Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PJ Academy 2013

342 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PJ Academy 2013

  1. 1. PJ Academy is opgericht door Plattelands Jongeren Gelderland (PJG).Het is een ‘cursuscentrum’ voor de vrijwillige jonge bestuurders vanallerlei verenigingen op het Gelderse platteland. In 2013 worden vierexpertmeetings en drie inspiratiebijeenkomsten aangeboden waaringeleerd en geïnspireerd wordt. De onderwerpen hebben alles te maken methet besturen van een vereniging.Naast de georganiseerde avonden voor de individuele bestuurderskunnen aangesloten verenigingen ook adviesgesprekken aanvragen. Dezeadviesgesprekken kunnen over ieder onderwerp gaan. Naast de expertise diePJG in huis heeft is er ook een groot netwerk dat ingezet wordt voor specifiekevragen.Tot slot biedt de PJ Academy de mogelijkheid om te werken aan Elders VerworvenCompetenties (EVC). EVC is een systeem om kennis en kunde die op het werk ofin de vrije tijd opgedaan wordt te erkennen. Ook werkervaring uit vrijwilligerswerkpast binnen de criteria van de EVC. Het officiële certificaat wat hier bij hoort kangebruikt worden voor onder andere sollicitaties en studiepunten.WWW.PJACADEMY.NLExpertmeetingsInspiratiebijeenkomstenAdviesgesprekkenElders verworven competenties
  2. 2. Jongeren en hun wensenWhat’s in it for me? Dit is de vraag die veel leden van plattelandsverenigingen zichzelf steeds meer stellen. Waarom? Omdat veelverenigingen in onvoldoende mate tegemoet komen aan de verwachtingen van de leden. Uit onderzoek binnen tientallen verenigingenen andere non-profit instellingen blijkt dat een groot deel van de achterban zich stap voor stap vervreemd van de vereniging. Met alsgevolg een stijgend aantal opzeggingen.In deze expertmeeting wordt aandacht besteed aan deverwachtingen en percepties van de achterban. Hoe inventariseerje deze op individueel niveau? En hoe zorg je er als organisatievoor dat je aansluiting krijgt en behoud? Allemaal op basisvan deze verwachtingen en percepties van de leden. In dezeexpertmeeting leer je hoe je hier op kunt sturen.HOOFDCOMPETENTIE:Op de behoefte en verwachtingen van de “klant” richtenLocatie • PJG Kantoor, Arnhemsestraatweg 19, VelpDatum • Woensdag 13 maart 2013; 20:00 – 22:00 uurInternationaalAls bestuur heb je het er wellicht weleens over gehad. Je zou het leuk vinden om met een groep jongeren naar het buitenlandte gaan voor een uitwisseling. Een groep buitenlandse jongeren naar Nederland halen zou ook een hele uitdaging zijn.Of wellicht kom je nu op ideeën.In ieder geval komt er best veel bij een uitwisseling kijken. Naastde locatie, de contacten en de activiteiten is er ook het punt vande financiering. Er zijn organisaties die subsidiesgeven voor het organiseren van uitwisselingenen daar is Youth in Action er één van. Zij komentijdens deze expertmeeting handvatten gevenvoor het organiseren van een uitwisseling en water geregeld dient te worden om in aanmerking tekomen voor subsidie.HOOFDCOMPETENTIE:Plannen en organiserenLocatie • Dorpshuis de Pompe, Dorpsstraat 41, Wilp gld.Datum • Donderdag 25 april 2013; 20:00 – 22:00 uurExpertmeetingsGenereren van nieuwe inkomstenbronnenDeze expertmeeting gaan we aan de slag met het begrip ‘Crowdfunding’. Crowdfunding is een verzamelbegripvoor allerlei initiatieven waarbij de input van velen kan leiden tot het behalen van een doel door één partij.Een manier van sociaal lenen en investeren waarbij marktpartijen elkaar kunnen vinden in vraag en aanbod opverschillende vlakken. Een financiering is niet alleen meer nodig via de bank, kennis haal je niet meer uit debibliotheek en je vermogen zet je in bij derden in plaats van beleggen.Onderleiding van een expert gaan we werken aan Crowdfundingvoor verenigingen. Welke kansen biedt het en hoe organiseer jedat? Wat zijn de voorwaarden om met Crowdfunding aan de slagte gaan en wie zit er allemaal op te wachten? Deze vragen wordendeze avond besproken en beantwoord. Je krijgt praktischehandvatten om de volgende dag meteen aan de slag te gaan!HOOFDCOMPETENTIE:Ondernemend en commercieel handelen,bedrijfsmatig handelenLocatie • Den Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37, ToldijkDatum • Maandag 30 september 2013; 20:00 – 22:00 uurDuurzaam verenigenHet organiseren van een enkele wervingsactie of het vernieuwen door een nieuwe activiteit is tegenwoordig niet meer genoeg omje vereniging draaiende te houden. In deze samenleving die steeds meer steunt op Social Media en steeds sneller wordt, raak je alsvereniging al snel achter op de menigte. Hoe houd je zodoende het hoofd boven water? Ben je nog wel levensvatbaar als vereniging?Is er nog wel behoefte aan de dingen die je doet?Bij deze expertmeeting wordt er onder begeleiding van eenexpert gekeken naar je toekomst. En er wordt uiteraard gekekenhoe deze toekomst zo succesvol mogelijk ingevuld kan worden.Zelfs in deze individualistische tijd is ruimte om je te verenigen.Daarvoor dien je echter wel de juiste snaren aan te slaan. Op eenpraktische manier gaat er gekeken worden naar de eerstvolgendestappen van je vereniging. Waarbij ambitie en gedrevenheid hoogin het vaandel staan.HOOFDCOMPETENTIE:Gedrevenheid en ambitie tonenLocatie • Den Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37, ToldijkDatum • Woensdag 27 november 2013; 20:00 – 22:00 uurWWW.PJACADEMY.NL
  3. 3. Denk groter, durf te doen!De inspiratiebijeenkomst ‘Durf te doen’ staat in het teken van creëren en innoveren. Mensen zijn vaak te bescheiden,willen niet met hun kop boven het maaiveld uitkomen en varen mee met de stroming. Maar wat als jij je echt wiltonderscheiden? Met je werk, je vereniging of in je privé? Tijdens deze bijeenkomst gaan we groter denken…InspiratiebijeenkomstenWe gaan aan de slag met je vereniging. Hoe kan er meer uit jevereniging gehaald worden? En hoe kan jij ervoor zorgen dat jeniet ondersneeuwt in de maatschappij waar ‘normaal’ niet meerde standaard is. Het resultaat van deze inspiratiebijeenkomst isdat je een aantal plannen hebt die je normaal niet zou uitvoeren,maar waar je nu vol voor gaat. En waar je ook nog eensontzettend veel energie uithaalt, want wat is nou leuker dan jedromen waarmaken?HOOFDCOMPETENTIE:Creëren en innoverenLocatie • Partycentrum Plok, Dijksestraat 52, DidamDatum • Donderdag 30 mei 2013; 20:00 – 22:00 uurJij en de maatschappijMet een terugtrekkende overheid, actieve inzet op burgerparticipatie en bezuinigingen zijn er een tal van veranderingen op komstvoor de hele maatschappij. En waar iedereen mee te maken krijgt. Maar wat is de rol van jongerenverenigingen in deze ‘nieuwe’maatschappij? En wat verwachten buitenstaanders hiervan? Worden er alleen recreatieve activiteiten georganiseerd of liggen er ookverantwoordelijkheden in het ‘opvoeden’ van jongeren?Tijdens deze inspiratiebijeenkomst gaan we proberen dezevragen te beantwoorden. Dit doen we samen met een ambtenaarvan de provincie Gelderland die de in’s en out’s weet van hetbeleid van de overheid en welke gedachten hierachter zitten.HOOFDCOMPETENTIE:Samenwerken en overleggen, ethischen integer handelenLocatie • PJG Kantoor, Arnhemsestraatweg 19, VelpDatum • Donderdag 31 oktober 2013; 20:00 – 22:00 uurGeef kleur aan je vereniging!Als plattelandsjongere onderscheid je jezelf al van de grote meute, maar ook het begrip ‘plattelandsjongere’ is nog heelbreed. Begrijpelijk daarom dat het best moeilijk is om uniek en uitdagend over te komen bij je achterban en potentiëlenieuwe leden. Maar is het werkelijk zo moeilijk? Een beetje kleur kan heel veel verschil maken in een witte kamer. Zogeldt dat ook voor je vereniging. Maar welke kleuren er toegepast moeten worden, dat blijft iets om over te discussiëren.In ‘Geef kleur aan je vereniging!’ wordt er gezamenlijk gekekennaar het toepassen van kleur. Hoe presenteer jij jezelf alsvereniging. Denk daarbij niet alleen aan de jongeren, maar ookaan ouders van deze jongeren, maatschappelijke organisaties enje gemeente. Om een vereniging draaiende te kunnen houden iseen goede presentatie van essentieel belang. Wat daarvoor nodigis wordt samen op een interactieve manier uitgezocht. Zodoendekun je op een eigen, unieke manier kleur kunt toevoegen aanjouw vereniging.HOOFDCOMPETENTIE:PresenterenLocatie • Dorpshuis de Pompe, Dorpsstraat 41, Wilp gld.Datum • Maandag 16 december 2013; 20:00 – 22:00 uurAdviesgesprekkenVoor verenigingen biedt PJG adviesgesprekken aan. Deze gesprekken zijn verenigingsgericht en kunnen over allerlei onderwerpengaan. Er wordt aangesloten bij de vraag van de vereniging. De PJG heeft expertise in huis over een tal van onderwerpen, daarnaastheeft PJG een groot netwerk dat ingezet wordt voor specifieke vragen. Onderwerpen die zoal behandeld worden in adviesgesprekkenzijn: vinden en binden van vrijwilligers, sponsoring, vernieuwde activiteiten.KostenDe expertmeetings en inspiratiebijeenkomsten zijn voor bestuursleden,vrijwilligers en leden van aangesloten verenigingen bij Plattelands JongerenGelderland en Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt gratis te volgen (je moet welin de KIS ledenadministratie staan). Voor overige geïnteresseerde bedragen dekosten 25 euro per bijeenkomst.Adviesgesprekken zijn voor aangesloten verenigingen kosteloos aan te vragenbij het kantoor. Voor niet aangesloten verenigingen/stichtingen wordt een offerteop maat gemaakt.
  4. 4. Elders verworven competenties (EVC’s)Alle bestuurders en vrijwilligers van aangesloten verenigingen bij Plattelands Jongeren Gelderland en Gelders Agrarisch JongerenKontakt komen in aanmerking voor een officieel EVC-certificaat. EVC is een systeem om kennis en kunde die op het werk of in de vrijetijd opgedaan wordt te erkennen. Ook werkervaring uit vrijwilligerswerk past binnen de criteria van de EVC. Het officiële certificaat wathier bij hoort kan gebruikt worden voor onder andere sollicitaties en studiepunten.2. Er vind een kennismakingsgesprek plaats tussen dedeelnemers en een medewerker van PJG. Hier wordt uitleggegeven over EVC en worden afspraken gemaakt m.b.t.de te leren competenties;3. Tussentijds vind er een voortgangsgesprek plaats tussenjou en een medewerker van PJG;4. Je bezoekt minimaal 2 expertmeetings/inspiratiebijeenkomsten;5. Na een jaar - en wanneer jij kunt aantonen dat je metbepaalde competenties ervaring opgedaan hebt - ontvangje het EVC-certificaat.Uitgezonderd van een aantal bijeenkomsten en het doen vanbestuurs-/ vrijwilligerswerk neemt het werken aan EVC’s geentijd in beslag.Aan welke competenties kun je werken?Voor het benoemen van competenties wordt gebruik gemaakt van het ‘competentiemodel: kenniscentraberoepsonderwijs bedrijfsleven’. Aan een aantal competenties werk je tijdens het uitoefenen van jefunctie voor de vereniging. Andere competenties leer je door het bezoeken van de expertmeetings eninspiratiebijeenkomsten.De competenties waaraan je kunt werken zijn onderverdeeld in acht factoren:LEIDEN EN BESLISSEN• Beslissen en activiteiten initiëren• Aansturen• BegeleidenINTERACTEREN, BEÏNVLOEDEN EN PRESENTEREN• Relaties bouwen en netwerken• Overtuigen en beïnvloeden• PresenterenCREËREN EN LEREN• Onderzoeken• Creëren en innoveren• LerenAANPASSEN EN AANKUNNEN• Omgaan met verandering en aanpassen• Met druk en tegenslag omgaanONDERSTEUNEN EN SAMENWERKEN• Aandacht en begrip tonen• Samenwerken en overleggen• Ethisch en integer handelenANALYSEREN EN INTERPRETEREN• Formuleren en rapporteren• Vakdeskundigheid toepassen• Materialen en middelen inzetten• AnalyserenORGANISEREN EN UITVOEREN• Plannen en organiseren• Op de behoeften van verwachtingen van de “klant” richten• Kwaliteit leveren• Instructies en procedures opvolgenONDERNEMEN EN PRESENTEREN• Gedrevenheid en ambitie tonen• Ondernemend en commercieel handelen• Bedrijfsmatig handelenMeer informatie en aanmeldenAanmelden voor EVC’s kan via www.pjacademy.nl. Op dezewebsite is ook meer informatie over de expertmeetings,inspiratiebijeenkomsten en adviesgesprekken en is hetcompetentiemodel te downloaden. Voor meer informatiekun je ook contact opnemen met PJG via onderstaandecontactgegevens.ContactgegevensPLATTELANDS JONGEREN GELDERLANDArnhemsestraatweg 196881 NB, VelpM info@pjgelderland.nlT 026-3846233 WWW.PJACADEMY.NLHoe werk je aan EVC’sJe kunt op verschillende manieren werken aanjouw EVC-certificaat:• Bestuurswerk bij een vereniging en/of commissie;• Vrijwilliger bij een vereniging en/of bij een activiteit;• Volgen van expertmeetings en inspiratiebijeenkomsten.Wanneer kom je in aanmerking voor een certificaat?Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet je,je aanmelden bij PJG. Je krijgt het namelijk niet vanzelf. Ookgelden er een aantal spelregels. Dit is om de waarde van hetcertificaat hoog te houden zodat je er ook in de toekomst nogwat aan hebt. De spelregels:1. Je moet je aanmelden bij PJG, dit kan viawww.pjacademy.nl;

×