Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raznovrsnost sisara, VI razred

8,544 views

Published on

Đorđe Tomić

Published in: Education
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/sexjssy } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/sexjssy } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/sexjssy } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/sexjssy } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/sexjssy } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/sexjssy } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Raznovrsnost sisara, VI razred

 1. 1. Разнпврснпст сисара Ђпрђе Тпмић VI3
 2. 2. Пдакле пптише разнпврснпст?• Птуда щтп су сисари најраспрпстраоеније живптиое на планети - живе у свим климатским ппјасевима, у земљи, на оенпј ппврщини, у крпщоама дрвећа, лете, пливају и имају кљун*. *Кљунар је сисар кпји живи у Тасманији и Аустралији, има кљун, нпси јаја меке љуске, лежи на оима, али дпји младунце када се излегу. Пдлишнп плива, крзнп му је густп и маснп, међу прстима има плпвне кпжице, кљун му је спљпщтен, кап кпд патака.
 3. 3. Класа сисара - Mammalia• Дели се на 2 ппдкласе, 27 редпва и 132 фамилије• Детаљније ћемп разгпварати п следећим представницима: тпрбарима, бубпједима, слепим мищевима, мајмунима, глпдарима, зешевима, перајарима, слпнпвима, зверима, китпвима и делфинима, кппитарима и папкарима
 4. 4. Торбари• Пни су примитивни и немају ппстељицу, па им се младунци рађају јакп мали и један перипд свпг живпта прпвпде у торби на стпмаку свпје маме, где и сисају. Живе у Аустралији и Јужнпј Америци• Најппзнатији су кенгури и кпале
 5. 5. Бубоједи• Тп су најпримитивнији сисари са ппстељицпм• Живе у Еврппи и Азији• Хране се, замислите, бубама!• Типишне врсте су : јеж, рпвшица и кртица
 6. 6. Слепи мишеви• Нит’ су мищеви, нит ’ су слепи• Пни су једини летећи сисари. Лете ппмпћу кпжних набпра разапетих између јакп издужених прстију на предоим нпгама• Живе у целпм свету, углавнпм у кплпнијама• Активни су нпћу• Неки се хране инсектима, а неки биљним нектарпм или трппским впћем. Мали брпј врста пије крв дпмаћина.• Пдлишнп лете пп мраку захваљујући ехолокацији - слепи мищеви дпк лете испущтају звуке виспких фреквенција и на пснпву оихпвпг пдбијаоа пд предмете и бића пдређују пплпжај препрека и лакп их запбилазе
 7. 7. Мајмуни• Пни су примати, кап и људи• Палац им стпји насупрпт псталим прстима• Имају нпкте• Газе целим стппалпм• Најпримитивнији су лемури са Мадагаскара (пплумајмуни), а најслпженији су шпвекплики мајмуни – гприла, прангутан и щимпанза
 8. 8. Глодари• Имају пгрпмну мпћ размнпжаваоа, па су најбрпјнији међу сисарима• Преппзнајемп их пп гпроим секутићима кпји непрестанп расту• У глпдаре спадају: веверица, мищ, пацпв, хршак, дабар, слепп куше и леминг
 9. 9. Зечеви• Два пара дугих секутића један иза другпг• Имају дуге ущи, снажне задое нпге, кратак реп• Изузетнп су брзи• Ппзнати представници су: зец, кунић, пика
 10. 10. Перајари• Нпге су им у пблику пераја - прилагпђене за живпт у впди• Углавнпм живе у хладним впдама• Дпста времена прпвпде у впди, а размнпжавају се на кппну• Хране се рибпм и ракпвима, а мали брпј једе месп кпје кидају јаким пшоацима• Типишне врсте су: средпземна медведица (најређи представник), туљани (фпке), мпрж...
 11. 11. Слонови• Живе у Африци и Индији (Азији) и ппстпји верпваое да су им ущи у пблику кпнтинената пдакле пптишу; афришки слпн има веће ущи• Типишна пбалежја су им: сурла, кљпве (јакп развијени секутићи у гпропј вилици) и, већ ппменуте, велике ущи. Имају дебеле, јаке, стубасте нпге• Слпнпви су најкрупније кппнене живптиое
 12. 12. Звери• Праве су грабљивице: имају пщтра шула, зубе, канче• Живе свуда пп свету• Звери су дивље, али ппстпје и припитпмљене врсте (пас и машка)• Представници су: разне мачке – тигар, лав, пума, рис; разни пси – вук, лисица, кпјпт; медведи, куне, творови
 13. 13. Мачке
 14. 14. Пси
 15. 15. Остале звери (избпр)
 16. 16. Китпви и делфини• Тп су впдени сисари; међу оима је најкрупнија врста живптиоа наще планете – плави кит• Предое нпге су препбражене у пераја, а задое – закржљале• Реп – снажан и впдправнп ппстављен (спљпщтен у леђнп-трбущнпм пплпжају)• Дпбри су пливаши• Ппвременп израоају да би удахнули атмпсферски ваздух и избацили впдпскпк из специјалнпг птвпра• Пвде спадају јпщ и прке, грбави кит, делфини
 17. 17. Копитари• Имају смаоен брпј прстију и пкп препсталих ппстпји рпжна навлака звана копито• У кппитаре спадају: тапир (живи фосил), нпспрпзи, али и кпо, магарац и зебра
 18. 18. Папкари• Кпд оих је развијен трећи и шетврти прст прекп кпјих је превушена рпжна твпревина – папак• Пва група има врлп разнпврсне представнике: - сващтпједе: разне врсте свиоа и нилски кпо - биљпједе: камила, јелен, жирафа, дивпкпза, гпвеше, пв ца, кпза
 19. 19. • Папкари сващтпједи• Папкари биљпједи• Папкари дпмаће живптиое
 20. 20. Још реч-две о сисарима• Оихпв знашај је пгрпман за прирпду, јер пдржавају равнптежу при кружеоу материја• Чпвек их узгаја пд давнина збпг меса, млека, вуне или крзна.• Ппједине врсте су гптпвп истребљене збпг небриге шпвека (сеша щума, кривплпв)

×