodo คืออะไร ทำไมเรำต้องสนใจและใช้เครื่องมือนี้วันนี้เรำมำทำควำมรู้จักกับเครื่องมือกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ ด้วย Edmodo กันEdmodo คืออะไร ?Edmodo คือ เครือข่ำยสังคมออนไลน์สำหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน หรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่มีระบบรักษำควำมปลอดภัย สำมำรถติดต่อสื่อสำร ทำงำนร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหำ สำมำรถเข้ำถึงกำรบ้ำน สมุดเกรด และประกำศข่ำวสำรได้อย่ำงง่ำยดำยเป้ำหมำยสำคัญของ Edmodo คือ กำรใช้ประสิทธิภำพของเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยให้นักกำรศึกษำสำมำรถจัดกำรห้องเรียนและจัดกำรนักเรียนทุกคนได้Edmodo ใช้ทาอะไรได้บ้างนะ ?โปรแกรมนี้ใช้ในกำรต่อสื่อสำร ทำงำนร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหำ เช็คคะแนนเกรด และประกำศข่ำวต่ำงๆเฉพำะกลุ่มตำมที่เรำได้ตั้งใครเป็นผู้ใช้งาน Edmodo ได้บ้าง ?ระหว่ำงครู นักเรียน ผู้สอน ผู้เรียน ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน
 2. 2. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 2ใช้โปรแกรมนี้แล้วเสียเงินหรือเปล่า ? (สำคัญนะข้อนี้ จริงไหม)ไม่มีค่ำใช้จ่ำยตำมที่เขำบอกมำ แจกฟรีสำหรับนักเรียน ครู โรงเรียน และเขตพื้นที่กำรศึกษำแล้วจะเริ่มใช้โปรแกรมนี้อย่างไรละ ?ก่อนจะใช้ครูจะต้องสร้ำงชื่อกลุ่มกำรเรียนรู้ และนักเรียนจะสร้ำงบัญชี Edmodo โดยนักเรียนจะนำรหัสที่เรียกว่ำ Group Code ซึ่งเป็นเลข 6 หลัก จำกคุณครู เมื่อนักเรียนมีรหัสดังกล่ำวแล้ว จะสำมำรถเข้ำเว็บ Edmodo.com ได้ โดยเริ่มจำกเข้ำเว็บไซต์ Edmodo.com > จำกนั้นคลิกปุ่มI’m student > หลังจำกนั้นนักเรียนจะต้องป้อนรหัส Group Code ที่ครูกำหนดให้ > แล้วกรอกข้อมูลกำรสมัครให้ครบถ้วน > คลิกปุ่ม Sign up เพื่อลงทะเบียนหมำยเหตุ นักเรียนไม่จำเป็นต้องกรอกอีเมล์แอดเดรส ในกำรสร้ำงบัญชี Edmodoมีแหล่งเรียนรู้ศึกษาคู่มือได้จากที่ไหนบ้าง หรือแหล่งอ้างอิงและศึกษาได้จากไหน ?ที่เว็บไซต์ของ Edmodo.com มีคู่มือกำรใช้โดยละเอียดให้ดำวน์โหลดhttp://help.edmodo.com/ ซึ่งเป็นคู่มือสำหรับครูและนักเรียนhttp://help.edmodo.com/school-district/ สำหรับคู่มือของโรงเรียนและเขตพื้นที่กำรศึกษำ“ถึงตรงนี้แล้ว ก็คงจะรู้จัก Edmodo กันบ้ำงแล้วนะครับ อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนเล่นFacebook เป็นอยู่แล้วก็คงจะไม่ยำกสำหรับกำรเริ่มใช้ Edmodo ขอให้สนุก และมีควำมสุขกับกำรประยุกต์ Social Network สำหรับกำรเรียนกำรสอนนะครับ”
 3. 3. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 3บทที่ 1 การสมัครสมาชิก Edmodo.comคงจะทรำบกันแล้วนะครับว่ำ Edmodo คืออะไร ในหัวข้อนี้จะพำเพื่อนครูและผู้ใช้งำนทั่วไป ทำกำรสมัครสมำชิกกันนะครับ1. เข้ำสู่เว็บไซต์ www.edmodo.com2. กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้บน Edmodo โดยเลือก I’m a Teacher ดังรูปด้ำนล่ำง
 4. 4. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 43. กรอกแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนจำกนั้น คลิก "Sign up" เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำร ดังรูปด้ำนล่ำงจะได้รับอีเมล์แจ้งว่ำ “Edmodo Classroom is Ready” ดังรูปด้ำนล่ำง
 5. 5. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 5เมื่อคลิกไปดูอีเมล์ จะพบหน้ำจอ ดังรูป ด้ำนล่ำง ครับที่หน้ำจอ Edmodo จะพบกำรตั้งค่ำบัญชี ที่หน้ำแรกหลังจำกลงทะเบียนเสร็จสิ้น ดังรูปด้ำนล่ำง
 6. 6. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 6บทที่ 2 การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน Edmodo.comไม่ยำกเลยใช่ไหมครับ สำหรับกำรลงทะเบียนในฐำนะครูผู้สอน ในหัวข้อนี้ จะเป็นกำรตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้งำนนะครับ ก่อนที่จะไปตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้ เรำไปทำควำมรู้จักส่วนต่ำงๆ กันก่อนครับเมนูด้ำนบน (หมำยเลข 1)- Calendar คือ ส่วนที่ใช้สำหรับบันทึกปฏิทิน- Grade คือ ส่วนที่เป็นกำรให้คะแนน- Library คือ คลังตู้เก็บเอกสำร ซึ่งเรำสำมำรถสร้ำงตู้ได้ เก็บได้ทั้งไฟล์และ links ต่ำงๆเมนูด้ำนบนขวำ (หมำยเลข 2)- Home คือ หน้ำหลัก- Profile คือ ส่วนแสดงรำยละเอียดข้อมูลสมำชิก- Account คือ ส่วนของบัญชีผู้ใช้งำนบันทึก.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 7. 7. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 7เมนูด้ำนซ้ำยมือ (หมำยเลข 3)- Lastest Posts คือ หัวข้อที่แสดงทุกๆ อย่ำงที่เรำติดต่อสื่อสำรกับนักเรียน- Direct คือ ส่วนที่ใช้ส่งข้อควำมถึงเจ้ำของหน้ำ Edmodo โดยตรง- By Students คือ สิ่งต่ำงๆ ที่กระทำโดยนักเรียน- By Teacher คือ สิ่งต่ำงๆ ที่กระทำโดยครู- Assignment คือ เมนูสำหรับมอบหมำยงำนให้กับนักเรียนเมนูตรงกลำง (หมำยเลข 4) คือส่วนที่แสดงเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น คล้ำยๆ กับ Wall (วอลล์) หรือพื้นที่สำหรับโพสต์ข้อมูลใน Facebookเมื่อท่ำนรู้จักกับส่วนต่ำงๆ ของ Edmodo กันแล้ว เรำมำเริ่มตั่งค่ำบัญชีผู้ใช้งำนกันเลยครับ1. ทำกำรเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งำน ไปที่ เมนู Profile จำกนั้น ใส่ชื่อที่ต้องกำร เช่น ผมใส่ kruwandeeแล้วกดปุ่ม Claim ดังรูปซึ่ง กรณีนี้ ผมจะได้ชื่อ Profile เป็น http://www.edmodo.com/kruwandee ซึ่งจะง่ายต่อการใช้งาน และง่ายต่อการจดจาบันทึก.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 8. 8. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 82. ทำกำรปรับตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้ ไปที่เมนู Account >> เลือก Setting จำกนั้นปรับค่ำต่ำงๆ ของท่ำน ดังรูปด้ำนล่ำงกลุ่มเมนู หมำยเลข 1 คือ ส่วนที่ใช้สำหรับเลือกรูปภำพสำหรับผู้ใช้งำนกลุ่มเมนู หมำยเลข 2 คือ ส่วนที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มเมนู หมำยเลข 3 คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกำหนดรหัสผ่ำนกลุ่มเมนู หมำยเลขที่ 4 คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกำรแจ้งเตือนในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งเตือนเมื่อมีข้อควำมจำกผู้ดูแล Edmodo แจ้งเตือนจำก กลุ่มสมำชิกใหม่ หรือจำกนักเรียน หรือจำก ผู้ร้องขอเข้ำกลุ่ม เป็นต้นบันทึก............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 9. 9. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 9บทที่ 3 การสร้างและจัดการกลุ่ม (สาหรับครู)หลังจำกที่ท่ำนได้จัดกำรปรับแต่งชื่อผู้ใช้งำนกันไปแล้ว ซึ่งนับว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของกำรใช้งำนEdmodo ในฐำนะผู้สอนแล้วนะครับ แต่ว่ำยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ เพรำะเรำจะต้องทำกำรสร้ำงกลุ่มชั้นเรียนก่อน โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะสร้ำง 1 กลุ่ม ต่อหนึ่งห้องเรียน เพรำะว่ำจะสำมำรถจัดกำรกลุ่มได้ง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้งำนครับ เอำละ เรำมำเริ่มสร้ำงกลุ่มชั้นเรียนกันดีกว่ำ1. ที่ด้ำนซ้ำยมือของหน้ำหลัก เลือก Create a group ดังรูปด้ำนล่ำง2. ป้อนข้อมูลลงแบบฟอร์มสร้ำงกลุ่ม (Create Group) ให้ครบถ้วน จำกนั้นคลิกปุ่ม Create
 10. 10. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 10ตัวอย่ำง ผมสร้ำง กลุ่มชั้นเรียน ม.6/1 นะครับ3. เมื่อสร้ำงกลุ่มชั้นเรียน โดยคลิกที่ Create แล้ว จะมีรหัสกลุ่ม ดังรูปด้ำนล่ำงจะเห็นว่ำ กลุ่มที่ผมสร้ำงขึ้น จะมีรหัสขึ้นมำอัตโนมัติ คือ 5xt9yf นี่คือรหัสกลุ่ม เพื่อใช้สำหรับเข้ำร่วมกลุ่มในสถำนะ I’m a Student ของผู้เรียน4. คลิกปุ่ม Closeบันทึก............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 11. 11. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 11หลังจำกที่เรำสร้ำงกลุ่มเรียบร้อยแล้ว เรำมำดูซิครับว่ำ แต่ละส่วนคืออะไร และมีหน้ำที่อย่ำงไร ผมจะอธิบำยทีละส่วนนะครับหน้าต่างการจัดการกลุ่มหมำยเลข 1 คือ รำยชื่อกลุ่ม ชั้นเรียนที่เรำสร้ำงขึ้นหมำยเลข 2 รหัสกลุ่ม 6 หลัก Group Code (หลำยท่ำนคงจะสงสัยว่ำทำไมรหัสกลุ่มของผมเปลี่ยนไป) เรำสำมำรถ Reset เพื่อเปลี่ยน GroupCode ได้ โดยคลิกที่ปุ่มสำมเหลี่ยม และเลือก Reset ดังรูปด้ำนขวำมือ หมำยเลข 3 Group Settings (จัดกำรกลุ่ม) สำมำรถเปลี่ยนชื่อ เก็บหรือลบกลุ่มได้หมำยเลข 4 Manage ใช้สำหรับจัดกำรสมำชิกในกลุ่ม คลิกเลือกชื่อนักเรียน จะปรำกฏคุณสมบัติของสมำชิกด้ำนขวำมือข้อสังเกต ท่ำนจะพบว่ำ ใต้รูปภำพตัวเรำจะมีหัวข้อ Groups ซึ่งในกำรเรียนแต่ละครั้งที่มีกำรเรียนกำรสอนเรำควร สร้ำง group ขึ้นมำ โดยแต่ละห้องจะมี Group Code แตกต่ำงกัน ซึ่งหำกนักเรียนคนใด ไม่ได้มำเรียนก็จะไม่ได้ Group Code นั้นๆ เพื่อเข้ำไปทำกิจกรรมต่ำงๆ
 12. 12. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 12กิจกรรมที่ 1 ตามล่า หา Student (Am I a Student?)คงจะได้เป็นครูผู้สอนกันครบทุกท่ำนแล้ว (จริงๆ ก็เป็นอยู่แล้วนี่นำ 55++) รวมถึงมี GroupCode สำหรับผู้เรียน (รหัส 6 หลัก)แต่ว่ำ..เอ๊ะ เรำจะหำใครจำกที่ไหน ให้มำเป็น I’m a Studentก็มำประชุมเชิงปฏิบัติกำรแล้วจะหำผู้เรียนจำกที่ไหนได้ ก็คงต้องใช้ท่ำนที่อยู่รอบตัวเรำนี่หละครับ (แม่นบ่) เอำละเรำมำร่วมทำกิจกรรมกันดีกว่ำชื่อกิจกรรม ตำมล่ำ..หำ Studentวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฝึกปฏิบัติเป็นผู้เรียน (I’m Student)สิ่งที่ต้องมี 1.) Group Code จำกครูผู้สอน (ได้จำกเพื่อนที่เข้ำประชุมฯ ด้วย)2.) รูปส่วนตัวบันทึก............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 13. 13. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 13วิธีการดาเนินกิจกรรมขั้นตอนที่ 1.) กำรสมัครสมำชิกในฐำนะนักเรียนพิมพ์ URL ว่ำ www.edmodo.com address ของ web browser จะได้ดังรูปด้ำนล่ำงเมื่อคลิกปุ่ม I’m a Student จะปรำกฏหน้ำจอ ดังรูปด้ำนล่ำง
 14. 14. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 14ตัวอย่ำง ผมจะสมัคร ในนำม Student โดยใช้ Group Code คือ ktjq79กรอกข้อมูลต่ำงๆ จำกนั้น คลิกปุ่ม Sign up ดังรูปจะได้หน้ำจอดังรูป ด้ำนล่ำง
 15. 15. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 15ขั้นตอนที่ 2.) ปรับแต่งบัญชีผู้ใช้งำน มีวิธีกำร ดังนี้จะพบหน้ำจอดังรูป ด้ำนล่ำง ให้ทำกำรแก้ไขข้อมูลต่ำงๆเพียงเท่ำนี้ท่ำนก็จะเป็นผู้เรียนแล้วครับบันทึก............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 16. 16. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 16ถึงตรงนี้แล้ว หลำยๆ ท่ำนคงจะสงสัย (หรือเปล่ำนะ) ว่ำ...คาถาม : เอ๊ะ!!! แล้วถ้ำเรำเป็นครู (I’m a Teacher) จะร่วมเป็นผู้เรียนได้ไหมนะ?คาตอบ : “ได้ครับ”ตัวอย่ำง สมมติ ว่ำผมสมัครในนำม I’m a Teacher และมี Profile ดังนี้http://www.edmodo.com/kruwangpongเข้ำระบบ โดยใช้ Username : kruwangpong และใส่ Password จำกนั้นทำตำมวิธีกำร ดังรูป ด้ำนล่ำงกลุ่มที่เรำ Join หรือเข้ำร่วมกลุ่ม 
 17. 17. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 17กิจกรรมที่ 2 Post Reply ทักทาย เพื่อนสมาชิกอย่ำเพิ่ง “งง” กับสถำนะนะครับ เพรำะเป็นทั้ง I’ m a Teacher และ I’ m a Studentตอนนี้เรำกำลังใช้งำนในสถำนะ I’ m a Student ครับ ซึ่งก็เหมือนกับว่ำ เรำเป็นนักเรียนนั่นเอง หลังจำกกิจกรรมที่ 1 เรำได้สมัครสมำชิกกันแล้ว เรำลองมำผ่อนคลำย โดยทำกิจกรรม Post Reply ทักทำยเพื่อนสมำชิก กันครับชื่อกิจกรรม Post Reply ทักทำย เพื่อนสมำชิกวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฝึกใช้เครื่องมือต่ำงๆ ของ Edmodoสิ่งที่ต้องมี -วิธีการดาเนินกิจกรรมขั้นตอนที่ 1.) Postให้ทุกท่ำน เข้ำระบบ โดยไปที่ www.edmodo.com ดังรูปด้ำนล่ำงสำหรับ Username or Email : ให้ใส่ Username ทีท่ำนใช้ในสถำนะ I’m a Studentหมำยเหตุ...กรณีที่ท่ำนใช้ Username ในสถำน I’m a Teacher ท่ำนจะต้อง Join Group ก่อนนะครับ
 18. 18. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 18จะพบกับหน้ำจอดังรูปด้ำนล่ำงส่วนต่างๆ ของ การโพสต์หมำยเลข 1 คือ text box สำหรับพิมพ์ข้อควำมหรือบันทึกต่ำงๆหมำยเลข 2 คือ กำรแนบไฟล์ ลิงค์ และ Libraryหมำยเลข 3 คือ กำรส่ง ซึ่งสำมำรถเลือกได้ว่ำ จะให้ส่งไปที่กลุ่ม หรือบุคคลหมำยเลข 4 คือ ปุ่ม Send สำหรับ คลิกเมื่อต้องกำรจะส่งโพสต์หลังจำกที่ท่ำนโพสต์แล้ว ปรำกฏ ข้อควำมตัวอย่ำง ดังรูปด้ำนล่ำง
 19. 19. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 19ตัวอย่ำงกำรโพสต์แบบแนบไฟล์เมื่อคลิกปุ่ม Send จะพบหน้ำจอดังรูปหลังจำกนั้นจะแสดงหน้ำจอ ดังรูปด้ำนล่ำงบันทึก........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 20. 20. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 20ขั้นตอนที่ 2.) Replyขั้นตอนนี้คงไม่ต้องบอกอะไรกันมำก เพรำะปกติ ท่ำนที่ใช้ Facebook จะถนัดกันอยู่แล้วและนี่คือตัวอย่ำงกำร Reply นะครับทดลอง Reply แบบใส่ URL ,ลิงค์ หรือ แก้ไข Reply ดูนะครับบันทึก......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 21. 21. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 21บทที่ 4 การจัดการกลุ่มสมาชิก Edmodo.comผ่ำนไปแล้วนะครับ กับ 3 บท และ 2 กิจกรรม ก็คงจะพอสนุกสนำนมิใช่น้อย (หรือว่ำเริ่มเครียดกัน 55++) ยังไม่ได้เข้ำเรื่องเลยนะครับนี่ ก่อนที่จะไปสู่กระบวนกำรสร้ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนออนไลน์โดยใช้ Edmodo เรำอำจจะต้องไปจัดกำรกลุ่มของสมำชิกที่เรำสร้ำงไว้ ซึ่งบำงครั้งเรำอำจจำเป็นต้องแก้ไข รำยละเอียด หรือจำกัดสิทธิ์ผู้เรียน (สมำชิก) บำงคน เริ่มกันเลยครับเข้ำสู่เว็บไซต์ www.edmodo.com หำกยังไม่เข้ำระบบให้เข้ำระบบ โดยใช้ Username ของTeacher นะครับ หลังจำกนั้น ให้คลิกที่ Group Settings และปรับแก้ไขข้อมูลที่ต้องกำร ดังรูปด้ำนล่ำงข้อสังเกตและควรระมัดระวังเนื่องจำก กำรตั่งค่ำกลุ่ม เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมำกๆ เนื่องจำก เป็นส่วนสำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับผู้เรียน ดังนั้น ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 2 ปุ่มเครื่องมือที่ต้องระมัดระวัง นั่นก็คือ1. ปุ่ม Archive Group- ปุ่มนี้ใช้สำหรับเก็บกลุ่มที่เรำสร้ำงไว้ โดยจะทำให้สมำชิกไม่สำมำรถเข้ำกลุ่มมำทำกิจกรรมต่ำงๆ ได้ (เรำสำมำรถเรียกคืนได้ โดยคลิกที่ปุ่ม )2. Delete Group- เป็นกำรลบกลุ่ม ออกจำกระบบ (เรำจะไม่สำมำรถเรียกคืนกลุ่มได้)
 22. 22. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 22การลบจัดการสิทธิ์ของสมาชิกกลุ่ม1. คลิกที่ กลุ่มที่เรำต้องกำรจะจัดกำรนะครับ เช่น ผมต้องกำรจะจัดกำรกลุ่ม Mattayom 6/1 ก็ให้คลิกที่ กลุ่ม Mattayom 6/1 ดังรูปด้ำนล่ำง2. คลิกที่ Manage ดังรูปด้ำนล่ำงบันทึก............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 23. 23. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 233. จะพบหน้ำจอแสดงสมำชิกทั้งหมด ดังรูปด้ำนล่ำง4.4. หำกต้องกำรจะจัดกำรสิทธิ์ของสมำชิกให้คลิกที่รูปสมำชิกที่ต้องกำร หรือถ้ำมีสมำชิกเยอะก็ให้ค้นหำนะครับ ในกรณีนี้ผมต้องกำรจัดกำรสิทธิ์ ของภัทรพล กุมภำพันธ์ (ลูกชำยข่อยเอง) ก็เลือกที่ภัทรพล กุมภำพันธ์ และจะพบกับหน้ำจอดังรูปด้ำนล่ำงบันทึก............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 24. 24. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 24ในส่วนของกำรจัดกำรสมำชิก มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้1. Access คือ กำรเข้ำถึง สำมำรถปรับได้ 2 ค่ำ คือ Student และ Read-Only2. Change Password คือ กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนของสมำชิก3. Parent Code คือ รหัสสำหรับผู้ปกครองที่จะนำมำลงทะเบียน4. Award Badges คือ กำรให้รำงวัล5. Remove From Group คือ ถอนออกจำกกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม
 25. 25. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 25การสร้างกลุ่มย่อยกลุ่มย่อย คืออะไร? กลุ่มย่อยก็คือกลุ่มเล็กๆ (ไม่ใช่กลุ่มใหญ่ ๆ) แล้วมีควำมสำคัญอย่ำงไร ทำไมต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อย? สงสัยละซิ ????ให้ท่ำนลองนึกภำพง่ำยๆ เวลำที่ท่ำนสอนให้ห้องเรียน เรำมักจะแบ่งงำนออกเป็นกลุ่มย่อยๆหลำยกลุ่ม เพื่อสะดวกต่อกำรจัดกิจกรรม โปรแกรม Edmodo สำมำรถทำได้เช่นกัน วิธีกำรง่ำยๆ ก็คือเรำสำมำรถสร้ำง กลุ่มย่อย ออกจำกกลุ่มใหญ่ได้ข้อดีของกลุ่มย่อยในโปรแกรม Edmodo คือ สมำชิกในแต่ละกลุ่มย่อยสำมำรถสื่อสำร หรือทำงำนร่วมกัน โดยที่สมำชิกทั้งหมด (กลุ่มใหญ่) จะไม่สำมำรถเห็นกำรโต้ตอบระหว่ำงกลุ่มย่อยได้ ทั้งนี้ท่ำนสำมำรถลบกลุ่มย่อย ในเวลำใดก็ได้ โดยไม่มีผลต่อทั้งกลุ่ม มำเริ่มกันเลยครับหมำยเหตุท่ำนจะต้องมีสมำชิกในกลุ่มที่ท่ำนสร้ำง จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 3-6 คน นะครับ (ถ้ำไม่มีก็คงต้องหำกันละครับงำนนี้ แต่คิดว่ำคงไม่มีปัญหำเพรำะท่ำนได้ทำกิจกรรม ตำมล่ำหำ Student กันแล้ว)1. ก่อนอื่นไปดูที่สมำชิกของท่ำนก่อนนะครับว่ำมีเท่ำไร ของผมมีแค่ 3 คน ดังรูปดังนั้น ผมจะต้องมีสมำชิกเพิ่ม ซึ่งกำรจะได้มำซึ่งสมำชิก ต้องให้ Group Code กับผู้เรียนหรือคนที่จะมำเป็นสมำชิกในกลุ่มของเรำ จำกรูปด้ำนบน Group Code กลุ่ม Mattayom 6/1 คือ ktjq792. ผมก็ให้ Group Code : ktjq79 แก่นักเรียนที่จะมำสมัครเข้ำกลุ่ม (วิธีกำรอยู่ในกิจกรรมที่ 1ตำมล่ำ หำ Student หน้ำ: 12 นะครับ)
 26. 26. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 263. เอำละครับ ผมมีสมำชิกจำนวน 6 คน แล้ว (รวมตัวเองด้วยครับ)ดังรูป  คลิก Manage จะพบหน้ำจอดังรูปด้ำนล่ำงบันทึก............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 27. 27. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 27จะพบหน้ำจอดังรูปด้ำนล่ำงหำกต้องกำรให้สมำชิกท่ำนใด อยู่กลุ่ม com1 ก็เลือกชื่อ แล้วที่ปุ่ม เช่นเดียวกัน ถ้ำไม่ต้องกำรให้สมำชิกท่ำนใด อยู่ในกลุ่ม ก็เลือกชื่อ แล้วคลิกที่ปุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มย่อย com1 ของผมมี 3 คน ดังรูปด้ำนล่ำง ครับ
 28. 28. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 28ตัวอย่ำงในกลุ่มย่อย com2 ของผมมี 4 คน ดังรูปด้ำนล่ำง ครับ5. ทดลองโพสต์ไปยังกลุ่มย่อย com2 ดังรูปด้ำนล่ำงบันทึก.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 29. 29. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 296. เมื่อดูโพสต์ในกลุ่มย่อย com1 จะไม่พบโพสต์ (ผมลองดูในหน้ำสมำชิกของตนเอง)แต่พอดูในกลุ่มย่อย com2 จะพบโพสต์ ดังรูปด้ำนล่ำงครับแสดงให้เห็นว่ำ สมำชิกสำมำรถเลือกได้ว่ำจะโพสต์ไปยังกลุ่มใหญ่ (Mattayom 6/1) หรือกลุ่มย่อยของตนเองได้เท่ำนั้นบันทึก.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 30. 30. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 307. เมื่อสมำชิกกลุ่มทดลองโพสต์ ยกตัวอย่ำง เช่น เด็กชำยโยธิน กมลรัตน์ (อยู่กลุ่มย่อย com1)เวลำจะโพสต์ จะไม่สำมำรถโพสต์ไปยังกลุ่มย่อย com2 ได้ แต่สำมำรถโพสต์ไปยังกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มMattayom 6/1 ได้ ตัวอย่ำงดังรูปด้ำนล่ำงบันทึก............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 31. 31. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 31บทที่ 5 Post และ Reply ขึ้นสูงต่อไปนี้จะขอนำเสนอในเรื่องของ Post and Reply ขั้นสูง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ยังไม่ได้กล่ำวถึงในกำรทำกิจกรรมที่ผ่ำนมำ (กิจกรรมที่ 2 Post Reply ทักทำย เพื่อนสมำชิก หน้ำ:17) ก่อนอื่นไปดูกันก่อนครับว่ำประเภทกำรโพสต์ Post (Send and Reply to Posts) มีอะไรบ้ำงโดยหลักๆ แล้วมีช่อง Post ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกได้ ดังนี้ Note , Alert , Assignment ,Quiz , Poll ดังรูปควำมหมำยของแต่ละชนิด มีดังนี้Note หมำยถึง กำรโพสต์ข้อควำมต่ำงๆAlert หมำยถึง กำรโพสต์เพื่อแจ้งเตือนงำนต่ำงๆ สำมำรถส่งเป็นกลุ่มหรือเลือกเฉพำะนักเรียนได้Assignment หมำยถึง เป็นกำรโพสต์ที่ใช้เยอะที่สุด เวลำส่งงำน เรำสำมำรถใส่วันส่งงำนdue date ใส่ link หรือ เอกสำรต่ำงๆ ได้Quiz หมำยถึง กำรโพสต์เพื่อสร้ำงแบบทดสอบออนไลน์ (สำมำรถจับเวลำได้) แบ่งได้ดังนี้1. ชนิดแบบทดสอบ Multiple choice2. ชนิดแบบทดสอบ True False3. ชนิดแบบทดสอบ Short Answer4. ชนิดแบบทดสอบ Fill in the blankPoll หมำยถึง กำรโพสต์เพื่อสร้ำงแบบสำรวจบันทึก..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 32. 32. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 32แบบที่ 1 Note หมำยถึง กำรโพสต์ข้อควำมต่ำงๆแบบที่ 2 Alert หมำยถึง กำรโพสต์เพื่อแจ้งเตือนงำนต่ำงๆ สำมำรถส่งเป็นกลุ่มหรือเลือกเฉพำะนักเรียนได้แบบที่ 3 Assignment หมำยถึง เป็นกำรโพสต์ที่ใช้เยอะที่สุด เวลำส่งงำน เรำสำมำรถใส่วันส่งงำนdue date ใส่ link หรือ เอกสำรต่ำงๆ ได้
 33. 33. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 33จะลองยกตัวอย่ำงให้เห็นชัดๆ สักหนึ่งงำนที่มอบหมำยนะครับสมมติว่า ครูวันดีต้องกำรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1 ตอบคำถำม ดังนี้หัวข้องำน : จงแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ Tabletรำยละเอียดของงำน : จงตอบคำถำมเกี่ยวกับ Tablet ต่อไปนี้1.Tablet คืออะไร2.ต่ำงจำก โทรศัพท์อย่ำงไร3.รำคำแพงไหม4.อยำกได้หรือเปล่ำ?กำหนดวัน/เดือน/ปี ที่ส่งงำน : 28 สิงหำคม 2555ไฟล์งำน : ไม่แนบกลุ่มชั้นเรียน : Mattayom 6/1คงไม่อธิบำยนะครับ เพรำะรูปด้ำนบนก็บ่งบอกถึงรำยละเอียดแล้ว (เบิ่งเอำเอง ถ้ำสงสัยก็ถำมคนข้ำงๆ นะครับ 55++)บันทึก............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 34. 34. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 34ดูที่หน้ำจอหลังจำกที่ ครูวันดีมอบหมำยงำนจะแสดงรำยละเอียดดังรูปด้ำนล่ำงครับครำวนี้เรำไปดูในหน้ำของสมำชิก (นักเรียน) ครับว่ำ จะมีหน้ำจออย่ำงไร? ด้ำนล่ำงเลยครับเมื่อต้องกำรตอบคำถำม ให้คลิกที่ปุ่ม จะพบหน้ำจอ (หน้ำถัดไปครับ)บันทึก............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 35. 35. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 35หน้ำจอเมื่อนักเรียนคลิกปุ่ม ตอบคำถำม หรือส่งงำนตำมที่ครูมอบหมำยอธิบำยง่ำยๆ นะครับ1. พิมพ์คำตอบ2. แนบไฟล์หรือลิงค์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมีหรือครูสั่ง)3. คลิก Turn in Assignment เพื่อส่งงำนหรือตอบคำถำมบันทึก.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 36. 36. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 36มำดูกันครับว่ำ หน้ำจอ Profile ครูวันดีมีอะไรเกิดขึ้นบ้ำงจะเห็นว่ำตรงปุ่ม Turned in จะมีผู้ตอบ/ส่งงำน เข้ำมำ 1 คน เมื่อคลิกปุ่ม จะพบหน้ำจอดังด้ำนล่ำงนะครับ
 37. 37. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 37นักเรียนแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่ม สำมำรถดูคะแนนตนเองได้ โดยคลิกที่ปุ่ม จะพบหน้ำจอดังนี้สำหรับครูก็สำมำรถดูคะแนนของแต่ละคนได้โดยวิธีกำรดังรูปด้ำนล่ำง นะครับจบแล้วครับสำหรับกำรโพสต์แบบ Assignment เพื่อมอบหมำยงำนให้นักเรียน ต่อไปก็ไปดูในหัวข้อกำรสร้ำงแบบทดสอบกันนะครับบันทึก.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 38. 38. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 38แบบที่ 4 Quiz หมำยถึง กำรโพสต์เพื่อสร้ำงแบบทดสอบออนไลน์ (สำมำรถจับเวลำได้) แบ่งได้ดังนี้วิธีในกำรสร้ำงแบบทดสอบแต่ละครั้ง ให้ทำตำมภำพด้ำนล่ำงนะครับบันทึก......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 39. 39. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 39ในกำรสร้ำงแบบทดสอบแต่ละชุดนั้น เรำสำมำรถที่จะสร้ำงรวมๆ กัน (เลือกประเภทได้หลำยอย่ำง)ใน 1 แบบทดสอบนะครับ หมำยควำมว่ำ เรำจะใช้แบบ Multiple choice ,True False , ShortAnswer และ Fill in the blank ก็ได้นะครับ ดังตัวอย่ำงที่ผมจะนำเสนอนะครับ อำจจะไม่เยอะเท่ำไรให้ท่ำนลองไปศึกษำเพิ่มนะครับ1. ชนิดแบบทดสอบ Multiple choiceบันทึก.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 40. 40. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 40จริงๆ แล้วท่ำนสำมำรถที่จะเพิ่มไฟล์ประกอบก็ได้นะครับ โดยเลือกที่ Attach: Link หรือ Library2. ชนิดแบบทดสอบ True Falseข้อสอบถูกผิด เรำไม่สำมำรถเพิ่มตัวเลือกได้นะครับ เพรำะมีแค่ 2 คำตอบ คือ ถูก ผิดบันทึก........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 41. 41. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 413. ชนิดแบบทดสอบ Short Answerสำหรับแบบทดสอบชนิด Short Answer นี้จะไม่มีเฉลยนะครับ เพรำะครูต้องตรวจและให้คะแนนเอง4. ชนิดแบบทดสอบ Fill in the blankข้อสังเกต จะใช้ เครื่องหมำย Underscore (“_”) แทนจำนวนช่องว่ำงที่ต้องกำรให้กรอกบันทึก..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 42. 42. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 42เรำสร้ำงข้อสอบเสร็จแล้วนะครับ (เพียงแต่ว่ำน้อยข้อเท่ำนั้น) จำกนั้นให้ท่ำน คลิกที่ปุ่มเพื่อกำหนดคำถำม และทดลอง Preview This Quiz จะได้หน้ำจอดังรูปด้ำนล่ำงให้คลิกที่ปุ่ม Start Quiz เพื่อทดลองดูตัวอย่ำงข้อสอบ จะได้ดังรูปด้ำนล่ำงคำถำมข้อที่1 แบบ Multiple Choice (แบบเลือกตอบ)คำถำมข้อที่2 แบบ True False (แบบถูก-ผิด)
 43. 43. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 43คำถำมข้อที่3 แบบ Short Answer (แบบตอบสั้น)คำถำมข้อที่3 แบบ Short Answer (แบบตอบสั้น) แบบทดสอบชนิด Short Answer นี้จะไม่มีเฉลยนะครับ เพรำะครูต้องตรวจและให้คะแนนเอง นะครับคำถำมข้อที่4. แบบทดสอบ Fill in the blank (แบบเติมคำในช่องว่ำง)ทำแบบทดสอบเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม จะพบหน้ำจอดังรูป
 44. 44. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 44จะพบหน้ำจอแสดงผลลัพธ์ ดังรูปด้ำนล่ำงเรำสำมำรถดูคำตอบในแต่ละข้อได้ ดังรูปด้ำนล่ำงจำกรูปด้ำนบน พบว่ำ มีจำนวน 1 ข้อที่ไม่ได้คะแนน นั่นคือ ข้อ3 แบบ Short Answer ยังไม่ได้ตรวจเพรำะครูต้องตรวจนะครับบันทึก........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 45. 45. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 45หลังจำกนั้นให้ท่ำนทำกำร Assign Quiz ใหม่ เพื่อทำกำรกำหนดวันในกำรทำแบบทดสอบ โดยไปที่หน้ำหลัก พิมพ์ URL ว่ำ http://www.edmodo.com/home1. ให้คลิกที่ Load a previously created Quiz จะพบหน้ำจอดังนี้2. หลักจำกนั้น คลิกที่ Edit this Quiz ดังรูป ครับ3. จำกนั้นให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อจะได้บันทึก.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 46. 46. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 464. กำหนดวันทำแบบทดสอบ หลังจำกนั้นพิมพ์ชื่อกลุ่ม และคลิก Send5. หลังจำกนั้นให้คลิกปุ่ม Turned in(0) เพื่อดูว่ำใครตอบแล้วบ้ำง ดังรูปนะครับ6. คลิกที่ชื่อนักเรียนในกลุ่ม เพื่อดูคะแนนในแต่ละข้อ ดังหน้ำจอ ดังนี้
 47. 47. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 47เอำละ ทีนี้ ลองมำทำแบบทดสอบในส่วนสมำชิกกันนะครับ ไปลุยกันเลย1. เข้ำระบบในนำม Student จำกนั้นที่หน้ำหลักจะพบว่ำ มีแบบทดสอบหน่วยที่ 1 ดังรูปด้ำนล่ำง2. เมื่อคลิก ปุ่ม Take Quiz จะพบหน้ำจอให้เริ่มทำแบบทดสอบ ดังนี้3. ให้ทำแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ...จะพบหน้ำจอ
 48. 48. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 484. ดูผลลัพธ์ของคะแนนได้ดังรูปด้ำนล่ำงครับจะพบว่ำ ข้อ 3 ยังไม่ถูกตรวจโดยครูวันดี ดังรูปจะเห็นว่ำ มีสมำชิก (นักเรียน) ตอบแบบทดสอบของเรำแล้ว ดังนั้นเรำจำเป็นต้องไปตรวจ โดยเข้ำระบบในสถำนะครู เพื่อไปตรวจแบบทดสอบของนักเรียน (หำก งง ก็ย้อนไปดูหน้ำ: 46 นะครับ) จะพบหน้ำจอดังนี้
 49. 49. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 495. หลังจำกที่ตรวจแล้วจะพบหน้ำจอดังรูปต่อไปนี้คงจะจบในเรื่องของแบบทดสอบเพียงเท่ำนี้ก่อน ยังไงท่ำนทั้งหลำยลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ ซึ่งในแต่ละหน่วยเรียนรู้ อำจจะไม่จำเป็นต้องเลือกแบบทดสอบทุกประเภท ก็ได้ อันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่ำท่ำนจะออกข้อสอบแบบใด (โดยทั่วๆ ไปมักจะถนัดข้อสอบแบบตัวเลือก) บำงท่ำนอำจจะใช้แค่แบบ Multiple choiceกับแบบ True False (ผมก็คนหนึ่งนะครับที่ชอบแบบตัวเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหำที่ทำกำรสอนครับ)บันทึก....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 50. 50. [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย Edmodo.comเรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ]หน้า 50มุมพักผ่อน...ผ่ำนมำแล้ว 5 บท เมื่อยกันไหมครับ? มำลองดูภำพปริศนำกัน คลำยเครียดครับ(ขอบคุณข้อมูลจำก http://liverpool2527.exteen.com/20090406/richman)ท่ำนเห็นอะà

×