Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JanuariPlattelands Jongeren GelderlandPlattelands Jongeren Gelderland (PJG) is een zelfstandige,provinciale vereniging doo...
DB PJGIn 2011 heeft PJG zijn organogram verandert. Werd de PJGvoorheen bestuurd door een bestuur en was het GAJK eenwerkgr...
112345678910111213141516171819202122232425262728293031MAAte onderhouden met organisaties die actief zijn in het landelijkg...
AprilPJG BestuurdersEen gezonde vereniging heeft ook een gezonde doorstroomvan bestuursleden. Dit is bij PJG niet an-ders....
MeiAantrekkerlijkOnder aanvoering van AJK Stroe-Wekerom is in het voorjaar2011 de PR-actie ‘Aantrekkerlijk’ op touw gezet....
JuniPJG AfdelingenNaast de PJG zijn ook de verenigingen constant bezigmet vernieuwing. Dit moet ook wel, want anders komt ...
JuliGAJK CommunicatieIeder jaar besteedt het GAJK veel aandacht aan communi-catie. Zo ook in 2011. Er werden weer vier GAJ...
AugustusTopactiviteitenDe plattelandsjongeren verenigingen hebben doorgaanseen gevulde agenda met activiteiten. Tussen dez...
Farmers FlirtingFlirten is een breed be-grip. En daarmee is heteen leuke invalshoekvoor een trainingin communicatie ennetw...
OktoberMedewerkersDe PJG heeft zelf geen medewerkers in dienst. De onder-steuning die zij krijgen voor projectmanagement, ...
NovemberStatenleden op excursieOp woensdag 30 november bracht een delegatie van deStatencommissie Landelijk Gebied, Cultuu...
DecemberEr werd dit jaar een nieuwe bestuurstraining geïntroduceerdom onze verenigingen -zowel plattelandsjongeren als agr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PJG jaarverslag 2011

358 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PJG jaarverslag 2011

 1. 1. JanuariPlattelands Jongeren GelderlandPlattelands Jongeren Gelderland (PJG) is een zelfstandige,provinciale vereniging door en voor jongeren van het plat-teland. Over heel Gelderland zijn 29 verenigingen en 1683jongeren actief op zowel agrarisch gebied, als op het gebiedvan algemeen jongerenwerk. De jongerenverenigingen zorgenvoor meer cultuurgerelateerde activiteiten in hun omgeving,terwijl de agrarische groepen op meer informatief niveau or-ganiseert. PJG ondersteunt hierbij de bestuurders van de ver-enigingen. Het Gelders Agrarische Jongeren Kontakt (GAJK)is een werkgroep binnen PJG en behartigd de belangen vanjonge agrariërs op Gelders niveau. In dit kader is PlattelandsJongeren Gelderland een koepelvereniging, met een bestuurdat haar lidverenigingen vanuit eigen ervaring op alle frontenkan ondersteunen, stimuleren en inspireren.Missie De missie van de Plattelands Jongeren Gelderlandis om het platteland leefbaar en aantrekkelijk te houdenvoor (agrarische-) jongeren en het bevorderen van deJAN12345678910111213141516171819202122232425262728293031TIJDSLIjN2011maatschappelijke betrokkenheid vanjongeren bij hun leefomgeving.Visie Het realiseren van de missie zal vooral moeten gebeurenop plaatselijk niveau. De PJG zal vooral voorwaarden schep-pen. Voorwaarden waardoor jongeren zelf in staat zijn om zichte ontwikkelen, hun verborgen talenten aan te boren, elkaar teontmoeten en lol te hebben. Op deze manier kunnen jongerenzelf en bewust een bijdrage leveren aan hun leefomgeving.De PJG gaat uit van de kracht van de jongeren, het eigenenthousiasme en eigen verantwoordelijkheid om actief deel tenemen aan de maatschappij.In het realiseren van de missie voor agrarische jongeren zal dePJG de jongeren in staat stellen om hun (toekomstige) bedrijfte ontwikkelen zoals zij dat willen. Om de jonge agrariërs hier-in een goede keus te kunnen laten maken biedt de PJG ken-nis aan. Kennis over ondernemerschap, bedrijfsontwikkelingen bedrijfsovername.
 2. 2. DB PJGIn 2011 heeft PJG zijn organogram verandert. Werd de PJGvoorheen bestuurd door een bestuur en was het GAJK eenwerkgroep. Nu zijn er een werkgroep PJG en werkgroep GAJKen vormen leden uit deze werkgroepen het nieuwe DagelijksBestuur PJG (DB PJG). In dit bestuur werken GAJK-be-stuurders en PJG-bestuurders samen aan de toekomst vande vereniging. De eerste taak die het nieuwe bestuur vanaf2011 oppakte was het formuleren van een nieuwe missie envisie. En werd de hand gelegd aan een meerjarenplan 2011– 2016. Daarnaast is dit bestuur vanaf 2011 eerste aanspreek-punt voor externe organisaties, subsidie-verleners en Huisvan de Jeugd-partners. De werkgroepen blijven aanspreek-punt voor PJ-verenigingen, Agrarische Jongeren Kontaktenen Jonge Agrarische Vrouwen-groepen.Agrarisch DebatOp maandagavond 7 februari organiseerde hetGAJK een agrarisch debat. Dit was een debatin het kader van de Proviciale Staten verkie-zingen. Het GAJK was verheugd dat bijna allepolitieke partijen op de uitnodiging waren in-gegaan en aanwezig waren in Didam om daarin gesprek te gaan met jonge boeren. Dit warende volgende partijen: CDA, PvdA, VVD, SP,ChristenUnie, GroenLinks, SGP, D66, Partij voor de Dieren,PVV en DPSGVB. Aan het eind van de avond werden depolitici bedankt voor hun inbreng en kregen ze allen eenGAJK-schop. Het was een goed teken dat ze daar verheugden enthousiast op reageerden, want dat betekent dat ze hardaan de slag willen en de handen uit de mouwen willen stekenom er voor Gelderland de komende jaren wat moois van temaken.12345678910111213141516171819202122232425262728293031FebFebruari
 3. 3. 112345678910111213141516171819202122232425262728293031MAAte onderhouden met organisaties die actief zijn in het landelijkgebied.In 2011 is er een kleine bestuurswijziging geweest. Zo heeftHerbert Stokkers na 6 jaar actief bestuurder te zijn geweest,afscheid genomen van het GAJK. Herbert heeft zich altijd in-gezet voor de regio Achterhoek, het GAJK en ging elke maandnaar de NAJK vergadering in Utrecht. Daarnaast is SuzanneRuesink een nieuw bestuurslid. Suzanne is ook bestuurdersvan AJK Aalten.OfflineNa jaren gewerkt te hebben met de Prikkelz, was het tijd voorPlattelands Jongeren Gelderland om de publicaties in eenfrisse nieuwe wind te zetten. In 2011 zag de Offline zijn eer-ste daglicht. Een nieuw uiterlijk en een nieuwe naam gavenduidelijk weer dat dit een nieuw ledenblad was. En dat wasook meteen de voornaamste verandering. Waar de Prikkelzeen kaderblad was, wilde PJG met de Offline een breder pu-bliek pakken. Zo werd dit als een echt ledenblad uitgebrachtdie alle plattelandsjongeren leden op demat konden verwachten. Het blad is be-wust gecreëerd als grappige draai bin-nen deze groeiende wereld van SocialMedia. Vandaar de naam Offline. Debladzijden hebben een digitale sfeerover zich terwijl het hier toch wel omeen fysiek product gaat.Gelders Agrarisch Jongeren KontaktDe belangrijkste speerpunten vanhet GAJK zijn het ontwikkelen vanondernemerschap, kennisversprei-ding over bedrijfsontwikkeling enverlichten van de bedrijfsovernamebij jonge agrariërs. Het GAJK zetzich hiervoor in door activiteitenop het gebied van agrarischebedrijfsvoering te organiseren, be-langen te behartigen en contactenMaart
 4. 4. AprilPJG BestuurdersEen gezonde vereniging heeft ook een gezonde doorstroomvan bestuursleden. Dit is bij PJG niet an-ders. Nu het huidigebestuur in 2011 al-weer twee jaar functio-neerde, besloot JeroenJanssen zijn bestuurs-functie te beëindigen.Ook nam Robin vanEerden afscheid in hetbestuur, maar dit had temaken met zijn nieuwefunctie als projectmedewerker bij PJG. Het is onmogelijk omzowel als bestuurder en als werknemer te functioneren. Hetbestuur was daarmee met drie personen lichtelijk onderbezet.Daarom werd Annemiek Riefel gevraagd om haar ook bij hetbestuur aan te sluiten. Een vraag die ze hartelijk accepteerde.Daarnaast werd binnen het bestuur besloten om te gaanwerken met portefeuilles. Zodoende was het bestuur in staatom gerichte vacatures op te stellen en konden zij de functiesbinnen het bestuur efficiënter kaderen. Het vrijgeven van dezevacatures gebeurt in de loop van 2012.GAJK Provinciale avondenIn 2011 zijn er voor de agrarische leden zes provincialeavonden georganiseerd. Deze avonden stonden in het tekenvan uiteenlopende onderwerpen zoals: Mineralenbeleid, me-gabedrijven en schaalvergroting onder maatschappelijk ver-grootglas. Daarnaast werd de provinciale avond in oktobersamen met het NAJK en OAJK georganiseerd. Tijdens dezeavond werd onder leiding van een discussiesleider een in-teressante discussie gevoerd over het GLB. Nieuw in 2011waren de excursies op agrarische bedrijven tijdens een aantalprovinciale avonden. Dit maakte de avond extra interessant.Bijna alle agrarische afdelingen uit Gelderland hebben één ofmeerdere avonden bezocht. Daarnaast heeft GAJK ook nogeen Provinciale dag georganiaseerd. Dit gebeurde in samen-werking met Rabobanken uit de Achterhoek. Deze dag stondhet thema bedrijfsopvolging centraal. Er kwamen maar liefst100 jongeren op deze dag af.12345678910111213141516171819202122232425262728293031APR
 5. 5. MeiAantrekkerlijkOnder aanvoering van AJK Stroe-Wekerom is in het voorjaar2011 de PR-actie ‘Aantrekkerlijk’ op touw gezet. Kortwegkwam deze actie neer op het laten drukken van t-shirts metde tekst ‘Trek je je toekomst aan’ en ‘Aantrekkerlijk, jij en ikhebben de toekomst’. In totaal zijn, dankzij sponsoring vanArkervaart en Alfa Accountants, 2500 t-shirts bedrukt. Dezezijn verspreid onder alle 1000 AJK-leden in Gelderland. Daar-naast worden ze door het NAJK zelfs op agrarische beurzenuitgedeeld. Vanuit andere provincies en het NAJK is enthousi-ast gereageerd op deze actie. Wie nu in goog-le op ‘aantrekkerlijk’ zoekt vind dan ook directhet AJK bovenaan de zoekresultaten. Daar-naast is er ook een stickeractie opgezet dankzijAJK Stroe-Wekerom. Deze stickeractie was ookbedoeld om meer naamsbekendheid te krijgen.Leden die de sticker op een opvallende plek plakteen fotograffeerde konden een ballonvaart winnen.Agrarische vrouwendagenNaar aanleiding van het succes in 2010 is ook in 2011 weereen agrarisch vrouwendag georganiseerd. Dit was een daggeorganiseerd in samenwerking met onder andere: LTONoord Vrouw & Bedrijf, GPVO en NBvp. Het thema dit keerwas ‘Social Media; Wat is hierin de juiste houding?’ Op hetprogramma stond een inleiding van Annet Smale over So-cial Media. Vervolgens was er een spreker die een en andervertelde over kinderen op het internet en welke gevaren hier-bij aanwezig zijn. Tot slot sloot fysiotherapeute Esther Bekeraf met een presentatie over de juiste houding. Al met al washet weer een zeer geslaagde vrouwendag voor de agrarischevrouwen in Gelderland.BestuursbarbecueOm meer contact te krijgen tussen provinciale en afdelings-bestuurders werd er in de zomer de PJG bestuursbarbecuegeorganiseerd. Deze zeer geslaagde avond werd gehoudenin Toldijk. Dertig bestuurders uit de provincie kwamen af opde barbecue. Voor PJG en GAJK is het belangrijk om goedecontacten te onderhouden met de achterban. Hetis dan ook zeker de bedoe-ling om in de toekomst weereen gezellig bijeenkomst teorganiseren waarin ontmoe-ting centraal staat.112345678910111213141516171819202122232425262728293031MEI
 6. 6. JuniPJG AfdelingenNaast de PJG zijn ook de verenigingen constant bezigmet vernieuwing. Dit moet ook wel, want anders komt ergegarandeerd een moment waarin een vereniging achter defeiten aanloopt. Deze vernieuwingen vinden vaak plaats in devorm van bestuurswissels, of het opzetten van een nieuweactiviteit, maar in sommige gevallen een wat radicalere veran-dering. Een groot voorbeeld het afgelopen jaar kwam van deverenigingen Jong Gelre Steenderen en Jong Gelre Hummelo/Keppel. Twee verenigingen die dicht bij elkaar liggen en zo-doende nogal wat overlap ondervonden. In 2011 werd deknoop doorgehakt om deze afdelingen te fuseren. Jong GelreSteenderen bleef hierbij in naam bewaard en zo kon er gewerktworden naar het versterken en ver-groten van deze afdeling. Ook JongGelre Terwolde/Nijbroek ondervondeen grote verandering. Zij heb-ben besloten een volledig nieuwbestuur aan te stellen. Hier zijn zesenthousiaste nieuwe bestuurs-leden gevonden. Het oude bestuurvan Terwolde/Nijbroek draait nogzeker een jaar mee om alles goedover te dragen. Het belooft eenleuke doorstart te worden.AspirantenWerken met aspiraten wordt doorPJG erg belangrijk gevonden.Aspiranten zijn jeugdigen in deleeftijd van 12 t/m 16 jaar. Officieelmogen zij nog geen lid wordenvan PJG maar om deze jeugdigenal vroeg te betrekken bij het PJGwerk hopen we dat ze later lid zullen worden. Voor afdelin-gen blijkt het lastig te zijn om activiteiten voor deze groep teorganiseren. Daarom heeft PJG in 2011 een aspirantenkrantuitgegeven. In deze krant worden afdelingen gemotiveerd engestimuleerd om met aspiranten aan de slag te gaan, er staanpraktische tips en voorbeelden van activiteiten in die al warenuitgevoerd op het Gelderse platteland.12345678910111213141516171819202122232425262728293031JUN
 7. 7. JuliGAJK CommunicatieIeder jaar besteedt het GAJK veel aandacht aan communi-catie. Zo ook in 2011. Er werden weer vier GAJKaternenuitgeven. Hierin stond onder andere interessante interviews,aankondigingen en verslagen van provinciale avonden ennog veel meer. Daarnaast werden er ook samen met PJGnieuwsbrieven uitgegeven voor kaderleden. Tot slot is er hardgewerkt aan de website. De website is helemaal up-to-dategemaakt en voorzien van de nodige informatie.Ochten is er aandacht geweest voor maatschappelijke the-ma’s bij het interactieve spel ‘Code4051’. In dit spelworden op het internet opdrachtengegeven die jongeren op moetenlossen. Daarvoor dienen ze naarspecifieke locaties te gaan binnenhet dorp Ochten. Met als achtergrondde aandacht voor maatschappelijkebetrokkenheid. Eind 2011 is er actiefbegonnen in de dorpen Opheusden enLienden. Het project eindigt in mei 2012.VKKDe Vereniging Kleine Kernen was en is een interessante part-ner voor de PJG. Deze zorgt namelijk voor een goede ver-groting van het bestaande netwerk en laat PJG in de keukenkijken bij verschillende gemeenten. In deze gemeenten heeftde PJG jongerentrajecten opgestart. In 2011 was het traject‘Rivierenland in eigen hand’ in volle gang en er werden ookdorpstrajecten na veel werk, positief afgesloten. In Haaftenwerd bijvoorbeeld ondersteuning gegeven voor het vindenvan een ontmoetingsplek voor jongeren in samenwerking metjongerenstichting JeWelz. In het dorp Well werd de jongeren-activiteit “ter land, ter zee en in de maas” georganiseerd. InJUL1234567891011 1213141516171819202122232425262728293031
 8. 8. AugustusTopactiviteitenDe plattelandsjongeren verenigingen hebben doorgaanseen gevulde agenda met activiteiten. Tussen deze acti-viteiten zitten ook altijd een aantal toppers die de verenigingbijna definiëren. Bij Jong Gelre Eibergen is dit bijvoorbeeld detrekkertrek. Een evenement dat ver over deduizend bezoekers trekt en door een apartecommissie wordt opgezet in samenwerkingmet het bestuur van Eibergen. Bij Jong GelreRuurlo springt de revue er jaarlijks bovenuit.Een zelfgeschreven stuk waarin dans, zangen toneel samenkomt in één groot spektakel.Er worden altijd drie voorstellingen gegeven inhet centrum van Ruurlo, deze gebeuren zonder souffleur. InJong Gelre Aalten is Knokken met Hokken een topper. Hierinworden verschillende jongerenketen, caravans, hokken enoverige vriendengroepen uitgedaagd om het tegen elkaarop te nemen in een creatief zeskamp. Deze activiteit wordtaltijd afgesloten met een band en dus ook een groot avond-feest. Jong Gelre Vorden/Warnsveld heeft evenals Jong GelreRuurlo de revue als een groots evenement staan. Er doen ruim70 vrijwilligers aan mee en het levert jaarlijks zeker vijf tot tiennieuwe enthousiaste leden op voor de vereniging.122345678910111213141516171819202122232425262728293031AUGClimate ControlClimate Control is een project waarin wordt samengewerktmet Scouting Gelderland en Lava Jeugdwerk. Samen methen worden jongeren in een positief ‘klimaat’ gestimuleerden gemotiveerd om met het thema klimaatverandering aan deslag te gaan. Dit kan door activiteiten te organiseren zoals eennatuurwerkdag, een modeshow met zelfgemaakte tweede-hands kleding of een barbecue met biologische streekpro-ducten. Maar ook door het organiseren van een debat overklimaatverandering. In 2011 zijn de jongeren vooral beziggeweest met het bepalen van onderwerpen voor hun ‘groene’activiteit. Daarnaast is er een groene kerstvakantiekrant ge-maakt en uitgegeven.DOEN!PJG is in 2011 begonnen met uitvoeringvan het project DOEN! In dit project wordenjongeren uit dorpen en PJ-afdelingen onder-steund in het organiseren van een activiteit. Hetdoel van dit project is om jongeren te laten ervaren hoe leukhet is om een eigen activiteit te organiseren. In 2011 zijn tweetrajecten gestart in de gemeente Beneden-Leeuwen.
 9. 9. Farmers FlirtingFlirten is een breed be-grip. En daarmee is heteen leuke invalshoekvoor een trainingin communicatie ennetwerken. Lichaamstaaldoet namelijk heel veel,in een persoonlijke omge-ving, maar zeker ook in eenSeptemberAlgemene regio’sPJG heeft in Gelderland twee actieve regio’s. West-Achter-hoek en Oost-Achterhoek. Deze regio’s bestaan uit vier totvijf verenigingen die er veel uitwisseling mee hebben. West-Achterhoek is in 2010 begonnen met een effectief vergad-erschema dat over het gehele jaar ingepland kan worden.Een concept dat absoluut werkt en in 2011 ook is overgeno-men door Oost-Achterhoek. Dit vergaderschema geeftafdelingen enerzijds de mogelijkheid wat te vertellen overvoortgang en knelpunten, maar anderzijds ook kansen enzakelijk netwerk. De aanwezigen kregen te horen hoe zeprecies de juiste handdruk konden uitvoeren, hoe lang zehun gesprekspartner in de ogen mochten kijken en welkelichaamshouding gesloten en welke open is. Tips en tricksdie kunnen helpen bij afspraken met gemeenteambtenaren ofvoor het werven van sponsoren. Een hele nuttige toevoegingvoor een vrijwilliger bestuurder die effectief een gesprek wilvoeren of graag netwerkt.winmomenten. Bovendien wordt van de regioverwacht een maal per jaar een regioacti-viteit te organiseren, zoals West-Achterhoekdat deed met de Midpoint Meeting, hetuitwisselingsweekend voor buitenlandsestudenten. In de regio IJsselvallei wordthard gewerkt aan een nieuwe start met dedrie verengingen daar. Deze regio zal in2012 extra aandacht krijgen.1234567891011 1213141516171819202122232425262728290 301 31SEP
 10. 10. OktoberMedewerkersDe PJG heeft zelf geen medewerkers in dienst. De onder-steuning die zij krijgen voor projectmanagement, financiëleadministratie, projectontwikkeling en het uitvoeren van pro-jecten wordt geleverd door Stimuland. De medewerkers dieinhoudelijk werkten aan de projecten van PJG waren in 2011:KIS trainingVoor een jongerenvereniging is het vaak lastig om alle in-formatie rondom de leden echt goed op orde te houden endaarom is het KIS programma ontwikkeld. Inmiddels werkende meeste verenigingen al volledig met dit systeem, maarzoals dat met veel ondersteunende software is, is er vaakmeer uit te halen dan in eerste instantie gedacht wordt. Bin-nen deze training werd uiteraard de basis van KIS behandeld,maar ook allerlei handige weetjes en trucjes. Het selecterenvan aparte groepen binnen het ledenbestand bijvoorbeeld. Ofhet maken van adressenstickers. Een vernieuwd deel binnenKIS is het automatische incassosysteem. Hierdoor kunnenverenigingen een batch ophalen van al hun leden, welke weerin samenwerking met de bank verwerkt kan worden. Allemaalom het administratieve gemak te vergroten. Het automatischeincassosysteem zit in een testfase maar met de hulp vanOpen Jongeren Werk Lochem is PJG in staat deze fase ge-degen af te ronden zodat het systeem geïmplementeerdkan worden. De training gaf de aanwezige verenigingen eenduidelijk beeld van KIS, de werking van nieuwe opties en hetgaf ze ook de kans om hun mening te kunnen geven over KIS.Een geslaagde training!• Jasper Nickmann (coördinator)• Gemma Janssen(office-management)• Martijn Roumen(projectmedewerker, tot oktober)• Robin van Eerden(projectmedewerker, vanafoktober)OKT122345678910111213141516171819202122232425262728293031
 11. 11. NovemberStatenleden op excursieOp woensdag 30 november bracht een delegatie van deStatencommissie Landelijk Gebied, Cultuur en Jeugdzorgvan provincie Gelderland een werkbezoek aan het GAJK. Opboerderij de Mezenberg in Doornspijk kwamen actuelethema’s aan de orde en werd een rondleiding gegeven.Tijdens de excursie was voldoende te zien, zoals: eenden,geiten en koeien. Daarnaast is er ruime tijd besteed aanhet uitwisselen van informatie over uiteenlopende thema’s.Enkele thema’s die besproken zijn, zijn: schaalvergroting,kavelruil, blauw-groene diensten, bouwblokgrootte en hetimago van de boer. Het GAJK nodigt de commissie elk jaaruit voor een werkbezoek om onder het genot van een kopjekoffie informatie, meningen en visies uit te wisselen.Presentaties opAOC Oost DoetinchemAJK ’s uit de Achterhoek hebben in november samen met hetGAJK presentaties gegeven op AOC Oost in Doetinchem. Ditis gedaan om de jonge toekomstige agrariërs kennis te latenmaken met het AJK werk. Al snel bleek dat een aantal jon-geren al lid waren of het AJK werk kende. Ondanks dit feithebben toch nog 60 aspirantleden zich aangemeld bij AJK’sin de Achterhoek en het NAJK.NOV1234567891011121314151617181920212232425262728293031
 12. 12. DecemberEr werd dit jaar een nieuwe bestuurstraining geïntroduceerdom onze verenigingen -zowel plattelandsjongeren als agra-risch- meer inzicht te geven in de betreffende rollen bin-nen een vereniging. De training was speciaal toegespitst opvoorzitters, secretarissen en penningmeesters. Het was danook noodzakelijk om de aanwezige voorzitters, secretaris-sen en penningmeesters op te splitsen. Hierdoor kon er betergeconcentreerd worden op de specifieke details van deze be-stuursrollen. Vanwege een wat lage opkomst van secretaris-sen werd besloten deze samen te voegen met de voorzitters.PJG had de voorzitter van Scouting Gelderland, Willem vanSanten als gastspreker. Vanwege zijnbrede ervaring als bestuurslid, zowel secretaris als voorzitter,bij verschillende verenigingen en organisaties, wist hij veel tevertellen over deze functies. Met uiteraard ook de nodige aan-dacht voor kansen en valkuilen. De penningmeesters werdendoor Jasper Nickmann, coördinator PJG, getraind.Bestuurstraining Topvorm BesturenProvinciale bezuinigingenVoor het dagelijks bestuur van PJG stond 2011 in hetteken van de bezuinigingen van provincie Gelderland. PJGkrijgt namelijk een structurele subsidie van de provincie omjongeren en lidverenigingen op het Gelderse platteland teondersteunen. Van deze subsidie worden activiteiten be-kostigd, zoals: regiovergaderingen en ledenbladen, en wordenmedewerkers ingezet om deze activiteiten te organiseren ente begeleiden. In december 2011 maakte de provincie bekenddat PJG vanaf 2013 10% gekort wordt op de structurele sub-sidie. Aangezien de grote bezuinigingen bij andere organisa-ties, laat de provincie duidelijk merken het werk van PJG be-langrijk te vinden.ColofonDit jaarverslag is een uitgave vanPlattelands Jongeren GelderlandSamenstellingbestuurders en beroepskrachtenEindredactieJasper Nickmann, Robin vanEerden, Gemma JanssenVormgeving en drukDennis LeidelmeijerMull2media DoetinchemRedactieadresPostbus 8007, 6880 CA VelpT: 026-3846233 E: info@pjgelderland.nlI: www.pjgelderland.nl12345678910111213141516171819202122222DEC

×